Home Ogólnie Świnki i linki czyli wszystko co przegapiliście we wrześniu

Świnki i linki czyli wszystko co przegapiliście we wrześniu

autor Zwierz

Hej

 

Zwierz po raz trze­ci pro­ponu­je wam wpis który jest pod­sumowaniem tego co prze­gapil­iś­cie w poprzed­nim miesiącu. Odzew na te wpisy zwierza jest różny – niek­tórzy je lubia, niek­tórzy twierdzą, że po co zwierz przy­pom­i­na swo­je własne wpisy sko­ro oni wiernie zwierza czy­ta­ją. Ale nie taka jest kon­cepc­ja – zwierz wie, że nie wszyscy czy­ta­ją go reg­u­larnie i chci­ał­by dać tym niereg­u­larnym szan­sę na odnalezie­nie się w gąszczu tek­stów. Dlat­ego wybiera te które sprawdzą się czy­tane nawet za jak­iś czas. Nie mniej by nie wyjść na istotę zbyt łaknącą auto­pro­mocji zwierz nieco zmniejszył liczbę włas­nych wpisów które będzie wam pod­suwał. Wcześniej dążył do dziesię­ciu – ter­az poprzes­tanie na tylu wpisach ile zna­jdzie bez wytęża­nia umysłu czy dany wpis się do zestaw­ienia nada­je czy nie. Poza tym zgod­nie z planem – lin­ki z innych blogów (no w sum­ie nic innego jak kar­nawał blo­gowy) i pod­sumowanie (wielce subiek­ty­wne) wiado­moś­ci z zeszłego miesią­ca. I niech nikt nie zarzu­ca zwier­zowi, że przez powołanie tego cyk­lu pozbaw­ia ich 12 wpisów rocznie. Mają jeszcze OK. 340 który­mi mogę się pocieszyć.

 

WP_20140924_008

Oprócz nowej trady­cji wpisowej także nowa trady­c­ja zdję­ciowa co miesiąc nowe zdję­cie świnek na tle czegoś co kojarzy się z danym miesiącem

 

Zaczynamy jak zwykle od autopromocji. Czyli wpisów które wyszły spod ręki zwierza:

 

Kiedyś powiem sobie dość czyli o seri­alach budzą­cych frus­trację – zwierz pisząc ten wpis nie spodziewał się że wywoła on tak sil­ny i tak liczny odzew. Okazu­je się jed­nak że prob­le­my z porzu­caniem seri­ali które naprawdę nas den­er­wu­ją, to coś co łączy czytel­ników. Wpis który jest doskon­ałym dowo­dem na to, że cza­sem kilka­naś­cie skle­conych na kolanie zdań to doskon­ały punkt wyjś­cia do ciekawej roz­mowy.

Poleć zwierz coś fajnego… czyli krót­ki porad­nik dla pole­ca­ją­cych i szuka­ją­cych fil­mu na wieczór – zwierz spędza sporą częśc swo­jego życia pole­ca­jąc ludziom filmy. Ale żeby dobrze pole­cić film trze­ba się trzy­mać kilku zasad… Wpis zaw­iera porady nie tylko dla pole­ca­ją­cych fil­mowe pro­dukc­je ale także dla tych proszą­cych o poradę. Zwier­zowi zarzu­cono po tym wpisie że jest bezsen­sown­ie lifety­lowy ale pole­canie filmów to sztu­ka której  zasady warto znać.

Do not go gen­tle czyli o tym, że nie jesteś­cie za starzy – raz na jak­iś czas zwierz pisze wpis który okazu­je się abso­lut­nym hitem. Nieste­ty nikt zwier­zowi tego wcześniej nie mówi, coby mógł dorzu­cić kil­ka przecinków. Tym razem hitem okaza­ło się stwierdze­nie prostej prawdy. Nie jesteśmy za starzy na to by być sobą. I nigdy nie będziemy.

Na kon­went! czyli mały zwier­zowy porad­nik kon­wen­towy (na początku sezonu) – zwierz spędz­ił wrze­sień podróżu­jąc od kon­wen­tu do kon­wen­tu więc postanow­ił kil­ka swoich prze­myśleń wrzu­cić do jed­nego wpisu. Koniecznie czy­ta­j­cie razem z komen­tarza­mi gdzie zna­jdziecie sporo przy­dat­nych uwag od innych wiel­bi­cieli wszel­kich fanows­kich spotkań.

Rzeczy których się nie robi czyli odrobi­na przyz­woitoś­ci – wpis zaw­ier­a­ją­cy reakcję zwierza na skan­dal wywołany wydostaniem się do sieci nagich zdjęć wielu sławnych aktorek. Zwierz przyglą­da­jąc się temu co dzi­ało się potem jest zda­nia że zro­bił słusznie że jed­nak całą sprawę sko­men­tował.
Dobra tyle auto­pro­mocji a ter­az czas na pro­mowanie innych blogerów. Oczy­wiś­cie na liś­cie zna­j­du­ją się przede wszys­tkim wpisy z blogów które zwierz reg­u­larnie czy­ta i pole­ca. Zwierz nie bie­ga aż tak bard­zo po blo­gos­ferze, ale za to tych których czy­ta, jest gotów pole­cać zawsze.

