Home Ogólnie Lilith też była kobietą czyli Sabrina, poświęcenie i strażniczki patriarchatu

Lilith też była kobietą czyli Sabrina, poświęcenie i strażniczki patriarchatu

autor Zwierz
Lilith też była kobietą czyli Sabrina, poświęcenie i strażniczki patriarchatu

Po pier­wszej częś­ci pier­wszego sezonu Sabriny nie zre­cen­zowałam seri­alu, tylko skupiłam się na tym jak pokazu­je relac­je kobi­et i zor­ga­ni­zowanej religii. Był to jeden z tych tek­stów których pisanie spraw­iło mi olbrzymią fra­jdę.  Dlat­ego też w przy­pad­ku drugiej częś­ci pier­wszego sezonu  zro­bię dokład­nie to samo. Poniższy tekst nie jest recen­zją seri­alu ale powrotem do reflek­sji nad tym co pro­dukc­ja stara się nam powiedzieć o kobi­etach, mężczyz­nach, koś­ciele i patri­ar­cha­cie. No trochę jak w przy­pad­ku Sabriny — ten tekst jest jak­by częś­cią drugą poprzed­niego.  Wpis jako anal­iza oczy­wiś­cie zaw­iera spoilery.

Przyglą­da­jąc się kon­tynu­acji Sabriny bard­zo wyraźnie widać, że sce­narzyś­ci postanow­ili rozpisać na swo­je liczne kobiece bohater­ki swo­je dwie główne tezy. Pier­wsza, że społeczeńst­wo wyma­ga od kobi­et poświęceń, obiecu­jąc im w zami­an nagrodę – która niekoniecznie się kiedykol­wiek pojawi. Dru­ga, że koś­cioła  nie da się zre­for­mować od środ­ka, co więcej  — im więcej dzi­ałań refor­ma­tors­kich się przyj­mu­je, tym więk­sze jest praw­dopodobieńst­wo, że zadzi­ała mech­a­nizm „oblężonej twierdzy” i zasady zostaną zaostr­zone. Czego oczy­wiś­cie ofi­ara­mi będą głównie kobi­ety. Obie te reflek­sje choć rozpisane z udzi­ałem anty­pa­pieża, Szatana i czarnej magii, zde­cy­dowanie wykracza­ją poza fan­tasty­czną otoczkę w jakiej są roz­gry­wane i prezen­tu­ją miejs­ca­mi bard­zo gorzkie spo­jrze­nie na relac­je damsko męskie i na możli­wość zmi­any obow­iązu­jącego ładu.

 

Zdję­cie: Dean Buscher/Netflix

Poświęce­nie kobi­et w imię spodziewanej nagrody jest w seri­alu powszechne. Sab­ri­na wchodzi do mag­icznego świa­ta dzię­ki pod­pisa­niu – niekoniecznie zupełnie zgod­nie ze swo­ją wolą, czarnej księ­gi. Namówiła ją do tego Lilith – która, prze­sunię­ta tu zde­cy­dowanie na pier­wszy plan, opowia­da o pier­wszym poświęce­niu, w zami­an za obiet­nicę władzy i niemal równorzęd­nej pozy­cji w przyszłym królest­wie Lucyfera. Jej wspom­nie­nie przeszłoś­ci – czy obser­wowanie tego aktu pier­wszego przyk­lęknię­cia w geś­cie pod­dańst­wa,  wskazu­ją nam, że choć bohater­ki seri­alu żyją współcześnie, to pewne mech­a­nizmy społeczne są właś­ci­wie niezmi­enne. Bunt Sabriny prze­ci­wko zas­tane­mu porząd­kowi  odby­wa się jed­nak po powtórze­niu pier­wszego błę­du – złoże­nia tej pier­wszej obiet­ni­cy – zapisa­nia swo­jej duszy Dia­błu. Na poświęce­nie decy­du­je się też ciot­ka Zel­da, która ma – podob­nie jak Sab­ri­na ambic­je refor­ma­torskie – jej sposób dzi­ałanie jest jed­nak bardziej trady­cyjny. Pod­czas kiedy mło­da czar­o­dziej­ka bun­town­ic­zo tupie nóżką, jej ciot­ka odwołu­je się do najs­tarszego schematu kobiecego awan­su – postanaw­ia poślu­bić głównego kapłana. Zel­da poświę­ca swo­ją nieza­leżność, składa­jąc małżeńską przysięgę, w nadziei że dzię­ki temu będzie mała możli­wość – trochę jak Lilith współrządz­ić koś­ciołem (choć oczy­wiś­cie na zupełnie różnych poziomach). Jed­nak mimo obiet­nic – mężczyźni nie mają zami­aru po pros­tu dzielić się władzą. Lilith nic nie dosta­je, Sab­ri­na jest tylko pio­nkiem w więk­szej grze a Zel­da zosta­je uwięziona w roli żony ze Step­ford. Na koniec do tego grona moż­na dopisać też Pru­dence. Tu bohater­ka za obiet­nicę nazwiska swo­jego ojca, a co za tym idzie za obiet­nicę wpły­wów i pozy­cji decy­du­je się na abso­lut­ną lojal­ność, co prowadzi ją do miejs­ca, gdzie jest gotowa tor­tur­ować swo­jego chłopa­ka, porzu­cić swo­je przy­jaciół­ki i stać się główną strażniczką patriarchatu.

