Home Nagrody/Imprezy Komu Oscara, komu?czyli zwierza słów parę o nominacjach

Komu Oscara, komu?czyli zwierza słów parę o nominacjach

autor Zwierz

 

 ?

Hej

 

Zwierz częs­to jest stro­fowany za to, że zapom­i­na o swoich bloger­s­kich czytel­nikach pisząc o swoich wraże­ni­ach wyłącznie na face­booku. Zwierz jest gotowy przy­chylić się do tej ostrej kry­ty­ki swo­jej bloger­skiej oso­by — zwłaszcza w dzień taki jaki jak dziś kiedy pojaw­ia się infor­ma­c­ja w postaci listy nomi­nowanych do Oscara. zwierz nie chce komen­tować wszys­t­kich kat­e­gorii — postanow­ił więc wybrać tylko te w których ma jakkol­wiek uza­sad­nione typy i choć trochę reflek­sji. Lista win­na potem służyć co złośli­wszym czytel­nikom jako dowód, że zwierz być może się na fil­mach nie zna :)

 

 

 

Oto Lista wszys­t­kich nomi­nowanych, z którą moż­na porówny­wać z przewidy­wa­ni­a­mi zwierza.

 

Najlep­szy film: 

 

Czego zwier­zowi braku­je : Szko­da, że nie nomi­nowano Moon­rise KIng­dom — zdaniem zwierza spoko­jnie miało szanse na nom­i­nację. Zaskaku­je trochę brak wych­walanego pod niebiosa Mis­trza 

 

Co zaskaku­je: Właś­ci­wie nic szczegól­nego — może obec­ność Miłoś­ci nomi­nowanej też za najlep­szy film niean­glo­języ­czny. Ogól­nie dziesięć filmów w tej kat­e­gorii to trochę za dużo. Miło że pojaw­iły się w tym zestaw­ie­niu Bestie z Połud­niowych Krain,  które zwierz uważa za objaw­ie­nie zeszłego sezonu 

 

Co wygra: Zdaniem zwierza mamy tu wojnę między dwiema wiz­ja­mi Amery­ki — tą zLin­col­na i tą z Zero Dark Thir­ty. Zdaniem zwierza mimo wszys­tko Oscar zdaniem zwierza nie trafi do wer­sji nowszej i kobiecej ze wzglę­du na kon­trow­er­sje wokół pro­dukcji. Tak więc zapewne stat­uetkę wzniesie Spiel­berg. Chy­ba, że zwierz się myli co jest możli­we :)

 

Najlep­szy aktor w roli pier­ws­zo planowej.

 

Kogo braku­je: Zdaniem zwierza wielkim pominię­tym jest Ben Affleck — choć wyda­je się, że nomi­nowanie go za rolę aktorską było­by tylko nagrodą pocieszenia bo wyda­je się, że obec­nie aktor czeka przede wszys­tkim na Oscara reży­ser­skiego.

 

Co zaskaku­je: Nom­i­nac­ja dla Den­zela Wash­ing­tona — o jego roli pisano bard­zo pozy­ty­wnie od daw­na ale zwierz nie spodziewał się go w tym zestaw­ie­niu

 

Co wygra: Roz­dar­cie zwierza jest olbrzymie — z całego ser­ca kibicu­je Hugh Jack­manowi, Oscara powinien jego zdaniem powinien dostać Joaquin Phoenix bo w filmie Mis­trz tworzy niesamow­itą kreację, ale wyda­je się że stat­uetkę zak­lepał sobie Daniel Day Lewis, który dołączy do bard­zo wąskiego eli­tarnego grona aktorów z trze­ma Oscara

 

Najlep­sza aktor­ka

 

Kogo braku­je: Inter­nau­ci doma­ga­ją się Mar­i­on Cotil­liard za rolę w krwi i rdzy ale ja nie mam przeko­na­nia ani do tej roli ani do tego fil­mu, niek­tórym braku­je też Helen Mir­renza Hitch­coc­ka ale film wyda­je się raczej nie być fawory­tem akademii. Poza tym zestaw bard­zo blis­ki temu obstaw­iane­mu 

 

Co zaskaku­je: Rozrzut wiekowy Quve­bza­hane Wal­lis ma 9 lat, Emmanuelle Riva osiemdziesiąt z haczykiem. Obie zagrały doskonale role a Akademia pokaza­ła jak niesamowicie duży rozrzut mogą mieć nom­i­nac­je w jed­nej kat­e­gorii. 

