Home Sponsorowane Lecz gdy pokocham, to się strzeż” czyli o “Carmen” w ramach cyklu „Opera & Balet w Multikinie”.

Lecz gdy pokocham, to się strzeż” czyli o “Carmen” w ramach cyklu „Opera & Balet w Multikinie”.

autor Zwierz
“Lecz gdy pokocham, to się strzeż” czyli o “Carmen” w ramach cyklu „Opera & Balet w Multikinie”.

Nie wiem ile razy w życiu widzi­ałam Car­men. Pode­jrze­wam, że co najm­niej kilka­naś­cie ale prędzej kilka­dziesiąt. Na marnych nagra­ni­ach na Youtube, na żywo, na doskon­ałych trans­mis­jach. Ale w kinie widzi­ałam Car­men po raz pier­wszy. Wszys­tko w ramach cyk­lu „Opera & Balet w Mul­ti­kinie”, na który zostałam zapros­zona (i oczy­wiś­cie od razu zabrałam tatę).

 

Przyz­nam się wam do czegoś szcz­erze – kiedy usi­adłam na wid­owni by zobaczyć wys­taw­ie­nie nie wiedzi­ałam zbyt wiele o samej insc­eniza­cji. Zna­jo­mi, którzy nieco więcej cza­su poświę­ca­ją na śledze­nie świa­ta opery powiedzieli mi, że mogę być zaskoc­zona bo kat­alońs­ki reżyser — Cal­ix­to Beito postanow­ił nasy­cić znaną operę Bize­ta nowy­mi treś­ci­a­mi. Co samo w sobie nie jest niczym dzi­wnym – ostate­cznie nowe inter­pre­towanie znanych dzieł to jed­na z najbardziej pocią­ga­ją­cych rzeczy w świecie opery. Samą insc­eniza­cję Beito stworzył już w 1999 roku, przenosząc his­torię w cza­sy bardziej współczesne, tworząc z niej komen­tarz do his­torii oby­cza­jowej i poli­ty­cznej Hisz­panii. Nie prze­j­mu­j­cie się jed­nak jeśli takich niuan­sów nie wyła­piecie bo sama insc­eniza­c­ja – broni się też bez tego.

 

 

Od pier­wszej sce­ny – gdy Micaëla przy­chodzi na plac pełne znud­zonych żołnierzy zapy­tać o Don Jose czu­je­my jak bard­zo reżyser chce nam pokazać napię­cie jakie tworzy się w tej opowieś­ci pomiędzy mężczyz­na­mi i kobi­eta­mi. Samot­na dziew­czy­na, z małej miejs­cowoś­ci, pod­py­tu­ją­ca o coś grupę znud­zonych żołnierzy. Czuć w tym napię­cie, nawet pewne niebez­pieczeńst­wo tej sytu­acji. Wyda­je mi się, że to jest bard­zo dobry zabieg – od samego początku czu­je­my, że relac­je kobi­et i mężczyzn są tu niebez­pieczne, że jeden fałszy­wy ruch i moż­na zginąć.

 

To w ogóle jest jeden z naj­ciekawszych ele­men­tów samej „Car­men” – przez lata his­torię moż­na było czy­tać jako opowieść o dziew­czynie która nierozsąd­nie baw­iła się uczu­ci­a­mi mężczyzny i spotkała ją za to kara. Ale lata się zmieni­a­ją i coraz częś­ciej widz­imy, że to opowieść o tym jak niebez­piecznie jest dla kobi­ety kochać, jak zawsze musi się liczyć z tym, że odrzu­cony kochanek postanowi się zemś­cić. Oglą­da­jąc dziś ostat­nią scenę opery – dra­maty­czną kon­frontację (roz­gry­wa­jącą się na sym­bol­icznej, narysowanej na piasku are­nie) nie sposób nie czy­tać jej współcześnie. Car­men jest każdą kobi­etą która sta­je się ofi­arą męskiej zaz­droś­ci i przeko­na­nia, że posi­ada­ją swo­ją part­nerkę na zawsze. To jest właśnie w oper­ach niesamowicie porusza­jące jak częs­to zmieni­a­ją się nasze odczytania.

