Home Ogólnie Wszystko jest lepsze z Dinozaurami czyli Zwierz +LEGO+ Jurassic World (i KONKURS!)

Wszystko jest lepsze z Dinozaurami czyli Zwierz +LEGO+ Jurassic World (i KONKURS!)

autor Zwierz
Wszystko jest lepsze z Dinozaurami czyli Zwierz +LEGO+ Jurassic World (i KONKURS!)

Kiedy byłam mała miałam jed­no zaję­cie które wprost uwiel­bi­ałam. Mogłam godz­i­na­mi przeglą­dać kat­a­lo­gi LEGO. Za każdym razem przeglą­da­jąc taki kat­a­log najbardziej wyczeki­wałam nowoś­ci — co pojaw­iło się od ostat­niego razu. Ten zwyczaj nie do koń­ca mi przeszedł. Tylko w dziecińst­wie przeglą­dałam kat­a­log z bratem a dziś przeglą­dam go z mężem. Nic więc dzi­wnego, że kiedy LEGO napisało do mnie czy chci­ałabym z nimi naw­iązać współpracę i napisać trochę o ich nowoś­ci­ach poczułam, że właśnie po to zakładałam blo­ga.

Od paru lat nowe zestawy LEGO pojaw­ia­ją się właś­ci­wie przy każdej więk­szej pre­mierze fil­mowej — Har­ry Pot­ter, filmy Mar­vela, Gwiezdne Wojny — trochę się już do tego przyzwycza­il­iśmy. Dlat­ego całkiem sporą niespodzianką było dla mnie kiedy okaza­ło się, że zestawy o których mam wam napisać pow­stały jako towarzyszące pre­mierze Jur­ra­sic World: Upadłe Królest­wo. Nigdy wcześniej nie myślałam o tym, że dinoza­u­ry i LEGO to doskon­ałe połącze­nie — kiedy się jed­nak nad tym zas­tanow­iłam — to tak, dinoza­u­ry i LEGO to doskon­ała para.

 

Zwłaszcza, że zestawy LEGO naw­iązu­jące do Juras­sic world są naprawdę fajne. Trochę chci­ało­by się zaryzykować zdanie — nieco fajniejsze od fil­mu. Przede wszys­tkim twór­cy zachowali się na miejs­cu i w każdym zestaw­ie jest co najm­niej jeden dinoza­ur. Co spraw­ia, że moje serce się rozpły­wa bo mieć taki zestaw znaczy, że potem już zawsze — nieza­leżnie od tego co budu­je­cie będziecie mogli do tego dodać dinozau­ra. Oso­biś­cie planu­ję kiedyś mieć taki wiel­ki zestaw z Sokołem Mil­le­ni­um i włożyć do niego rap­to­ra. To będzie piękne. Inna sprawa, zestawy są bard­zo zróżni­cow­ane, więc obok takich gdzie główną rolę gra pojazd — samochód, czy helikopter są też takie które pozwala­ją roze­grać scenkę w zbu­dowanej przestrzeni. Jest nawet jeden zestaw który zaw­iera całą cud­owną posi­adłość, która odgry­wa w filmie ważną rolę. A jeśli jest coś co LEGO umie robić doskonale to są  to budyn­ki.

 

Tu pewnie trochę osób pomyśli “Zwierzu jak ostat­nio sprawdza­l­iśmy byłeś dorosły. Dlaczego baw­isz się klock­a­mi?”. Z kilku powodów. Po pier­wsze dlat­ego, że kiedy roze­jrzę się cza­sem po świecie różnych pop­kul­tur­al­nych gadżetów to okazu­je się że LEGO ma cza­sem naj­fa­jniejsze propozy­c­je — ich zestawy związane z fil­ma­mi nie tylko doty­czą konkret­nych scen, które pozostały w pamię­ci ale też — co jest moim ulu­bionym ele­mentem — pozwala­ją sobie wyobraz­ić inne alter­naty­wne sce­nar­iusze. Cza­sem mam wraże­nie, że twór­cy zestawów LEGO mają lep­szy pomysł na film niż sce­narzyś­ci — choć nie pow­tarza­j­cie tego głośno na mieś­cie (ok może­cie pow­tarzać, bo kil­ka moich ulu­bionych zestawów, zaw­ier­ało takie alter­naty­wne pomysły na sce­ny z fil­mu).

 

Dru­ga sprawa to samo składanie LEGO. Mimo, że teo­re­ty­cznie mam dwie lewe ręce, składanie zestawów idzie mi zawsze bard­zo dobrze. Oczy­wiś­cie nie jestem taka dobra by złożyć zabawkę bez instrukcji, ale wiecie co — jed­ną z najlep­szych rzeczy w składa­niu nowego zestawu jest czy­tanie instrukcji — kiedy coś jest tak prze­jrzyste i dobrze napisane, człowiek wie, że na pewno mu się uda. No właśnie — mnie składanie LEGO niesamowicie uspoka­ja — kiedy jestem trochę zden­er­wowana, czy kiedy chcę mieć godzinkę kiedy wiem, że będę tu i ter­az — a nie roz­dar­ta między kole­jny­mi zada­ni­a­mi, to składam LEGO. Serio pole­cam wszys­tkim zestre­sowanym jed­nos­tkom — jeden złożony helikopter i człowiek nie tylko jest spoko­jniejszy ale ma poczu­cie, że coś zro­bił — bo nie było helikoptera a już jest.

 

Po trze­cie — jeszcze z dziecińst­wa pamię­tam tą niesamow­itą przy­jem­ność jaką było otwieranie pudła pełnego klock­ów LEGO i świado­mość, że ter­az mogę z nimi zro­bić wszys­tko. To też jest super — zestawem z dinoza­u­rem jed­nego dnia moż­na się cieszyć odgry­wa­jąc sce­ny z fil­mu, ale po kilku tygod­ni­ach moż­na jego ele­men­ty wyko­rzys­tać do zbu­dowa­nia czegoś zupełnie innego. Co więcej — jeśli jesteś dorosłą osobą, to kolekcjonowanie LEGO ma jeszcze jeden przy­jem­ny aspekt — jeśli kiedyś ci się znudzi — zawsze moż­na je odd­ać jakiemuś dziecku. Bo LEGO się praw­ie nie niszczy — to jest dla mnie niesamowite, że klock­a­mi który­mi baw­iliśmy się w dziecińst­wie z moim bratem nadal moż­na się baw­ić.

 

LEGO to taka zabawka do której trud­no przekony­wać bo mam wraże­nie, że ist­nieje kon­sen­sus, że to jest naprawdę jed­na z naj­fa­jniejszych rzeczy jaką moż­na kupić dziecku (albo swo­je­mu wewnętrzne­mu dziecku). Do tego fakt, że dinoza­ur z jed­nego zestawu może potem rozdep­tać Sokoła Mil­le­ni­um jest naprawdę super. Nigdy nie zapom­nę jak będąc dzieck­iem upar­cie budowałam domek dla rodziny, po czym mój brat trochę tylko przestaw­ił te same kloc­ki i miał statek kos­miczny. Dziś mój brat nie zabiera mi klock­ów. Sam je kolekcjonu­je. A ja zaz­droszczę mu jego fenom­e­nal­nej kolekcji. Którą mogę oglą­dać ale nie wol­no mi dotykać bo zep­su­ję (Mój brat jest ode mnie starszy i nigdy nie nabrał do mnie pełnego zau­fa­nia).

 

Na koniec moich zach­wytów i oczeki­wań ( czekam aż przyjdą do mnie dwa zestawy o których będę mogła wam więcej napisać!) coś na co wszyscy czekali — KONKURS! DO wygra­nia 5 zestawów o pięknej nazwie “Poś­cig za śmigłow­cem) (75928) gdzie mamy znaną z filmów Blue (najmą­drze­jszy rap­tor sezonu) a także … Helikopter. Słucha­j­cie raz w życiu miałam helikopter z LEGO i to naprawdę jest super złożyć taką maszynę.

 

 

Co trze­ba zro­bić żeby wygrać? do 25.06 napisz­cie Zwier­zowi jaki jest wasz ulu­biony dinoza­ur — w komen­trazu pod tym wpisem. Obiecu­ję — nie będę oce­ni­ać gorzej jak wybierze­cie takiego którego nie lubię — ale zależy mi żebyś­cie napisali  coś ciekawego i fajnego. Zwycięz­cy zostaną poin­for­mowani pod swoi­mi  komen­tarza­mi wiec­zorem 26.06.

Ps: Jeśli szuka­cie zwycięz­cy konkur­su na zbiór Instapoezji to zajrzyj­cie jeszcze raz pod wpis wynik jest pod zwycięskim komen­tarzem.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy