Home Książki Składanka uczuć czyli o “Wszystkie piosenki o miłości” Jane Sanderson

Składanka uczuć czyli o “Wszystkie piosenki o miłości” Jane Sanderson

autor Zwierz
Składanka uczuć czyli o “Wszystkie piosenki o miłości” Jane Sanderson

Wyz­nam wam szcz­erze – jeśli jest coś za czym niekiedy trochę tęsknię to składan­ki. Nie playlisty na Spo­ty­i­fy tylko te nagrane na kasetę czy płytę składan­ki w których znało się po cza­sie na pamięć kole­jność utworów. W składankach – zwłaszcza tych poży­c­zonych przez zna­jomych było coś niezwykłego – piosen­ki wchodz­ił ze sobą w dialo­gi i całość tworzyła nową jakość – opowieść samą w sobie. Najwyraźniej nie ja jed­na dzielę sen­ty­ment do takiego słucha­nia muzy­ki – Jane Sander­son autor­ka powieś­ci „Wszys­tkie piosen­ki o miłoś­ci” (właśnie ukaza­ły się nakła­dem wydawnict­wa Znak) nie tylko ma podob­ną słabość, ale też przesłanie – że w życiu cza­sem jak przy słucha­niu składan­ki – trze­ba czekać na następ­ny utwór.

 

His­to­ria Daniela i Ali­son toczy się dwu­torowo. Pod koniec lat siedemdziesią­tych obo­je mieszka­ją w Sheffield i przeży­wa­ją swo­ją wielką nas­to­let­nią miłość. Słucha­ją razem muzy­ki, chodzą na imprezy i choć nie planu­ją przyszłoś­ci ze szczegóła­mi wiedzą, że chcą być razem i być może wyr­wać się z mias­ta, które im samym wyda­je się zupełnie zapom­ni­ane przez Boga. Daniela w świat ciąg­nie muzy­cz­na pas­ja, Ali­son chci­ała­by zostaw­ić za sobą swo­je traumy. Zwłaszcza matkę alko­holiczkę sprowadza­jącą do domu kole­jnych szem­ranych facetów.  Te ret­ro­spekc­je przeplata­ją się z wątkiem współczes­nym. Daniel jest poważanym dzi­en­nikarzem muzy­cznym mieszka­ją­cym w Edyn­bur­gu z żoną, zaś Ali­son – znana już powszech­nie jako Ali, przeniosła się do Aus­tralii, gdzie robi coraz więk­szą kari­erę jako pis­ar­ka. To właśnie sukces ostat­niej książ­ki Ali spraw­ia, że ścież­ki danych kochanków znowu się ze sobą przecinają.

 

 

Kluczem do czy­ta­nia tej his­torii jest muzy­ka. Autor­ka nie ma wąt­pli­woś­ci – ludzie są sobie w stanie powiedzieć wszys­tko poprzez treś­ci ukochanych utworów, które albo wiążą się ze wspom­nieni­a­mi albo lep­iej niż jakakol­wiek wiado­mość przekazu­ją uczu­cia i emoc­je. Przesyła­jąc sobie lin­ki do kole­jnych utworów Ali­son i Daniel mówią o sobie wszys­tko i to językiem, który dla osób postron­nych będzie zupełnie nie zrozu­mi­ały. Jed­nocześnie ich własne życie przy­pom­i­na trochę taką składankę – ury­wane utwory, które trze­ba dopiero uporząd­kować by złożyły się w całość – rodz­i­na, kari­era, lep­sze i gorsze wybo­ry – to nie album kon­cep­cyjny jed­nego artysty tylko właśnie składan­ka, co więcej miejs­ca­mi niepo­rad­na i źle nagrana.

 

Wszys­tkie piosen­ki o miłoś­ci” bazu­ją na prostym mech­a­nizmie czytel­niczym – po tym jak dość dłu­go poz­na­je­my naszych bohaterów (powieść rozwi­ja się zaskaku­ją­co nieśpiesznie) zaczy­na nam na nich zależeć. Chce­my, żeby pod­jęli dobre wybo­ry, żeby byli szczęśli­wi, żeby uporząd­kowali swo­je relac­je i co najważniejsze znaleźli spokój – bo jak książ­ka sugeru­je – pewnych rzeczy, które wydarzyły się w ich związku przed laty żadne z nich nie miało szan­sy przepra­cow­ać. Przy czym przyz­nam od razu, że sama his­to­ria i bohaterowie wyda­ją się ciekawsi jako nas­to­lat­ki – autorce dobrze wychodzi odd­awa­nia atmos­fery Sheffield końców­ki lat siedemdziesią­tych i ówczes­nych muzy­cznych mód i pasji. Współcześni bohaterowie są nakreśleni nieco grub­szą kreską.

 

 

I tu właśnie pojaw­ia się mój jedyny zarzut wobec tej his­torii – kiedy Ali­son i Daniel zaczy­na­ją wymieni­ać się utwora­mi i przeży­wać na nowo swo­je emoc­je – obo­je są w związkach. Autor­ka wybrała tu drogę najłatwiejszą – niemal od początku czu­je­my że zarówno małżeńst­wo Daniela jak i Ali­son ma swo­je wady. Żona Daniela nie podziela jego miłoś­ci do muzy­ki i chy­ba nie trak­tu­je szczegól­nie poważnie kari­ery dzi­en­nikarskiej swo­jego męża. Z kolei Michael nigdy chy­ba nie zrozu­mi­ał swo­jej żony ani nie trak­tował jej jako oso­by, która może sobie sama poradz­ić w życiu. Ten punkt wyjś­cia bard­zo ułatwia pracę autorce – patrząc na naszych bohaterów w nieu­danych związkach jesteśmy bardziej skłon­ni ide­al­i­zować ich dawną miłość i zada­je­my sobie mniej pytań o moral­ną stronę takiego flir­tu poprzez czas i kon­ty­nen­ty. Oso­biś­cie zde­cy­dowanie bardziej wolę his­to­rie w których te wybo­ry są zde­cy­dowanie bardziej skomplikowane.

 

Jed­nocześnie – nie da się ukryć, że „Wszys­tkie piosen­ki o miłoś­ci” to jest taka książ­ka, którą czy­ta się właś­ci­wie na raz – zwłaszcza latem, kiedy serce człowieka sta­je się bardziej sen­ty­men­talne i kiedy szu­ka się powieś­ci, które wcią­ga­ją, przy­cią­ga­ją i niekiedy wymusza­ją reflek­sję nad włas­ny­mi wspom­nieni­a­mi i włas­nym życiem. Do tego autor­ka na samym początku książ­ki pro­ponu­je nam byśmy słuchali piosenek razem z bohat­era­mi. Nie jest to szczegól­nie trudne, zwłaszcza że na Spo­ti­fy zna­jdziecie odpowied­nią towarzyszącą książce playlistę. Poniżej linku­ję wam też spec­jal­nie ułożoną playlistę z Pol­ski­mi utwora­mi. Być może jest to jed­na z niewielu książek, którą wręcz należy czy­tać ze słuchawka­mi na uszach. Szko­da tylko, że nie dołącza­ją do wyda­nia kase­ty mag­neto­fonowej, gdzie trze­ba przewi­jać bard­zo uważnie do wybranego utworu.

 

 

Czy­ta­jąc książkę od razu przy­pom­ni­ała mi się moja ulu­biona piosen­ka o miłoś­ci – „The way you look tonight” – piosen­ka, której moż­na słuchać w licznych wyko­na­ni­ach, a która zawsze dzi­ała na mnie tak samo – przy­pom­i­na­jąc mi wszys­tkie dawniejsze i bliższe roman­ty­czne pory­wy ser­ca. Zresztą dam głowę, że też takie utwory macie – może­cie się nimi spoko­jnie dzielić – bo może wyjdzie nam z tego nowa roman­ty­cz­na składan­ka. W każdym razie jeśli szuka­cie książ­ki ide­al­nej na lato i czy­tanie w leni­we ciepłe popołud­nia to „Wszys­tkie piosen­ki o miłoś­ci” zde­cy­dowanie się do tego nada­ją. Ostate­cznie lato, miłość i dobra muzy­ka to najlep­szy zestaw pod słońcem.

 

Za tłu­macze­nie książ­ki odpowiedzial­na jest Mał­gorza­ta Kafel, która miała niełatwe zdanie bo rzeczy­wiś­cie powieść jest najeżona kul­tur­owy­mi naw­iąza­ni­a­mi do świa­ta muzy­ki i cytata­mi z piosenek. Książkę może­cie kupić w Empiku (kiedy piszę te słowa jest w pro­mo­cyjnej cenie)

 

Post pow­stał we współpra­cy z wydawnictwem Znak

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online