Home Ogólnie 50 tysięcy osób nie może się mylić czyli to był dobry luty

50 tysięcy osób nie może się mylić czyli to był dobry luty

autor Zwierz

 Kole­jny miesiąc minął szy­b­ciej niż­by się zdawało, ale zwierz ma wraże­nie że za krótkość lutego nie odpowiadała w tym roku ską­pa ilość dni tylko pogo­da każą­ca myśleć o wiośnie. Zwierz jed­nak patrzy na luty z uśmiechem. Dawno nie miał na blogu miesią­ca z którego był­by tak zadowolony

tumblr_nkcj0zas4u1sd0c1ho1_540

Ponieważ luty upłynął pod znakiem nagród zwierz umieś­cił we wpisie kil­ka swoich ulu­bionych zdjęć z nagrodowego sezonu

Część czytel­ników zwierza może dojść do wniosku, że prowadząc blo­ga tak inten­sy­wnie z dnia na dzień, zwierz rzad­ko patrzy za siebie i próbu­je ocenić swo­je blo­gowanie. Nic bardziej myl­nego – zwierz spędza sporo cza­su anal­izu­jąc trendy w tym co pisze. Oczy­wiś­cie post fac­tum kiedy np. ori­en­tu­je się że ma miesiące w których nie napisał żad­nego tek­stu, który lubi i miesiące pełne takich wpisów. Taki był luty – zwierz patrząc na swo­je wpisy z lutego pomyślał, że to doskon­ały miesiąc – było sporo recen­zji, trochę zabawnych tek­stów, jeden tekst zupełnie nie o filmie no i tekst z cyk­lu na pograniczu kul­tu­ry i społeczeńst­wa. Zwierz zda­je sobie sprawę, ze za miesiąc może być zupełnie inaczej ale zdradzi wam że w tym miesiącu pier­wszy raz przekroczył 50 tys. UU. To jest więcej- dużo więcej niż doty­chczas. Więc coś musi­ał zro­bić dobrze. OK tyle zach­wytów nad samą sobą. A ter­az zgod­nie z trady­cją, prze­chodz­imy do kole­jnych kategorii.

tumblr_njq8wvkcLU1qc8xomo1_1280

Zaczynamy od autoreklamy – tym razem zwierz wybrał kilka swoich wpisów bo jak już wiecie – w tym miesiącu lubił siebie jako blogera.

Dia­bła nie znamy oso­biś­cie czyli zwierz o Cru­cible — jak wiecie zwierz kocha chodz­ić do „budy z pop­cornem” na trans­mis­je przed­staw­ień z Lon­dynu. O przed­staw­ie­niu Czarown­ic z Salem z Old Vic zwierz nasłuchał się od zna­jomych. Kiedy sam usi­adł na wid­owni był abso­lut­nie zach­wycony. To świet­na sztu­ka, doskonale zagrana i pozwala­ją­ca na przy­jem­ność interpretacji

Baśnie nie są dla dzieci (a Dis­ney uda­je bandę idiotów) czyli zwierz o Into the Woods-  kole­j­na recen­z­ja (już ostat­nia) tym razem fil­mu które­mu zdaniem zwierza bard­zo zaszkodz­ił brak wiedzy wśród widzów i zła pro­moc­ja. Musi­cal na pod­staw­ie bajek który każe sobie zadawać mnóst­wo pytań – zupełnie poważnych i dale­kich od „żyli dłu­go i szczęśli­wie”. Cud­ow­na wyprawa do kina.

Poli­ty­ka na głowie czyli rzecz o dobrych włosach- zwierz miał wraże­nie, że fenomen pros­towa­nia włosów przez afro amerykańskie kobi­ety w Stanach czy UK jest powszech­nie znany. Okaza­ło się że niekoniecznie. I tak zwierz sprowokowany nieco nieprzy­jem­nym zdarze­niem na Oscarowym czer­wonym dywanie napisał tekst. I dobrze że napisał bo pojaw­iło się wiele cen­nych i ciekawych komentarzy.

Nikt nie mówi „kocham cię” czyli o nieco innych miłos­nych wyz­na­ni­ach - zwierz w Walen­tyn­ki postanow­ił spo­jrzeć na roman­ty­czne gesty które nie koniecznie wiążą się z wyz­naniem miłoś­ci. Zdaniem zwierza to właśnie z takich małych gestów (ok bom­ba ato­m­owa to spory gest) budu­je się wiel­ka miłość.