 

WP_20141001_010

 

Teraz czas na wybór najciekawszych notek popełnionych przez innych blogerów

Rien­na­hera – Życie zaczy­na się po trzy­dzi­estce —  nie wiem dlaczego ten blog nie należy do najbardziej pop­u­larnych w kra­ju. Nie dość że autor­ka miła to blog łączy ze sobą wszys­tko co najlep­sze – trochę prze­myśleń, dobry język, ładne zdję­cia i poczu­cie humoru autor­ki. Nikt w całej sieci nie jest tak odd­any dinoza­u­rom jak Mar­ta. Zwierz wybrał tekst który mu się spodobał i w którym linku­je się do zwierza więc sami rozu­miecie nie mógł się pow­strzy­mać. A blog Mar­ty dorzu­cić do ulu­bionych. Warto

Kacza Zupa – Nieszczęśli­wa Trzy­nast­ka – sym­pa­ty­czne zestaw­ie­nie postaci dobranych wedle ciekawego klucza. Takie których nie lubimy (z wielu powodów) ale od których nie sposób oder­wać na ekranie oczu albo co gorsza – są głównym powo­dem dla którego coś oglą­damy. Oczy­wiś­cie takie wpisy zawsze kończą się jed­nym – układaniem w głowie włas­nej listy takich bohaterów. A to jest świet­na zabawa.

Ich­a­bod – 10 komik­sów z Wolver­inem które trze­ba przeczy­tać – Ich­a­bod wziął na siebie trudne zadanie pisa­nia o komik­sach tak, że ludzie którzy nie siedzą w tym świecie po uszy mogą się szy­bko w nim odnaleźć i zori­en­tować. A takich jest co raz więcej. Zestaw­ie­nie komik­sów o Wolverinie to coś co doskonale pozwala odpowiedzieć na nieśmiertelne pytanie „od czego zacząć”. Zwierz nie czy­tał wszys­t­kich te które czy­tał były zde­cy­dowanie dobre (i w jego guś­cie) więc ufa że właśnie pole­cono wam 10 dobrych komik­sów.

Fan­girl’s Guide to the Galaxy – zwierz chci­ał wam w tym tygod­niu pole­cić jeden wpis Rusty ale kiedy wszedł na jej blo­ga nie mógł się zde­cy­dować który. Dlat­ego pole­ci wam trzy – pier­wszy – wpis Rusty o kon­wen­tach. Rusty jako oso­ba związana z orga­ni­za­cją Pol­conu ma nieco inne niż wielu orga­ni­za­torów pol­s­kich kon­wen­tów pode­jś­cie do tego kto powinien za wejś­cie płacić a kto nie. Zdanie może być kon­trow­er­syjne ale otwiera znakomitą dyskus­je nad  ksz­tałtem i znacze­niem zjaz­du fanów fan­tasty­ki. Dru­gi wpis – to pró­ba odpowiedzi dlaczego DC raczej nie nad­go­ni Mar­vela w wyś­cigu po rząd dusz. Ostat­ni – to wpis o tym dlaczego Rusty nie podo­ba się 8 sezon Dok­to­ra. Zwierz nie ze wszys­tkim się zgadza ale z częś­cią nieste­ty tak.

221B — Ide­al­na rekla­ma ist­nieje, czyli czego może­my się nauczyć od BBC. – na blogu 221B wpisy są naprawdę wyjątkowe. Jeśli macie ochotę na bard­zo dużo bry­tyjskiego poczu­cia humoru – koniecznie zaglą­da­j­cie tu reg­u­larnie. A w tym miesiącu zwierza uwiódł wpis który pokazu­je że jak to się ład­nie mówi po pol­sku „BBC umie w social media”.

Wiedź­ma na OrbicieJak wojny to klonów – Wiedź­ma napisała dłu­gaśny post o jed­nej z najlep­szych rzeczy jaka przy­darzyła się Gwiezd­nym Wojnom czyli o ani­mowanym seri­alu poświę­conym Wojnom Klonów. Wpis zaw­iera właś­ci­wie wszys­tkie argu­men­ty które powin­ny przekon­ać widza do oglą­da­nia seri­alu. Jeśli jeszcze go nie widzieliś­cie. A powin­niś­cie.