 

Diyah Pera/Netflix

Patrząc na bohater­ki związane w jakikol­wiek sposób z insty­tuc­ja­mi koś­cioła tylko jed­na niczego nie poświę­ca – ciot­ka Hil­da. Dlaczego? Wyda­je  się że w jej przy­pad­ku decy­du­ją­cy jest brak ambicji. Nie jakichkol­wiek ambicji, ale brak chę­ci refor­mowa­nia czy nawet głęb­szego udzi­ału w koś­ciele. Jest prze­ci­w­na temu by Sab­ri­na porzu­ciła swo­ją „cywilną szkołę”, i nie jest zach­wycona ślubem swo­jej siostry. Hil­da niczego nie musi poświę­cać ponieważ nie gra w grę której zasady wyz­nacza­ją mężczyźni – jej brak ambicji jest jej mocą. Jed­nocześnie – co ciekawe – dzię­ki wol­noś­ci jaką uzyskała dys­tan­su­jąc się do koś­cioła może zro­bić rzeczy na które pewnie inne bohater­ki by się tak łat­wo nie zde­cy­dowały. Wys­tąpić przed główną radą kapłanów i wypom­nieć im że dzi­ała­ją tylko na włas­ną korzyść, czy też – nie chcąc poświę­cić się dla sprawy (i zgodz­ić się na molestowanie ze strony jed­nego z kapłanów) ostate­cznie zer­wać swój związek z koś­ciołem. W moim poprzed­nim poś­cie pisałam że Hil­da jest trochę jak ateist­ka i mam wraże­nie, że tu to się pogłębia. To postać która nie daje się wciągnąć w grę, w której kobi­ety są z góry na prze­granej pozy­cji.  Jed­nocześnie nie moż­na odnieść wraże­nia, by Hil­da miała z tego powodu gorsze życie. Wręcz prze­ci­wnie – nie poświę­ca­jąc siebie zna­j­du­je sobie zarówno zaję­cie jak i ukochanego i odwagę by dzi­ałać wtedy kiedy jest to potrzebne.

 

Diyah Pera/Netflix

No właśnie tu prze­chodz­imy do drugiego głównego wątku. Bo prze­cież poza kobiecym poświęce­niem i męską (czy też dia­bel­ską) niechę­cią do speł­ni­a­nia obiet­nic pojaw­ia się wątek reformy koś­cioła. Sab­ri­na, próbu­je zmienić zasady panu­jące wokół niej dokład­nie tak jak­by chci­ała to zro­bić nas­to­lat­ka.  Jest ide­al­isty­cznie nastaw­iona ale jej dzi­ała­nia są tak naprawdę zupełnie nie skuteczne. To czy zostanie wybrana na prze­wod­niczącą szkoły nie ma znaczenia (co więcej – sys­tem skutecznie się przed jej zakusa­mi obroni), przed­staw­ie­nie anty­pa­pieżowi tek­stów jej ojca nie zmieni w mag­iczny sposób społecznoś­ci czarnok­siężników. Fiasko dzi­ałań Sabriny moim zdaniem dobrze obrazu­je, że zmi­ana panu­ją­cych relacji społecznych wcale nie jest pros­ta i dobre chę­ci oraz pewność siebie to jed­nak zde­cy­dowanie za mało. Z kolei ciot­ka Zle­da, która ma olbrzymie ambic­je i dewocyjne wręcz przy­wiązanie do koś­cioła  prag­nie przeprowadz­ić reformy od środ­ka dzię­ki zdoby­tym wpły­wom. I jak wspom­ni­ałam – też poniesie klęskę. Co więcej – to właśnie te dzi­ała­nia prowadzą do zaostrzenia nas­tro­jów. Wiele osób kry­tyku­je fakt, że Black­wood – główny kapłan koś­cioła – sta­je się z odcin­ka na odcinek coraz więk­szym mizoginem. Wyda­je się jed­nak – obser­wu­jąc wiele koś­ciołów świa­ta, ze właśnie tak wyglą­da charak­terysty­cz­na reakc­ja na ten­denc­je refor­ma­torskie. Pęt­la się nie rozluź­nia tylko coraz moc­niej zaciska.

