Home Film Nikt nie każe robić filmów o gejach czyli czytamy razem nowe zasady Oscarowe

Nikt nie każe robić filmów o gejach czyli czytamy razem nowe zasady Oscarowe

autor Zwierz
Nikt nie każe robić filmów o gejach czyli czytamy razem nowe zasady Oscarowe

Czy­tanie. Czy­tanie moi drodzy ma kolos­al­ną przyszłość. A ponieważ wiele osób pracu­ją­cych w medi­ach nie zaj­mu­je się czy­taniem rzeczy, które komen­tu­je, to dziś, spoko­jnie, powoli i bez emocji poczy­tamy sobie nowe zasady doty­czące Oscarowej kat­e­gorii Najlep­szy film. Głównie po to żeby je zrozu­mieć i nie robić niepotrzeb­ne­go szumu.

  

No i zaczy­namy od punk­tu pier­wszego. Akademia wprowadz­iła nowe zasady — mające zad­bać o reprezen­tacji w kat­e­gorii Najlep­szy Film. Jed­nocześnie — zasady te nie wchodzą od razu — w lat­ach 2022, 2023 filmy będą badane pod tym kątem, ale nie będzie się to liczyło by film został zak­wal­i­fikowany do kat­e­gorii Najlep­szy Film, dopiero od roku 2024 film będzie musi­ał speł­ni­ać wymienione w doku­men­cie stan­dardy. Okres prze­jś­ciowy jest konieczny — żeby moż­na było np. stworzyć pro­gramy stype­n­di­alne, ale też dlat­ego, że daje to szanse Akademii na przetestowanie rozwiązań.

 

Uwa­ga: od razu pojaw­ia się pytanie co z fil­ma­mi z innych kat­e­gorii które mogą zostać zgłos­zone do kat­e­gorii Najlep­szy Film (jest to możli­we w przy­pad­ku fil­mu Doku­men­tal­nego, Między­nar­o­dowego czy Rysunkowego) — otóż pod sam koniec doku­men­tu dosta­je­my infor­ma­c­je, że będą one rozważane w sposób osob­ny — zakładamy więc że Akademia dopuszcza że filmy nie real­i­zowane w Stanach będą oce­ni­ane nieco inaczej. Czyli np. Par­a­site niekoniecznie musi­ała­by speł­ni­ać te obostrzenia.

 

Punkt dru­gi — przed­staw­ione nowe zasady są inspirowane zasada­mi które już obow­iązu­ją w BAF­TAch — do kilku lat.  Parę lat temu pisałam o tym tutaj Zasady na BAF­Tach obow­iązu­ją od 2016 roku i nie mam wraże­nia by ktokol­wiek to naprawdę zauważył. Co jest dobrym prog­nos­tym doty­czą­cym tego czy zauważymy to na Oscarach.

 

 

Punkt trze­ci — są cztery różne wymo­gi (stan­dardy) w których film może spełnić wyma­gania staw­iane przez Akademię. Abso­lut­nie nie musi speł­ni­ać wszys­t­kich czterech. Wystar­czy że spełni 2 z 4 i już może zostać dopuszc­zony do konkurencji. Co więcej każde z kry­ter­iów ma trzy kry­te­ria — pier­wszy — najwyższy który wyma­ga najwięcej zaan­gażowa­nia po trze­ci który jest najogól­niejszy i najłatwiejszy do spełnienia. NIe trze­ba speł­ni­ać wszys­t­kich kry­ter­iów z każdego stan­dar­du , w dwóch przy­pad­kach trze­ba spełnić JEDEN stan­dard z każdego wymogu . Co to oznacza ? Że z 9 kry­ter­iów w czterech stan­dar­d­ach trze­ba spełnić 3.

 

 

No dobra prze­jdźmy do Standardów.

 

Stan­dard A doty­czy reprezen­tacji na ekranie, tem­atów i nar­racji (w luźnym tłumaczeniu).