 

 

Jed­nocześnie dla wielu osób ta insc­eniza­c­ja może się okazać zbyt bru­tal­na czy za bard­zo przesy­cona sek­sem. To jest zawsze ten prob­lem kiedy kon­fron­tu­je­my ze sobą klasy­czne wys­taw­ienia z nowoczes­ny­mi. Bo o ile klasy­czne wys­taw­ie­nie opiera się zazwyczaj na tym by więk­szość rzeczy pozostaw­ić w niedopowiedze­niu, o tyle te nowoczesne są bardziej bezpośred­nie. Nie da się ukryć, że „Car­men” jest operą w której seks odgry­wa ważną rolę (no prze­cież po coś się kochankowie spo­tyka­ją w gospodzie) i nie da się ukryć, że świat w którym żyje Car­men jest miejscem gdzie właśnie granie z męskim pożą­daniem jest jej bronią. Nawet jeśli wyda­je się nam, że reżyser za dużo dodał od siebie, to w isto­cie te tropy są w samym libretto.

Inna sprawa bard­zo mi się podo­ba jak udało się ode­jść do klasy­cznego przed­staw­ienia Car­men jako cygan­ki z XIX wiecznego obrazu. Tu ona, jej przy­ja­ciele i cała gru­pa do której należy zosta­ją osadzeni dużo bliżej dzisiejszych real­iów. Zresztą mam wraże­nie że dla reży­sera bardziej niż kul­tura rom­s­ka punk­tem odniesienia była kul­tura podob­na do tej którą mają Irish Trav­ellers – zwłaszcza pod wzglę­dem stro­jów i zachowań. Zde­cy­dowanie wolę Car­men i jej przy­jaciół­ki w bardziej współczes­nym wyda­niu, niż powielanie wciąż tego samego schematu. Ciekawa jest też pojaw­ia­ją­ca się, niema postać dziew­czyn­ki, która w tym środowisku dopiero jest przy­go­towywana do tego by w przyszłoś­ci nauczyć się zwodz­ić cel­ników,  i pozyski­wać tego czego prag­nie dzię­ki wyglądowi.

 

 

Co ciekawe jed­ną z najbardziej zach­wyca­ją­cych i ener­gety­cznych scen w całej operze jest sce­na chóru, w ostat­nim akcie. To niesamowite jak doskonale udało się reży­serowi stworzyć atmos­ferę podekscy­towa­nia i napię­cia towarzyszącego oczeki­wa­niu na rozpoczę­cie cor­ridy. Choć na sce­nie mamy tylko chórzys­tów i jed­ną linkę – wyty­cza­jącą bari­erę to isc­eniza­c­ja tej sce­ny jest fenom­e­nal­na. Krzy­ki, tańce, pod­skaki­wanie, wskazy­wanie ręka­mi – nawet wid­owni udziela się ten entuz­jazm (sce­na w przy­pad­ku wielu wstaw­ień była dłu­go oklaski­wana). Co więcej to doskon­ały kon­tra­punkt do ostat­nich scen w których Don Jose i Car­men kon­fron­tu­ją się właś­ci­wie w pustce.

 

Nie wiem czy jestem w stanie napisać cokol­wiek o samej muzyce Bize­ta, bo właś­ci­wie „Car­men” znam na pamięć. To jed­na z tych oper przy których miałam wraże­nie, że cią­gle w domu leci­ały. Zresztą mamy rodzin­ną aneg­dotę, że moja mama mieszka­jąc jeszcze z rodzi­ca­mi, puszcza­ła swego cza­su „Car­men” w kółko. Było to ponoć do tego stop­nia iry­tu­jące, że moi dzi­ad­kowie byli być może pier­wszy­mi rodzi­ca­mi na świecie rozważa­ją­cy­mi wyrzuce­nie cór­ki z domu za słuchanie opery. W każdym razie – zawsze pow­tarzam, że „Car­men” to ide­al­na opera dla  ludzi którzy jeszcze nie wiedzą, że przyjdzie się im w Operze zakochać.

