Home Seriale Prawo niespodzianki czyli dlaczego Henry Cavill porzuca Wiedźmina

Prawo niespodzianki czyli dlaczego Henry Cavill porzuca Wiedźmina

autor Zwierz
Prawo niespodzianki czyli dlaczego Henry Cavill porzuca Wiedźmina

Hen­ry Cav­ill nie będzie już Wiedźminem. Jego miejsce zajmie Liam Hemsworth. Dlaczego Cav­ill zrezyg­nował z wiedźmińskiego miecza? Wyda­je się, że odpowiedź może być nieco prost­sza niż speku­lu­ją wid­zowie i niekoniecznie ma cokol­wiek wspól­nego z sercem akto­ra, a dużo więcej z decyz­ja­mi biznesowymi.

 

Kiedy ogłos­zono, że Hen­ry Cav­ill zagra Ger­al­ta inter­net był dość podzielony. Jed­ni nie widzieli, w aktorze, który był znany z roli Super­mana bohat­era z kart prozy Sap­kowskiego, inni byli pełni nadziei. Jed­nym z ele­men­tów, który czynił fanów powieś­ci (a jeszcze bardziej gier) optymisty­cznie nastaw­iony­mi do akto­ra, była jego miłość do książek i gier. Miłość powszech­nie deklarowana. To ona miała nam zapewnić ide­alne prze­niesie­nie Ger­al­ta z książek do seri­alu. Więcej — dla wielu osób, które chci­ały wcześniej widzieć w tej roli innego akto­ra (np. Mad­sa Mikkelse­na) to właśnie fakt, że Cav­ill zab­ie­gał o rolę było dowo­dem, że moż­na dać mu pewien kredyt zaufania.

 

 

JM1_2054.NEF

 

 

Po pier­wszym sezonie stało się jasne, że pro­dukc­ja, która wtedy była najpop­u­larniejszym pro­gramem Net­flixa w his­torii — niekoniecznie aż tak bard­zo trzy­ma się tego co napisał Sap­kows­ki. Z kole­jnym sezonem zmi­any jakie przeprowad­zono były jeszcze bardziej widoczne. Wielu wiel­bi­cieli Cav­il­la odnosi się do infor­ma­cji jaka pojaw­iła się w listopadzie 2021 roku. Cav­ill zapowiedzi­ał wtedy, że jest gotów zostać na całe sie­dem sezonów seri­alu tak dłu­go jak dłu­go pro­dukc­ja jest wier­na światu i his­torii Sap­kowskiego. Dla wielu widzów, jego obec­ne ode­jś­cie z seri­alu należy wiec czy­tać jako brak zau­fa­nia dla sce­narzys­tów, którzy w ostat­nich dwóch sezonach zde­cy­dowanie pos­zli włas­ną drogą i niekoniecznie trzy­mali się tego co napisał Sap­kows­ki. Co więcej niedawno pojaw­ił się artykuł cytu­ją­cy jed­nego ze sce­narzys­tów pracu­ją­cych nad seri­alem, który twierdz­ił, że nie każdy zaan­gażowany w pracę nad seri­alem był fanem mate­ri­ału wyjś­ciowego. Dla częś­ci odbior­ców był to szok i pot­warz, ale przyz­nam szcz­erze — pode­jrze­wam, że tak jest przy więk­szoś­ci pro­dukcji i adap­tacji. Bycie fanem mate­ri­ału źródłowego nie jest obow­iązkowe, a część osób która jest do niego zdys­tan­sowana może mieć całkiem niezłe pomysły co zostaw­ić a co wyrzucić.

Wróćmy jed­nak do prz­er­wanego kon­trak­tu Cav­il­la. Warto zdać sobie sprawę, że po tym co Cav­ill powiedzi­ał w listopadzie w wiado­moś­ci­ach pojaw­ił się jeszcze jeden szczegół. Otóż w grud­niu 2021 roku donie­siono, że Hen­ry Cav­ill wyne­gocjował wyższy kon­trakt za dru­gi sezon Wiedźmi­na. O ile za pier­wszy sezon dostawał 400 tys. dolarów za odcinek, to drugim wypła­ta skoczyła do mil­iona. Nie wiemy jeszcze, ile wyne­gocjował za sezon trze­ci. Już‘ mil­ion dolarów za odcinek czyni Cav­il­la jed­nym z najlepiej zara­bi­a­ją­cych aktorów pracu­ją­cych w streamin­gu — przed nim (z obec­nie nadawanych seri­ali) jest chy­ba tylko Chris Pratt i jego 1,4 mil­iona za „Ter­mi­nal List” od Ama­zona. Jed­nocześnie — pieniądze zaro­bione na „Wiedźminie” to dla pracu­jącego przy wiel­kich super pro­dukc­jach Cav­il­la jedynie drob­ny zarobek — biorąc pod uwagę, że za wys­tęp w „Mis­sion Impos­si­ble” zaka­sował 20 mil­ionów dolarów. A za rolę Super­mana może dostać dużo, dużo więcej — bo nie liczy się prze­cież obec­nie tylko gaży za granie ale też dodatkowe źródła dochodów z fil­mu (które przy fil­mach super­bo­hater­s­kich są bard­zo, bard­zo miłe).

