Home Komiksy Młodzieńczy serca poryw czyli o “Heartstopper”

Młodzieńczy serca poryw czyli o “Heartstopper”

autor Zwierz
Młodzieńczy serca poryw czyli o “Heartstopper”

Każdy z nas odczuwa co pewien czas potrze­bę by wziąć do ręki książkę czy komiks, który nas nie skrzy­wdzi – wręcz prze­ci­wnie zabierze do jakiegoś lep­szego świa­ta, gdzie będziemy mogli bez­piecznie przeży­wać swo­je emoc­je. Taki­mi pozy­c­ja­mi z pewnoś­cią są komiksy z serii „Heart­stop­per”. Nakła­dem wydawnict­wa Jaguar ukazał się właśnie dru­gi tom tej his­torii a ja wyko­rzys­tam ten post by przekon­ać was, że też potrze­bu­je­cie czułej opowieś­ci o młodej miłości.

 

 

His­to­ria wymyślona przez Alice Ose­man to opowieść o uczu­ciu dwóch uczniów liceum – Nicku i Char­liem. Pozornie dzieli ich wszys­tko – Char­lie jest trochę szkol­nym ousiderem, wyoutowanym (wbrew swo­jej woli) przed całą szkołą rok wcześniej. Nick to to zawod­nik szkol­nej drużyny rug­by (cała akc­ja dzieje się w Wielkiej Bry­tanii), chłopak powszech­nie lubiany, sym­pa­ty­czny – zło­ty chłopak. Na jed­nych zaję­ci­ach obaj zosta­ją przy­dzie­leni do jed­nego zada­nia i siada­ją w jed­nej ław­ce. Jed­nak zami­ast napięć czy nieporozu­mień między chłopaka­mi naw­iązu­je się przy­jaźń. Zna­jo­mi Char­liego i Nic­ka przyglą­da­ją się temu ze zdu­mie­niem, zwłaszcza gdy Char­lie wcią­ga Nic­ka do drużyny rug­by. Jed­nak to tylko początek his­torii, bo szy­bko sta­je się jasne, że uczu­cia między chłopaka­mi wychodzą poza przy­jaźń i może­my obser­wować początek rodzącej się miłości.

 

 

Komiksy Ose­man pewnie część z was już zna, bo zade­bi­u­towały parę lat temu w Internecie, gdzie zyskały grono wiernych fanów.  Nic dzi­wnego, bo sama his­to­ria to ciekawy przykład opowieś­ci, które z jed­nej strony – roz­gry­wa­ją klasy­czne wąt­ki opowieś­ci o młodej miłoś­ci – mamy więc pier­wszy pocałunek, pier­wsze wyz­na­nia miłoś­ci, pier­wsze pyta­nia o to kim dla siebie jesteśmy, z drugiej – pokazu­ją wrażli­wość, której zwyk­le w takich opowieś­ci­ach nie zna­jdziemy. Bohaterowie bard­zo dużo roz­maw­ia­ją o swoich uczu­ci­ach i prob­lemach, bard­zo częs­to pojaw­ia­ją się postaci na drugim planie które pozwala­ją naszym trochę zagu­bionym w uczu­ci­ach i emoc­jach chłopakom dojść do tego na czym im zależy. Autor­ka wyraźnie chce z jed­nej strony zafun­dować nam taką kom­for­tową opowieść, z drugiej nie uni­ka tem­atów trud­niejszych czy częs­to w tych nar­rac­jach pomi­janych. Kiedy Nick zakochu­je się w Char­liem to niekoniecznie od razu ma słown­ict­wo by opowiedzieć o tym co czu­je i kim się czu­je. Z kolei Nick też nigdy nie był w związku i nie znaczy, że wszys­tko wie lepiej.

 

Pier­wszy tom kończy się aut­en­ty­cznym clif­fan­gerem – bo oto pomiędzy bohat­era­mi dochodzi do pier­wszego pocałunku i jak wiado­mo z naszych włas­nych nas­to­let­nich przeżyć – nie wiado­mo co będzie dalej. Dru­ga odsłona przygód chłopaków zaczy­na się dokład­nie tam gdzie skończyła się pier­wsza – obaj muszą zmierzyć się z kon­sek­wenc­ja­mi tego co się wydarzyło i być może – zro­bić krok w kierunku wyz­na­nia swoich uczuć i stworzenia związku, w którym na pewno nie zabraknie dramy – bo w końcu, wciąż mówimy o nastolatkach!

 

Co ciekawe – to, że bohaterowie się kocha­ją czy mają ku sobie nie znaczy, że wszys­tkie pozostałe prob­le­my w ich życiu nagle znikną. To co bard­zo podo­ba mi się w opowieś­ci Ose­man to fakt, że ori­en­tac­ja bohaterów nie jest całym ich światem i całym „prob­le­mem” w nar­racji. Dużo bardziej autor­ka sku­pia się na opowieś­ci o tym – co to znaczy kogoś kochać i czy miłość wystar­cza by sobie z każdą przeszkodą poradz­ić. W całej his­torii sporo jest wątków które pokazu­ją, że samo bycie z kimś razem nie zawsze wystar­cza. Podo­ba mi się też, że bohaterowie częs­to komu­niku­ją się z rodzi­ca­mi, szuka­ją w nich wspar­cia albo po pros­tu się na nich den­er­wu­ją. W wielu opowieś­ci­ach o młodych ludzi­ach braku­je mi tego ele­men­tu – rodz­ice cza­sem pojaw­ia­ją się jako przeszkody, ale rzad­ko jako powier­ni­cy. Inna sprawa – jak ja lubię opowieś­ci o nas­to­latkach, gdzie ktokol­wiek odra­bia pracę domową! Takie drob­ne życiowe ele­men­ty spraw­ia­ją, że kiedy czy­tam ten komiks ze łzą w oku przy­pom­i­nam sobie swo­je własne licealne cza­sy i przeżycia.

 

 

Lubię „Heart­stop­per” bo to taka nar­rac­ja zaw­ies­zona pomiędzy tym co w kul­turze klasy­czne (och te wszys­tkie roman­ty­czne sce­ny i gesty!) a nowe – czyli właśnie uzu­pełnie­nie tej roman­ty­cznoś­ci o roz­mowy, prob­le­my, komu­nikację, o te życiowe ele­men­ty które sprowadza­ją naszych zakochanych chłopaków na ziemię. Jed­nocześnie to wciąż opowieść o nas­to­latkach, które nie zawsze mają odpowiedź na każde pytanie, nie zawsze zachowu­ją się rozsąd­nie i potrafią zro­bić dramę nawet tam, gdzie jej nie ma. Czy­tanie tych his­torii z jed­nej strony daje takie uczu­cie uko­je­nia, z drugiej jest jak oglą­danie dobrego seri­alu, gdzie wiemy, że już za chwilę coś się wydarzy. Ja pier­wsze tomy pochłonęłam błyskaw­icznie, bo po pros­tu – nie chci­ałam wychodz­ić z tego świata.

 

Autor­ka twierdzi, że swoich bohaterów po pros­tu które­goś dnia zobaczyła i wiedzi­ała, że musi o nich opowiedzieć. Czuć w tej nar­racji właśnie takie oso­biste przy­wiązanie do bohaterów i poczu­cie, że ich his­to­ria jest waż­na. Zresztą warto tu nad­mienić, że niedłu­go ma się pojaw­ić ekraniza­c­ja pier­wszego tomu komik­su i to na Net­flix. Wcale się nie dzi­wię, bo jest coś bard­zo fil­mowego w tych opowieś­ci­ach. W tym jed­nak przy­pad­ku zan­im sięg­niecie po ser­i­al bard­zo pole­cam zacząć od komik­sów, bo moim zdaniem – to rzad­ki przy­padek takiej his­torii, która daje nam dokład­nie to czego potrze­bu­je­my i jeszcze odrobinkę więcej.

 

 

Post we współpra­cy z wydawnictwem Jaguar. Komiksy na pol­s­ki przetłu­maczyła Natalia Mętrak Ruda.

0 komentarz
3

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online