Momen­tów nie było - napisanie złej recen­zji z 50 Twarzy Greya było proste i przy­jemne. Raz na jak­iś czas zwierz czu­je się roz­dar­ty między szczęś­ciem jakie daje pisanie o naprawdę złych fil­mach i prz­er­aże­niem, że takie pro­dukc­je pow­sta­ją. Tu jed­nak mówimy o pełnym szczęściu.

Tam gdzie nie dotarł jeszcze żaden wolka­nin czyli na pożeg­nanie - zwierz podob­nie jak wielu fanów kul­tu­ry pop­u­larnej skończyło luty w smutku bo odszedł Leonard Nimoy. Zwierz napisał parę słów o tym że dobrze  być Spockiem

11021227_661685453953859_5410150635313727557_n

No dobra strasznie dużo tej autopromocji a tymczasem trzeba napisać o tym co u innych na blogach. Zwierz musi przyznać, że chętnie wybierałby z większej puli blogów ale niestety – więcej osób kończy z blogowaniem o popkulturze/kulturze niż je zaczyna. A ci co zaczynają strasznie często kończą pisząc tylko recenzje – fajne i potrzebne – ale zawsze zwierz jest łasy na teksty wychodzące poza granice recenzowania kolejnych filmów czy książek.

 

Mój prob­lem z Power/Rangers i O fan­domie, Pow­er Rangers i Spocku — film fanows­ki zwyk­le nie budzi wiel­kich emocji. Albo budzi emoc­je tylko wśród niewielkiej grupy fanów. Ale dostać dwa wpisy? O fanowskim filmie do Pow­er Rangers? To siła blo­gose­fery i fan­do­mu. Dwa tek­sty, dwa pode­jś­cia i w ogóle bard­zo faj­na reflek­s­ja nad byciem fanem. Plus kole­j­na zachę­ta by przy­chyl­nym okiem spo­jrzeć na Pow­er Rangers.

Co jest nie tak z kobi­eta­mi DC- zwierz zawsze jest łasy na tek­sty o bohaterkach kobiecych.  Tu Aeth rozważa co jest nie tak z bohaterka­mi seri­ali DC – nie mają one pros­to – zwłaszcza że w seri­alach Mar­vela (np. Agent Carter) posta­cie kobiece dosta­ją trochę więcej niż bycie love intrest bohat­era. Doskon­ały punkt wyjś­cia do roz­mowy – o konkret­nych posta­ci­ach ale i o pewnych wzor­cach. No i moż­na się zas­tanow­ić czy jeśli w seri­alu jest dziew­czy­na to czy na pewno to tylko wystar­czy. Czy nie powin­na to być jeszcze dobrze napisana postać.

Jak obe­jrzeć cały sezon Hous Of Cards za jedym zamachem- zwierz nie pro­ponu­je trak­tować tego wpisu na poważnie albo potrak­tować go śmiertel­nie poważnie. Krót­ki instruk­taż jak stanąć w obliczu dostęp­noś­ci całego trze­ciego sezonu House of Cards który tylko odrobinę rożni się od instruk­tażu jak przetr­wać apokalip­sę zom­bie i nawet jej nie zauważyć.

 Powin­niś­cie to przeczy­tać przy okazji dyskusji o kon­wencji prze­ci­wko prze­mo­cy- Paweł zebrał w jed­nym miejs­cu wszys­tkie swo­je tek­sty społeczne które kon­cer­tu­ją się wokół fem­i­niz­mu, stereo­typów płci, pozy­cji kobi­et, prze­mo­cy i stras­zli­wego „gen­deru”. Zwierz ma wraże­nie że po uważnej lek­turze tego zestawu tek­stów nie da się Pawła nie lubić. A może to tylko zwierz.

Jadeitowy Trzon- zwierz trochę wprowadza auto­pro­mocję ale tylko trochę – pod­cast Mysz­Masz zaprosił zwierza do spec­jal­nego odcinku o sek­sie w fil­mach. Było niespodziewanie śmiesznie  (ten pod­cast jest nie do słucha­nia pub­licznie!) ale miejs­ca­mi całkiem poważnie i rzec­zowo. No i są naprawdę dobre momenty.

