Home Książki A może by tak kupić książkę? czyli Zwierz poleca dziesięć tytułów i oferuje zniżki

A może by tak kupić książkę? czyli Zwierz poleca dziesięć tytułów i oferuje zniżki

autor Zwierz
A może by tak kupić książkę? czyli Zwierz poleca dziesięć tytułów i oferuje zniżki

Słucha­cie mam dla was propozy­cję, która zapewne nigdy nie przyszła by wam do głowy. Co powiecie na to żeby kupić książkę? Albo kil­ka książek. Albo jeszcze więcej książek. Dlaczego? Cho­ci­aż­by dlat­ego, że mam je dla was w super­a­trak­cyjnych cenach. Dokład­nie tak – moja zna­jo­ma z wydawnict­wa WAB napisała do mnie czy nie chci­ałabym wam zapro­ponować kilku tytułów w pro­mocji, która obe­j­mu­je 40% zniżkę. No więc moi drodzy to jest jed­na z tych propozy­cji nie do odrzuce­nia. Oto dziesięć książek, które może­cie kupić sobie, swoim bliskim na Mikoła­j­ki albo kto wie – już z myślą o świę­tach. Wszys­tkie ze znakiem jakoś­ci – pole­cane przez Zwierza.

 

Taśmy Rodzinne – miałam okazję czy­tać tą książkę przed pre­mierą i nie ukry­wam, nie spodziewałam się bard­zo dużo po lit­er­ackim debi­u­cie. Wiecie, jak to jest, pier­wszą książkę trze­ba napisać żeby móc potem napisać drugą, trze­cią czy czwartą. Jakie było moje zaskocze­nie, gdy ta opowieść o życiu rodzin­nym, trans­for­ma­cji, pieniądzach i wza­jem­nym nierozu­mie­niu, okaza­ła się powieś­cią na którą czekałam. Próbą pokaza­nia jak bard­zo przemi­any okre­su trans­for­ma­cji wpłynęły na życie rodzinne. Maciej Mar­cisz napisał książkę nieprze­gadaną, ale sug­esty­wną i taką którą czy­ta się szy­bko, ale pamię­ta naprawdę dłu­go. Kawałek dobrej pol­skiej lit­er­atu­ry. I jak tu nie czekać na kole­jne wyczyny Mać­ka. Dla kogo najlep­sze? Dla kuzynów którzy roz­jechali się po dużych mias­tach i wciąż mają w głowie, że nigdy nie będą tymi ludź­mi, których wyśnili sobie rodzice.

 

 

 

Związek żydows­kich polic­jan­tów – moja ulu­biona książ­ka Michaela Chabona. Być może dlat­ego, że pier­wsza, zdję­ta z księ­gar­ni­anej pół­ki przez przy­padek, bez świado­moś­ci kim jest autor. Czarny krymi­nał roz­gry­wa­ją­cy się na zamieszkałej przez żydów Alasce. Ponure śledzt­wo które łączy w sobie ele­men­ty komiczne, te znane z krymi­nałów Chan­dlera, plus całe mnóst­wo żydowskiej wiary i przesą­du. Jest w tej szarej, ponurej i depresyjnej wiz­ji Alas­ki coś co wyda­je się intu­icyjnie bliskie, co spraw­ia, że im bardziej nasz bohater traci sens tego co robi tym bardziej go rozu­miemy. A jed­nocześnie poza zabawą for­mą i alter­naty­wną rzeczy­wis­toś­cią, jest to po pros­tu dobry krymi­nał w którym cały czas zas­tanaw­iamy się kto zabił. A na dodatek nowe wydanie w serii wszys­t­kich powieś­ci Chabona, jest po pros­tu prześliczne. Dla kogo? Dla wszys­t­kich wiel­bi­cieli teorii spiskowych i emo bratan­ka który widzi świat wyłącznie w szarych barwach.

 

 

Jak oni pracu­ją 2 – dru­gi tom wywiadów Agaty Napiórkowskiej z twór­ca­mi, opowiada­ją­cy­mi – zgod­nie z tytułem, o tym jak pracu­ją. Mam tom pier­wszy i po dru­gi sięgnęłam bez zas­tanowienia. To z jed­nej strony lek­tu­ra trochę plotkars­ka, bo może­my zajrzeć w takie dość pry­watne życie twór­ców (nie ma nic bardziej pry­wat­nego niż pro­ces twór­czy), z drugiej – doskon­ała odpowiedź na pytanie czy ist­nieje jeden sprawd­zony sposób na to by osiągnąć sukces. Plus cza­sem miło dowiedzieć się, że ktoś kogo podzi­wiamy ma dokład­nie taki sam sposób pra­cy jak my. Pole­cam z całego ser­ca, zwłaszcza że to lek­tu­ra którą pożera się naprawdę szy­bko i ma się od razu ochotę na więcej. Dla kogo? Dla siostry która zapisała się już na pią­ty webi­nar o efek­ty­wnej pracy.

