Home Seriale Regularne cierpienia skandynawskich książąt czyli o “Young Royals”

Regularne cierpienia skandynawskich książąt czyli o “Young Royals”

autor Zwierz
Regularne cierpienia skandynawskich książąt czyli o “Young Royals”

Moi drodzy – zdarzyło się coś niezwykłego. Otóż przeżyłam seri­alowe zaskocze­nie. Zwyk­le – kiedy siadam do seri­alu, to właś­ci­wie od początku do koń­ca wiem czego się spodziewać. Ma to swo­je plusy i minusy. Nie mniej nic mnie ostat­nio tak pozy­ty­wnie nie zaskoczyło jak „Young Roy­als” (po pol­sku ser­i­al leci jako „Książę­ta” co jest o tyle ciekawe że ta licz­ba mno­ga słabo do his­torii pasu­je) – nowy ser­i­al na Net­flix o zamożnych dzieci­akach z prestiżowej szkoły.

 

Sam początek wydawał mi się bard­zo typowy – Wil­helm szwedz­ki książę zachowu­je się w sposób abso­lut­nie nieod­powiedzial­ny. Imprezu­je, wda­je się w pub­liczne bój­ki i popeł­nia więcej błędów niż jest w stanie znieść jego rodz­i­na. Dlat­ego zosta­je odesłany do prestiżowej szkoły z Inter­natem, gdzie wcześniej uczęszczał jego starszy brat. Gdzieś tak do połowy pier­wszego odcin­ka może się wydawać, że mamy do czynienia z klasy­czną nar­racją o zep­su­tych młodych ludzi­ach, którzy są zupełnie oder­wani od świata.

 

Już miałam się spodziewać nowej „Gos­sip Girl” czy jakiejś „Eli­ty” kiedy ser­i­al skrę­cił w bok. Okazu­je się, że nie będzie to ser­i­al o piciu, ćpa­niu i impre­zowa­niu. Tak pojaw­ia się wątek zaży­wa­nia pozyskanych niele­gal­nie sub­stancji, ale są nimi leki na ADHD. Co moim zdaniem jest dużo bliższe rzeczy­wis­toś­ci niż wielkie niesamowite przyję­cia, gdzie ćpa się dosłown­ie wszys­tko. W każdym razie tym co mnie zaskoczyło to zupełnie inne niż w amerykańs­kich seri­alach pode­jś­cie do relacji. Wśród bohaterów – w więk­szoś­ci z zamożnych rodzin – pojaw­ia­ją się także dzieci­a­ki, które są tam na stype­ndi­um. Pod­czas gdy w wielu pro­dukc­jach amerykańs­kich był­by tylko wyśmiewane – tu sta­ją się posta­ci­a­mi właś­ci­wie cen­tral­ny­mi, ale też wchodzą­cy­mi w bliskie relac­je ze swoi­mi bardziej uprzy­wile­jowany­mi znajomymi.

 

Trze­ba bowiem powiedzieć, że szy­bko sta­je się jasne prob­le­mem Wil­hel­ma nie jest to, że został odesłany do szkoły z Inter­natem, ale, że spodobał mu się (ze wza­jem­noś­cią) szkol­ny kole­ga Simon. Ser­i­al nie robi z tego uczu­cia prob­le­mu dla samych bohaterów (z których jeden jest chy­ba sam nieco zaskoc­zony swo­ją ori­en­tacją) ani nawet dla ich najlep­szych zna­jomych – prob­le­mem jest nato­mi­ast to, że Wil­helm jest z rodziny królewskiej, w której jed­nak nie moż­na prze­jaw­iać „takich skłon­noś­ci”. To ciekawe, bo z jed­nej strony ser­i­al portre­tu­je społeczeńst­wo, które nie jest uprzed­zone z drugiej – takie które nie wyobraża sobie by potenc­jal­ny następ­ca tronu miał chłopa­ka. Co doda­je his­torii trochę typowego melo­dra­matu. Przy czym wciąż – jeśli ser­i­al dostał­by dru­gi sezon wciąż jest tu całkiem sporo miejs­ca na nieoczy­wiste rozwiązania.

 

Jed­nocześnie jed­nak ta miłos­na his­to­ria jest typowo nas­to­latkowa – nikt nie stara się zro­bić z naszych bohaterów jakoś szczegól­nie roman­ty­cznej pary – to raczej dwój­ka dzieci­aków, która się sobie spodobała, chęt­nie zna­jdzie się razem za zamknię­ty­mi drzwia­mi, ale poza tym przeży­wa tą swo­ją szczenięcą miłość dokład­nie tak jak zwyk­le czynią to nas­to­lat­ki, same siebie paku­jąc w rozliczne mniejsze i więk­sze kon­flik­ty. Przyz­nam szcz­erze, że ten wątek wydał mi się niezwyk­le sym­pa­ty­czny, zwłaszcza że w sum­ie nigdzie nie zagra­no klasy­czny­mi moty­wa­mi np. odrzuce­nia przez rodz­iców. Więcej – żad­nego prob­le­mu nie ma Simon z tym by roz­maw­iać o tym z kolega­mi, którzy martwią się o to w jak trud­nej sytu­acji staw­ia go jego wysoko urod­zony chłopak. To była taka miła odmiana.