 

To stan­dard które doty­czy tego co widz zobaczy na ekranie. Aby spełnić ten stan­dard film może zde­cy­dować się na spełnie­nie kry­teri­um pier­wszego czyli mieć :

 

 • W jed­nej z główny lub istot­nych ról dru­go­planowych mieć osobę z następu­ją­cych grup etnicznych:

 

Azjatę, Latynosa, osobę czarnoskórą, rdzen­nego mieszkań­ca Amery­ki ( w tym Alas­ki), osobę z Bliskiego Wschodu lub Maghre­bu (czyli Arab­skiej częś­ci Afry­ki), osobę z Hawa­jów lub Pacy­fiku, plus jakąkol­wiek dowol­ną osobę z innej mniejs­zoś­ci etnicznej czy rasowej.

 

Spójrzmy na filmy nomi­nowane za najlep­szy film w zeszłym roku — łapie się bez trudu Par­a­site (choć był­by pewnie oce­ni­any inaczej), łapie się JoJo Rab­bit (ze wzglę­du na swo­jego reży­sera i odtwór­cy jed­nej z ważnych ról), łapie się Jok­er (czarnoskóra bohater­ka w jedynej więk­szej roli wspier­a­jącej). To był­by trzy filmy które już się z samek pier­wszej kat­e­gorii łapią.

 

Prze­jdźmy do kry­teri­um drugiego — 30 pro­cent ról dru­go­planowych i zupełnie na trzec­im planie musi pochodz­ić z co najm­niej dwóch grup:

 

 • Kobi­et
 • Mniejs­zoś­ci etnicznych rasowych
 • Mniejs­zoś­ci seksualnych
 • Osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, prob­le­ma­mi ze słuchem. Tu też liczą się oso­by z zaburzeniami.

 

Przy czym kojarzy­cie te dzieci­a­ki które na początku Jok­era krad­ną mu znak, którym się bawi? Jeśli któryś z tych chłopców był­by Latynosem, gdy­by była tam dziew­czy­na, gdy­by w tej niewielkiej roli wys­tąpiła oso­ba z prob­le­ma­mi ze słuchem — już film był­by na dobrej drodze. Zresztą np. sce­na w auto­bus­ie, gdzie Jok­er się śmieje — już mamy dwie role osób z mniejs­zoś­ci etnicznych (w tym czarnoskórą kobi­etę, która od razu łapie się do aktorów wypeł­ni­a­ją­cych tą kategorię).

 

Trze­cie kry­teri­um tego stan­dar­du to temat/ przed­miot opowieś­ci. Film speł­nia ten wymóg, jeśli tem­at fil­mu dotyczy:

 

 • Kobi­et,
 • Mniejs­zoś­ci rasowych albo etnicznych
 • Mniejs­zoś­ci seksualnych
 • Osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi czy zaburzeniami

 

Spójrzmy na nasz zeszły rok. Jok­er się łapie, bo główny bohater choć nie grany przez osobę z zaburzeni­a­mi je ma i wokół tego krę­ci się film, łapią się Małe Kobi­et­ki, bo tem­at doty­czy kobi­et, być może łapie się też His­to­ria Małżeńs­ka — połowa sce­nar­iusza doty­czy kwestii kobiecej, łapie się pewnie też JoJo Rab­bit bo mamy bohat­era który przez pewien czas zma­ga się z ograniczeni­a­mi fizycznymi.

 

Na razie na tem­aty­czną kat­e­gorię nie zała­pało się nam Pewnego razu w Hol­ly­wood (choć tu mogło­by prze­jść obsadą — trze­ba było­by więcej policzyć), 1917 — film bez praw­ie żad­nej kobi­ety, Ford vs Fer­rari i Irland­czyk. Ponown­ie jed­nak — mówię tak tylko na oko — być może każdy z tych twór­ców mógł­by np. Zała­pać się na te 30 pro­cent osady. A może nie.

