Home Film Ach, gdzież te niegdysiejsze ciupciania czyli “Kolejne 365 dni”

Ach, gdzież te niegdysiejsze ciupciania czyli “Kolejne 365 dni”

autor Zwierz
Ach, gdzież te niegdysiejsze ciupciania czyli “Kolejne 365 dni”

Niespodziewanie i trochę z cicha pękł wszedł na Net­flixa kole­jny film z cyk­lu „365 dni” czyli „Kole­jne 365 dni”. Ponieważ kole­je mojego życia są dzi­wne i skom­p­likowane wychodzi na to, że ilekroć pow­sta­je między­nar­o­dowa pro­dukc­ja na pod­staw­ie pol­skiej powieś­ci eroty­cznej to ja to muszę oglą­dać. Nie wiem jak się tu znalazłam ale powiem tak — są pewne rzeczy, które moż­na robić tylko z miłoś­ci do odbior­ców bo nie ma takich pieniędzy, które by to wyna­gradza­ły  (dla zain­tere­sowanych recen­z­ja część pier­wszej TU a drugiej TU)

Spec­jal­nie dla was przy­go­towałam krótką prze­bieżkę przez tą pro­dukcję, co wyma­gało robi­enia uważnych notatek. NIe mam o tym filmie do powiedzenia nic głęb­szego pon­ad poniższe uwa­gi. Nawet pró­ba streszczenia tej pro­dukcji nie jest szczegól­nie zabaw­na gdyż, moi drodzy — nie za bard­zo cokol­wiek się w niej dzieje, a to co się dzieje jest ciekawe wyłącznie jeśli… chci­ałam napisać, że jeśli jesteśmy emocjon­al­nie związani z tą his­torią, ale coś nie pode­jrze­wam by był to ktokol­wiek z was.

W filmie są dwadzieś­cia cztery sce­ny z piosenka­mi (nie, to nie musi­cal, choć jak podałam ten fakt memu mężowi to właśnie o to zapytał)

Osiem scen z piosenką w tle to sce­ny ciup­cia­nia  (będę kon­sek­went­nie uży­wać słowa ciup­cian­ie bo inne słowa wyda­ją się nie odd­awać natu­ry tych scen)

W jed­nej sce­nie w cza­sie ciup­cia­nia nasz bohater mlaszcze i ta sce­na pozosta­je z człowiekiem na długo

Pier­wsze nagie pier­si pojaw­ia­ją się w filmie dopiero w 39 min­u­cie i 50 sekundzie co jest drasty­czną zmi­aną w porów­na­niu z fil­ma­mi poprzed­ni­mi, gdzie mogliśmy je oglą­dać wcześniej

Co fas­cynu­jące — pomi­ja­jąc jed­ną scenę orgii (spoko­jnie nie jest to jakaś szczegól­nie duża, ani szczegól­nie ciekawa orgia) — jedyną osobą która ciup­cia w tym filmie jest nasza bohater­ka (ZERO ciup­cia­nia na ekranie dla jej przy­jaciół­ki!)  EDIT: przy­pom­ni­ano mi że ciup­cia też Natalia Siwiec. Moje przeocze­nie wyni­ka z tego że Natalia Siwiec w tym filmie wygla­da jak bohater­ka i w sum­ie wygla­da na to że ciup­cian­ie jest zarez­er­wowane tylko dla brunetek (a ja właśnie zmieniłam kolor włosów)

Lau­ra cału­je swo­ją przy­jaciółkę w filmie dwa razy. To więcej razy niż cału­je Mas­si­mo (oki tu może trochę nag­i­nam ale to jedy­na dobra para w całym filmie).

Min­u­ty fil­mu po których wyłączyłam i przełączyłam na nowy odcinek Makłow­icza żeby cokol­wiek poczuć: pięćdziesiąt dwie minuty

Czas jaki był mi potrzeb­ny żeby przekon­ać się, że jed­nak muszę obe­jrzeć do koń­ca bo taki mój marny los: pięćdziesiąt minut.

