Home Góry Matka przekracza granice czyli wpis górski szósty

Matka przekracza granice czyli wpis górski szósty

autor Zwierz
Matka przekracza granice czyli wpis górski szósty

Czy może­cie mi wyjaśnić jaki człowiek o zdrowych zmysłach budzi kogoś o 7:32. Jeśli chci­ał obudz­ić drugą osobę o godzinie w pół do ósmej powinien zro­bić to dokład­nie o tej godzinie, jeśli zaś ją prze­gapił przyz­woitość nakazu­je poczekać cho­ci­aż­by do 7:35. Inaczej człowiek czu­je, że stracił trzy bez­cenne min­u­ty snu. Taka jest przy­na­jm­niej moja filo­zofia. Nie jest to jed­nak, jak słusznie pode­jrzewa­cie, filo­zofia mojej mat­ki, która zupełnie nie rozu­mie, że rabu­je mnie ze snu i szczęścia.

 

Dziś mat­ka postanow­iła przekroczyć granicę. To znaczy nie udawa­jmy ona codzi­en­nie przekracza granice ludzkiej przyz­woitoś­ci budząc mnie przed ósmą, ale tym razem postanow­iła przekroczyć granice państ­wa. Jak wam wczo­raj pisałam – z jej wiec­zorne stu­diowanie prze­wod­ników zawsze zwias­tu­je niepoko­ją­cy obrót sprawy. Tym razem jed­nak muszę, mimo, że boli mnie to bard­zo przyz­nać – było po płaskim.

 

Mat­ka przekracza wszys­tkie granice bez problemów

 

Mat­ka zabrała mnie bowiem do doliny Białej Wody. Jest to być może jed­no z najład­niejszych miejsc w górach. Idziesz, idziesz, idziesz, idziesz i coraz bardziej zbliżasz się do wspani­ałych lśnią­cych jeszcze od śniegu szczytów wyso­kich słowac­kich Tatr. Człowiek czu­je się niczym Hob­bit zmierza­ją­cy do Mor­doru, gdzie wokoło zieleń i życie a przed nim tylko ciem­ność i skały, które jed­nak wyglą­da­ją zach­wyca­ją­co. Jedyny prob­lem pole­ga na tym, że jeśli się w pewnym momen­cie nie zawró­ci, moż­na rzeczy­wiś­cie do tych szczytów dojść i z nie­jakim nies­makiem odkryć, że kto idzie dolina­mi ten musi niekiedy wejść pod górę. Spoko­jnie, nic takiego się nie stało – otóż w pewnym momen­cie – nieco zaniepoko­jona tym, ile to jeszcze może­my iść zapy­tałam czy planowany jest odwrót. Był. Po prze­jś­ciu odpowied­niej iloś­ci kroków. Wcześniej odwrót był­by kompromitacją.

 

Jeśli chce­cie udać się na spac­er na słowacką stronę, to musi­cie wiedzieć, że nie zas­taniecie tam zbyt wielu Słowaków, szla­ki, jak to w Tatra­ch bywa są pełne Polaków. Przez pełne, znaczy spotkałyśmy całe dziesięć osób, za to – co jest olbrzymi­mi plusem – widzi­ałyśmy aż sześć piesełków. I tu od razu infor­mu­je tych, którzy są zaniepoko­jeni prowadze­niem psów w góry – naprawdę są to psy idące po płaskim. Wszys­tkie miały na mor­dach taki specy­ficzny wyraz psiego zach­wytu – bo oto były wśród przy­rody, wąchały mnóst­wo nowych zapachów i jeszcze ludzie szli razem z nimi, dalej i dalej, i wcale a wcale nie przys­tawali. Nie wiem, czy widzi­ałam w życiu tyle ucies­zonych psów. Nie wiem czy w Polsce wol­no wprowadzać psy do parku nar­o­dowego, ale Słowa­cy na to pozwala­ją, choć oczy­wiś­cie – jeśli już psa prowadz­ić to do prostej doliny, bo piesełek to jed­nak nie kozica.

 

Mat­ka na zdję­ciu nie uwzględ­niona bo pog­nała dalej

 

Powrót do Zakopanego prze­biegł bez więk­szych prob­lemów za to busik który nas wiózł postaw­ił mnie przed prob­le­mem skład­niowo- filo­zoficznym. Oto na nakle­jce nad miejscem dla kierow­cy wid­ni­ał napis „nieza­pięte pasy bez­pieczeńst­wa obciąża­ją man­datem pasażera”. Moje rozk­miny doty­czyły głównie pod­miotowoś­ci pasów, tego czy muszą zostać zapięte na pasażerze czy mogą być zapięte obok oraz kto właś­ci­wie powierzył pasom bez­pieczeńst­wa pra­wo wys­taw­ia­nia man­datów. Inny­mi słowy dużo myślałam o tym jak wiele ciekawych zjawisk może do naszego życia wprowadz­ić skład­nia. W każdym razie, jeśli ktoś z was wie coś więcej o tajnych kon­tach pasów bez­pieczeńst­wa będę bard­zo wdz­ięcz­na za wszelkie informacje.

 

Tu nastąpi lek­ka zmi­ana nas­tro­ju bowiem prag­nę państ­wu opowiedzieć o his­torii właś­ci­wie mrożącej krew w żyłach. Oto postanow­iłam umyć włosy. Tu musi nastąpić przyp­is – mam włosy w kolorze różowym co znaczy, że nie tylko po myciu bar­wią wszys­tko na kolor różowy, ale też – co naprawdę ważne – nie mogę iść spać nawet z odrobinę wilgo­t­ny­mi włosa­mi. Gdy­bym tak zro­biła następ­nego dnia cała ja byłabym w kolorze bardziej niż zwyk­le różowym.  Co praw­da zabrałam ze sobą suszarkę podróżną, ale na miejs­cu okaza­ło się, że suszar­ka z dwóch cech – bycia pakowną i suszenia włosów posi­a­da tylko jed­ną. Jest naprawdę niezwyk­le pakow­na. Uznałam więc, że sko­rzys­tam z tej najprost­szej z usług fryz­jer­s­kich – umyję włosy w salonie. Wpisałam do map infor­ma­c­je, że chci­ałabym znaleźć salon fryz­jer­s­ki i poz­woliłam się poprowadz­ić w dal nawigacji.

 

Wyciecz­ka mają­ca znamiona ide­al­nej — pięknie i po płaskim.

Pier­wsze miejsce do którego mnie zaprowadz­iła, było jakimś ciem­nym, zapuszc­zonym zaułkiem, gdzie na ścian­ie wisi­ał lekko zamazany napis „Fryz­jer”. Było to niewąt­pli­wie jed­no z tych miejsc, gdzie prz­er­abia się ludzi na paszteci­ki zgod­nie ze starą fryz­jer­ską trady­cją. Drugie miejsce na mapie zaprowadz­iło mnie do salonu fryz­jer­skiego, gdzieś na piętrze budynku, gdzie za drzwia­mi były wczesne lata osiemdziesiąte, gdzie pani – wyglą­da­ją­ca jak z wczes­nych lat osiemdziesią­tych strzygła jakiegoś chłop­ca i abso­lut­nie nie miała cza­su ani możli­woś­ci umyć mi włosów. Podz­iękowałam grzecznie, zamknęłam kap­sułę cza­su i udałam się dalej. Miejsce trze­cie które wskaza­ła mi mapa po pros­tu nie ist­ni­ało. Naw­igac­ja prowadz­iła do środ­ka osied­la i… nic. Abso­lut­nie nic poza ser­wisem kli­matyza­torów, który być może pokąt­nie obci­nał ludziom włosy zaplą­tane w kli­matyza­cję. Gdy straciłam już zupełnie, zupełnie nadzieję okaza­ło się, że dosłown­ie obok mojego hotelu jest zakład fryz­jer­s­ki. Widać go z moich okien. Dostałam do niego w godzinie zamknię­cia. Jaki z tego wniosek? Usłu­gi fryz­jer­skie w Zakopanem na pewno ist­nieją, ale nie zna­jdziecie ich na mapach dla pleb­su. Plus, że cza­sem nie trze­ba szukać fryz­jera tyko kupić sobie lep­szą suszarkę.

 

Na koniec chci­ałabym wam powiedzieć, że odkryłyśmy z matką miejsce, które powinien odwiedz­ić każdy. Od razu mówię – to żad­na ukry­ta pereł­ka, raczej miejsce, do którego nie trafiłyśmy, bo jakoś nigdy nie było po drodze. Miejsce nazy­wa się „Na szlaku” jest na górze Krupówek, dają tu craftowe piwo i kopy­t­ka ze skwarka­mi, śmi­etaną i oscyp­kiem po których człowiek widzi niebo i słyszy aniel­skie chóry. Do tego ceny są zupełnie nie Zakopi­ańskie czyli zaskaku­ją­co niskie. Kiedy pan spy­tał skąd jesteśmy i odpowiedzi­ałyśmy, że z Warsza­wy, wyraz­ił wyrazy współczu­cia. I powiem tak – z każdym zjed­zonym kopy­tkiem coraz bardziej czułam, że było to współczu­cie szczere.

 

Jeśli macie ochotę na dobre piwo i jeszcze lep­sze jedze­nie i jeszcze nie chce­cie zbankru­tować to rusza­j­cie do “Na szlaku”

 

Na koniec pytanie – ileśmy przeszły? Otóż spac­er górs­ki plus poszuki­wanie fryz­jera złożyło się na osiem­naś­cie kilo­metrów. Mat­ka mówi, że to w sum­ie nic, bo po płaskim, twierdzi, że zupełnie nie jest zmęc­zona, ale rzeczy­wiś­cie jest z nią coś nie tak bo inaczej nie umie odpoczy­wać. Jak to mówią – zauważe­nie, że ma się prob­lem to pier­wszy krok do rozwiąza­nia. Nieste­ty zdaniem mojej mat­ki prob­lem będziemy rozwiązy­wać, kiedy indziej a jutro idziemy na spac­er. I tym razem to już pod górę, bo ile się moż­na włóczyć po płaskim.

0 komentarz
27

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online