Home Książki Obrzeża dorosłości czyli “Pięć królestw” Brandona Mulla

Obrzeża dorosłości czyli “Pięć królestw” Brandona Mulla

autor Zwierz
Obrzeża dorosłości czyli “Pięć królestw” Brandona Mulla

Jest taki wiek czytel­ni­ka — pomiędzy 10 a 14 rok­iem życia, kiedy znalezie­nie odpowied­niej lek­tu­ry — na tyle wcią­ga­jącej by nie znudz­iła, ale też nie na tyle poważnej by odstraszyła — jest niesły­chanie wyma­ga­ją­cym zdaniem. Choć lit­er­atu­ra dla młodzieży jest dziś niezwyk­le pop­u­lar­na to więk­szość z niej celu­je w nieco starsze nas­to­lat­ki. Młod­si, którzy już wyrośli z dziecię­cych nar­racji, ale jeszcze nie dorośli do bardziej dojrza­łych dylematów częs­to mogą się poczuć lit­er­acko porzuceni. I tu wchodzi Bran­don Mull — autor, który właśnie ten przedzi­ał wiekowy nie tylko doskonale rozu­mie, ale też umie snuć dla niego fan­tasty­czne his­to­rie. Udowod­nił to w „Baśnioborze” a ter­az w swo­jej serii „Pięć Królestw”, której dru­gi tom („Błęd­ny Ryc­erz”) właśnie został wznowiony na rynku przez spon­so­ra tego wpisu wydawnict­wo Wilga.

 

O tym jaką władzę nad wyobraźnią młodych ludzi ma Bran­don Mull niech świad­czy fakt, że kiedyś w Empiku widzi­ałam całą grupę na oko 12 let­nich chłopców bieg­ną­cych między półka­mi, byle­by tylko zła­pać w ręce nowy tom „Baśnioboru” — nigdy czegoś takiego nie widzi­ałam, a przy­pom­i­nam — byłam w odpowied­nim wieku, kiedy sprzedawano Pot­tera. Wtedy jed­nak wydawało się to jakoś mar­ketingowo wymus­zone — tu entuz­jazm spraw­iał wraże­nie zupełnie nat­u­ral­nego. Trud­no się dzi­wić — fabuły auto­ra są na tyle skom­p­likowane i poważne by dać młode­mu czytel­nikowi poczu­cie, że nie jest trak­towany infantyl­nie, ale akc­ja bieg­nie tak szy­bko, że trud­no się znudz­ić (czy odłożyć książkę).  To fan­tasty­czne wyczu­cie wrażli­woś­ci i emocjon­al­noś­ci dzieci­aków w tym wieku, to chy­ba najwięk­sza broń autora.

 

 

Pięć Królestw” to cykl, który roz­gry­wa się w przedzi­wnym świecie, zwanym Obrzeża­mi. Główny bohater Cole Ran­dolph trafia tam w dość dra­maty­cznych okolicznoś­ci­ach. Jest świad­kiem jak por­wani zosta­ją jego przy­ja­ciele — rzu­ca się za nimi w pogoń i ta trafia z Ari­zony do niezwykłej mag­icznej krainy. Tam zaś — nie tylko szy­bko musi się zmierzyć z niesamow­ity­mi i niesły­chanie niebez­pieczny­mi wyzwa­ni­a­mi, ale też uwol­nić swoich przy­jaciół i pomóc nowo napotkanym towarzys­zom, przy­wró­cić ład w świecie Pię­ciu Królestw, w których rządzi przedzi­w­na magia. Brz­mi to jak bard­zo typowy wstęp do his­torii fan­tasty, ale w isto­cie — książ­ki te choć pod wzglę­dem struk­tu­ry są dość klasy­czne (bohater poz­na­je towarzyszy, dosta­je zadanie, pokonu­je przeszkody, kon­fron­tu­je się z prze­ci­wnikiem) to pod wzglę­dem kon­strukcji świa­ta — abso­lut­nie zachwycają.

Mull tworzy swój świat w sposób niesamowicie wcią­ga­ją­cy — rządzi nim wiele zasad, kole­jne miejs­ca w których nie zna­j­du­je­my są coraz dzi­wniejsze, w ręce naszych bohaterów wpada­ją mag­iczne arte­fak­ty, a kiedy już wyda­je się, że coś rozu­miemy — trafi­amy do kole­jnej krainy gdzie zasady są zupełnie inne. To są światy tak inne, fan­tasty­czne, pełne tajem­nic, niebez­pieczeństw, że nawet ja — mają­ca już na kon­cie trochę przeczy­tanych książek fan­tasty­cznych pomyślałam, że jed­nak dawno nikt mi czegoś tak bar­wnego nie zaofer­ował. Nawet trud­no powiedzieć na czym to pole­ga — chy­ba na nieskrępowanej wol­noś­ci wymyśla­nia nowych rzeczy, na jaką pozwala sobie autor. To jest ten ele­ment jego tal­en­tu, który nie przes­ta­je zach­wycać.  Do tego nad całym cyk­lem (czy­tałam co praw­da na razie tylko dwa tomy) unosi się taka bard­zo kochana przez nas­to­latków — choć nie tylko — atmos­fera niedopowiedzenia. Częs­to mamy do czynienia z niedopowiedze­niem, skry­waną skrzęt­nie tajem­nicą, pozornie niepow­iązany­mi infor­ma­c­ja­mi. Wiem, że zwłaszcza młodzi czytel­ni­cy uwiel­bi­a­ją takie rozróżnione tropy, które spraw­ia­ją, że nie sposób odłożyć książ­ki na bok póki nie dowiemy się całej prawdy o wszys­t­kich bohaterach.