Diyah Pera/Netflix

 

Tu warto też wspom­nieć, że ser­i­al bard­zo moc­no pod­kreśla że na straży patri­ar­chatu sto­ją nie tylko mężczyźni (zresztą ci zaan­gażowani chłop­cy wypada­ją tu najsła­biej, choć w sum­ie patrząc na to jak niewiele trze­ba by młodzi ludzie się zradykali­zowali – jest w tym jakaś smut­na praw­da) ale też kobi­ety. Z jed­nej strony mamy Pru­dence – która tak prag­nie akcep­tacji ojca, że będzie pod­kopy­wać inne kobi­ety i poma­gać mu we wprowadza­niu nowych zasad (co zresztą dobrze pokazu­je, ze pewnych rzeczy nie da się wprowadz­ić bez zaan­gażowa­nia kobi­et). Z drugiej – co wyda­je się ciekawsze Lilith, która wciąż czeka i służy Lucyfer­owi – co pewien czas się mu sprze­ci­wia­jąc. Lilith to doskonale napisana postać, bo pokazu­je jak toksy­czne bywa­ją związ­ki kobi­et z mężczyz­na­mi, jak trud­no uciec od tego co się zna. No właśnie, wyda­je się że najważniejszy dia­log w seri­alu to ten w którym Sab­ri­na pyta Lilith dlaczego przez tyle lat poma­ga ona Lucyfer­owi mimo, że nie dostała obiecanej nagrody. Kiedy Lilith mówi, że nie zna niczego innego, Sab­ri­na stwierdza że to bard­zo sła­by argu­ment. Mam poczu­cie, że to jest dość dobry komen­tarz do tego wspiera­nia patri­ar­chatu przez kobi­ety – które cza­sem nie jest ide­o­log­iczne ale jest z rozpę­du. Sko­ro zawsze się to robiło, to dlaczego nagle nie przes­tać. To, że nie zna się innej rzeczy­wis­toś­ci nie znaczy, że zawsze tak musi być.

 

Diyah Pera/Netflix

Zresztą jeśli chodzi o wątek Lilith to bard­zo podobał mi się dru­go­planowy wątek Adama. Adam to ten mężczyz­na ide­al­ny – czym różnić się ma od Lucyfera. Jego ide­al­ność nie zasadza się jed­nak tylko na urodzie, czy na tym że umie cud­own­ie wyma­sować stopy czy zro­bić dobry posiłek. Adam jest ide­al­ny bo to on jest gotów coś poświę­cić dla swo­jej ukochanej. Przes­tać podróżować po świecie i osiąść z nią w jed­nym miejs­cu. Co więcej – mimo, że prag­nie ślubu to jed­nak nie naciska, nie zmusza do założe­nia pierś­cionka. Oczy­wiś­cie mężczyz­na ide­al­ny nie może ist­nieć więc Adam skończy marnie. Zresztą do pewnego stop­nia w marze­nie o ide­al­nym mężczyźnie wpisu­ją się obaj ado­ra­torzy Sabriny. Zarówno Nick jak i Har­vey nie proszą o nic czego Sab­ri­na nie chci­ała­by im sama dać. Nie zmusza­ją jej do poświęceń. Choć tu od razu trze­ba zaz­naczyć, że oczy­wiś­cie tak pięknie nie jest – Adam prosi jed­nak Lilith czy z nim nie wyjedzie do Tybe­tu (ale prosi nie żąda!) zaś Nick okazu­je się ukry­wać prawdę o tym skąd wzięło się jego zain­tere­sowanie Sabriną. Ser­i­al jed­nak dość wyraźnie dzieli to co moż­na wybaczyć, od tego co właś­ci­wie więzi bohater­ki w nierównym związku, w którym zawsze są na prze­granej pozy­cji. Zresztą anal­izu­jąc związek Sabriny i Nic­ka kil­ka razy zła­pałam się na tym, że mamy w ich przy­pad­ku pewne odwróce­nie schematu. Tu Sab­ri­na wciąż czegoś od Nic­ka wyma­ga i to on się poświę­ca dla niej (choć nie tylko dla niej i nie na wyraźną prośbę) – co każe się zas­tanaw­iać czy możli­wy jest związek zupełnie bez poświęceń.

 

Diyah Pera/Netflix

Pier­wszy sezon nie zostaw­ia nas jed­nak zupełnie bez nadziei. Tak ostate­cznie rozwiązaniem głównych kłopotów okazu­je się poświęce­nie, ale tym razem nie poświę­ca się ani kobi­eta, a i samo poświęce­nie jest bez­in­tere­sowne. Zaś w chwili ostate­cznej pró­by lojal­ność wobec patri­ar­chatu jest jed­nak mniej waż­na niż szukanie pomo­cy tam wśród innych kobi­et — które jako że wszys­tkie są podob­nie skrzy­wd­zone mają jakąś plat­for­mę porozu­mienia (której wcześniej im brakowało)  Dru­ga sprawa to kwes­t­ia reformy koś­cioła. Ser­i­al nie ma wąt­pli­woś­ci – trze­ba zburzyć stary porządek i na jego miejs­cu budować na nowo. Być może nie da się wyru­gować z insty­tucji koś­ciel­nych patri­ar­chal­nych zapędów, ale zawsze pozosta­je spakowanie wal­izek i rozpoczę­cie dzi­ałal­noś­ci na włas­ną rękę. Sko­ro Lucyfer nigdy nie speł­nia pokładanych w nim nadziei i tylko bierze niewiele dając w zami­an, to może warto zas­tanow­ić się nad kul­tem Lilith która wie wszys­tko o poświęce­niu i kobiecej frus­tracji. Co zresztą jest ciekawe bo ser­i­al pokazu­je abso­lut­ną klęskę Sabriny jako refor­ma­tor­ki – tak naprawdę jej samej nic się nie udało zmienić. Między inny­mi dlat­ego, że to nigdy nie jest takie proste jak może się wydawać nas­to­latce. Nawet jeśli gdzieś po drodze okaże się ona córką samego Lucyfera. Co zresztą jest fajnym wątkiem do omówienia (bohater­ka cały czas określa swo­ją świado­mość przez to czyją jest córką, co dobrze zna­j­du­je odbi­cie w wątku Pru­dence) ale nie mamy na to dziś cza­su. Gdy­byśmy mieli więcej cza­su w ogóle moż­na było­by mnóst­wo jeszcze omówić (bo tu w drugim planie jest całkiem sporo fan­tasty­czny wątków jak np. Nic­ka i jego wilkołaczej opiekun­ki, której poświęce­nie też nie zosta­je nagrod­zone, bo pojaw­ia się inna kobi­eta. I tą kobi­etą jest Sabrina).

Diyah Pera/Netflix

 

Spotkałam się z zarzu­ta­mi, że miejs­ca­mi ser­i­al zbyt głęboko zarysowu­je przepaść pomiędzy miejscem kobi­et i mężczyzn w świecie religii, za bard­zo antag­o­nizu­je obie strony i jest w tym płas­ki. Tym­cza­sem odnoszę wraże­nie, że wcale nie tak wiele pro­dukcji zada­je pytanie – jak częs­to od kobi­et wyma­ga się poświęceń w imię jakiejś majaczącej w przyszłoś­ci nagrody i jak częs­to tej nagrody nigdy nie otrzy­mu­ją. Jak częs­to reakcją mężczyzn na eman­cy­pa­cyjne dzi­ała­nia kobi­et jest agres­ja i zacieś­ni­an­ie zasad. Jak częs­to strażniczka­mi ist­niejącego porząd­ku są same kobi­ety, które mają nadzieję na lep­sze miejsce w świecie którym same nie mogą rządz­ić. Jak bard­zo real­iza­cję ambicji kobi­et uza­leż­nia się od pod­porząd­kowa­nia się zasadom wyz­nac­zonym przez mężczyzn. Jak bard­zo dzi­ała­nia refor­ma­cyjne potrafią być nieskuteczne i jak trud­no jest zde­cy­dować się na rewolucję. Niekoniecznie też wiele seri­ali kierowanych do młodzieży anal­izu­je jak wiel­ka jest waga  mężczyzn w trady­cyjnych społeczeńst­wach jeśli chodzi o przyz­nawane pozy­cji – zwłaszcza tej związanej z nazwiskiem i taką trady­cyjną hier­ar­chią. Tak ser­i­al bywa w swoim przekazie bard­zo klarowny ale biorąc pod uwagę potenc­jal­nego widza i niekoniecznie tak pop­u­larny tem­at (nie oglą­damy w końcu Opowieś­ci Podręcznej) moim zdaniem robi rzecz ciekawą i przy­na­jm­niej odrobinę inną.