 

Jeśli jed­nak filmy nie spełniły by tego konkret­nego stan­dar­du to jeszcze nie koniec zabawy.

 

Stan­dard  dru­gi (B) mówi o osobach, które zaj­mu­ją się filmem od strony kreaty­wnej (czyli zwyk­le ich nie widz­imy na ekranie, są odpowiedzial­ni za przy­go­towanie filmu).

 

Pier­wsze kry­teri­um cona­jm­niej dwie z poniższych funkcji (Reżyser Castin­gu, Oper­a­tor, Kom­pozy­tor, Reżyser, Mon­tażys­ta, Fryzury, Charak­teryza­c­ja, Pro­du­cent, Scenograf, Dźwięk, Efek­ty Spec­jalne, Sce­narzys­ta — sor­ry korzys­tam z form męs­kich, bo inaczej ten post będzie nieskończe­nie dłu­gi) musza zostać obsad­zone przez jed­na z grup

 

 • Kobi­ety
 • Oso­by z mniejs­zoś­ci rasowych/etnicznych
 • Mniejs­zoś­ci seksualne
 • Oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi (w tym z zaburzeni­a­mi i prob­le­ma­mi ze słuchem)

 

Jed­na z tych pozy­cji musi zostać obsad­zona przez:

 

Ajza­tę, Latynosa, osobę czarnoskórą, rdzen­nego mieszkań­ca Amery­ki (w tym Alas­ki), osobę z Bliskiego Wschodu lub Maghre­bu (czyli Arab­skiej częś­ci afry­ki), osobę z Hawa­jów lub Pacy­fiku, plus jakąkol­wiek dowol­ną osobę z innej mniejs­zoś­ci etnicznej czy rasowej.

 

 

To dobry moment by spo­jrzeć na Irlandy­cz­ka — zobacz­cie za Cast­ing odpowiedzial­na jest tam kobi­eta, za Mon­taż kobi­eta za kostiumy — kobi­eta za deko­rac­je — kobi­eta. Widzi­cie — nawet film, w którym nawet nie ma kobiecych ról wcale nie będzie miał takiego wielkiego prob­le­mu żeby spełnić te kry­teri­um. To nie jest bowiem kry­teri­um, które ma cokol­wiek wspól­nego z treś­cią produkcji.

 

No właśnie tu prze­chodz­imy do drugiego kry­teri­um tego samego stan­dar­du — sześć osób z zespołu odpowiedzial­nego za pro­dukcję (bez Asys­ten­tów pro­dukcji) musi być z powyższych grup mniejs­zoś­ciowych. Może to być np. Script Super­vi­sor, Asys­tent reży­sera, szef dzi­ału nad­zoru­jącego elek­trykę przy filmie.

 

 

Czyli ponown­ie — mówimy nie o aktorach, ale o ludzi­ach pracu­ją­cych zupełnie (z punk­tu widzenia widza) na trzec­im planie. Moż­na mnie film z całkowicie białą męską obsadą, który opowia­da o śred­niowiecznej Francji, a spełnić ten wymóg, jeśli sześć osób zaan­gażowanych w tle pro­dukcji speł­nia kry­teri­um różnorod­noś­ci. To naprawdę nie jest trudne do zre­al­i­zowa­nia- zwłaszcza dla filmów amerykańs­kich, które pow­sta­ją w wielonar­o­dowym i wieloet­nicznym kraju.

 

No i w końcu ostat­nie kry­teri­um tego stan­dar­du — 30% całej grupy musi pochodz­ić z jakieś z tych grup:

 

 • Kobi­et
 • Mniejs­zoś­ci etnicznych
 • Mniejs­zoś­ci seksualnych
 • Oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi (w tym z zaburzeni­a­mi i prob­le­ma­mi ze słuchem)

 

Sprawdz­iłam, że statysty­ki mówią, że nad filmem pracu­je śred­nio 276 osób (przy filmie twor­zonym w Stanach Zjed­noc­zonych). Ta licz­na drasty­cznie wzras­ta, jeśli w filmie są efek­ty spec­jalne. Żeby spełnić to kry­teri­um trze­ba mieć wśród ludzi pracu­ją­cych nad filmem 83 oso­by, które nie są białym mężczyzną. To nie brz­mi jak niemożli­wy do spełnienia wymóg (zwłaszcza że pewnie już więk­szość filmów go speł­nia), zwłaszcza, że uwzględ­nia on kobi­ety (czyli nie jest tak, że trze­ba nie wiado­mo jak szukać jakiejś egzo­ty­cznej mniejs­zoś­ci — jak sugeru­ją niek­tórzy komentatorzy)

 

Wiecie co? Ja pode­jrze­wam, że już ten stan­dard spełniły wszys­tkie filmy które star­towały w zeszłym roku po najlep­szy film — zwłaszcza, że wprowadze­nie kobi­et jako grupy która też się liczy bard­zo ułatwia spełnie­nie tego kry­teri­um. Co jest śmieszne, bo w sum­ie kobi­ety nie są żad­ną mniejs­zoś­cią (tech­nicznie jest nas pół na pół z mężczyz­na­mi, a w niek­tórych kra­jach jest nas więcej) — ale są mniejs­zoś­ci­a­mi na planie. Wciąż — 30% niebi­ałych mężczyzn to jest nie takie trudne do spełnienia przy pro­dukcji w Stanach (w 2012 kiedy był ostat­ni spis lud­noś­ci Latynosi stanow­ili 17% lud­noś­ci kra­ju —  a w Nowym Meksyku 47% — to też powoli przes­ta­je być gru­pa mniejs­zoś­ciowa choć wciąż jest niesamowicie niedoreprezen­towana w nar­racji filmowej)

 

 

Prze­jdźmy do Stan­dar­du trze­ciego — C — ten doty­czy otwiera­nia prze­mysłu fil­mowego i tworzenia nowych możli­woś­ci, dla grup które mają prob­lem by zacząć w biznesie

 

Pier­wsze kry­teri­um  któraś z firm dys­try­bu­u­ją­cych film albo finan­su­ją­cych pro­dukcję musi mieć płat­ny staż, na który przyjmuje

 

 • Kobi­ety
 • Oso­by z mniejs­zoś­ci etnicznych
 • Oso­by z mniejs­zoś­ci seksualnych
 • Oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, zaburzeni­a­mi i prob­le­mem ze słuchem

 

Duże stu­dia fil­mowe muszą mieć płatne staże w więk­szoś­ci z licznych wymienionych w zasadach dzi­ałów związanych z pro­dukcją filmową

Mniejsze stu­dia fil­mowe muszą mieć dwóch stażys­tów w jed­nym z dzi­ałów związanych z pro­dukcją filmową.

Wiecie to znaczy, że żeby to spełnić film pro­dukowany przez Dis­neya musi płacić kilku stażys­tom — z punk­tu widzenia wiel­kich firm pro­duk­cyjnych to jest abso­lut­nie nic — z punk­tu widzenia otwar­cia prze­mysłu fil­mowego — to daje możli­wość zaczę­cia osobom dla których zwyk­le jest to utrud­nione (przyz­nam, że żału­ję, że nie ma tu więcej o osobach z domów o nis­kich dochodach, bo to też jest gru­pa, która ma prob­lem by dostać staż)

 

No i drugie kry­teri­um tego stan­dar­du to możli­wość roz­wo­ju umiejęt­noś­ci i prze­jś­cia treningu zawodowego — ponown­ie dla wszys­t­kich wymienionych grup. No i ponown­ie — to jest przede wszys­tkim po to by więcej osób z różnych grup mogło zdoby­wać umiejęt­noś­ci, które potem staw­ią, że takie przepisy będą zbędne bo oso­by z mniejs­zoś­ci będą mogły swo­je umiejęt­noś­ci sprzedać na rynku.

