Home Ogólnie W połowie lata czyli lipcowe podsumowanie miesiąca

W połowie lata czyli lipcowe podsumowanie miesiąca

autor Zwierz

Jak może zauważyliś­cie w poprzed­nim miesiącu nie było pod­sumowa­nia miesią­ca. Nie dlat­ego, że zwierz jakoś strasznie nie chci­ał go robić. Po pros­tu ock­nął się koło połowy miesią­ca kiedy było za późno. Dziś co praw­da jest szósty ale jeszcze za późno nie jest. Przy­na­jm­niej zwierz ma taką nadzieję.

orca-1

Zwierz ilus­tru­je wpis Orka­mi wszyscy wiemy dlaczego

Na początek kilka wpisów z bloga. Zwierz ma wciąż pewnie wątpliwości, czy się wam za bardzo nie narzuca ale ostatecznie tak często dochodzą go głosy, że coś jednak ominęliście że postanowił nie rezygnować z podrzucania wam własnych linków. Jednocześnie musi zwierz przyznać, że zawsze się trochę źle czuje jak jest podsumowanie tygodnia – jakby was trochę oszukiwał. Niech więc będzie wiadome, że robienie takiego wpisu zajmuje prawie tyle samo czasu co szukanie anglików w żywopłotach.

Koniec świa­ta nie ma na imię Kim czyli o kul­turze nien­aw­iś­ci - wpis zain­spirowała jed­na znaleziona w sieci uwa­ga, o tym, że Kim Kar­dashi­an jest znakiem koń­ca kul­tu­ry pop­u­larnej. Zwierz zaczął czy­tać, przyglą­dać się i oce­ni­ać aż w końcu wyszedł mu wpis który bard­zo lubi — bo trafnie odd­a­je nie tyle to co zwierz myśli o Kim Kar­dashi­an ale o pewnym schema­cie odbioru kul­tu­ry pop­u­larnej w ogóle.

15 lat minęło czyli dokąd x‑meni zaprowadzili ekraniza­c­je komik­sów - od cza­su kiedy 15 lat temu okaza­ło się, że ekraniza­c­ja komik­su może przynieść wytwórniom spore zys­ki, świat kom­plet­nie stanął na głowie i dziś więcej jest w kinach super bohaterów niż złoczyńców. Zwierza ta sytu­ac­ja bawi i intrygu­je. Przede wszys­tkim jed­nak trze­ba sobie zadać pytanie — co dalej, bo ile razy moż­na w kółko słuchać tej samej piosen­ki o dziel­nym rycerzu.

Mięsko będzie czyli o uprzed­miotowia­n­iu mężczyzn z Mag­ic Mike XXL w tle — wbrew pozorom nie jest to recen­z­ja fil­mu ani nawet jego oce­na. To reflek­s­ja która pojaw­iła się przy okazji pro­mocji fil­mu a doty­czą­ca męskiego ciała w kul­turze pop­u­larnej. Czy na pewno powin­no być trak­towane tak samo jak kobiece ? A może to jest zły trop i to kobi­ety powin­ny być trak­towane jak mężczyźni? Żad­nych łatwych odpowiedzi ale całkiem poważne dylematy.

Razem raźniej czyli z kumpla­mi przez Hol­ly­wood - ludzie się przy­jaźnią, cza­sem ludzie którzy się przy­jaźnią wszyscy wykonu­ją ten sam zawód. Zwierz poświę­cił chwilę cza­su i rzu­cił okiem na aktorskie grupy które lubią razem grać. Od tych którzy rządzili Hol­ly­wood za cza­sów Bog­a­r­ta po współczes­ną inwazję Bry­tyjczyków. Zan­im wyruszysz na wyprawę dobrze zebrać drużynę.

Quite use­leess czyli właś­ci­wie dlaczego — zwierz próbu­je odpowiedzieć na fun­da­men­talne pytanie dlaczego bez fikcji się nie da. Jed­nocześnie dowodzi że każ­da argu­men­tac­ja spraw­ia, że odpowiedź co raz bardziej nam umy­ka. Jeden z tych wpisów w których zwierz chce powiedzieć coś ważnego choć niekoniecznie się to udaje.

6927078-orca-wallpaper

No dobra tyle reklamy zwierza. Jeśli jesteście nadal spragnieni tekstów zwierzowych to pojawiają się one wciąż na Onet i czasem na Seryjnych i obowiązkowo co miesiąc w Gallopie (tak tym czasopiśmie hippicznym). W ostatnim numerze zwierz pisze o małych kucykach. A teraz przejdźmy do wpisów z innych blogów — ta cześć która zapewne interesuje was najbardziej.

Bóg jest kobi­etą czyli Mag­ic MIke XXL - Mysz z właś­ci­wą sobie pra­cow­itoś­cią i lekkim odchyłem popełniła wpis mon­u­men­tal­ny a to dopiero część pier­wsza. Jeśli chce­cie poz­nać wszys­tkie argu­men­ty za tym by rzu­cić wszys­tko i pobiec obe­jrzeć wys­tępu Tatu­ma i spół­ki w nowym Mag­ic Mike to koniecznie zajrzyj­cie do tek­stu. Co więcej to dopiero pier­wsza część bez spoil­erów zwierz zapowiedzi­ała drugą gdzie odniesie się do konkret­nych ele­men­tów fabuły. Mysza twierdzi że wszys­tko z nią w porząd­ku i zwierz grzecznie w to wierzy.