 

 

Co do wyko­na­nia to właś­ci­wie nie miałam tu żad­nych lęków. Don Jose to rola którą Robert Alagna mógł­by pewnie śpiewać o drugiej w nocy z zamknię­ty­mi oczy­ma. Widzi­ałam go w kilku insc­eniza­c­jach i mam wraże­nie, że ta daje mu najwięcej miejs­ca do popisu aktorskiego. Zwłaszcza pod sam koniec, kiedy gra zła­manego zagu­bionego człowieka jest fenom­e­nal­ny. Elī­na Garanča, łotews­ka śpiewacz­ka, jest fenom­e­nal­ną Car­men. Od cza­su kiedy widzi­ałam nagranie jej wys­tępu w Met­ro­pol­i­tan jestem zakochana w jej inter­pre­tacji tej roli. Mam wraże­nie, że wielu śpiewaczkom trud­no jest znaleźć „swój” sposób na tą powszech­nie znaną rolę. Ale Garanča jest po pros­tu fenom­e­nal­na. Jest tu zarówno pewność siebie i buta pięknej nieza­leżnej kobi­ety jak i świado­mość, że trage­dia czai się tuż za rogiem.

 

Zda­ję sobie sprawę, że dla wielu osób oglą­danie Opery w kinie to jak lizanie lodów przez szy­bkę. Ja jed­nak mam inne pode­jś­cie – dzię­ki temu mogę zobaczyć wys­taw­ienia z całego świa­ta, usłyszeć najlep­szych śpiewaków i przeżyć te wszys­tkie emoc­je, które budzi we mnie spek­takl oper­owy. Jasne, jeśli ma się możli­wość powin­no się choć raz w życiu zajrzeć do teatru oper­owego, ale nie oznacza to, że opera albo w teatrze, albo w ogóle. Zwłaszcza, że jed­nak cena bile­tu wstępu na przed­staw­ie­nie oper­owe a wiz­y­ty w kinie znacznie się różni. Dla mnie to dwa trochę różne sposo­by spędza­nia cza­su, ale oba wartoś­ciowe. Nie mówiąc już o tym, że wypad po pra­cy w środ­ku tygod­nia na operę stał się dla mnie i mojego taty wspani­ałym sposobem na wspólne dzie­le­nie pasji.

 

 

 

Jeśli zas­tanaw­ia­cie się czy takie przed­staw­ienia są dla was to pole­cam spróbować choć jed­nego. W naj­gorszy przy­pad­ku (odpukać miejmy nadzieję, że się nie zdarzy) wyjdziecie w trak­cie prz­er­wy (tak są antrak­ty), w najlep­szym – odkry­je­cie fan­tasty­czny świat opery i bale­tu co znaczy, że wasze życie nigdy nie będzie takie samo. Do końca sezonu zostało jeszcze kilka­naś­cie spek­tak­li w tym „Aida” z Jonasem Kauf­manem (będzie fanowane), “Tosca” (z Anną Netre­bko), moja ukochana operetka “Zem­s­ta Nietop­erza” a także takie hity jak “Travi­a­ta” czy “Lohen­grin” . Pod sam koniec cyk­lu będzie moż­na obe­jrzeć… „Halkę” – prze­nie­sioną we współczesne realia (nie mogę się doczekać). Warto też sprawdz­ić czy pokazy odby­wa­ją się w waszym Mul­ti­kinie bo są one tylko w wybranych kinach. Ja już kupiłam bile­ty na “Aidę” i chcę znów zabrać tatę — jeśli nie będzie mógł, cóż Mateusz będzie musi­ał się zapoz­nać z operą bliżej

 

Nie jestem w stanie powiedzieć wam jak bard­zo chci­ałabym, żeby każdy choć raz w życiu mógł spotkać się ze światem opery i bale­tu. Nie dlat­ego, że uważam tą muzykę za lep­szą czy poważniejszą. Ale dlat­ego, że emoc­je które budzą opery zawsze mnie zdu­miewa­ją. Ile razy bym nie słysza­ła „Car­men” zawsze pozostaw­ia mnie w tym samym stanie pomieszanego smutku i radoś­ci. Chci­ałabym się podzielić tymi emoc­ja­mi z całym światem. Myślę, że zachę­ca­jąc was byś­cie dali szan­sę cho­ci­aż­by kinowym trans­misjom – trochę się do tego zbliżam.

 

Pasję do opery zaszczepił mi tata a post pow­stał we współpra­cy z Multikino.

 

PS: Kil­ka osób mnie pytało czy na takie pokazy trze­ba się ład­nie ubrać. Otóż żad­nych jas­nych zasad tu nie ma – w końcu jesteśmy w kinie, ale zwró­ciłam uwagę, że przy­na­jm­niej na moim pokazie widać było, że kil­ka osób ubrało się bardziej jak do teatru niż do kina co uważam za bard­zo ład­ny sposób by pod­kreślić wyjątkowość takiego wyjścia.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online