Home Film Dinożarły czyli Zwierz ogląda po latach Jurassic Park

Dinożarły czyli Zwierz ogląda po latach Jurassic Park

autor Zwierz
Dinożarły czyli Zwierz ogląda po latach Jurassic Park

Wczo­raj dzię­ki Net­flixowi po raz pier­wszy od lat obe­jrza­łam ponown­ie Juras­sic Park. W mojej głowie film zawsze będzie pro­dukcją która swo­ją sceną w kuch­ni prz­er­az­iła mnie tak niesamowicie, że przez lata nie chci­ałam wracać do fil­mu. Ale ter­az z per­spek­ty­wy lat oglą­danie tego bard­zo przy­godowego i bard­zo najn­ti­sowego fil­mu spraw­iło mi sporo fra­jdy. Oto kil­ka prze­myśleń na temat.

 

Dopiero będąc dorosłym widzem człowiek się ori­en­tu­je jaki to był jed­nak genial­ny pomysł żeby w tej sce­nie padało. Bo dzię­ki tej iloś­ci wody nie widać jak w sum­ie bard­zo sztuczny jest to T Rex

Film udowad­nia nam, że jedyny sposób by facet zrozu­mi­ał, że opiekowanie się dzieć­mi może dawać satys­fakcję jest zostaw­ie­nie go w dżungli pełnej krwiożer­czych dinoza­u­rów z dwójką dzieci­aków. A wystar­czyło go posłać do Dis­ney­lan­du na jed­no popołud­nie i wyszedł­by pewnie z podob­ny­mi reflek­s­ja­mi i traumami.

 

Film zaw­iera zdanie rzu­cone przez bohaterkę “Później poroz­maw­iamy o sek­sizmie w sytu­ac­jach ekstremal­nych”. Nieste­ty dwadzieś­cia sześć lat minęło i nadal nie zdążyli na ten tem­at porozmawiać.

 

Streszcze­nie fabuły w sum­ie wyglą­da tak

Właś­ci­cieli: Panie matem­atyku mam ład­ny park z dinoza­u­ra­mi co pan myśli?

 

Matem­atyk: To zły pomysł

 

Właś­ci­ciel: A Pan panie paleontolog?

 

Pale­on­tolog: To zły pomysł

 

Właś­ci­ciel : A pan panie prawnik?

 

Prawnik: Dobry pomysł

 

Dinoza­u­ry zwiewa­ją i zjada­ją prawnika.

 

Właś­ci­ciel: Ok to był zły pomysł.

 

Alter­naty­wne streszcze­nie fil­mu. On nie chce dzieci. Zosta­je z dzieć­mi wśród dinoza­u­rów. Ori­en­tu­je się że dzieci są spoko. A przy­na­jm­niej nie są gorsze od dinozaurów.

 

Postać Jef­fa Gold­bluma właś­ci­wie nie ma za bard­zo sen­su w tym filmie. Tzn. przy­jeżdża, trochę robi cos­play Der­ridy, trochę podry­wa panią naukowiec, żeby nasz główny bohater zrozu­mi­ał, że jeśli nie będzie dzi­ałał to wszys­tkie kobi­et ode­jdą do Gold­blumów tego świa­ta. I tyle, cała resz­ta jego obec­noś­ci w filmie to polegi­wanie, przewracanie ocza­mi i świece­nie torsikiem.

Słyn­ny kadr z rozchełs­taną koszulą Gold­bluma naprawdę nie ma żad­nego znaczenia dra­maty­cznego. Jest tam bo najwyraźniej Spiel­berg zrozu­mi­ał, że nic ciekawszego na planie nie znajdzie.

Lata są dziewięćdziesiąte więc infor­matyk jest grubym, obleśnym, chci­wym, leni­wym facetem, z pół nagą babką na ekranie. Na całe szczęś­cie pod koniec fil­mu okazu­je się, że nas­to­let­nie dziew­czyn­ki też umieją obsługi­wać kom­put­ery więc ostate­cznie nie jest tak źle. Ale przyz­nam — cieszy mnie że takie tworze­nie postaci (gru­by, leni­wy, zły) trochę przeszło do przeszłości

Sce­na z rap­tora­mi w kuch­ni nadal jest prz­er­aża­ją­ca. Głównie dlat­ego, że jest bard­zo pros­ta. Dlat­ego Spiel­berg jest takim dobrym reży­serem. Bo wie, że najbardziej prz­er­aża­ją­cy jest dinoza­ur którego nie widać.

Ta sce­na nie ma żad­nego znaczenia fab­u­larnego. Więcej to uję­cie trwa kiedy dwój­ka innych bohaterów prowadzi dia­log. Cóż kto by się nie zagapił na taki widok.

Film ma trochę przesłanie, że może nie warto od razu iść w komer­cję i myśleć o dinoza­u­rach tylko jako o pro­duk­cie. W filmie jest duże zbliże­nie na gadże­ty z Park Jura­jskiego — w kon­tekś­cie tego co się dzieje na ekranie to taka prze­stro­ga. A jed­nak parząc na te gadże­ty przy­pom­ni­ałam sobie takie niemal iden­ty­czne w sklepach w lat­ach 90. Sprzedawane w ramach pro­mocji fil­mu. Ech… dzieła kul­tu­ry najlepiej komen­tu­ją się same.

