Home Książki Wyłącz komputer, weź książkę czyli o trylogii “Ukryta Sieć” Jakuba Szamałka

Wyłącz komputer, weź książkę czyli o trylogii “Ukryta Sieć” Jakuba Szamałka

autor Zwierz
Wyłącz komputer, weź książkę czyli o trylogii “Ukryta Sieć” Jakuba Szamałka

Wyz­nam wam szcz­erze, że zazwyczaj gry z opóźnie­niem łapie się na jakieś lit­er­ack­ie wydarze­nie czy trend kul­tur­owy to jest mi po pros­tu głu­pio. Wiecie, że ja ZWIERZ nie zała­pałam od razu, że coś należy obe­jrzeć , przeczy­tać i w ogóle zain­tere­sować się. Jed­nak tym razem – nie tylko nie jest mi głu­pio, że zupełnie prze­gapiłam książ­ki Jaku­ba Sza­mał­ka ale wręcz się cieszę. Gdy­bym czy­tała je od pier­wszego tomu musi­ałabym z rok czekać na kole­jną część a tak mogłam przeczy­tać wszys­tkie trzy na raz. I dobrze się stało bo nie wiem czy bym wytrzy­mała rok w takim napięciu.

 

 

Seria „Ukry­ta Sieć” Jaku­ba Sza­mał­ka to trzy powieś­ci, które bard­zo wyraźnie łączą się w jed­ną prze­myślaną całość. Zaczy­na się niepo­zornie – w pier­wszym tomie – „Cokol­wiek Wybierzesz” Juli­ta, dzi­en­nikar­ka plotkarsko-sen­sacyjnego por­talu Meganewsy.pl ma napisać tekst o śmier­ci pop­u­larnego akto­ra. Pozornie nic, ale szy­bko okazu­je się, że ta śmierć nie była taka pros­ta jak może się wydawać. Książ­ka zaczy­na się jak typowy pol­s­ki krymi­nał, moc­no osad­zony w rzeczy­wis­toś­ci ale jed­nocześnie – przy­na­jm­niej z początku – taki opar­ty na znanym schema­cie – zbrod­ni, która nie jest taka jak się wyda­je. W drugim tomie serii „Kimkol­wiek jesteś” akc­ja nabiera niesamowitego tem­pa – już nie śmierć akto­ra, a poli­ty­czne roz­gry­wka. Trze­ci tom łączy katas­trofę gór­niczą (a właś­ci­wie bardziej eko­log­iczną) i rozwój sztucznej inteligencji. Wszys­tkie powieś­ci mają podob­ny układ — pewne zupełnie niepo­zornie związane ze sobą wydarzenia sta­ją się prze­jrzyste gdy spo­jrzymy na nie przez pryz­mat nowych tech­nologii a zwłaszcza Internetu.

 

No właśnie – poza pow­tarza­ją­cy­mi się posta­ci­a­mi moty­wem prze­wod­nim całej try­logii jest wpływ tech­nologii na nasze życie. Sza­małek kon­cen­tru­je się przede wszys­tkim na zagroże­ni­ach związanych z Inter­netem. Ale nie chodzi o to na jakie strony wchodz­imy, tylko o to jakie dane na nasz tem­at są pozyski­wane i prze­chowywane, co kry­je się poza zasięgiem wzroku zwykłego użytkown­i­ka sieci, i jak wiele nierozważnych i niebez­piecznych zachowań towarzyszy nam przy codzi­en­nym życiu. Powieś­ci Sza­mał­ka moż­na nazwać po częś­ci eduka­cyjny­mi. Po ich lek­turze chce się odin­stalować połowę aplikacji z tele­fonu, zmienić pro­gram oper­a­cyjny, poważnie przeczy­tać wszys­tkie mil­ion stron warunk­ów umowy kole­jnego zain­stalowanego pro­gra­mu. Jed­nocześnie Sza­małek prze­my­ca w swoich książkach zupełnie realne rozwiąza­nia prob­le­mu – jak korzys­tać z sieci i nie sprzedać całej swo­jej pry­wat­noś­ci. Czy­ta­ją książkę miałam wraże­nie jak­bym słysza­ła rady i narzeka­nia moich przy­jaciół którzy zaj­mu­ją się pracą nad pro­gra­ma­mi zapew­ni­a­ją­cy­mi bez­pieczeńst­wo w sieci (co ciekawe jest ich pro­gram w książce nie raz wymieniony co wywołało w ogóle falę entuzjazmu).