Tylko nie pytaj o sukienkę- zwierz z fan­page Kul­tur­al­nie po Godz­i­nach bierze najład­niejsze zdję­cia w sieci bo autor­ka blo­ga super zna­j­du­je najnowsze ses­je. Nato­mi­ast u siebie na blogu pisze o fajnej akcji by aktor­ki na czer­wonym dywanie jed­nak pytać o coś więcej niż tylko pro­jek­tan­ta sukienki

Kuch­nia fil­mowa- zwierz rzad­ko zaglą­da na youtube a już na porad­ni­ki jak coś ugo­tować zwierz zaglą­da niesły­chanie rzad­ko bo właś­ci­wie nie gotu­je. Ale kanał Form Movie to Kitchen autorstwa Pauliny Wnuk zwierza bawi, bo pomysły na dania są fajne, filmi­ki z pomysłem a zwierz nawet jak nie gotu­je to lubi popa­trzeć jak Pauli­na to robi. Tylko nie oglą­da­j­cie wiec­zorem, będą wam się śniły żeberka.

10 powodów dla których warto mieszkać w Lon­dynie- Mar­ta pisze o tym dlaczego warto mieszkać w Lon­dynie. Wie co pisze bo miesz­ka w Lon­dynie. Zwierz w Lon­dynie nie miesz­ka i nawet nie chce (wiel­ka tajem­ni­ca zwierza – kocha Warsza­wę nad życie) ale gdy­by miał zamieszkać to pewnie właśnie z tych powodów.

Cobyś­cie rob­li  gdy­byś­cie nie robili tego co robi­cie- cud­owny wpis o tych wymar­zonych zawodach których nie wykonu­je­my i pod­powiedź jak choć na chwilę sprawdz­ić jak to jest. Zwierz zadał sobie pytanie kim by mógł być gdy­by miał się zaj­mować czymś innym doszedł do wniosku, że jego wymar­zony zawód – pra­cown­i­ka wypoży­czal­ni video już nie istnieje.

Tyle z ciekawych linków na innych blogach a teraz zajmijmy się wysoce subiektywnym przeglądem życia popkulturalnego w lutym. Oczywiście zwierz wie że w lutym przynaje się jakieś nagrody filmowe ale te newsy pominie

 

- Będzie John Wick 2 – w rodzinie zwierza radość, bo młod­szy brat zaczął oce­ni­ać filmy wedle skali „Lep­sze od Johna Wic­ka – Gorsze od Johna Wic­ka” przy czym więk­szość lądu­je daleko od fil­mu z dziel­nym Keanu. Ale praw­da jest taka, że pro­dukc­ja była świet­ną rozry­wką więc w sum­ie zwierz czeka – jak wszyscy.

- BBC wypuś­ciło trail­er seri­alu Poldark z Aidanem Turnerem- rzesze fanek (w tym zwierz) zaw­iesiły się na chwilę od nami­aru pięk­na. Aż stra­ch pomyśleć co będzie 8 mar­ca kiedy BBC wyemi­tu­je pier­wszy odcinek. Trze­ba będzie cucić fanów.

- Ogłos­zono że 15.09 w kinach na całym świecie będzie trans­mis­ja na żywo Ham­le­ta z Cum­ber­batchem. W Internecie pojaw­iły się pos­tu­laty by ogól­nie uznać 15 październi­ka za ‘Cum­ber­batch day” – w sum­ie czemu nie.

- A sko­ro przy naszym ulu­bionym Bry­tyjczyku jesteśmy, to wziął ślub- wygod­nie bo w walen­tyn­ki więc o roczni­cy pewnie nie zapom­ni. Goś­ci było co nie miara, paparazzi wypa­trzyli i Toma Hid­dle­stona i Andrew Scot­ta. Zwierz życzy wszys­tkim wszys­tkiego dobrego. No może paparazz­im nie.