 

MM_SS_HC 295.TIF

 

Infor­ma­c­ja o porzuce­niu przez Cav­il­la „Wiedźmi­na” przyszła zaled­wie kil­ka dni po tym jak aktor potwierdz­ił, że wró­ci do roli Super­mana. Dla wielu osób mogło to być zaskocze­nie, bo Super­man grany przez Cav­il­la kojarzył się z roz­wo­jem uni­w­er­sum DC Zaca Sny­dera, które jak wiemy — skończyło się jak­iś czas temu. Jak pode­jrze­wam, zmi­any w kierown­ictwie DC doprowadz­iły do tego, że aktorowi zapro­ponowano naprawdę korzystne warun­ki. Tak korzystne, że Net­flix albo nie mógł albo nie chci­ał ich prze­bić. Zwłaszcza, że nie da się ukryć — w tym momen­cie Cav­ill właś­ci­wie nie mógł stracić. Jeśli Net­flix miał­by pieniądze, żeby go zatrzy­mać mógł­by naprawdę co roku dyk­tować im nowe warun­ki albo w ogóle wyne­gocjować superg­wiaz­dors­ki kon­trakt. Zwol­niony z zobow­iązań — może się nato­mi­ast zwró­cić po bard­zo lukraty­wny kon­trakt z Warn­er Bros. Bycie Super­manem jest dla kari­ery niewąt­pli­wie bardziej prestiżowe niż bycie Wiedźminem.

 

O tym, że zatrud­nie­nie akto­ra rozch­wyty­wanego może spraw­iać pro­dukcji wiel­ki prob­lem świad­czy też nowa decyz­ja Net­flixa. Liam Hemsworth jest aktorem wielokrot­nie tańszym od Cav­il­la — na którego nie ma aż takiego zapotrze­bowa­nia. Jest też mniejsza szansa, że będzie chci­ał co roku negocjować coraz lep­szy kon­trakt. Z punk­tu widzenia plat­formy — Cav­ill stał się do pewnego stop­nia prob­le­mem. Nawet jeśli był najlep­szym ele­mentem śred­niego seri­alu, to utrzy­manie go wiąza­ło się z bard­zo duży­mi wydatka­mi i niepewnoś­cią — czy rzeczy­wiś­cie uda się zatrzy­mać w seri­alu kogoś przez sie­dem lat w sytu­acji, w której jego kari­era tak bard­zo nabrała wia­tru w żagle. Moż­na pode­jrze­wać, że nawet gdy­by Wiedźmin okazał się ukochanym seri­alem fanów i kry­tyków — zatrzy­manie przy sobie Cav­il­la nie było­by takie proste. Pod­kupy­wanie sobie aktorów, to nie jest coś czego wielkie stu­dia nie prak­tykowały w poprzed­nich dekadach. Hemsworth nie jest dziś tak gorą­cym “towarem” na aktorskim rynku jak Cav­ill. Co oznacza, że aktor bardziej potrze­bu­je seri­alu niż ser­i­al jego. A to zawsze jest ide­al­ny punkt wyjś­cia dla jakiejkol­wiek produkcji.

 

WW_104_25.01.2019_39.NEF

 

Warto też zwró­cić uwagę, że samo kręce­nie „Wiedźmi­na” szło dość śred­nio — pra­ca nad drugim i trzec­im sezonem była znacznie utrud­niona przez covid, co wydłużyło oczeki­wanie na kole­jne sezony. Mam wraże­nie, że zupełnie zapom­i­namy jak bard­zo pan­demia wpłynęła na płyn­ność pro­dukcji, jak wiele rzeczy zaplanowanych do przo­du prze­sunęło się w cza­sie. Nie jest to bez znaczenia dla twór­ców i aktorów — kari­ery częs­to wyma­ga­ją dość pre­cyzyjnego usta­la­nia, kiedy będzie się miało czas, a okresy zdję­ciowe — niekiedy niemal na siebie nachodzą. Cav­ill miał już raz w swo­jej kari­erze sytu­ację, gdy pracu­jąc nad jed­nym filmem („Mis­sion Impos­si­ble”) musi­ał wró­cić na dokręt­ki do drugiego („Liga Spraw­iedli­woś­ci”). Prob­le­mem były nie tylko wąsy (serio może­cie przeczy­tać w sieci o tym jak dwa wielkie stu­dia fil­mowe roz­maw­iały o wąsach akto­ra) ale też — konieczność pogodzenia dwóch zupełnie różnych pro­jek­tów. Jak pode­jrze­wam — żaden aktor nie chce, żeby takie sprawy się pow­tarza­ły. Więcej — nie chce tego żadne stu­dio. Równie dobrze Warn­er Bros. mogło chcieć mieć pewność, że Cav­ill im nagle nie powie, że przez kil­ka dni będzie niedostęp­ny, bo musi pob­ie­gać z mieczem. Fakt, że aktorowi przy­darzyła się w przeszłoś­ci taka sytu­ac­ja mogło dodatkowo skłonić obie strony do zada­nia sobie pyta­nia “Ile jest w stanie zro­bić na raz?”

 

Z resztą nie ukry­wa­jmy — łącze­nie gry w seri­alach i fil­mach jest możli­we, jeśli łączymy małe role w dużych fil­mach, z duży­mi rola­mi w seri­alach, albo na odwrót. Połącze­nie kari­ery, gdzie aktor gra dużą rolę w seri­alu i dużą rolę w dużym filmie — to już jest coś dość trud­nego i fizy­cznie niezwyk­le wyma­ga­jącego. Nie jest przy­pad­kiem, że aktorzy telewiz­yjni nawet jeśli pomiędzy sezon­a­mi wys­tępu­ją w fil­mach, to albo są to mniejsze, częs­to nieza­leżne pro­dukc­je, albo pojaw­ia­ją się w rolach dru­go­planowych. Na dłuższą metę łącze­nie wysiłku związanego z pracą przy seri­alu, pro­mocją seri­alu, pracą przy filmie i pro­mocją fil­mu (trze­ba pamię­tać, że dzi­ała­nia pro­mo­cyjne są niezwyk­le czasochłonne, ale też — częs­to zapisane w kon­trak­tach) jest po pros­tu wycieńcza­jące a częs­to nie możli­we. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że zarówno rola Super­mana jak i Ger­al­ta wyma­ga od akto­ra wielomiesięcznych tren­ingów siłowych i kaskader­s­kich by odpowied­nio prezen­tować się czy to jako super człowiek, czy jako nie­ludzko zdol­ny szer­mierz. To jest dodatkowe czasochłonne zobow­iązanie, które niekoniecznie może na siebie nachodz­ić.  Stąd też nie dzi­wię się, że Cav­ill — człowiek stwor­zony do wysokobudże­towego kina akcji, uznał, że jego czas w Net­flix­ie dobiegł końca.

 

WW_101_03.11.2018_174.NEF

 

Czy to oznacza, że względy oso­biste nie mają nigdy żad­nego znaczenia? Oczy­wiś­cie, że mają. Ale mam wraże­nie, że wielu odbior­ców chci­ało­by, żeby ode­jś­cie Cav­il­la wiąza­ło się wyłącznie z jakoś­cią seri­alu. Tym­cza­sem aktor o swo­jej decyzji poin­for­mował w takim kon­tekś­cie (dosłown­ie chwilę wcześniej dostal­iśmy infor­ma­c­je, że zagra jed­nak Super­mana), że raczej jest jasne, że chodzi o biznes i szanse w kari­erze. Nawet jeśli Cav­ill bard­zo chci­ał zagrać Ger­al­ta (co z resztą zro­bił przez trzy sezony) to nie znaczy, że dla tej roli zam­rozi sobie resztę kari­ery. Nawet jeśli jest fanem Sap­kowskiego, to nie znaczy, że od uczuć do książek pol­skiego pis­arza będzie uza­leż­ni­ał swój rozwój kari­ery. Z resztą — więk­szość z nas pode­j­mu­jąc decyz­je zawodowe, niekoniecznie idzie zawsze za głosem tego co lubi. Dobre warun­ki pła­cowe te są dla nas dość istotne.

