Home Książki Odjąć od ust czyli “Wegetarianka” Han Kang i promocja z Virtualo

Odjąć od ust czyli “Wegetarianka” Han Kang i promocja z Virtualo

autor Zwierz
Odjąć od ust czyli “Wegetarianka” Han Kang i promocja z Virtualo

Po „Wege­tar­i­ankę” sięgnęłam już jak­iś czas temu zachę­cona liczny­mi dyskus­ja­mi w sieci próbu­ją­cy­mi dojść do tego „o co w tym chodzi”. No właśnie – to jeden z tych ciekawych przy­pad­ków, kiedy bohaterowie książ­ki i czytel­ni­cy zada­ją sobie to samo pytanie. A od odpowiedzi, które zna­jdą wiele zależy. Do sięg­nię­cia po książkę raz jeszcze i napisa­nia w końcu recen­zji zachę­ciła mnie księ­gar­nia Vir­tu­a­lo (na której może­cie kupić eboo­ki i audio­boo­ki) która właśnie obchodzi urodziny i ma w związku z tym sporo pro­mocji min. spec­jal­ny kod dla was na „Wege­tar­i­ankę”.

 

Yong Hye to niewyróż­ni­a­ją­ca się za bard­zo dziew­czy­na, którą poz­na­je­my najpierw w nar­racji jej męża, potem szwa­gra a na końcu siostry. Życie Young Hye niczym się nie wyróż­ni­ało, póki nie przes­tała jeść mięsa. Ta pozornie drob­na zmi­ana diety uru­cho­mia w powieś­ci cały ciąg zdarzeń. Otocze­nie bohater­ki nie wie, jak zareagować na coś tak eks­cen­trycznego jak wyk­lucze­nie wszys­t­kich pro­duk­tów odzwierzę­cych. Czy należy to dzi­ałanie postrze­gać jako bunt bohater­ki? Egzys­tenc­jal­ny lęk i prag­nie­nie zjed­noczenia się z naturą? Chorobę, która postępu­je odbier­a­jąc łączność ze światem a odrzuce­nie mięsa to tylko początek? A może jest w tym jak­iś skra­jny nonkon­formizm, którego nikt się po tej dziew­czynie nie spodziewał?

 

 

Pro­ces jaki prze­chodzi bohater­ka – jest w isto­cie dużo bardziej skom­p­likowany niż może się powierz­chown­ie wydawać – odrzuce­nie przez nią jedzenia mięsa nie jest tylko decyzją związaną z dietą. Bohater­ka stara się w jak­iś sposób wró­cić do natu­ry – być może stać się jed­noś­cią ze światem. Jed­nocześnie jed­nak odrzu­ca­jąc to co w nas najbardziej zwierzęce – jak jedze­nie mięsa czy zadawanie cier­pi­enia – w jakimś stop­niu sama przes­ta­je być człowiekiem – jej podróż to podróż od bycia osobą do bycia tak moc­no zrośniętą z naturą jak­by stała się drzewem. Co ważniejsze to potrze­ba wewnętrz­na (bohater­ka nie wymusza na nikim innym odrzuce­nia mięsa choć nie chce go widzieć w swoim domu ani w zasięgu wzroku) – nie nakierowana na zmi­anę świa­ta a zmi­anę siebie.  Wszys­t­kich wokół niej nur­tu­je pytanie – skąd pojaw­ia się ta potrze­ba i czy należy ją zrozu­mieć czy leczyć.

 

Książ­ka nie daje, nam zupełnie jed­noz­nacznej odpowiedzi. Głównie dlat­ego, że sama Yong Hye zabiera w niej głos rzad­ko. Poz­na­je­my ją przez per­spek­ty­wę blis­kich – męża, który nie jest w stanie zrozu­mieć co stało się z jego uporząd­kowanym życiem, szwa­gra – niespełnionego artysty – którego dzi­wne zachowanie i fizy­cz­na przemi­ana Yong Hye fas­cynu­je i w końcu ‑z per­spek­ty­wy In-Hye – jej starszej siostry. Te trzy per­spek­ty­wy – pow­iązane z pog­a­rsza­ją­cym się stanem bohater­ki, pokazu­ją nam jak jed­no narusze­nie ład­nie powodu­je reakc­je łańcu­chową. Tajem­nicza decyz­ja by przes­tać jeść mię­so, przes­ta­je być tylko decyzją oso­bistą – sta­je się wyzwaniem rzu­conym rodzinie i społeczeńst­wu. Sko­ro moż­na odrzu­cić zasadę, sko­ro moż­na przes­tać żyć tak jak wszyscy to nagle porządek świa­ta ule­ga zaburze­niu. Wszyscy styka­ją­cy się z Yong-Hye muszą prze­wartoś­ciować swo­je życie, nawet jeśli im się to nie podoba.

 

Powieść Han Kang jest zako­rzeniona w społeczeńst­wie Kore­ańskim – widać to po relac­jach bohater­ki z mężem (bard­zo uległych i takich z naszego punk­tu widzenia niesły­chanie trady­cyjnych) czy z rodz­iną (zwłaszcza z ojcem – sprze­ciw wobec jego proś­by by spróbowała mięsa na rodzin­nym spotka­niu prowadzi do wybuchu agresji). Wyda­je się też, że na rodzinie dużo bardziej ciąży społecz­na styg­matyza­c­ja jaką niesie za sobą pojaw­ie­nie się w rodzinie zaburzenia czy nawet choro­by psy­chicznej. Jed­nocześnie jed­nak przestrze­gałabym przed nad­miernym ori­en­tal­i­zowaniem nar­racji zapro­ponowanej przez Han Kang – pod wielo­ma wzglę­dem reflek­s­ja nad tym jak jed­no narusze­nie normy pocią­ga za sobą całą reakcję łańcu­chową zjawisk – jak spraw­ia, że jed­nos­t­ka wchodzi w kon­flikt ze społeczeńst­wem – nie jest właś­ci­wie jedynie dla kul­tu­ry kore­ańskiej. Myślę, że nieje­den czytel­nik czy czytel­nicz­ka z Pol­s­ki odna­jdzie się w skom­p­likowanych rodzin­nych relac­jach czy tym prag­nie­niu by nikt z blis­kich nie odstawał od przyjętej normy.

 

 

Podzielona na trzy częś­ci książ­ka wyrosła z opowiada­nia – trze­ba przyz­nać, że najbardziej intrygu­ją­ca jest część pier­wsza, która chy­ba wciąż mogła­by służyć jako osob­ny tekst. Mnie jed­nak oso­biś­cie najbardziej poruszyła ostat­nia część, w której poz­na­je­my per­spek­ty­wę In-Hye starszej siostry bohater­ki, która obser­wu­je ją w naj­cięższym już stanie. Ta ostat­nia część nada­je moim zdaniem książce dodatkowego fem­i­nisty­cznego charak­teru. Jedyną osobą, która jest w stanie zbliżyć się do zrozu­mienia tego co prze­chodzi Yong-Hye jest jej sios­tra – i mam wraże­nie, że wyni­ka to z takiej kobiecej otwartoś­ci na cud­zą krzy­wdę, emoc­je i ból. To ostate­cznie ona zaczy­na bronić siostry jed­nocześnie cały czas o nią walcząc.

 

Znalazłam kil­ka miejsc w którym powieść „Wege­tar­i­an­ka” określa się jako lit­er­aturę kobiecą. Zaskoczyło mnie to bo mam wraże­nie, że nie ma w tej powieś­ci nic co było­by tak oczy­wiś­cie kobiece. Jasne – bohater­ka żyje w patri­ar­chal­nym społeczeńst­wie, jasne spore znacze­nie ma jej ciało u to jak patrzą na nie inni ale jed­nocześnie – cały opisany w powieś­ci pro­ces nie jest czymś ogranic­zonym jedynie do kwestii płci. To jest tylko jeden z czyn­ników – nie wiem nawet czy kluc­zowy. Przy czym nie uzna­ję określe­nia „lit­er­atu­ra kobieca” za cokol­wiek pom­niejsza­jącego – raczej ponown­ie zas­tanaw­iam się jak to jest że powieś­ci kon­cen­tru­jące się na kobi­etach wciąż są uznawane za przez­nac­zone dla kobi­et, pod­czas kiedy te o mężczyz­nach mają obe­j­mować całe doświad­cze­nie bycia człowiekiem.

 

Jed­nym z istot­nych wątków tej pier­wszej roz­mowy o „Wege­tari­ance” było stwierdze­nie, że książ­ka jest niezrozu­mi­ała. Oso­biś­cie nie mam poczu­cia, że lit­er­aturę trze­ba „rozu­mieć” w taki prosty sposób – na zasadzie – odszyfrować dokład­nie co autor miał na myśli, w którym zda­niu czy akapicie. Dobra lit­er­atu­ra, budzi w nas emoc­je, sko­jarzenia, otwiera jakieś drzwi i wyz­nacza jakieś ścież­ki inter­pre­tacji. Jeśli odkłada­jąc książkę czu­je­cie potrze­bę by o niej poroz­maw­iać nawet jeśli zaczy­na­cie zdanie od „Zupełnie nie rozu­miem o co w tym chodz­iło” to już autor­ka osiągnęła bez porów­na­nia więcej niż nieje­den pis­arz czy pis­ar­ka których książ­ki nie budzą żad­nych emocji. Inna sprawa, że częs­to odrzu­camy książ­ki napisane w innym sty­lu niż ten do którego przy­wyk­liśmy zakłada­jąc, że jesteśmy na nie „za głupi” a tym­cza­sem – samo spotkanie z zupełnie inną lit­er­aturą niż ta do której jesteśmy przyzwycza­jeni ma wartość – nawet jeśli nie wiemy co dokład­nie mamy o niej myśleć.

Jeśli wszys­tko co tu napisałam was zachę­ciło to mam dla was dobrą wiado­mość. W ramach współpra­cy z księ­gar­nią inter­ne­tową Vir­tu­a­lo mam dla was zniżkę na 20% na „Wege­tar­i­ankę” na hasło : vir­tu­alozwierz. Hasło będzie dzi­ałało do 31.07 i co ważne łączy się z inny­mi pro­moc­ja­mi. Jed­nocześnie zachę­cam was do zaglą­da­nia na Vir­tu­a­lo pomiędzy 24.06 a 4.07 bo będą trwały urodziny księ­gar­ni (już 14!) i każdego dnia będą was czekały pro­moc­je i okaz­je na eboo­ki i aduio­boo­ki. Jeśli nie chce­cie nic prze­gapić warto też zapisać się na newslet­ter księ­gar­ni bo tam zawsze pojaw­ia­ją się wszys­tkie infor­ma­c­je a do tego każdy kto się zapisze dosta­je na wstępie 10% zniż­ki więc jest słodko.

 

Wpis pow­stał we współpra­cy z księ­gar­nią Virtualo.pl

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online