 

Kto wygra: Zwierz całym sercem kibicu­je Quven­za­hane bo możli­we że mała aktor­ka nigdy już taka znakomi­ta na ekranie nie będzie. Wyda­je się, że olbrzymie szanse ma rządzą­ca ostat­nio w amerykańskim kinie Jes­si­ca Chas­tain, zwierz uważa, że Jen­nifer Lawrence jako nowa jas­na gwiaz­da (już z drugą nom­i­nacją!) ma jeszcze trochę cza­su więc cieszy mnie sama nom­i­nac­ja. Choć jak wygra będę skakać po meblach

 

Najlep­szy aktor dru­go­planowy 

 

Kogo braku­je: Gdzie jest Leo? Ok zwierz rozu­mie, że Akademia nie jest szczegól­nie przy­chyl­na DiCaprio ale za co oni go naprawdę nien­aw­idzą, uwiódł komuś żonę, powiedzi­ał coś nie tak w kulu­arach? Brzy­d­ko Pach­nie? Pro­ponu­je stworzyć społeczny komitet na rzecz przyz­na­nia Leo Oscara. biedaczek musi stać sam na imprezach i łkać 

 

Co zaskaku­je: Nom­i­nac­ja dla Rober­ta De Niro — nawet jeśli aktor nie dostanie nagrody to wydawało się, ze jego Oscarowe cza­sy dawno minęły a tu proszę po kome­di­ach i mniej udanych fil­mach doce­niono jego rolę, Zwierz lubi powroty  więc bard­zo się cieszy 

 

Kto dostanie nagrodę: Podob­no Alan Arkin może spać spoko­jnie — zwierz widzi zagroże­nie przede wszys­tkim ze strony Tom­my Lee Jone­sa, co do nom­i­nacji dla Sey­moura Hoff­mana to ma wąt­pli­woś­ci — jed­na z tych, którą się rozu­mie ale nie budzi emocji. Oczy­wiś­cie każ­da nom­i­nac­ja dla Christo­phera Waltza budzi radość

 

Najlep­sza aktor­ka w roli dru­go­planowej

 

 

Kogo braku­je: Niek­tórzy chęt­nie by zobaczyli na tej liś­cie Judi Dench za Sky­fall, ale jakoś nie pod­nosi się (jeszcze) tak głośno kwestii pominię­tych. Zwierz pode­jrze­wa, że jeszcze sporo nazwisk do tej listy moż­na by dopisać. Ale chwilowo  zwier­zowi nikt nie przy­chodzi do głowy.

 

Co zaskaku­je: Pojaw­ie­nie się Helen Hunt — aktor­ka od daw­na wydawała się dry­fować w kierunku drugiego aktorskiego planu — film z jej udzi­ałem jest dość powszech­nie chwalony i choć zwierz nie wierzy w stat­uetkę dla niej sama nom­i­nac­ja cieszy

 

Kto powinien dostać: Ponown­ie trud­na kat­e­go­ria — zwierz myśli, że dostanie Sal­ly Fields za Lin­col­na, spore szanse ma śpiewa­ją­ca i kon­a­ją­ca (oraz dość powszech­nie przez Akademię lubiana) Anne Hath­away za Nędzników. Nato­mi­ast zwierz osza­lał­by ze szczęś­cia gdy­by dostała Amy Adams za Mis­trza bo to aktor­ka, która ma na kącie sporo znakomi­tych ról w drugim planie i zdaniem zwierza powin­na dostać nagrodę.

 

 Najlep­sza Reży­se­ria

 

Co zaskaku­je: Nom­i­nac­ja dla debi­u­tan­ta czyli Benh Zeitli­na — zazwyczaj to kat­e­go­ria wyłącznie dla wyjadaczy. Choć nagrody pewnie nie dostanie to miło, że zde­cy­dowano się dać mu cho­ci­aż­by nom­i­nację. Za zaskocze­nie należy uznać brak Kathryn Bigelow bo prze­cież wydawało się, że przy­na­jm­niej nom­i­nację ma zapewnioną.   

 

Kogo braku­je: Ander­sona za Mis­trza powin­no się nomi­nować. Zwierz w głębi ser­ca uważa że brak nom­i­nacji dla Wesa Ander­sona jest zbrod­nią bo jego film jest jed­nym z najlepiej wyreży­serowanych ever. No i pytanie roku — gdzie jest Taran­ti­no??? 

 

Kto dostanie: Zdaniem zwierza powinien dostać Haneke bo to reżyser bez jed­nej pomył­ki. Ale czy Hol­ly­wood jest gotowe ponown­ie nagrodz­ić kogoś kto nie ma właś­ci­wie nic wspól­nego z amerykańską kine­matografią? Zwierz kibicu­je Zeitli­nowi ale być może w tym dość amerykańskim roku stat­uet­ka powę­dru­je jeszcze raz do Spiel­ber­ga.  

 

Sce­nar­iusz ory­gi­nal­ny:

 

Co zaskaku­je: To właś­ci­wie dru­ga kat­e­go­ria reży­ser­s­ka — na pię­ciu nomi­nowanych (zwierz nie wie jak jest w przy­pad­ku Lotu) aż trzy nomi­nowane oso­by jed­nocześnie wyreży­serowały swój film

 

Kogo braku­je: Wyda­je się że ponown­ie braku­je nom­i­nacji dla Mis­trza, który wydawał się trochę pew­ni­akiem w tej kat­e­gorii. Poza tym zwierz jest przeko­nany, że na pewno jeszcze coś pominię­to tylko zwierz jeszcze nie pamię­ta.

 

Kto powinien wygrać: Zwierz szcz­erze powie, że nie wie — serce skła­nia się ku stat­uetce dla znakomi­cie napisane­mu Moon­rise King­dom, chci­ało­by się też zobaczyć Taran­ti­no ze stat­uetką za sce­nar­iusz czy za cokol­wiek. Z drugiej strony wszyscy którzy widzieli Miłość Hanekego uważa­ją, że może być tylko jed­na decyz­ja

 

Najlep­szy sce­nar­iusz Adap­towany

 

Kogo braku­je: Zdaniem niek­tórych braku­je sce­nar­iusza na pod­staw­ie Atla­su Chmur ogól­nie braku­je Atla­su Chmur na liś­cie. 

 

Co zaskaku­je: Właś­ci­wie nic serio — lista jest abso­lut­nie przewidy­wal­na 

 

Kto dostanie nagrodę: Chci­ało­by się zobaczyć nagrodę w rękach autorów sce­nar­iusza do Bestii z Połud­niowych krain, być może dostanie Porad­nik Pozy­ty­wnego myśle­nia — chwalony za błyskotli­we dialo­gi ewen­tu­al­nie Życie Pi bo książ­ka wyda­je się do nie przełoże­nia na ekran.

 

Najlep­szy film ani­mowany

 

Kogo braku­je: Szko­da, że na liś­cie właś­ci­we nie ma żad­nej ani­macji, która nie jest Amerykańska/Angielska — zwierz jakoś nie wierzy by nigdzie na świecie nie było choć jed­nej świet­nej ani­macji do nagrodzenia. 

 

Co zaskaku­je: Wyda­je się, że Piraci! pojaw­ili się na liś­cie tylko po to by dopełnić pię­ciu nom­i­nacji w tej co raz bardziej kłopotli­wej kat­e­gorii

 

Kto wygra: Właś­ci­wie moż­na wybier­ać pomiędzy różny­mi wer­s­ja­mi Pixar/Disney. Zwierz z tego zestawu całym sercem gło­su­je na Franken­wee­nie- Tim Bur­ton powinien dostać za niego swo­jego Oscara

 

Najlep­szy film obco­języ­czny:

 

Zwierz ma tylko jed­no słowo. Miłość.

 

Najlep­sze zdję­cia:

 

Co zaskaku­je: właś­ci­wie nic, może tylko bard­zo milo, że Sky­fall zostało doce­nione

 

Kogo braku­je: Zdję­cia w Moon­rise był­by abso­lut­nie znakomite. Zwierz tylko tak mówi.

 

Komu zwierz kibicu­je: patri­o­ty­cznie Kamińskiemu choć myśli,  że może dostaćClau­dio Miran­da za wspaniale Życie Pi, Anna Karen­i­na powin­na dostać za innowa­cyjność.

 

Muzy­ka:

 

Co zaskaku­je: Chy­ba nic serio taka dość przewidy­wal­na kat­e­go­ria choć gramy wyłącznie w bard­zo klasy­czne nuty

 

Kogo braku­je: Szko­da, że Alek­sander Desplat nie dostał nom­i­nacji za wspani­ałą muzykę za Moon­rise KIng­dom. Niek­tórym braku­je zaś muzy­ki do Hob­bita

 

Kto dostanie: Williams zdaniem zwierza nie ma szan­sy na kole­jnego Oscara choć szko­da, Thomas New­man za świet­ną muzykę do Sky­fall powinien uścis­nąć stat­uetkę

 

Najlep­sza piosen­ka

 

Kole­jne jed­no słowo :Adele

 

Plus — nom­i­nac­je wskazu­ją, że Hugh Jack­mana będzie mógł zaśpiewać na Oscarach! Yeah

 

Dobra to tyle, choć kat­e­gorii jeszcze całe mnóst­wo. Prowadzi Lin­coln ale zdaniem zwierza to o niczym nie świad­czy bo ostat­nio było sporo zaskoczeń. Ale wiecie co o ile w zeszłym roku zwierz nie czuł żad­nych emocji to w tym roku jest bard­zo dużo kat­e­gorii,  w których zwierz ma kilku swoich fawory­tów i naprawdę trzy­ma kciu­ki. Szko­da jedynie, że ostat­nio co raz częś­ciej czy­tamy o fil­mach nomi­nowanych zan­im je zobaczymy. Na pewno ziw­erz nad­go­ni to co mu się uda nad­go­nić ale chci­ał­by kiedyś zasiąść do oglą­da­nia OScarowej gali zna­jąc wszys­tkie nomi­nowane filmy. Kto wie może tak będzie.

A ter­az zwierz ma nadzieję na jakąś ciekawą dyskusję bo prze­cież to się w Oscarach liczy najbardziej — dają nam okaz­je i nas­trój do roz­maw­ia­nia o fil­mach. Co zawsze ale to zawsze jest wartoś­cią dodaną

 

Ps: Zwierz przeprasza za literów­ki — mnóst­wo nazwisk — zwierz starał się niczego nie pomieszać ale zawsze mógł coś przeoczyć??

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy