Home Komiksy Młode gniewne czyli nowy cykl DC 13+ (Catwoman i Raven)

Młode gniewne czyli nowy cykl DC 13+ (Catwoman i Raven)

autor Zwierz
Młode gniewne czyli nowy cykl DC 13+ (Catwoman i Raven)

Jest takie pytanie na które wcale nie łat­wo znaleźć odpowiedź. Od czego zacząć czy­tanie komik­sów? A zwłaszcza, gdy nie mówimy o oso­bie dorosłej ale o młodym człowieku, którego chce­my wciągnąć w świat super bohaterów. I tu na pomoc wychodzi wydawnict­wo EGMONT, które przy­go­towało zupełnie nową ser­ię powieś­ci graficznych kierowanych do młod­szego czytel­ni­ka. Co nie znaczy, że starszy się w nie wciągnie.

 

W serii DC 13+ ukaza­ły się dwie powieś­ci graficzne —  „W blasku księży­ca. Cat­woman” autorstwa Lau­ren Myr­a­cle, i „Młodzi Tytani. Raven” od Kami Gar­cia.  Pomysł na cykl jest następu­ją­cy. Z jed­nej strony – to komiksy, które zaprasza­ją młodego czytel­ni­ka do świa­ta komik­sów czy bardziej powieś­ci graficznych. Z drugiej – to autorskie wer­sje opowieś­ci o znanych bohaterkach DC, które próbu­ją w swo­jej nar­racji pod­jąć nie tylko sen­sacyjne tem­aty ale też tło społeczno oby­cza­jowe. W pozy­c­jach odbi­ja­ją się rozter­ki, marzenia i uczu­cia nas­to­latków – a całość, doskonale się sprawdza i jako rozry­wka i jako mate­ri­ał który dobrze porząd­ku­je pewne emoc­je i prob­le­my młodego czytel­ni­ka. Dlat­ego też, do pro­jek­tu zapros­zono autor­ki znane z pop­u­larnych pozy­cji lit­er­atu­ry młodzieżowej.

 

 

Taki pro­jekt może albo wys­trzelić albo okazać się klapą. Oso­biś­cie wyz­nam wam – miałam trochę obaw czy przy­pad­kiem nie dostaniemy tek­stów nad­miernie uproszc­zonych, jed­nak stara­ją­cych się za bard­zo edukować czy pouczać młodego czytel­ni­ka. Jakim zaskocze­niem było dla mnie odkrycie, że obie pozy­c­je sprawdza­ją się doskonale, i są po pros­tu bard­zo dobry­mi rein­ter­pre­tac­ja­mi znanych postaci. Zwłaszcza spodobał mi się pomysł na „Cat­woman” – w tej his­torii to mło­da, wrażli­wa dziew­czy­na, która ucieka z domu pełnego prze­mo­cy. Trafia na ulicę  i szu­ka osób, które mogły­by stać się dla niej suro­gatem rodziny. Z jed­nej strony to opowieść przy­godowa, gdzie pojaw­ia się nawet młody Bruce Wayne i tajem­niczy czarny charak­ter, który gra­su­je po Gotham, ale z drugiej to opowieść o trau­mie i emoc­jach. Sele­na Kyle w tej inter­pre­tacji to nie tyle złodziej­ka, co nas­to­lat­ka, która bard­zo chci­ała­by mieć pewność, że ktoś w świecie ją pokocha. Bard­zo mi się ta opowieść podobała, zwłaszcza, że jej zakończe­nie jest niejed­noz­naczne, ale psy­cho­log­icznie bard­zo prawdzi­we. Jed­nocześnie, to niezły punkt wyjś­cia do rozmyślań nad tym jak prze­moc której doz­na­je­my w życiu wpły­wa na nasze postrze­ganie świata.