Leg­en­dum Est — Rzymie­nie w nieoczeki­wanych miejs­cach  — Ninedin pisze dłu­go i wycz­er­pu­ją­co o Ancil­lary Jus­tice książce która w tym roku zdobyła nagrodę Hugo.  Recen­z­ja która każe szukać czyt­ni­ka w tore­bce i naty­ch­mi­ast książkę kupić. Ale jed­nocześnie recen­z­ja Ninedin ma jeszcze jeden plus – jako filolog klasy­czny Ninedin dostrze­ga w książce wąt­ki które być może czytel­nikowi mniej obez­nane­mu w świecie kul­tu­ry rzym­skiej mogło­by umknąć. Koniecznie – przed albo jeszcze lep­iej po lek­turze książ­ki

 

WP_20141001_014

Dobrze to tyle z polecanych blogów, teraz czas do krótkiego podsumowania tego co wydarzyło się w bliższej i dalszej popkulturze. W ostatnim miesiącu

 

- Emma Wat­son prze­maw­iała na forum ONZ z mową która część Inter­ne­tu poruszyła, część zden­er­wowała część pch­nęła do napisa­nia abso­lut­nie idio­ty­cznych tek­stów. A wszys­tko dlat­ego że w przemówie­niu pojaw­iło się proste stwierdze­nie, że fem­i­nizm nie tylko przysłuży się kobi­etom ale także jest dobry dla mężczyzn.

- Chris Pratt był goś­ciem pier­wszego odcin­ka SNL w nowym sezonie. Jego wys­tęp obił się dość sze­rokim echem w Internecie – głównie dlat­ego, że tym razem w SNL było naprawdę śmiesznie

-Angl­i­cy kręcą Szek­spi­ra więc wszyscy ani bry­tyjs­kich aktorów bie­ga­ją w kółko i piszczą ze szczęś­cia. W sieci pojaw­iły się już pier­wsze zdję­cia Bene­dic­ta Cum­ber­batcha jako Ryszar­da III i infor­ma­c­ja że w Hol­low Crown zobaczymy Andrew Scot­ta

- A sko­ro przy ang­iel­s­kich aktorach jesteśmy Nick Forst pojawi się w jed­nym z kole­jnych odcinków Dok­to­ra Who.

- George Clooney wziął ślub. Bard­zo nam z tego powodu miło, choć więcej niż o samym ślu­bie mówiono o tym, jak o wydarze­niu się pisało. Bądź co bądź Clooney brał ślub nie z  byle kim tylko ze słyn­ną spec­jal­istką od praw człowieka. Niek­tóre kobiece cza­sopis­ma zde­cy­dowały się odwró­cić per­spek­ty­wę i zadać wszys­tkim pytanie czy na pewno dobrze opowiadamy o tym wydarze­niu

- Tom Hid­dle­ston przy­go­towu­je się do roli słyn­nego piosenkarza coun­try Han­ka Williamsa – gdzie lep­iej się przy­go­tować niż pojaw­ia­jąc się niespodziewanie na fes­ti­walu muzy­ki coun­try?

-  Na Youtube otworzył się kanał Sala Kinowa – co czwartek za dar­mo i zupełnie legal­nie moż­na oglą­dać w ten sposób dobre kino.  Ter­az już nie będzie łatwych wymówek.

- Zachary Quin­to potwierdz­ił, że zagra w Star Treku 3. Ter­az wszyscy siedzą i zas­tanaw­ia­ją się czy na pewno chcą kole­jnej odsłony Star Tre­ka. Fil­mu nie będzie reży­serował J.J. Abrams jest więc szansa że w końcu zobaczymy jak wyglą­da wnętrze Enter­prise – doty­chczas wszys­tko zasła­ni­ały flary

- Matt Smith ma zagrać w adap­tacji Dumy Uprzedzenia i Zom­bie. Zdaniem zwierza aktor pier­wszego dnia zdjęć potknie się o jakieś leżące na planie zom­bie i tyle będzie z jego roli.

To tyle prze­gapil­iś­cie we wrześniu. Zwierz ma nadzieję, że pod­sumowa­nia speł­ni­a­ją swo­ją rolę – pozwala­ją niereg­u­larnym czytel­nikom zapoz­nać się z tym co tam lep­szego zwierz skrob­ną w poprzed­nim miesiącu, stali czytel­ni­cy mogą poz­nać dobre not­ki na innych blo­gach, a wszyscy mają dostęp do niesły­chanie subiek­ty­wnego wyboru infor­ma­cji pop­kul­tur­al­nych. Nada zwierz bard­zo zachę­ca by przesyłać mu swo­je opinie i pomysły. W końcu to dopiero trze­ci wpis z cyk­lu i jeszcze wszys­tko moż­na popraw­ić i prze­r­o­bić. W każdym razie raczej się te wpisy w zwier­zowym kalen­darzu utrzy­ma­ją bo zwierz je po pros­tu bard­zo lubi pisać.

Ps: Obec­ność zwierza w artykule o bloger­ach książkowych przynosi pier­wsze recen­z­je – jeszcze nigdy tyle osób nie chci­ało by zwierz coś przeczy­tał (nie ważne czy opub­likowane czy nie) jak w ciągu ostat­nich 24 godzin.

Ps2: Na Seryjnych zna­jdziecie wpis zwierza gdzie  zwierz oce­nia kil­ka seri­alowych powrotów.

14 komentarzy
0

Powiązane wpisy