 

Katie Yu/Netflix

Jak pisałam – nie omaw­iam tu wszys­t­kich zagad­nień – bard­zo podobał mi się np. wątek Theo – zwłaszcza pokazanie frus­tracji i wściekłoś­ci jako odpowiedź na prześlad­owanie. To jed­na z tych rzeczy, którą niekoniecznie się pokazu­je, a tu moim zdaniem świet­nie uzu­pełniła i tak doskonale napisany wątek. Z drugiej strony – mogę się zgodz­ić z glosa­mi, że przy tak jed­noz­nacznie i ciekaw­ie zarysowanych wątkach w świecie fan­tasty­cznym te ze świa­ta bardziej real­nego pozostały na mar­gin­e­sie – i niekoniecznie kore­spon­dowały z główny­mi myśla­mi seri­alu. Być może dlat­ego, że o ile twór­cy chęt­nie komen­tu­ją pewne schematy dzi­ała­nia świa­ta fan­tasty­cznego- chy­ba czu­jąc abso­lut­ną wol­ność (wszak jeśli drin­ki poda­je Dori­an Grey to wol­no wszys­tko) to pokazu­jąc nam świat amerykańs­kich nas­to­latków są nieco bardziej powś­ciągli­wi. Ale kto wie, może stanie się to tem­atem kole­jnego sezonu. I wiecie co mam jeszcze jed­ną reflek­sję. Otóż cza­sem mam wraże­nie, że kiedy ser­i­al jest pod wzglę­dem gatunkowym czy styl­isty­cznym trasgresyjny to zosta­je od razu zak­wal­i­fikowany jako głupi. Bo prze­cież gdy­by był mądry to świat przed­staw­iony charak­tery­zował­by się przede wszys­tkim spójnoś­cią wewnętrzną. Tym­cza­sem nie mam wraże­nia by twór­cy Sabriny (podob­nie jak twór­cy Riverdale) staw­iali tą wewnętrzną spójność na pier­wszym planie. Gra­ją wbrew zasadom ale nie dlat­ego, że ich nie zna­ją czy nie umieją ich zas­tosować ale dlat­ego, że zna­ją oczeki­wa­nia (które zresztą sami staw­ia­ją). To się może abso­lut­nie nie podobać, nużyć, czy nie baw­ić. Ale niekoniecznie jest głupie. Sab­ri­na z pewnoś­cią nie jest seri­alem ide­al­nym, ma wiele wad, i wątków które moż­na roze­grać lep­iej. Ale nie jest seri­alem głupim. A na pewno nie takim który nie ma nic do powiedzenia.

PS:  Pozosta­jąc w satanisty­cznych nas­tro­jach – wiecie że Lucyfer wraca na Net­flixa 8.05 – naprawdę mając takie dwa seri­ale w swo­jej sta­jni czy Net­flix nie powinien zde­cy­dować się na crossover. Aktor gra­ją­cy w Sabrinie Lucyfera na pewno nie miał­by nic przeciwko.

PS2: Niedawno po raz kole­jny zas­tanaw­iałam się nad tym jak stream­ing zmienia seri­ale. Oglą­da­jąc odcinek z tarotem miałam poczu­cie, że takiego długiego i zupełnie innego styl­isty­cznie odcin­ka nie zobaczylibyśmy tak wcześnie w sezonie gdy­by to było nadawane tydzień po tygod­niu. Plus bard­zo w tym sezonie czuć różną dłu­gość i dynamikę odcinków – moim zdaniem wynika­jącą z fak­tu, że cały sezon pojaw­ia się w jed­nym momencie.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online