Home Komiksy Karty rewolucji czyli “Wolność albo Śmierć” Aleksandry Herzyk

Karty rewolucji czyli “Wolność albo Śmierć” Aleksandry Herzyk

autor Zwierz
Karty rewolucji czyli “Wolność albo Śmierć” Aleksandry Herzyk

Od pewnego cza­su staram się nadra­bi­ać więcej powieś­ci graficznych pol­s­kich autorów i autorek. Dostrzegłam, że na pol­skim rynku komik­sowym dzieje się naprawdę dużo i ciekaw­ie, ale też wiele tytułów, omaw­ia się głównie w wąskim gronie i nie każdy zda­je sobie sprawę, ile ciekawych pozy­cji wychodzi w Polsce. W nadra­bi­a­n­iu zaległoś­ci poma­ga­ją mi nieco rankin­gi, zestaw­ia­jące najlep­sze tytuły min­ionego roku. To właśnie tam zobaczyłam „Wol­ność albo Śmierć” Alek­sandry Herzyk i wiedzi­ałam, że muszę ten tom przeczytać.

Tym co nie zain­try­gowało jest pod­ję­cie przez Herzyk tem­atu rewolucji fran­cuskiej. Nie chodzi jedynie o to, że jest to rzeczy­wiś­cie moment his­to­rycznie niezwyk­le ciekawy. Komiks w his­to­ryczny w Polsce nie ma łat­wo. Nie dlat­ego, że nie pow­stały nigdy dobre komiksy biorące na warsz­tat wydarzenia his­to­ryczne, ale dlat­ego, że od dobrych paru lat domin­u­je tu komiks moc­no zide­ol­o­gi­zowany. Sporo jest tomów poświę­conych his­torii najnowszej, częs­to staw­ia­ją­cych konkretne przesłanie pon­ad kwest­ie artysty­czne czy ciekawą opowieść. To z kolei daje komik­sowi his­to­ryczne­mu złą sławę — bo wyda­je się, że po pros­tu został on przez wielu uznany za proste narzędzie „edukacji his­to­rycznej”, co zwyk­le sprowadza się do bard­zo słabych dialogów, nieciekawej opowieś­ci i niekiedy naprawdę karykat­u­ral­nie złych rysunków. Tym­cza­sem tem­aty­ka his­to­rycz­na jest w isto­cie w komik­sie nie tylko pop­u­lar­na, ale też i wdz­ięcz­na, no i nie musi się kojarzyć z pozy­c­ja­mi, które mają tylko służyć konkret­nej eduka­cyjnej roli. Z resztą mam wraże­nie, że his­to­rycznoś­ci komik­su przes­traszył się też nieco sam wydaw­ca — który próbu­je go raczej sprzedać jako pozy­cję przy­godową, co może niek­tórych zawieść.

 

 

Bohaterką opowieś­ci jest Fran­cisz­ka Barre, mło­da dziew­czy­na, na skutek trag­icznego splo­tu wydarzeń trafiła do więzienia w twierdzy Szpil­berg. Jeszcze niedawno za swo­je czyny zapłaciła­by życiem, ale weszły łaskawe i oświecone reformy prawa karnego, więc pozosta­je jej tylko gnić do koń­ca swych dni w swo­jej celi. Dość niespodziewanie — pojaw­ia się dla niej szansa — może wyjść z zamknię­cia, jeśli tylko zgodzi się na propozy­cję cesarskiego ofi­cera i będzie szpiegować dla Aus­trii w Paryżu. Język zna, bić się umie, a jej życiowe doświad­cze­nie doskonale poz­woli jej się odnaleźć na wzbur­zonej rewolucją fran­cuskiej uli­cy. Propozy­c­ja, jak moż­na się spodziewać — niemal nie do odrzucenia.

 

Fran­cisz­ka wyrusza do Paryża i trafia w sam środek rewolucyjnego wrzenia. Bo bardziej niż „płaszczem i szpadą” (jak zapowia­da opis na okład­ce) Paryż żyje idea­mi i wiz­ja­mi rewolucji. Kto ma rację — wzbur­zony tłum sztur­mu­ją­cy pałace i wiesza­ją­cy każdego zamożnego oby­wa­tela? Malarz ide­al­ista, który prag­nie rewolucji, ale z zachowaniem wszys­t­kich oświece­niowych idei? Rewolucjon­ist­ka, aktor­ka, w której nie ma żad­nej litoś­ci, tylko rewolucyjny zapał, zrod­zony ze świado­moś­ci, że jed­na arys­tokraty­cz­na kolac­ja mogła wyży­wić ubogą rodz­inę przez wiele miesię­cy. Cesar­ki ofi­cer, który uważa, że reformy są potrzeb­ne, ale jego miłość do ludu kończy się tam, gdzie lud chce się burzyć prze­ci­wko władzy.   A może przyj­mu­ją­cy Fran­ciszkę w zaciszu bur­delu, aus­tri­ac­ki szpieg, który uważa, że w tych trud­nych cza­sach upada­jącego porząd­ku lojal­ność należy się głównie samemu sobie.

 

 

Herzyk rozdziela rac­je między swoich bohaterów bard­zo uważnie — żad­ne­mu głosowi nie przyz­na­je więcej miejs­ca, każde­mu pozwala wybrzmieć. Jeśli wczy­tamy się w jej tekst nie trud­no dostrzec, kto tu mówi argu­men­ta­mi Mara­ta, kto oświeconych human­istów, kto poli­ty­cznych real­istów. W czy­im tonie sły­chać rewolucyjną pub­l­i­cystykę, a w którym ton zaniepoko­jonych broszur drukowanych w państ­wach, gdzie stara­no się utrzy­mać ład. Jed­nocześnie — autorce udało się uch­wycić ten niebez­pieczny nas­trój rewolucji, która w każdej chwili, może zmienić definicję wro­ga, może być pode­jr­zli­wa wobec każdej wąt­pli­woś­ci i nieuf­na wobec każdego pyta­nia. Niebez­pieczeńst­wo jest tu cią­gle obec­ne, ale nie dlat­ego, że Fran­cisz­ka szpiegu­je, ale dlat­ego, że nigdy nie wiado­mo, w którą stronę pójdzie rewolucyjny zapał.

 

Autor­ka doskonale wpisu­je też swo­ją bohaterkę w ten cały ide­o­log­iczny zamęt. Sama Fran­cisz­ka nie jest zain­tere­sowana rewolucją. Jej życie zostało zła­mane, kiedy trafiła do więzienia. Choć ma szan­sę na inne życie, to w jej zachowa­niu i dys­tan­sie czu­je­my, że nie czu­je się dobrze. Moż­na dojść do wniosku, że żyje nieco siłą rozpę­du, zła­mana przez trau­maty­czne przeży­cia ostat­nich lat. To jed­na z tych rzeczy, która niezwyk­le mi się spodobała. Wielu autorów, którzy korzys­ta z wątku niespodziewanego uwol­nienia z więzienia, każe swoim bohaterom czy bohaterkom naty­ch­mi­ast zapom­i­nać co tam przeżyli. Herzyk nie pozostaw­ia wąt­pli­woś­ci, że samo fizy­czne opuszcze­nie murów twierdzy nie oznacza wol­noś­ci. Zwłaszcza, że za bohaterką ciąg­nie się jeszcze wspom­nie­nie przeszłoś­ci i poczu­cie oso­bis­tej krzy­wdy. Inna sprawa — Fran­cisz­ka nie jest doskon­ała w wyz­nac­zonej jej roli. Po pijane­mu umie powiedzieć kil­ka słów za dużo, zawarta przez nią zna­jo­mość z malarzem Gas­par­dem dostar­cza jej więcej prob­lemów niż przynosi korzyś­ci (to ide­al­isty­cznie nastaw­iony repub­likanin, którego wciąż trze­ba chronić przed żywym duchem rewolucji), ona sama zbyt częs­to zwraca na siebie uwagę. To wręcz prze­ci­wieńst­wo Mary Sue, bo zawsze jesteśmy o krok od wpadki.

 

 

To nie jest łat­wa rzecz — uczynić bohaterkę, z jed­nej strony — na tyle niepo­rad­ną czy niezain­tere­sowaną włas­nym przetr­waniem — byśmy zrozu­mieli jej traumę, z drugiej — nie poz­wolić jej być tylko ofi­arą i bez­wol­ną obser­wa­torką wydarzeń. Fran­cisz­ka ma swój charak­ter, ma swo­je przeko­na­nia (które objaw­ia­ją się bardziej w czy­nach niż słowach), ma też poczu­cie, że musi napraw­ić to co wydarzyło się lata wcześniej. Rewoluc­ja jest dla niej jed­nocześnie wielką szan­są na rozpoczę­cie życia na nowo, ale też momentem, w którym wiel­ka his­to­ria niekoniecznie znaczy dla niej więcej niż pry­watne sprawy. Wiele osób było podob­no zaskoc­zonych, że w komik­sie nie ma wątku roman­sowego, ale jego brak mnie zupełnie nie dzi­wi. Moż­na wręcz stwierdz­ić, że rewolucyjny Paryż sportre­towany w taki sposób jaki uczyniła to Herzyk, to ostat­nie miejsce do naw­iązy­wa­nia romansów.