 

 

Pol­s­ki Bajer – socjo­log­iczne i repor­tażowe spo­jrze­nie na dis­co polo. Bez poczu­cia wyżs­zoś­ci, bez moral­nych czy artysty­cznych ocen. Pró­ba odpowiedzi na pytanie – dlaczego ta muzy­ka osiągnęła w Polsce taki sukces. Dlaczego jej brzmie­nie jest jed­noz­nacznie związane z trud­nym okre­sem trans­for­ma­cji i dlaczego po tym jak młodzi ludzie słuchali dis­co polo iron­icznie, mamy do czynienia z prawdzi­wym rene­sansem tego gatunku. Moim zdaniem to książ­ka, która powin­na być lek­turą obow­iązkową którzy próbu­ją zrozu­mieć pol­ską kul­turę pop­u­larną i jej odbior­ców. Bo zaiste nie ma tego kra­ju bez Dis­co Polo. Plus olbrzymie brawa dla autor­ki Moni­ki Borsy za znalezie­nie odpowied­niego tonu i per­spek­ty­wy dla tej opowieś­ci. Dla kogo? Dla wuj­ka, który twierdzi że nigdy nie słyszał „Majtecz­ki w kropeczki”.

 

 

Ty – powieść na pod­staw­ie której zre­al­i­zowano pop­u­larny ser­i­al na Net­flix. Mło­da urocza dziew­czy­na, spo­ty­ka w antyk­waria­cie równie uroczego chłopa­ka, który kocha książ­ki i muchy by nie skrzy­wdz­ił. Z tym, że to tylko pozo­ry bo nasz bohater okazu­je się moc­no zabur­zonym stalk­erem. Książ­ka wcią­ga głown­ie dlat­ego, że próbu­je odt­worzyć sposób myśle­nia oso­by zafik­sowanej na jakiejś wiz­ji niez­na­jomej. Jed­nocześnie to ciekawa lek­tu­ra dla wszys­t­kich wiel­bi­cieli seri­alu, bo pokazu­je bohaterów od nieco innej strony i bard­zo utrud­nia jakiekol­wiek pozy­ty­wne uczu­cia pod adresem bohat­era. Jest to też całkiem niezła przy­powieść o tym jak łat­wo dziś poz­nać niemal wszys­tkie szczegóły naszego życia i to bez więk­szego trudu. Dla kogo? Dla wiel­bi­cieli seri­alu na Net­flix, oraz wszys­t­kich tych krewnych którym wyda­je się, że w stalkingu może być cokol­wiek romantycznego.

 

 

Emi­grac­ja – Mal­com XD, autor jed­nej z najpop­u­larniejszych past w pol­skim Internecie (tej o ojcu węd­karzu), napisał książkę o Emi­gracji Polaków do wielkiej Bry­tanii. Zro­bił to w swoim charak­terysty­cznym „pas­towym” sty­lu, który jed­nak pozwala prze­my­cić trochę prawdy o tych oby­wa­telach pol­s­ki którzy z brzucha naszego kra­ju trafi­a­ją na zupełnie niez­nane ziemie. To jed­na z niewielu książek przy której nie tylko widzi­ała, że ludzie dość powszech­nie czy­ta­ją ją w środ­kach trans­portu miejskiego, ale też że przy okazji się  z niej śmieją. I to na głos. To chy­ba najlep­sza rekomen­dac­ja. Komu kupić? Odpowiedź jest pros­ta – tym członkom rodziny, którzy wiedzą że pas­ta to nie tylko makaron i smarowidło na kanapki.

 

 

Dni  bez koń­ca – powieść którą wyda­je mi się wiele osób prze­gapiło, a nie powin­no. To his­to­ria osad­zona w Stanach Zjed­noc­zonych, w okre­sie wojny secesyjnej, z moc­nym queerowym wątkiem. Ale wbrew temu co może się wydawać, to przede wszys­tkim książ­ka o poszuki­wa­niu bliskoś­ci, prag­nie­niu odcię­cia się od głównych kon­flik­tów jakie toczą kraj, mimo świado­moś­ci, że odciąć się nie sposób. To też książ­ka która moim zdaniem wielu osobom pomoże zrozu­mieć (o ile nie rozu­mieją) czym dla Stanów Zjed­noc­zonych była woj­na secesyj­na, jak głębokim i porusza­ją­cym kon­flik­tem. Jest to jed­nak przede wszys­tkim książ­ka innych per­spek­tyw, innych ludzi i innych opowieś­ci. A całość jest napisana taki ład­nym gawędziarskim stylem że nie sposób się oder­wać. Dla kog? Dla każdego kogo nudzą wciąż te same nar­rac­je o tych samych wydarzeni­ach i łaknie his­torii pisanej z nieco innej perspektywy.

 

 

Braku­ją­ca połowa dziejów – Anna Kowal­czyk, bloger­ka i dzi­en­nikar­ka szu­ka kobi­et w his­torii Pol­s­ki. Nie tylko ich konkret­nych imion i nazwisk, ale też po pros­tu – tego gdzie były i co robiły kiedy ludzkość zaj­mowała się spisy­waniem dziejów mężczyzn. To książ­ka erra­ta do niemal wszys­t­kich podręczników jakie czy­tal­iś­cie, przy­pom­i­na­ją­ca że jeśli gdzieś w dzie­jach byli mężczyźni to też były tam kobi­ety i to, że wiemy o nich częs­to mniej to nie znaczy że ich tam nie było. Jed­nocześnie to po pros­tu dobra książ­ka która wprowadza do nieco innych his­to­rycznych per­spek­tyw niż te do których przyzwycza­iły nas podręczni­ki. Po lek­turze ma się ochotę na więcej, ale na całe szczęś­cie dobra bib­li­ografia ułatwia własne poszuki­wa­nia. Dla kogo? Dla bratan­i­cy która jeszcze nie wie, jak mało dowie się o kobi­etach w his­torii pol­s­ki ze szkol­nych podręczników.

 

Koś­ciuszko. Książę chłopów – od chwili kiedy z Rien­na­hera zapowiedzi­ałyśmy, że naszym pro­jek­tem życia jest stworze­nie seri­alu o Koś­ciuszce wszyscy pyta­ją – co przeczy­tać by zrozu­mieć dlaczego odd­ałyśmy nasze serce naczel­nikowi. Biografia napisana przez Alexa Storozyn­skiego, ucieka od hagiografii ale nie jest w stanie ukryć jed­nego – z tego Koś­ciusz­ki to niesamowicie porząd­ny człowiek był. I tak to jest biografia postaci his­to­rycznej, przy której człowiek miejs­ca­mi chlip­ie, ale jak nie chli­pać kiedy czy­ta się o tes­ta­men­cie Koś­ciusz­ki w którym pisze do Jef­fer­sona o tym że niewol­ni­cy powin­ni zostać wyz­woleni i wyk­sz­tałceni. Człowiek wzdy­cha ciężko na myśl, że mogło­by być więcej takich ludzi jak Koś­ciuszko. Dla kogo? Dla każdego kto chce zobaczyć że w przeszłoś­ci byli ludzie z otwarty­mi umysła­mi, oraz dla każdego kto chce przys­tąpić do fan­klubu pana Tadeusza.

 

 

Moc­ne ple­cy – książ­ka którą powin­ni dodawać do każdego kom­put­era przy którym pracu­je­my. Moc­ne Ple­cy to prosty, ład­nie i prze­jrzyś­cie ilus­trowany porad­nik o tym, jak wzmac­ni­ać ple­cy tak by nie bolały nas po długich godz­i­nach pra­cy. Jak na ironię, dostałam książkę od wydawnict­wa, które jest odpowiedzialne za najwięk­szy ból pleców w moim życiu. – kiedy kończyłam Oscary ostat­nie zda­nia musi­ałam pisać sto­jąc, tak bolały mnie ple­cy. Od tamtego cza­su zmą­drza­łam, ale wciąż uważam ze im więcej wiemy o praw­idłowej postaw­ie i prostych ćwiczeni­ach tym lep­iej. Dla kogo? Dla każdego kto spędza przed kom­put­erem więcej niż dwie godziny dzi­en­nie. Czyli dla wszystkich.

 

 

Ok dobra to są moje propozy­c­je a ter­az uwa­ga, uwa­ga pod­powiedź jak zdobyć je z 40% zniżką. Otóż zniż­ka dzi­ała w księ­gar­ni Grupy Wydawniczej Fok­sal. Aby dostać zniżkę musi­cie przy zamówie­niu wpisać spec­jal­ny kod raba­towy ZWIERZ. Zniż­ka obe­j­mu­je wszys­tkie zapro­ponowane przeze mnie książ­ki (zresztą iin­ki już was tam zaprowadzą). Jak dłu­go może­cie sko­rzys­tać z pro­mocji? Przez 4 dni, od dziś czyli aku­rat wypa­da wam ide­al­nie tak byś­cie zdążyli kupić książ­ki przez Mikoła­jka­mi. Nieste­ty dopiero kiedy już zapro­ponowałam wydawnictwu książ­ki które chci­ałabym wam pole­cić dowiedzi­ałam się o zniżce, i ter­az trochę łkam, bo to taka okaz­ja a ja już te wszys­tkie książ­ki mam. Och ciężkie jest życie blo­ga. Zaś wam pole­cam kupić dobrą książkę. Albo dwie, albo wszystkie.

 

Ps: Wpis pow­stał we współpra­cy z wydawnictwem WAB.

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online