 

Moje serce pod­bił też wątek siostry Simona – Sary, dziew­czyny na spek­trum, która moim zdaniem ide­al­nie pokazu­je właśnie taką wysoko funkcjonu­jącą osobę nieneu­roty­pową. Sara mówi częs­to rzeczy, których nikt nie chce słyszeć, jest niekiedy nieza­mierze­nie nie miła, ale nie znaczy to, że nie zależy jej na przy­jaźni, nie chce cza­sem by poświę­cono jej uwagę (bo też ma swo­je ambic­je) czy nie próbu­je kopi­ować pewnych zachowań swoich koleżanek. Sara jest dokład­nie taką postacią, która nieco różni się od swoich koleżanek jest nie na tyle żeby uznać to za jej jedyną cechę. Inna sprawa – jej szczerość okazu­je się niekiedy plusem w kon­tak­tach z rówieśniczka­mi. To dzię­ki niej uda­je się Sarze naw­iązać przy­jaźń z Felice – dziew­czyną, której mat­ka wpy­cha w swój włas­ny niezwyk­le ambit­ny plan na życie. Ponown­ie ser­i­al łamie trochę stereo­typów – Sara wcale nie jest odtrą­cona wręcz prze­ci­wnie – jest na dobrej drodze by trafić do szkol­nej elity

 

 

Tym co dodatkowo niezwyk­le podo­ba mi się w seri­alu to fakt, że te nas­to­lat­ki gra­ją nas­to­let­ni aktorzy. Wyraźnie widać, że aktor gra­ją­cy Wil­hel­ma ma osiem­naś­cie lat i do tego – typowe nas­to­let­nie prob­le­my z cerą. Wiecie jaka to ulga zobaczyć nas­to­latków w rolach nas­to­latków, po lat­ach seri­ali i filmów, gdzie ktoś pod trzy­dzi­estkę pętał się po szkol­nych kory­tarzach. Zawsze pow­tarzam, że jed­nym z najwięk­szych prob­lemów pop­kul­tu­ry jest to, że tak częs­to zatrud­nia starszych aktorów co spraw­ia, że zupełnie zapom­i­namy, jak wyglą­da­ją nas­to­lat­ki. Wiecie zaczy­namy na nie patrzeć jak­by to byli dorośli – zapom­i­na­jąc jak bard­zo dziecię­co potrafią wyglą­dać nawet osiem­nas­to­lat­ki. Inna sprawa, że miło, że ser­i­al toczy się w Szwecji i wresz­cie moż­na popa­trzeć na trochę inne twarze niż te które pojaw­ia­ją się w amerykańskiej telewiz­ji, gdzie wszyscy coraz bardziej zaczy­na­ją przy­pom­i­nać swo­je ide­alne klony.

Ser­i­al zaskoczył mnie tym, że uniknął kilku oczy­wistych wątków, wybrnął z kilku mielizn, nie ode­grał kilku najbardziej oczy­wistych scen. Ale najbardziej zaskoczył mnie tym, że po tych sześ­ciu odcinkach naprawdę prze­j­mu­ję się losem tych dzieci­aków i chęt­nie zobaczyłabym więcej. Zresztą tu mogłabym się z wami podzielić reflek­sją, że mimo mojej olbrzymiej miłoś­ci do pro­dukcji amerykańs­kich ostat­nio łatwiej mi się odnaleźć w seri­alach które są twor­zone w Europie. Być może dlat­ego, że mają inne punk­ty odniesienia, może dlat­ego, że po pros­tu jakoś ciekaw­iej przetwarza­ją schematy. A może dlat­ego, że ta szkoła dla bogatych dzieci­aków wyglą­da jak prze­r­o­biony na szkołę jak­iś dworek, z niewielki­mi poko­ja­mi i cias­ny­mi kory­tarza­mi, co spraw­ia, że wszys­tko wyda­je się dużo bardziej realne niż te niesamowite zachod­nie wiz­je, gdzie wszys­tko ocieka złotem a nas­to­lat­ki piją szam­pana przed dwunastą.

 

 

W każdym razie byłabym wam bard­zo wdz­ięcz­na gdy­byś­cie dali „Young Roy­als” szan­sę, bo ja chcę wiedzieć co będzie dalej a Net­flix to podła świnia i zupełnie nie rozu­mie, że wystar­czy, że JA chcę wiedzieć co będzie dalej, żeby wypro­dukować kole­jny sezon. Ponoć inni ludzie muszą też pro­gram obe­jrzeć (skan­dal). Więc jeśli chce­cie zobaczyć ser­i­al, który mógł­by popełnić wiele błędów, ale ich całkiem sprawnie uni­ka to polecam.

 

Ps: Ciekaw­ie się ten ser­i­al oglą­da w kon­tekś­cie niedawnych zach­wytów nad „Red, White and Roy­al Blue” – tam było wszys­tko takie cud­owne, i sym­pa­ty­czne, że ostate­cznie gdzieś gubiła się dra­matur­gia całej his­torii. Tu bywa równie sym­pa­ty­cznie, ale jed­nak zostało trochę melo­dra­matu co chy­ba czyni całą nar­rację nieco bardziej intrygu­jącą, zwłaszcza w kon­tekś­cie zakochi­wa­nia się we współczes­nych książętach.

1 komentarz
11

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online judi bola judi bola online resmi judi bola resmi terpercaya
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online