 

 

Są to powieś­ci, które zde­cy­dowanie nie tracą cza­su — zwłaszcza pier­wszy tom cyk­lu „Łupież­cy Niebios” może zaskoczyć czytel­ni­ka tem­pem akcji — tu w każdym rozdziale dzieje się coś nowego, a bohater nie zdąży nawet odsap­nąć po jed­nej przy­godzie a już pojaw­ia się nowa. Ta gonit­wa zdarzeń nieco hamu­je w drugiej połowie drugiego tomu. Niek­tórych czytel­ników może to nieco znudz­ić, choć mam wraże­nie, że jeśli czy­ta się tomy jeden po drugim to lekkie wciśnię­cie hamul­ca dobrze robi. Jed­nocześnie — dawno nie miałam w ręku książ­ki, która tak bard­zo wrzu­cała­by bohat­era w sam środek przy­gody, każąc mu reagować na nowe skom­p­likowane zada­nia i wyzwa­nia. Led­wie chłopak dotknął stopa­mi zie­mi a już musi wal­czyć z pot­wora­mi, plądrować zam­ki, ratować księżnicz­ki — ani chwili wytch­nienia dla naszego nastolatka.

 

Jed­nocześnie widać, że autor stara się by bohaterowie mieli jakieś motywac­je, emoc­je, posz­er­zone his­to­rie. Zwłaszcza w drugim tomie, kiedy już mamy chwilę by poz­nać bohaterów, jest na to miejsce. Oczy­wiś­cie ja jako dorosła czytel­nicz­ka pewnie chci­ałabym się dowiedzieć o nich i ich emoc­jach jeszcze więcej, ale ponown­ie — mam wraże­nie, że Bran­don Mull dokład­nie wyczuwa — jaka ilość takich bardziej oby­cza­jowych scen jest straw­na dla młodego czytel­ni­ka, który przyszedł po akcję. Nie określam tu jego płci, bo wiem, że są tacy młodzi ludzie, którzy mając lat kilka­naś­cie obłożą się oby­cza­jówka­mi, a tacy którzy chcą by się dzi­ało — płeć jest tu abso­lut­nie dru­gorzęd­na, to bardziej kwes­t­ia kul­tur­owych preferencji.

 

 

Nie będę ukry­wać — czy­ta­jąc powieś­ci przy­pom­ni­ały mi się wszys­tkie wakac­je i ferie, na które brało się do ple­ca­ka jak­iś książkowy cykl i mod­liło się, żeby nie skończył się przed wyjaz­dem, bo nie będzie co dalej czy­tać. Jed­nocześnie to DOKŁADNIE ten cykl książkowy, który przy­wołu­je wspom­nienia chodzenia do księ­gar­ni i pyta­nia czy kole­jny tom już jest. Bo po przeczy­ta­niu drugiego człowiek naty­ch­mi­ast sprawdza, kiedy będzie nowe wydanie tomu trze­ciego (bo wydanie, które czy­tałam to drugie wydanie w Polsce — kiedy jed­nak próbowałam sobie kupić tom trze­ci odkryłam że pier­wsze wydanie sprzed kilku lat jest zupełnie niedostęp­ne). Gdy­bym miała komuś pole­cić — co kupić młode­mu człowiekowi z jakiejś najbliższej okazji — urodziny, Mikoła­j­ki, świę­ta — powiedzi­ałabym — jeśli lubi akcję i fan­tasty­czne światy — idź­cie w „Pięć Królestw”. Serio, to jest coś takiego co się dosta­je — a potem ma się gratis kil­ka wiec­zorów w fan­tasty­cznym świecie. I jeszcze to czekanie na kole­jny tom. Najlep­sza rzecz pod słońcem.

 

Na początku wskaza­łam potenc­jal­nego czytel­ni­ka tak między 10 a 14 rok­iem życia. Wyda­je mi się oczy­wiś­cie, że młod­szy czytel­nik — nawet 8 czy 9 let­ni mógł­by po te książ­ki sięgnąć i chy­ba nic złego się nie stanie. Ale jed­nocześnie — mam poczu­cie, że to są takie ukochane książ­ki przed wejś­ciem w lit­er­aturę dorośle­jszą. Takie, które są tylko two­je, które streszcza­sz rodz­i­com, których wychodzenia kole­jnych tomów sam pil­nu­jesz. Nie wiem, czy mieliś­cie w tym nas­to­let­nim wieku takie serie — ja miałam, moi bra­cia też mieli. Było w tym takie wchodze­nie w lit­er­ack­ie wta­jem­nicze­nie, które samo w sobie niosło fra­jdę. Nie jestem pew­na do jakiego stop­nia to powszechne doświad­cze­nie, ale mam wraże­nie, że jest ważne w ksz­tał­towa­niu nas samych jako czytel­ników. Bran­don Mull jest tu ide­al­nym przewodnikiem.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online