 

Przyz­nam, że rzad­ko mi się zdarza czuć taki smutek, kiedy his­to­ria (to zaled­wie tom pier­wszy) się ury­wa. Wiem, że Herzyk, pisząc swo­je komiksy robi olbrzy­mi research — co wychodzi potem w tym jak są napisane dialo­gi i jak uda­je się prze­my­cić wszys­tkie ide­o­log­iczne spory i niejed­noz­nacznoś­ci. Ale ten research znaczy, że na następ­ny tom dłu­go poczekam co mnie niezwyk­le smu­ci. Smu­ci mnie przede wszys­tkim dlat­ego, że rzad­ko ma się w rękach komiks, który był­by zain­tere­sowany nie tyle wiz­ual­nym kostiumem his­to­rycznym, ale przede wszys­tkim — sposobem myśle­nia osób z przeszłoś­ci. Bohaterowie ide­al­nie odd­a­ją to jak myślano, częs­to też jak mówiono (znalazłam gdzieś zarzut, że nikt tak nie mówił, ale ma wraże­nie, że wynika­ją­cy bardziej z naszej wiz­ji, jak ludzie kiedyś mówili, niż z doku­men­tów). Nie ma w tym tomie bard­zo wiele akcji, ale jed­nocześnie — cały czas staw­ia czytel­nikowi wyzwanie — by próbował się odnaleźć w rzeczy­wis­toś­ci rewolucji bez wydawa­nia prostych ocen i szy­b­kich diagnoz.

 

 

Kiedy skończyłam czy­tać komiks miałam dwa odruchy — pier­wszy — znaleźć Herzyk na Insta­gramie i zapy­tać, kiedy będzie dru­gi tom (skończyło się długą dyskusją o tym, czy jeden z bohaterów spec­jal­nie jest narysowany tak by był atrak­cyjny czy ja mam słabość do szpiegów), dru­gi — koniecznie dać tom mojej mamie (w ramach mojego trwa­jącego od lat pro­jek­tu stara­jącego się przekon­ać moją mamę do czy­ta­nia komik­sów). Mój pomysł by dać komiks mamie opier­ał się też na przeko­na­niu, że to jest taka powieść graficz­na, którą moż­na przeczy­tać niekoniecznie będąc zagorza­łym wiel­bi­cielem tego sposobu opowiada­nia. U Herzyk bard­zo dużo dzieje się w dialo­gach (ja aku­rat lubię, jak jest dużo do czy­ta­nia), i choć graficznie całość bard­zo mi się podo­ba (w rysach głównej bohater­ki niekiedy widzi­ałam rysy autor­ki) to, jeśli nie jesteś­cie wielki­mi wiel­bi­ciela­mi powieś­ci graficznych — moim zdaniem i tak się w tym odnajdziecie.

 

Jak może­cie się domyślać zde­cy­dowanie zachę­cam do lek­tu­ry (tom wydała nieza­stą­pi­ona Kul­tura Gniewu), ale też ponown­ie — zachę­cam do zwraca­nia uwa­gi na pol­skie komiksy i powieś­ci graficzne. W ostat­nich miesią­cach naprawdę mieliśmy doskon­ałe tytuły („Zasa­da tró­jek” Tomasza Spel­la, czy „Incel” Jan­ka Mazu­ra przy­chodzą mi jako pier­wsze do głowy), i po pros­tu żal prze­gapić, ile ciekawych rzeczy się dzieje. Jasne, cza­sem trud­niej je dostać w księ­gar­ni­ach, ale na całe szczęś­cie, więk­szość z nich jest dość łat­wo dostęp­na w sieci. Naprawdę jest się z czego cieszyć, bo nowe pokole­nie osób zaj­mu­ją­cych się komik­sem naprawdę wie co robić i wie, jak to robić dobrze.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online