Home Komiksy Odpowiednie nadać sobie słowo czyli o “Gender Queer. Autobiografia” Maia Kobabe

Odpowiednie nadać sobie słowo czyli o “Gender Queer. Autobiografia” Maia Kobabe

autor Zwierz
Odpowiednie nadać sobie słowo czyli o “Gender Queer. Autobiografia” Maia Kobabe

Rzad­ko zdarza się komiks, czy właś­ci­wie powieść graficz­na o której moż­na powiedzieć, że nie tylko opowia­da ciekawą his­torię ale też real­nie przy­czy­nia się do utr­wale­nia zmi­an w języku pol­skim. Taką dość niezwykłą pozy­cją jest „Gen­der Queer. Auto­bi­ografia” którą napisału Maia Kobabe.

 

Maia Kob­abe to oso­ba niebi­na­rna, która posługu­je się zaimka­mi e, em, eir — nie przetłu­maczal­ny­mi w prosty sposób na kocha­ją­cy się w płci język pol­s­ki.  Dla tłu­maczy stanow­iło to wyzwanie nic więc dzi­wnego, że Huber­towi Brychczyńskiemu odpowiedzial­ne­mu za przekład pomo­cy udzieliła Karoli­na Fedyk, kon­sul­tu­jąc ter­miny anty­dyskrymi­na­cyjne. Zresztą ów wstęp o zamkach będzie dla wielu osób pewnie równie ciekawy jak cała komik­sowa narracja.

 

Oso­biś­cie przyz­nam, że sama komik­sowa auto­bi­ografia stanowi jeden z moich ulu­bionych gatunków. Jest coś takiego we frag­men­tarycznoś­ci wspom­nień co ide­al­nie zna­j­du­je swo­je odw­zorowanie w powieś­ci graficznej. Tu dodatkowo dostałam nar­rację, która wyda­je mi się bard­zo waż­na — nie tyle dlat­ego, że chodzi o dochodze­nie do włas­nej niebi­na­rnej tożsamoś­ci, ale raczej o to, że owo dochodze­nie jest tu pokazane jako dłu­gi pro­ces. Mam poczu­cie, że kul­tura pop­u­lar­na częs­to płaszcza te podróże do pewnych ter­minów, tożsamoś­ci i świado­moś­ci tworząc pozór, że wszys­tko co człowiek czu­je i kim się czu­je od razu zawsze jest doskonale nazwane i umiejs­cowione w kul­turze. Tu mamy podróż i jest ona bolesna, trud­na, ale odd­a­ją­ca chy­ba to co czu­je niejed­na oso­ba, próbu­ją­ca się określić w świecie.

 

Tym co mnie zain­try­gowało był fakt, że najwięk­szą bari­erę dla oso­by autorskiej stanowi język — doświad­cze­nie i przeczu­cie pojaw­ia się dużo wcześniej niż słowa pozwala­jące je nazwać, opisać i co najważniejsze — zako­mu­nikować bliskim. Gdy­by tylko Kob­abe umi­ału wcześniej zasyg­nal­i­zować światu swo­je emoc­je, uczu­cia, sto­sunek do płci i ciała — pewnie wcześniej udało­by się dojść do momen­tu, w którym pojaw­ia się wewnętrzny spokój. Zresztą ten moment, kiedy pojaw­ia się ta pró­ba przekaza­nia — „nie chcę być kobi­etą, ale to nie znaczy, że chcę być mężczyzną” pojaw­ia się u mnie jako coś co jestem gdzieś w stanie rozez­nać jako owo więzie­nie pod­wójnoś­ci. Choć sama czu­ję się bard­zo osad­zona w swo­jej płci to pamię­tam takie — zwyk­le dziecięce czy nas­to­let­nie przeczu­cia że nie chcę być dziew­czyną ale antytezą do tego wcale niekoniecznie jest prag­nie­nie bycia chłopcem.

 

 

W tej oso­bis­tej nar­racji o doras­ta­niu do opowiada­nia o swo­jej tożsamoś­ci pojaw­ia się też ciekawy kon­tekst społeczny. Nie mamy tu bowiem rodziny kon­ser­waty­wnej — wręcz prze­ci­wnie nad dziecińst­wem Kob­abe unosi się taki lekko hip­pisows­ki nas­trój. Są szkoły wal­dorf­s­ka , rodz­ice nie zamyka­ją­cy się w prostych ramach ról płciowych, wyau­towane ciot­ki czy potem rodzeńst­wo. A jed­nak nawet tak otwarta rodz­i­na potrafi nie przyjąć tożsamoś­ci, które nie są łatwe — zwłaszcza takich które niekoniecznie da się dobrze przekazać. To dobrze pokazu­je, że każdy com­ing out, każ­da konieczność określa­nia się przed rodz­iną może nieść za sobą ból, i poczu­cie, że niekoniecznie jest się zrozumianym.

 

Przeglą­da­jąc zwłaszcza dziecięce wspom­nienia Kob­abe poczułam, towarzyszącą mi tak częs­to złość, na to jak szy­bko wpy­cha się dzieci w role płciowe. Czy gdy­by dać młodym ludziom trochę więcej cza­su w tej cud­ownej bezpł­ciowoś­ci nie ode­bral­ibyśmy cier­pi­enia częś­ci dzieci­aków które zapewne — nie odna­jdą się w tym prostym bina­rnym podziale. Szczegól­nie zakuła mnie sce­na, w której Kobebe każą założyć bluzkę argu­men­tu­jąc, że „dziew­czy­na nie może się kąpać bez bluz­ki”. A prze­cież może — ma kil­ka lat i mogła­by oso­ba jeszcze przez jak­iś czas cieszyć się ciałem, które nie ma jas­no przyp­isanego odczy­ta­nia. Myślę, że wiele osób było­by szczęśli­wszych — nawet tych które potem się w tych rolach płciowych odnajdą.

 

Czy mam uwa­gi kry­ty­czne? Chy­ba tylko taką, że w świecie, gdzie dana gru­pa prze­maw­ia rzad­ko czy gdzie się ją ucisza — każ­da oso­bista nar­rac­ja uras­ta do nar­racji głównej być może stanow­iącej jedyne czy najbardziej domin­u­jące podanie o danej tożsamoś­ci. Tym­cza­sem nie ma wąt­pli­woś­ci, że Kob­abe podzieliłu się swoim oso­bistym niesamowicie pry­wat­ny przeży­ciem. Pojaw­ia­ją­ca się tu dys­fo­ria związana z ciałem nie będzie towarzyszyć każdej oso­bie, podob­nie jak reflek­sje doty­czące popę­du sek­su­al­nego i roman­ty­cznoś­ci. Samej nar­racji nie moż­na nic narzu­cić, ale jed­nocześnie wywołu­je ona potrze­bę poz­na­nia więk­szej iloś­ci his­torii — by dać jej to miejsce, które mieć powin­na — jed­nego z bard­zo wielu oso­bistych głosów.

 

 

Ostate­cznie mam wraże­nie, że to będzie waż­na książ­ka dla wielu osób — zwłaszcza tych które nigdy nie dostrzegły odbi­cia swo­jego doświad­czenia w książkach czy pop­kul­turze. Jest to też, jak pisałam jed­na z niewielu pozy­cji wydanych drukiem i powszech­nie dostęp­nych, która będzie pop­u­lary­zować korzys­tanie z wielu zaimków które dziś wyda­ją się obce, choć jak mniemam za jak­iś czas przes­taną. Już kończąc — jest tu też ten ele­ment doras­ta­nia z Inter­netem i chy­ba dobrze tu widać, że Inter­net nie tworzy pewnych tożsamoś­ci — raczej pozwala je nazwać tym którym braku­je języka.

 

Moż­na było­by się tu pokusić — na sam koniec o reflek­sję, że tak naprawdę na języku się zaczy­na i na języku się kończy — niemal każ­da tożsamość jest w nim osad­zona i niemal każ­da tożsamość musi się przez niego wyrażać. Stąd tam, gdzie nie ma języ­ka zaczy­na się cier­pi­e­nie a tam gdzie język się pojaw­ia zaczy­na się powoli budowanie poczu­cia ulgi. I stąd te zaim­ki — jakkol­wiek małe by nie były odgry­wa­ją wielką rolę.

 

Komiks wydała Centrala.

0 komentarz
3

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online