Home Komiksy Gdyby Bogart był kotem czyli o komiksie “Blacksad”

Gdyby Bogart był kotem czyli o komiksie “Blacksad”

autor Zwierz
Gdyby Bogart był kotem czyli o komiksie “Blacksad”

 

Są takie komik­sowe tytuły, które zna­j­du­ją się niemal na każdej liś­cie obow­iązkowych pozy­cji do nadro­bi­enia jeśli chce­my uznać się za prawdzi­wych znaw­ców medi­um.  Jed­nym z nich z całą pewnoś­cią jest „Black­sad” – stwor­zony przez hisz­pańs­ki duet, który tworzą Juan Diaz Canales i Juan­jo Guarnido komiks o czarnym kocie — pry­wat­nym detek­ty­wie, to pozy­c­ja której nie moż­na prze­gapić. Zwłaszcza, że po lat­ach oczeki­wa­nia pojaw­ia się najnowszy tom his­torii czyli „Upadek”.

 

Jako ser­i­al komik­sowa „Black­sad” jest przede wszys­tkim hoł­dem dla amerykańskiej his­torii i kul­tu­ry. W kole­jnych tomach – roz­gry­wa­ją­cych się czy to w Nowym Jorku, czy w Nowym Orleanie czy w innym kluc­zowym dla amerykańskiego kra­jo­brazu miejs­cu, twór­cy roz­gry­wa­ją his­to­rie naw­iązu­jące do najis­tot­niejszych tropów powo­jen­nej amerykańskiej kul­tu­ry. Od czarnego krymi­nału, przez his­torię o rasizmie, po nowoor­leańską kul­turę jaz­zową i blue­sową. Na kar­tach komik­sów spotkamy i beat­ników i zajrzymy do nowo­jorskiego klubu Play­boya, przy­pom­n­imy sobie o cza­sach w których panowała „czer­wona gorącz­ka” a także pojawi się wątek rasiz­mu. Twór­cy pod­jęli się niesamowitej pró­by stworzenia serii, która zaw­ier­ała­by w sobie sze­roką panoramę Amery­ki lat pięćdziesiątych

 

 

Te wszys­tkie wąt­ki pojaw­ia­ją się w opowieś­ci, którą wyróż­nia jeszcze jeden fakt. Bohat­era­mi wszys­t­kich his­torii są zwierzę­ta. Co praw­da ubier­a­ją się jak ludzie i przeży­wa­ją te same dylematy i emoc­je, które przeży­wal­i­by ludzie ale są zwierzę­ta­mi. Twór­cy trak­tu­ją swój pomysł zarówno umown­ie jak i bard­zo jed­noz­nacznie. Black­sad jako czarny kot częs­to pow­tarza że ma kil­ka żyć i zawsze spa­da na cztery łapy. Jed­nocześnie w tomie poświę­conym rasiz­mowi nagle kolor sierś­ci bohaterów ma znacze­nie (zaś rolę zwierząt nietol­er­an­cyjnych prze­j­mu­ją białe niedźwiedzie, tygrysy i ark­ty­czne lisy). W barze „Igua­na” moż­na dostać po pysku gdy nie jest się jaszczurem, a przy budowie metra lep­iej być kretem czy gry­zoniem bo na koty patrzy się nieufnie. Przy czym sporo tu umownoś­ci i swo­body przy wyko­rzys­ta­niu tego motywu.

 

Pod wzglę­dem graficznym to być może jed­na z najpiękniejszych serii komik­sowych jakie zdarzy się wam przeczy­tać. W kole­jnych tomach zna­jdziecie naw­iąza­nia do wybit­nych dzieł amerykańskiego malarst­wa, ale także żywe obrazy wielkomiejskiej codzi­en­noś­ci. Każdy kadr to małe dzieło sztu­ki, które z jed­nej strony spraw­ia czys­to este­ty­czną przy­jem­ność, z drugiej dokła­da cegiełkę do tego świa­ta, który ma w sobie zarówno hol­ly­woodz­ki szyk, jak i jest pełen prze­mo­cy, biedy i tych ciem­nych zaułków w których nikt nie chci­ał­by się znaleźć. Tu tem­aty­ka rodem z tych dusznych repor­taży z głębok­iego połud­nia, przepla­ta się z nas­tro­jem niczym z „Sokoła Mal­tańskiego”. A wszys­tko narysowane prze­cu­d­ow­na kreską, która przy­na­jm­niej w kreacji postaci, trochę przy­pom­i­na najlep­sze cza­sy Dis­ne­jowskiej animacji.

 

 

Wiel­bi­ciele „Black­sa­da” wiedzą, że na kole­jne tomy tej his­torii zwyk­le trze­ba czekać. I to dłu­go czekać. Pomiędzy pub­likac­ja­mi albumów potrafi minąć nawet kil­ka lat. Ostate­cznie efekt jest zawsze satys­fakcjonu­ją­cy, ale cza­sem moż­na niemal stracić nadzieję. Na całe szczęś­cie jesteśmy właśnie w tym momen­cie, kiedy na pol­skim rynku pojaw­ia się nowy tom his­torii naszego pry­wat­nego detek­ty­wa. Tym razem his­to­ria wraca do Nowego Jorku, i toczy się wokół dwóch pozornie nie związanych spraw. Mamy więc napię­cia związane z budową metra i jak zwyk­le w przy­pad­ku Stanów – kwes­t­i­a­mi wpły­wu mafii na prace pub­liczne i dusze­niem związków zawodowych. Dru­gi wątek doty­czy trupy teatral­nej orga­nizu­jące w Cen­tral Parku przed­staw­ienia z cyk­lu „Shake­speare in the Park”. Jak zwyk­le w przy­pad­ku dobrych krymi­nałów – dwie sprawy, mogą mieć ze sobą dużo więcej wspól­nego niż się wyda­je. Co więcej, to jest jed­na z tych his­torii, która nie pozwala nam zapom­nieć o skom­p­likowanej i częs­to trag­icznej przeszłoś­ci Black­sa­da.  Wiado­mo bowiem, że każdy pry­wat­ny detek­tyw ma jakieś tajem­nice i serce zła­mane w kilku miejscach.

 

Przez pewien czas komiksy o Black­sadzie były trud­no dostęp­ne – dziś wszys­tkie są na rynku i jeśli nigdy ich nie czy­tal­iś­cie to pole­cam z całego ser­ca sko­rzys­tać i uzu­pełnić domową kolekcję – to są takie albumy, do których się wraca – nawet jeśli nie do fabuły to do poszczegól­nych kadrów i scen. Sam główny bohater choć wyraźnie wzorowany na smut­nych detek­tywach z filmów z Bog­a­rtem ma w sobie dużo więcej z Luthera granego w seri­alu BBC przez Idrisa Elbę. Zresztą co zabawne – kiedy roz­maw­iałam ze zna­jomą kogo byśmy obsadz­iły w roli Black­sa­da obie byłyśmy pewne że rolę tą doskonale zagrał­by w filmie Idris Elba. I było to na dłu­go przed jego wys­tępem w „Kotach”. Po pros­tu to jest on. Ale warto zaz­naczyć, że to jest seria peł­na doskonale napisanych bohaterów i szy­bko moż­na znaleźć własne ulu­bione (lub najbardziej znien­aw­id­zone) postaci.

 

 

 

Ja wiem, że za kusze­nie idzie się pros­to do piekła ale tak sobie myślę, że jeśli np. zas­tanaw­ia­cie się nad jakimś komik­sowym prezen­tem dla zna­jomych – to moim zdaniem kil­ka tomów „Black­sa­da” zawsze jest dobrym pomysłem. Bo też nie ukry­wa­jmy – to jest pozy­c­ja dla dorosłego czytel­ni­ka. Zwierzęce oblicza bohaterów niko­go nie powin­ny zmylić – mówimy tu o serii pełnej morder­stw, sek­su, szan­taży i rodzin­nych dra­matów. To pozy­c­ja która na pewno trafi do wszys­t­kich wiel­bi­cieli kina noir, ale też dla tych którzy kocha­ją dobrą his­torię w sty­lu retro. Ewen­tu­al­nie tych którzy mają słabość do czarnych kotów w długich pro­chow­cach. A uwierz­cie mi, nie uwierzy­cie mi jak wielką moż­na mieść słabość, póki sami nie przeczytacie.

 

Post we współpra­cy z Egmont Polska

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online