 

Wiecie to znaczy, że jak na pięć osób które przyjmiesz na staż sto­lars­ki przy budowie deko­racji dwie nie będą biały­mi fac­eta­mi to już to speł­ni­asz. Sza­lone nie?

 

No i ostat­ni stan­dard — D. Tu chodzi o mar­ket­ing, dys­try­buc­je i media.

 

Aby go spełnić stu­dio albo fir­ma pro­du­cenc­ka musi mieć wśród zatrud­nionych u siebie osób na wyższych stanowiskach kobi­etę, osobę z grupy etnicznej (wymienionych wcześniej) osobę z mniejs­zoś­ci sek­su­al­nej, albo osobę z niepełnosprawnościami.

Przy­pom­i­nam, że doty­czy to wedle zasad stu­dio fil­mowego. Wiecie, jak zatrud­ni­asz kogoś kto nie jest białym mężczyzną na wyższym stanowisku w Warn­er Bros to wszys­tkie filmy Warn­er Bros speł­ni­a­ją to kry­teri­um. Jak pode­jrze­wam — od lat ten ele­ment speł­nia więk­szość produkcji.

 

No i koniec czy­ta­nia. Jak się na to spo­jrzy to okazu­je się, że tak naprawdę — najpewniej my wid­zowie w ogóle tej zmi­any nie zauważmy. Pier­wsze kry­teri­um może okazać się ułatwie­niem dla filmów, ale tak naprawdę — pewnie więk­szość pro­dukcji i tak speł­nia już wyma­gania. Być może najważniejsze jest pojaw­ie­nie się wymogów doty­czą­cych pro­gramów stażowych — oznaczać to będzie ni mniej, ni więcej że prze­mysł fil­mowy stanie się bardziej otwarty i spełnie­nie kry­teri­um doty­czącego np. 30 pro­cent obsady, albo kry­teri­um doty­czącego osób na ważnych stanowiskach będzie zupełnie przezroczyste bo ci którzy dzię­ki tym stażom zaczęli swo­ją pracę w prze­myśle fil­mowym już dojdą do wyso­kich stanowisk.

 

Prawdę powiedzi­awszy tym co łagodzi te przepisy w sposób drasty­czny jest pojaw­ie­nie się na liś­cie kobi­et. Bo to umożli­wia właś­ci­wie utrzy­manie prze­mysłu wciąż w wąskiej grupie osób. I tu muszę dodać — to właś­ci­wie oznacza że te przepisy mają charak­ter bardziej kos­me­ty­czny niż rewolucyjny. Moż­na było­by nawet stwierdz­ić że sko­ro więk­szość filmów je i tak speł­nia należało­by zro­bić jeszcze więcej. Wiem że to szoku­jące stwierdze­nie ale tak naprawdę Akademia bardziej pozoru­je ruchu niż robi coś drasty­cznego. Ist­nieje możli­wość że te zasady nic nie zmienią (może poza staża­mi choć kto wie może i takie już są). To w sum­ie są niewielkie zmi­any dla tych którzy szuka­ją otwar­cia prze­mysłu fil­mowego. Zwłaszcza że najwięk­sze pro­dukc­je i tak nie star­tu­ją w tej kat­e­gorii więc nie zmieni to całego prze­mysłu tylko niewielką jego część.

 

Na koniec — pamię­ta­jmy, że Akademia częs­to wyco­fu­je się z różnych decyzji — pojaw­ie­nie się dwulet­niego okre­su prze­jś­ciowego pokazu­je, że szy­bko może się okazać, że pewne przepisy nie dzi­ała­ją, albo lob­by pro­du­cenck­ie wymusiło jakieś zmi­any. Nie mniej — jeśli wyda­je się wam, że to chodzi o to by filmy były OBOWIĄZKOWO o mniejs­zoś­ci­ach — to tak o nie dzi­ała. Zwłaszcza, że np. Pojaw­ie­nie się wśród tem­atów niepełnosprawnoś­ci odzwier­cied­la to, co już i tak się pojaw­ia — aktorzy, którzy gra­ją oso­by niepełnosprawne dosta­ją dużo częś­ciej nagrody i nom­i­nac­je, nawet jeśli nie należą do mniejs­zoś­ciowej grupy.