Główną rolę Spiel­berg początkowo zapro­ponował Har­risonowi For­dowi. Ford odmówił, rola trafiła do Sama Neila. Co nie zmienia fak­tu, że jak oglą­dam film cały czas miałam wraże­nie że, że Sam Neil gra Har­risona For­da gra­jącego rolę. To styl gry na “Chcę być wszędzie tylko nie tu”.

Lata dziewięćdziesiąte to były jed­nak fajne cza­sy kiedy Samuel L Jack­son mógł grać fac­eta od kom­put­era z papierosem w zębach. Inna sprawa — proszę odkrę­cić scenę w której Samuel L. Jack­son spo­ty­ka rap­to­ra i wita się z nim swoim charak­terysty­cznym pozdrowie­niem na “m”.

To jest film który powinien być powszech­nie znien­aw­id­zony bo a.) zaw­iera sug­estię, że kobi­ety tylko czeka­ją aż dinoza­u­ry zjedzą wszys­t­kich mężczyzn (Spiel­berg nien­aw­idzi białych mężczyzn, zobacz zdję­cia) b.) film jed­noz­nacznie sugeru­je, że na wyspie pełnej sam­ic, sam­ce są niepotrzeb­ne gdyż natu­ra zawsze zna­jdzie drogę.

Sce­na w kuch­ni jest najlep­sza bo opiera się na założe­niu że najs­traszniejsze jest to czego nie widać.

Nic się tak nie starze­je jak wiz­je nowoczes­noś­ci. Te wszys­tkie niesamowite kom­put­ery, video z DVD! czy cały wewnętrzny wygląd lab­o­ra­to­ri­um dziś jest BARDZO retro. Choć od razu trze­ba zaz­naczyć, że cyfrowe dinoza­u­ry zes­tarza­ły się wyjątkowo dobrze. Tzn. jasne dziś był­by lep­sze ale jed­nak nie jest kosz­marnie. Zresztą a pro­pos geniuszu Spiel­ber­ga. Zami­ast spędzać więk­szość cza­su na pokazy­wa­niu nam dinoza­u­rów, kon­cen­tru­je się na pokazy­wa­niu nam reakcji ludzi którzy przez więk­szość swo­jego życia badali pozostałoś­ci dinoza­u­rów na zobacze­nie żywych stworzeń. To spraw­ia, że poziom emocji w sce­nie jest bez porów­na­nia wyższy niż gdy­by pokazano nam mil­iony dinozaurów.

Zawsze mnie bolało, że w kole­jnych fil­mach dinoza­u­ry są złe. Dinoza­u­ry nie powin­ny być złe. Źli zawsze powin­ni być ludzie którzy bez sza­cunku pod­chodzą do natu­ry i jej praw. Dlat­ego w nowych fil­mach tak bard­zo nie lubię tych super złych dinoza­u­rów które same z siebie są złe.

Przez cały film mnie bolało, że bohater nosi w kieszeni szpon rap­to­ra, jak jak­iś amulet. Pan to powinien wiedzieć, że nie krad­nie się tak dobrze zachowanych frag­men­tów szkieletów dinoza­u­rów, i nie nosi się ich w kieszeni, żeby straszyć mniej lub bardziej przy­pad­kowe dzieci. Serio nie krad­nie się koś­ci z wykopalisk!

Muzy­ka Williamsa jest doskon­ała choć ciekawe jest jak nada­je ton opowieś­ci. Pod koniec bohaterowie, w sum­ie poko­nani, przez park odlatu­ją ku bez­pieczeńst­wu ale muzy­ka jest peł­na nadziei, poczu­cia przy­gody i odkrycia. Co jest ciekawe bo w sum­ie muzy­ka trochę tuszu­je, że choć bohaterowie uszli z życiem to pewne marze­nie się skończyło.

Strasznie mnie bawi jak szy­bko popisy nowoczesne tech­nologii się starze­ją. Dlat­ego zawsze jest fajnie oglą­dać filmy najeżone nowoczes­ną tech­nologią ćwierć wieku później.

Ostate­cznie muszę stwierdz­ić że ku moje­mu zaskocze­niu pier­wszy Park Jura­js­ki zes­tarzał się zaskaku­ją­co dobrze. Przys­tępu­jąc po lat­ach do oglą­da­nia byłam pew­na, że całość wyda mi się stras­zli­wą ramotą (kino pop­u­larne szy­bko się starze­je). A tym­cza­sem ku moje­mu zaskocze­niu film może nie jest tak emocjonu­ją­cy jak wtedy kiedy miałam kil­ka lat ale nadal zapew­nia miłą wiec­zorną rozry­wkę. Ter­az czas na kole­jne częś­ci i pytanie czy uda mi się znaleźć moment w którym seria którą lubiłam zamieniła się w ser­ię której szcz­erze nie cier­pię (bo filmów Juras­sic World oglą­dać nie mogę).

Ps: Ten wpis jest bez okazji tak sobie pomyślałam, że zde­cy­dowanie za rzad­ko piszę ostat­nio zupełnie bez okazji.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online