- W sieci pojaw­iło się zdję­cie naszego nowego Aqua­mana – Jason Momoa wyglą­da na nim tak podob­nie do siebie, że inter­nau­ci kłócą się do którego z bohaterów których grał wcześniej jest bardziej podobny

- Z kolei Eddie Red­mayne pojaw­ił się w sieci jako kobi­eta – zdję­cie pro­mu­je film Toma Hop­pera o jed­nym z pier­wszych mężczyzn którzy przes­zli korek­tę płci. Eddie na zdję­ciu wyglą­da tak ład­nie, że aktor­ki w Hol­ly­wood zaczęły się nieco bać o swo­ją przyszłość w biznesie.

- Spi­der- Man stanie się częś­cią MCU Inter­net wrze od dyskusji kto powinien go grać – głów­na oś dyskusji toczy się wokół tego czy powinien to być aktor biały czy może czas na Latynosa czy afro Amerykan­i­na w tej roli. Zwierz zaś martwi się tym że dwa poprzed­nie pode­jś­cia nie odd­ały potenc­jału bohatera.

- A sko­ro przy MCU jesteśmy – pojaw­ił się plakat drugich Avanger­sów. Błagamy niech ktoś zabierze Mar­velowi licencję pho­to­shopa. Nie dorośli by z niego korzystać.

- Pojaw­iła się infor­ma­c­ja że będzie kole­jny film o Obcym – tym razem krę­cić go będzie Neill Blomkamp  — zwierz nie jest wielkim fanem kon­tynu­acji – jego zdaniem dwa filmy o Obcym wystar­czą (bo tyle było praw­da). Nato­mi­ast naprawdę zwierza zmroz­iła infor­ma­c­ja o drugim Blade Run­nerze — serio po co to komu?

Mozart in the Jun­gle dostało zielone światło jeśli chodzi o 2 sezon. Zwierz może spać spoko­jnie bo naprawdę nie wie jak­by przetr­wał gdy­by prz­er­wano pro­dukc­je seri­alu. Z kolei Broad­church doczeka się trze­ciego sezonu i zwierz nie jest przeko­nany, że to dobra decyzja.

- BBC zaczęło zdję­cia do Wojny i Poko­ju jed­nocześnie real­izu­jąc marzenia i sny wielu widzów bry­tyjs­kich seri­ali którzy zawsze są gotowi na nową ekraniza­cję klasyki

- Pier­wszy trail­er do Crim­son Peak przekon­ał zwierza że musi obe­jrzeć nowy film del Toro ale jed­nocześnie musi rozpisać konkurs na to kto będzie go trzy­mał za rękę w cza­sie seansu.

 — W sieci pojaw­iła się jed­na sce­na z fil­mu o Sher­locku Holme­sie gdzie starego – już po dziewięćdziesiątce Holme­sa będzie grał Ian McK­ellen.  Nie mów­cie że to nie jest najbardziej wyczeki­wana pre­miera najbliższych lat.

Dobra to tyle. Jak zwierz mówił – lubił ten luty – napisał tek­sty które mu się podobały, nagrał trochę pod­castów z których jest zad­owolony, dobrze się baw­ił i jeszcze przeczy­tał sporo ciekawych tek­stów u innych blogerów. Jak zwyk­le zachę­ca was byś­cie  dorzu­cili do zestaw­ienia tek­sty które was w tym miesiącu ruszyły (oczy­wiś­cie nie zwierza tylko innych blogerów). Bo wiecie – nie da się pisać nie czy­ta­jąc – więc im więcej zwierz dostanie do czy­tanie tym — miejmy nadzieję – będzie lep­iej pisał.

Ps: Zwierz pamię­ta, że opub­likował pewien gry plan ale musi wam przyz­nać, że odcinek BBC Retro będzie chy­ba wcześniej niż się zwierz spodziewał bo zami­ast oglą­dać House of Cards oglą­da ser­i­al bry­tyjs­ki sprzed dwóch dekad.

Ps2: Zwierz wie, że część czytel­ników trak­tu­je takie tek­sty jak „zapchaj dzi­ury” ale wiecie, że przy­go­towanie pod­sumowa­nia miesią­ca zaj­mu­je zwier­zowi bez porów­na­nia więcej cza­su niż napisanie po pros­tu wpisu. Ale o „zapcha­jdz­i­u­rach” na blogu będzie jeszcze wpis bo zwierz od jakiegoś cza­su się z nim nosi.

10 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online