 

Tak więc pod­sumowu­jąc — najpewniej dla nas widzów niewiele się zmieni. Zmieni się dla osób, które chcą robić filmy albo robić przy fil­mach a odbi­ja­ją się od zamknię­tych drzwi. A nie powin­ny, bo naprawdę im więcej osób z różnych grup robi filmy tym lepiej.

 

Jedyne co może­my jako wid­zowie robić to czy­tać. Od początku do koń­ca. I nie dać się rollingowi mediów, które próbu­ją nas przekon­ać, że kine­matografia amerykańs­ka zacznie opowiadać tylko o mniejs­zoś­ci­ach. Nie zacznie, bo wciąż najwięcej do powiedzenia mają pro­du­cen­ci a nie Akademia.

 

Na sam koniec jeszcze jed­na uwa­ga — z całej amerykańskiej pro­dukcji fil­mowej tylko niewiel­ki pro­cent pro­cen­tu próbu­je wys­tar­tować w kat­e­gorii Najlep­szy Film. Więk­szość pro­dukcji w ogóle nie ma takich ambicji. Co znaczy, że spoko­jnie mogą nie speł­ni­ać żad­nego z kry­ter­iów. Jak pisałam, to znaczy że dla wielu osób te otwier­a­jące rynek przepisy nie przyniosą żad­nej zmi­any . Warto też pamię­tać — żad­na pro­dukc­ja nie ma obow­iązku star­tować w kat­e­gorii Najlep­szy Film. Akademia staw­ia wymo­gi tylko w jed­nej ze swoich licznych kat­e­gorii. Co więcej nawet do dziś każ­da nie mogła, bo wystar­czyło, że nie miała pokazów w kinach w Los Ange­les. Więc jak­by — wpływ tych zasad na ksz­tałt kine­matografii jest w grun­cie rzeczy niewiel­ki. Ale otwieranie drzwi jest dobre

 

PS: Ktoś mnie pytał jak będzie się wery­fikować ori­en­tację sek­su­al­ną osób pracu­ją­cych nad filmem. Nie mam zielonego poję­cia, ale na całe szczęś­cie tym będzie się musi­ała zająć sama Akademia.

1 komentarz
39

Powiązane wpisy

1 komentarz

"Oscary nie dla filmów bez kobiet, LGBTQ i mniejszości rasowych" – czytamy w mediach. To nieprawda | Newsmaniac - newsy ze świata, sport, bitcoin, forex 10/09/2020 - 9:01 pm

[…] Warto dodać, zasady doty­czą jedynie kat­e­gorii “najlep­szy film” i że bard­zo podob­ne stan­dardy funkcjonu­ją m.in. przy przyz­nawa­niu nagród BAFTA. “Jeśli wyda­je się wam, że chodzi o to by filmy były OBOWIĄZKOWO o mniejs­zoś­ci­ach – to tak o nie dzi­ała. Zwłaszcza że np. pojaw­ie­nie się wśród tem­atów niepełnosprawnoś­ci odzwier­cied­la to, co już i tak się pojaw­ia – aktorzy, którzy gra­ją oso­by niepełnosprawne, dosta­ją dużo częś­ciej nagrody i nom­i­nac­je, nawet jeśli nie należą do mniejs­zoś­ciowej grupy” – zauważa autor­ka książ­ki “Oscary. Sekre­ty najwięk­szej nagrody fil­mowej” Katarzy­na Cza­j­ka-Kominiar­czuk na swoim blogu i dodaje: […]

Comments are closed.

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online