 

Jed­nak gdy­by powieś­ci dostar­cza­ły jedynie wartoś­ci eduka­cyjnej czy ostrze­gały przed zagroże­ni­a­mi współczes­noś­ci pewnie nie przeczy­tałabym całej try­logii w trzy dni. Otóż to są po pros­tu niesły­chanie sprawnie napisane książ­ki, gdzie autor nie tylko stworzył ciekawe postaci ale przede wszys­tkim – nie boi się myśleć w skali prawdzi­wego thrillera. Czyli nie wszys­tko dzieje się tylko w Warsza­w­ie – bohaterowie wyrusza­ją w świat i zde­cy­dowanie odry­wa­ją się od ekranów kom­put­erów. A do tego autor na tyle dobrze prowadzi wąt­ki oby­cza­jowe, że jak w przy­pad­ku naprawdę wcią­ga­ją­cych powieś­ci chce­my w końcu wiedzieć czy dzi­en­nikar­ka Juli­ta i ponury spec od bez­pieczeńst­wa Janek Tran mogą być razem czy nie. Zresztą tu podz­iękowa­nia dla auto­ra za stworze­nie chy­ba jed­nego z pier­wszych tak dobrze napisanych bohaterów – Polaków wiet­nam­skiego pochodzenia – którzy nie są postacią dru­go­planową czy karykat­u­ral­ną. Aż bym obe­jrza­ła z nim ser­i­al. Muszę przyz­nać, że to jest w ogóle ciekawe bo cza­sem jak czy­tałam o bohat­er­ach try­logii to miałam poczu­cie, że autor ma bard­zo fil­mową wyobraźnię i doskonale zda­je sobie sprawę jak jego sce­ny mogły­by wyglą­dać w ekraniza­cji. Jestem ciekawa czy się tego doczekamy bo na moje oko — to jest doskon­ały materiał.

 

 

Jak pisałam – całość połknęłam w trzy dni a ostat­ni tom czy­tałam jak­by ktoś mi liczył czas – musi­ałam wiedzieć co się zdarzy i przede wszys­tkim – czy sprawy uda się doprowadz­ić do koń­ca. Jed­nocześnie – co chy­ba jest w tym wszys­tkim naj­ciekawsze, to są takie książ­ki, które nawet jeśli bohaterowie odniosą jakieś zwycięst­wo – to jed­nocześnie – nie zni­ka prob­lem z którym się mierzą. To nada­je im takiego głęb­szego wymi­aru. Tak wciąż jest to wcią­ga­ją­ca lit­er­atu­ra pop­u­lar­na ale jed­nocześnie zmusza­ją­ca do reflek­sji nad otacza­ją­cym nas światem i nie pozostaw­ia­ją­ca złudzeń, że przyjdzie się nam z podob­ny­mi prob­le­ma­mi jeszcze wiele razy mierzyć. Zresztą jeśli w ogóle mogłabym za coś jeszcze pochwal­ić auto­ra to za takie przyz­woite osadze­nie powieś­ci w rzeczy­wis­toś­ci. Są tam ele­men­ty które pozwala­ją stwierdz­ić że autor we wszys­tkim się ori­en­tu­je, topografię miast zna, i czy­tał uważnie gaze­ty ale jed­nocześnie – nie wrzu­ca nam czter­dzi­es­tu stron infor­ma­cji które zacz­erp­nął z najróżniejszych źródeł.  Jed­nocześnie tą jego lekko alter­naty­wną Pol­skę da się bez trudu odnieść do naszej współczes­noś­ci i niemal pal­cem wskazać do jakich nazwisk i zjawisk pije autor.

 

W mojej głowie książ­ki dzielę na takie, których bohaterów nie cier­pię i w sum­ie nie chcę wiedzieć czy będą szczęśli­wi i tacy których lubię. Sza­małkowi udała się trud­na rzecz – Juli­ty głównej bohater­ki cyk­lu początkowo nie lubiłam, ale udało się autorowi przekon­ać mnie, że jed­nak warto tą zde­cy­dowanie zafik­sowaną na pra­cy dziew­czynę pol­u­bić. Przyz­nam nawet, że pod koniec było mi przykro, że oto przeczy­tałam trzy tomy i nie mogę sięgnąć po kole­jny. Nie mam wąt­pli­woś­ci że autor coś jeszcze napisze – zwłaszcza że jak patrzę w jakim tem­pie ukaza­ły się jego kole­jne książ­ki – to prob­le­mu z pisaniem szy­bko i przy­jem­nie nie ma, ale jed­nak już nigdy nie będę w tak luk­su­sowej sytu­acji by mieć na wyciąg­nię­cie ręki wszys­tkie jego powieś­ci na raz. Chy­ba że znów będę udawała , że nic nie wychodzi aż mi się naz­biera na dłuższą lekturę.

 

 

Powieś­ci Sza­mał­ka zaczy­na­ją się od stwierdzenia, że to nie jest sci­ence fic­tion. I rzeczy­wiś­cie, to co opisu­je choć wyda­je się pieśnią przyszłoś­ci jest naszą ter­aźniejs­zoś­cią. Jed­nocześnie – epi­demia zakpiła z auto­ra i akc­ja jego powieś­ci osad­zona w październiku 2020 (ale bez covidu) jed­nak jest już sci­ence fic­tion. Ale takim do którego z przy­jem­noś­cią ucieka się kiedy za oknem jest październik 2020 – miesiąc, którego nikt nie mógł przewidzieć i od którego miło zwiać. Nawet w świat pełen cyfrowych niebezpieczeństw.

Gdziekol­wiek spo­jrzysz” – ostat­ni tom Try­logii „Ukry­ta Sieć” Jaku­ba Sza­mał­ka miała pre­mierę 14.10. i jest już dostęp­na w księ­gar­ni­ach. Jeśli nie czy­tal­iś­cie to pole­cam za jed­nym zamachem wchłonąć całą trylogię.

 

PS: Wpis pow­stał we współpra­cy z wydawnictwem W.A.B

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online