Home Film Radość odnaleziona czyli “Zaginione Miasto”

Radość odnaleziona czyli “Zaginione Miasto”

autor Zwierz
Radość odnaleziona czyli “Zaginione Miasto”

Kiedy napisałam powieść na pod­staw­ie sowich notatek do dok­toratu, wydawnict­wo próbowało mnie przekon­ać, że na okład­ce powin­na być cału­ją­ca się para sple­ciona w namięt­nym uścisku. Odmówiłam, wskazu­jąc, że w powieś­ci nie ma właś­ci­wie żad­nego wątku roman­sowego. Jak pokazu­je „Zagin­ione Mias­to” popełniłam błąd. Loret­ta, bohater­ka fil­mu, wyda­jąc swo­ją powieść na pod­staw­ie notatek do dok­toratu zgodz­iła się na sug­estie wydawnict­wa. I tak wylą­dowała z przys­to­jnym i troskli­wym mod­elem z okład­ki. Ter­az ona przeży­wa przy­gody a ja mogę co najwyżej o nich napisać.

 

Zagin­ione mias­to” to ciekawy dowód na to, że znane fil­mowe gatun­ki mogą dawać wid­zom całkiem sporo satys­fakcji o ile zafun­du­je się je w nieco odświeżonej kon­wencji. Oto bowiem dosta­je­my klasy­czną his­torię przy­godową, która przy­wodzi nieco na myśl „Miłość, szmaragd i krokodyl”. Jest pis­ar­ka, jest egzo­ty­cz­na wys­pa, jest konieczność poradzenia sobie w niesprzy­ja­ją­cych warunk­ach i niechęć prz­er­adza­ją­ca się we wza­jemne zau­fanie, przy­jaźń a nawet coś więcej. For­muła znana i sprawd­zona. Gdzie więc leży różnica?

 

 

Ot, autor­ka roman­sów jest w isto­cie naukow­czynią, która miała napisać romans dla zabawy a wyszedł z tego pomysł na życie. Bohater który ma ją ura­tować, wcale nie jest od niej bardziej kom­pe­tent­ny – moż­na wręcz stwierdz­ić, że nieco mniej nada­je się do przeży­cia w dżungli. Cała wiel­ka przy­go­da, roz­gry­wa­ją­ca się na wyku­pi­onej przez mil­iardera wyspie, ma w sobie pos­mak nie tylko niebez­pieczeńst­wa ale też kolo­nial­nej chci­woś­ci.  Bo twór­cy to tu, to tam podrzu­ca­ją –  zupełnie nie nachal­nie – infor­ma­c­je o tym, że ta kul­tura i te skar­by się nam zupełnie nie należą i są przy­należne do konkret­nych ludzi. Te drob­ne prze­sunię­cia pokazu­ją, że spoko­jnie da się zro­bić zabawny, sym­pa­ty­czny film wedle wypróbowanej metody, jed­nocześnie uwzględ­ni­a­jąc zmi­any we wrażli­woś­ci. Zwłaszcza, że coraz częś­ciej pro­dukc­je z lat osiemdziesią­tych zaczy­na­ją nas nieco drażnić – bo być może po raz pier­wszy w życiu dostrzegamy jak bard­zo zes­tarza­ły się, właśnie pod wzglę­dem obyczajowym.

 

Inna sprawa – za lekkość komedii odpowia­da też dużo więk­sze niż zazwyczaj stęże­nie absur­du, jakie się nam ofer­u­je. Zwłaszcza na samym początku fil­mu, gdzie twór­cy odwołu­ją się bezpośred­nio do znanej kon­wencji robi się wyjątkowo zabawnie. Wszys­tko za sprawą Bra­da Pit­ta, który jest w filmie dosłown­ie na chwilę, by przy­pom­nieć nam jak taka fabuła powin­na się układać. To jest być może jed­no z najz­abawniejszych aktors­kich cameo od lat. W każdym razie od daw­na nie śmi­ałam się w kinie tak głośno. Inna sprawa – to jest zabawne oglą­dać te kil­ka scen, w których Brad Pitt gra abso­lut­ny ideał kom­pe­tent­nej męskoś­ci a Chan­ning Tatum wyda­je się takim zagu­bionym misiem, który nie wie co robić. Całkiem dobry przykład na to, że cała męskość w fil­mach to kwes­t­ia tego jak się co zagra. Moż­na w jed­nym filmie być niemal super bohaterem, a w drugiej wydawać się takim mały­mi i niepo­rad­nym. Co spraw­ia, że muszę pozy­ty­wnie wypowiedzieć się o grze Tatu­ma co nie przy­chodzi mi łat­wo, bo to nie jest mój ulu­biony aktor. Choć po jego roli w „Ave, Cesar” u braci Coen zaczęłam go nieco bardziej cenić bo tam­ta rola była błyskotliwa.