Licz­ba snów eroty­cznych bohater­ki: trzy z czego jeden ma poważne kon­sek­wenc­je bo śni się jej że między uda­mi mlaszcze jej jeden mężczyz­na, a mlaszcze zupełnie inny.

Licz­ba intere­su­ją­cych snów eroty­cznych bohater­ki: zero, choć jeden przy­na­jm­niej miał potenc­jał czego mu nie odmawiam.

Licz­ba scen w której bohaterowie streszcza­ją sobie ze szczegóła­mi poprzed­ni film, chy­ba wychodząc z założe­nia, że może jest na tej planecie jakaś oso­ba, która a.) potrze­bu­je tego streszczenia b.) postanow­iła zacząć oglą­dać ser­ię słabych eroty­cznych filmów z pol­ski­mi wątka­mi poczy­na­jąc od trze­ciego i ter­az nie wie co się dzieje: dwie

Licz­ba scen, w których ktokol­wiek pamię­ta, że Mas­si­mo prze­mocą por­wał bohaterkę wbrew jej woli, co jest dość paskudne i nie powin­no być pomi­jane zwłaszcza w chwili, w której pojaw­ia się kryzys w związku wywołał­by być może tym, że nie należy brać ślubu ze swoim porywaczem nawet jak spoko ciup­cia: zero

Licz­ba scen w których szef gan­gu cytu­je mądrość niczym nas­to­lat­ka, która założyła sobie Tum­blr w 2012 roku, żeby pisać tam o swo­jej wielkiej nieod­wza­jem­nionej miłoś­ci: jedna

Licz­ba scen w której bohaterowie odd­a­ją się w skupi­e­niu kon­sumpcji kotle­ta sch­abowego: jed­na  ale bard­zo długa

Licz­ba scen, w których się oży­wiłam bo było widać półmisek z Bolesław­ca podob­ny do tego, który chci­ałabym sobie kiedyś kupić: jedna

Czas trwa­nia niezwyk­le namięt­nej sce­ny ciup­cia­nia między bohaterką a jej gang­sterem — 2 min­u­ty (co daje nam odpowiedź ile trwa seks bez miłości)

Czas trwa­nia niezwyk­le namięt­nej sce­ny ciup­cia­nia między bohaterką a jej drugim gang­sterem 5 min­ut (stąd wiemy że to coś więcej niż ciupcianie)

Ilość scen w których patrząc na scenę ciup­cia­nia na plaży miałam ochotę zacy­tować Anaki­na Sky­walk­era „Piasek wchodzi wszędzie” — jed­na ale bard­zo dłu­ga i wszyscy są nago

Sce­ny skradzione resz­cie obsady przez Mag­dalenę Lam­parską — wszys­tkie (wciąż Lam­pars­ka pode­j­mu­je odważną decyzję by grać w tym filmie i co więcej chy­ba jako jedy­na zda­je sobie sprawę, że na tym poziomie to tylko komedia)

Sce­ny w których zas­tanaw­iałam się czy Michele Mor­rone odtwór­ca roli Mas­si­mo nie cier­pi na straszne zat­wardze­nie — każ­da w której się pojaw­ił — facet wyglą­da jak­by powinien naty­ch­mi­ast skon­sul­tować się z kimś kto przyniesie mu ulgę.

Stęże­nie fabuły w filmie sza­cu­je się na jakieś osiem min­ut real­nego fil­mu i kon­flik­tu. To mogła­by być pro­dukc­ja krótkome­trażowa bez straty dla emocjon­al­nej i fab­u­larnej głębi oraz spójnoś­ci opowieści.

Reflek­sje, że to i tak cud, że bohater­ka ori­en­tu­je się, że małżeńst­wo z facetem, który ją por­wał i z którym łączy ją tylko coraz mniej  namiętne ciup­cian­ie nie ma sen­su: jed­na, rychło w czas.

Otwarte zakończenia sugeru­jące, że nieste­ty czeka nas część czwarta a mnie kole­jny wieczór z zas­tanaw­ian­iem się DLACZEGO: jed­no, groźnie wiszące nad moją przyszłością.

Ile razy użyłam słowa ciup­cian­ie w tym tekś­cie: czternaście

0 komentarz
34

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online