 

Hol­ly­woodz­cy aktorzy, zwłaszcza kina akcji, są jak małe przed­siębiorstwa. Mają oso­by, które zatrud­ni­a­ją, mają swoich agen­tów i dorad­ców. Ich decyz­je w pewnym stop­niu oczy­wiś­cie są podyk­towane miłoś­ci do mate­ri­ału wyjś­ciowego, ale to jest też biznes. I biznes Hen­ry Cav­ill musi się krę­cić. A Net­flixa niekoniecznie musi być na niego dalej stać. Nie da się też ukryć, że miłość akto­ra do mate­ri­ału wyjś­ciowego została bard­zo wyko­rzys­tana mar­ketingowo. Nie znaczy to, że Cav­ill powieś­ci Sap­kowskiego nie lubi — tylko uda­je, żeby się sprzedać. Raczej po pros­tu — cza­sem zapom­i­namy, że mamy do czynienia jedynie z pewną kreacją akto­ra czy oso­by pub­licznej. Jeśli pro­dukcji jest potrzeb­ny nacisk na jego przy­wiązanie do mate­ri­ału — wtedy będziemy słyszeć głównie o tym. To jed­nak nie znaczy, że tylko to przy­wiązanie go motywuje.

 

WW_101_22.05.2019_72.ARW

 

Trze­ba tu jeszcze zaz­naczyć, że sam Net­flix jest dale­ki od uzna­nia Wiedźmi­na za porażkę. Nawet jeśli wid­zom nie podobał się dru­gi sezon — wciąż to jeden z najpop­u­larniejszych pro­gramów Net­flixa. Niedłu­go będzie miał pre­mierę ser­i­al, który jest pre­quelem his­torii z powieś­ci (kto wie, może zostanie lep­iej przyję­ty bo nie będzie ciągłych porów­nań do książ­ki), mamy ani­mac­je, a to jeszcze nie koniec. Cav­ill jest w tej układance tylko jed­nym frag­mentem. A obec­nie — kiedy wyni­ki oglą­dal­noś­ci HBO Max i Ama­zon Prime Video szy­bu­ją w górę za sprawą dużych pro­dukcji fan­ta­sy — Wiedźmin jest jeszcze cen­niejszy niż był. Posi­adanie w swo­jej „sta­jni” pop­u­larnej pro­dukcji fan­ta­sy, nadal jest ważne dla atrak­cyjnoś­ci plat­formy. Nawet jeśli fani kręcą nosem to wciąż — do sty­cz­nia 2022 roku obe­jrzeli 460 mil­ionów godzin seri­alu. W pier­wsze cztery dni „Pierś­cie­nie Władzy” Ama­zona miały oglą­dal­ność na poziomie 1,3 mil­iardów min­ut. Dru­gi sezon Wiedźmi­na miał w pier­wszym tygod­niu 2,2 mil­iardy obe­jrzanych min­ut. We wrześniu 2022 „Wiedźmin” był 10 najchęt­niej oglą­danym seri­alem Net­flixa w his­torii. To może być zły ser­i­al, ale z punk­tu widzenia plat­formy ma doskon­ałe wyni­ki. Na pewno nie takie, które sug­erowały­by jakiekol­wiek ska­sowanie seri­alu, ze wzglę­du na rozczarowanie widzów.

 

O tym co rzeczy­wiś­cie zade­cy­dowało o ode­jś­cia Cav­il­la pewnie dowiemy się za jak­iś czas. A może nigdy. Ponown­ie, Hol­ly­wood nie lubi otwar­cie mówić o wszys­t­kich szczegółach rozliczeń i kon­trak­tów. W sum­ie to wciąż wiemy zaskaku­ją­co mało o całym pro­ce­sie ich zry­wa­nia i zaw­iera­nia. Jed­nak w całej tej dyskusji o zmi­an­ie akto­ra warto pamię­tać, że Hol­ly­wood to jest biznes. I miejsce, gdzie serce i duszę bard­zo łat­wo przelicza się na dolary. Nie ma się co wściekać — tak było zawsze. Po pros­tu tam, gdzie trze­ba dużo zain­west­ować nie jest sporo miejs­ca na negoc­jac­je, ale niekoniecznie jest miejsce na sentymenty.

Ps: Dawno temu wymyślil­iśmy z Mateuszem określe­nie, że aktor przyjął rolę “żeby poma­lować zamek” — to było naw­iązanie do sytu­acji w której Jere­my Irons przez kil­ka lat grał w słabych fil­mach, bo remon­tował swój zamek i musi­ał go poma­lować na his­to­rycznie właś­ci­wy różowy kolor (serio nie zmyślam). Ale w przy­pad­ku Cav­il­la wszyscy wiemy, że nie przyj­mu­je ról by poma­lować zamek. Przyj­mu­je role, by mieć kasę na mal­owanie figurek.

0 komentarz
12

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online