 

Z kolei komiks o „Raven” ma w sobie ele­men­ty niemal wzięte wprost z typowej młodzieżowej nar­racji o szkole śred­niej. Jest pier­wsze zau­rocze­nie, jest szkol­na potańcówka na którą trze­ba mieć part­nera, jest przy­jaźń i rywal­iza­c­ja między dziew­czy­na­mi. W tym wszys­tkim Raven, która straciła pamięć, więc musi się na nowo nauczyć żyć ze swoi­mi spec­jal­ny­mi moca­mi. Pojaw­ie­nie się spec­jal­nych mocy w komik­sach częs­to jest sym­bol­em dojrze­wa­nia i wynika­ją­cych z niego trudów. W tym komik­sie wybrzmiewa to jeszcze lep­iej – podob­nie jak prag­nie­nie by być tacy jak inni kiedy sta­je się jasne, że tych różnic jest coraz więcej. W tej opowieś­ci najbardziej wzruszyły mnie wat­ki dziew­częcej przy­jaźni – takiej nat­u­ral­nej, nie prz­erysowanej i nie dopraw­ionej nad­mierną dramą. I choć oczy­wiś­cie komiks zaw­iera obow­iązkowe ele­men­ty sen­sacyjne, to błyszczy najbardziej tam gdzie kon­cen­tru­je się na codzi­en­nych dylemat­ach doras­ta­jącej dziew­czyny, która wie, że nie jest taka jak jej rówieśnicy.

 

 

Oba tomy wyszły w serii 13 Plus i pewnie właśnie te trzy­naś­cie – czter­naś­cie lat to najlep­szy wiek. Nie znaczy, że młod­szy czytel­nik nie zrozu­mie, ale np. w tomie o Cat­woman pojaw­ia się motyw prze­mo­cy domowej – jed­nak kierowany do nieco starszego czytel­ni­ka. Jed­nocześnie – jak pisałam we wstępie – moim zdaniem te nar­rac­je są bard­zo dobrym wstępem dla młodych ludzi do świa­ta komik­sów. Nie rzu­ca­ją na głęboką wodę (to zamknięte, spójne opowieś­ci) ale budzą głód by dowiedzieć się czegoś więcej. Jed­nocześnie mają tak ładne rysun­ki i dobre sce­nar­iusze że wyczu­la­ją nowego czytel­ni­ka na to czego w powieś­ci graficznej warto szukać. Nie da się też ukryć, że zachę­ca­ją­cy jest fakt, że zde­cy­dowano się pokazać przy­gody młodych dziew­czyn, które zma­ga­ją się ze swoi­mi prob­le­ma­mi. Choć dziew­czę­ta zawsze czy­tały komiksy, to fajnie że nowe pokole­nie będzie mogło wchodz­ić do świa­ta pełnego jeszcze ciekawszych bohaterek.

 

Czy­ta­jąc z dużą przy­jem­noś­cią nowe powieś­ci graficzne z tej serii rozmyślałam na tym jaki to doskon­ały przykład na atrak­cyjność nar­racji wychodzącej ze świa­ta super bohaterów. Dzię­ki temu, że są to opowieś­ci otwarte na rein­ter­pre­tac­je, zmi­any ram opowieś­ci i w końcu – his­to­rie w których najważniejsi są bohaterowie – moż­na o tych samych posta­ci­ach roz­maw­iać w bard­zo różny sposób. Co znaczy, że właś­ci­wie nigdy nie kończy się ten potenc­jał by na taką Cat­woman czy Raven spo­jrzeć inaczej i dopa­sować ich przeży­cia do oczeki­wań i wyma­gań czytel­ni­ka, pro­ponu­jąc mu coś z jed­nej strony bliskiego a z drugiej – zupełnie nowego. Zawsze mnie wzrusza ten niekończą­cy się potenc­jał takich opowieś­ci. Co niby nie powin­no mnie dzi­wić (ostate­cznie te his­to­rie dzi­ała­ją jak kiedyś baśnie) ale wciąż – rzad­ko dosta­je się tak dobry przykład.

 

 

Jeśli was zachę­ciłam (a mam nadzieję, że tak bo czy­ta­jąc baw­iłam się przed­nie) to mam dla was też kod raba­towy. Jeśli zde­cy­du­je­cie się kupić któryś z tomów w księ­gar­ni Egmon­tu to z kodem  zwierzpg13 dostaniecie 30% zniż­ki od wyjś­ciowej ceny komik­su. Pro­moc­ja trwa do 2.03. I naprawdę nie zraża­j­cie się tym, że tomy są kierowane do młod­szego czytel­ni­ka. Jeśli nie macie żad­nego dziecię­cia, kuzy­na czy zna­jomej którą moż­na obdarować, to spoko­jnie moż­na sobie te powieś­ci graficzne kupić dla siebie. Bo to jest po poros­tu kawałek dobrego, wrażli­wego na prob­le­my młodych ludzi komiksu.

 

Wpis pow­stał we współpra­cy z wydawnictwem Egmont.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online