 

 

Trze­ba przyz­nać, że pro­dukcji nie szkodzi bard­zo dobra obsa­da. Przede wszys­tkim San­dra Bul­lock po raz kole­jny udowad­nia, że ma dokład­nie tyle tal­en­tu, uroku i charyzmy by pod­bić od razu całą wid­own­ię. Od dobrych kilku dekad obser­wu­je­my je bohater­ki i nie potrze­bu­je­my dużo cza­su by je pol­u­bić i im kibi­cow­ać. Sama San­dra Bul­lock zawsze wnosi do filmów taką lekkość, która spraw­ia, że po pros­tu chce­my być tam, gdzie ona i patrzeć jak radzi sobie w najróżniejszych sytu­ac­jach. Mam wraże­nie, że jest bard­zo niewiele aktorek, które potrafią uczynić swo­je bohater­ki tak sym­pa­ty­czny­mi. Inna sprawa, że człowiek zawsze ma wrażanie, że nie trak­tu­je ona siebie zbyt poważnie co właś­ci­wie uniemożli­wia kry­tykowanie jej aktors­kich wyborów. Przyz­nam też, że cieszy mnie, że aktor­ka mają­ca 57 lat może spoko­jnie grać wciąż główną bohaterkę i to taką która przeży­wa przy­gody i nigdzie nikt nie wspom­i­na, ile ma lat. Pamię­tam, kiedy bohater­ki w tym wieku mogły co najwyżej odkry­wać, że jest w życiu coś poza niańcze­niem wnuków. Inna sprawa – jestem wielką fanką filmów, które zestaw­ia­ją młod­szych aktorów ze starszy­mi aktorka­mi – tu różni­ca wieku wynosi 16 lat i jakoś niko­mu to nie przeszkadza.  Choć jasne – więk­szość z nas nigdy nie będzie wyglą­dać tak dobrze jak San­dra Bul­lock po pięćdziesiątce, ale to inna sprawa. Tu z resztą dodam na mar­gin­e­sie, że bard­zo mi się podo­ba, że jed­nym z wątków na trzec­im planie fil­mu jest fakt, że kasa za pracę naukową nie jest wystar­cza­ją­ca do dobrego życia i człowieka ciąg­nie do rzeczy prost­szych, ale dają­cych kasę. Nigdy nie czułam w filmie takiego związku z bohaterką jak w przy­pad­ku tej produkcji.

Ale film błyszczy nie tylko na pier­wszym planie. Uwiel­bi­am Daniela Rad­clif­fa w roli mil­ion­era, który chce mieć dla siebie coś czego nikt inny mieć nie będzie. Rad­cliffe jak zwyk­le bawi się doskonale i tworzy rolę tak prze­sad­zoną, że ide­al­nie pasu­jącą do kon­wencji. Co więcej – to właśnie na nim spece od kostiumów mogli się wyżyć (dow­cip jest taki, że San­dra Bul­lock właś­ci­wie przez cały film ma jeden kostium) więc Rad­cliffe w każdej sce­nie ma inny gar­ni­tur. Poza tym stworzył rolę abso­lut­nie cud­owną i świet­nie wpa­sowu­jącą się we współczes­ną, ros­nącą niechęć do niesamowicie bogatych ludzi, którzy być może nigdy spec­jal­nie na owo bogact­wo nie pra­cow­ali. W każdym razie, to jest kole­j­na z tych ról Rad­clif­fa, która pokazu­je, że obec­nie jego głównym pomyłem na kari­erę fil­mową jest się dobrze baw­ić. I przyz­nam, że nie mam nic prze­ci­wko temu, bo uwiel­bi­am jego nie­s­tandar­d­owe wybory.

 

 

Do tego bard­zo kupił mnie dru­go­planowy wątek, agen­t­ki lit­er­ack­iej, która mimo tego, że jest bard­zo zmęc­zona musi odnaleźć swo­ją autorkę. Uwiel­bi­am takie wąt­ki, plus wiecie – każdy autor w skry­toś­ci ducha myśli o tym jak­by się przy­dał taki dobry duch co i z koń­ca świa­ta sprowadzi cię na trasę pro­mo­cyjną książ­ki. Da’Vine Joy Ran­dolph jest abso­lut­nie świet­na w tej roli i nie mamy najm­niejszych wąt­pli­woś­ci, że nie ma takiej siły, która była­by w stanie ją pow­strzy­mać.  Nie jest to jakaś wieka rola ale jej sce­ny oglą­dało się z olbrzymią sympatią.

 

Gdy­bym miała powiedzieć jakich filmów mi braku­je w kinie to wskaza­łbym właśnie na takie jak „Zagin­ione mias­to”. Poje­dynczych, nie sugeru­ją­cych od razu kon­tynu­acji, zabawnych ale nie jadą­cych za bard­zo po bandzie, roman­ty­cznych ale nie prze­sadzanie ckli­wych. Mam wraże­nie, że kiedyś takich prostych rozry­wkowych pro­dukcji, na które moż­na było się w week­end wybrać do kina było nieco więcej. Dziś cześć z nich przeniosła się do streamin­gu a część chy­ba zupełnie zag­inęła. Tym­cza­sem – jest sporo właśnie takich klasy­cznych gatunków, które po lekkim dos­tosowa­niu do współczes­nej wrażli­woś­ci (bo zwyk­le tego najbardziej potrze­bu­ją) nadal będą się świet­nie sprawdzać i udowad­ni­ać, że filmy które nie są strasznie sek­sis­towskie i kolo­nialne nadal mogą być zabawne.  Co więcej mają sza­s­nę być zabawne nieco dłużej.

 

Ps: W filmie pojaw­ia się tłu­macze­nie „mansplain­ing” na Pan­jaśnić – tej wer­sji nie znałam ale bard­zo mi się spodobała. Jest przeurocza.

0 komentarz
3

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online