W jakich warunk­ach nie mogę czy­tać - zwierz musi powiedzieć, że pol­u­bił wpis jak przeczy­tał że autor­ka nie może czy­tać jak pod­słuchu­je. Zwierz ma to samo dlat­ego rzad­ko w tramwa­ju uda­je mu się skończyć rozdzi­ał. Ogól­nie niesprzy­ja­ją­cych warunk­ów do lek­tu­ry każdy z nas zna­jdzie całkiem sporo. Zwier­zowi bard­zo podo­ba się pomysł na blog który wychodzi poza zwykłe pisanie o książkach i zagłębia się w czy­tanie jako całe zjawisko. To naprawdę fajny pomysł i powin­niś­cie blo­ga pol­u­bić i czy­tać. A w ogóle to jego autor­ka jest oso­biś­cie bard­zo miła — zwierz miał okazję poz­nać i zaświadcza

Lek­ki zagad­kowy wpis waka­cyjny - jeśli chodzi o Ninedin to wystar­czy ją posadz­ić z bratan­icą przed telewiz­orem by dostać doskon­ały wpis. Nic więcej zwierz nie doda bo pewnie zep­suł­by przy­jem­ność ale miło patrzeć jak ktoś wsią­ka w świat w który już tak wielu wsiąkło. Nieste­ty Ola wyjeżdża na miesiąc i jako żywo pewnie jej na blogu nie zobaczymy a szko­da. Bo jej wpisy to jak świę­to — dobre, ciekawe i zawsze się je przy­jem­nie czyta.

Mias­ta w komik­sach - zwierz widzi­ał link do wpisu kil­ka razy zan­im rzu­cił okiem na ten tekst który pokazu­je nam dru­go­planowego ale wciąż ważnego bohat­era komik­sowych opowieś­ci. Zwierz pole­ca — zwłaszcza, że sam o komik­sach pisze mało i zawsze się cieszy kiedy ktoś pode­j­mu­je tem­at który zwier­zowi pętał się po głowie (a były w niej już te komik­sowe mias­ta). W każdym razie warto poczy­tać Lek­turę Obow­iązkową bo jak już zwierz na pewno pisał to blog z pomysłem i naprawdę ciekawy­mi tem­ata­mi postów.

6 filmów które lep­iej obe­jrzeć zami­ast Pix­els — Ich­a­bod przyłącza się do bezl­i­tosnych kry­tyków Pix­eli — fil­mu który zden­er­wował nie tylko wiel­bi­cieli gier kom­put­erowych ale wszys­tkiego co dobre i lgog­iczne w kine­matografii. Być może więc podob­nie jak zwierz zrezygnu­je­cie z sean­su a zami­ast niego zde­cy­du­je­cie się na inne filmy. Ich­a­bod pole­ca sześć lep­szych tytułów i zwierz pod więk­szoś­cią z nich może się pod­pisać obiema ręka­mi. Zwłaszcza pod Scot­tem Pilgrimem.

Pop­kul­tura i dzieci — autor­ka Kaczej Zupy przeży­wa lek­ki kryzys sen­su blo­gowa­nia ale jed­nocześnie pisze bard­zo fajne tek­sty. Ten przy­padł zwier­zowi do gus­tu jako taki który pode­j­mu­je aspekt życia o którym mało się mówi. Jak dzieci wpły­wa­ją na nasz odbiór pop­kul­tu­ry, jej znacze­nie w naszym życiu czy nawet jeden seans. Zdaniem zwierza to całkiem ciekawa lek­tu­ra dla wszys­t­kich wiel­bią­cych pop­kul­turę geeków którzy kiedykol­wiek chcieli­by się doro­bić dzieci. A poza tym to po pros­tu fajny wpis.

Piani­no jako narzędzie Patri­ar­chal­nej opresji - Rusty pisze o Z Dala od Zgiełku i Tamarze Drewe ale zwierz linku­je wpis głównie dlat­ego, że jeśli obe­jrzy­cie lub przeczyta­cie Z dala od Zgiełku dowiecie się jak prze­cu­d­owny jest tytuł not­ki Rusty. Trochę szko­da że blog dzi­ała tylko połow­icznie kon­cen­tru­jąc się głównie na reca­pach Teen Wol­fa ale zwierz rozu­mie, że nie zawsze jest na pisanie czas. W każdym razie zwierz pole­ca notkę i seans obu omaw­ianych w nim filmów (oraz lek­turę książ­ki i komiksu).

Jak zostać elfem pog­a­rdy. Prak­ty­czny prze­wod­nik w pię­ciu krokach — Mar­ta pokazu­je nam, że pog­a­rdli­wy wyraz twarzy może być naszą najwięk­szą bronią w walce ze światem. Jed­nocześnie uczy, jak w łatwy i przy­jem­ny sposób znaleźć w sobie odpowied­ni dys­tans do świa­ta. Wpis jest prze­cud­ny i wszyscy powin­niśmy nauczyć się odpowied­niego dys­tan­su do ludzi. Nie zasługu­ją na nasz uśmiech

Nowa fala social media – zwierz naprawdę nie wiedzi­ał o ist­nie­niu Snapcha­ta i Periscope póki nie dowiedzi­ał się jak­iś czas temu od Pawła. Dziś sporo osób nadal nie do koń­ca rozu­mie o co w tych nowych social media chodzi. A chodzi o bard­zo ciekawe zjawisko jakim jest pró­ba uch­wyce­nia chwili na chwilę. Przeczy­ta­j­cie a powin­niś­cie nieco lep­iej zrozu­mieć, dlaczego na face­booku siedzą już tyko starzy i nud­ni ludzie … czyli my.

whale_orca

Nor­mal­nie zwierz umieś­cił­by tutaj jeszcze spis wydarzeń z poprzed­niego miesią­ca ale obaw­ia się,że nie ma na to siły — zwłaszcza, że jak wszyscy doskonale wiemy, jest po pros­tu za gorą­co na myśle­nie a co dopiero na szukanie poważnych pop­kul­tur­al­nych wiado­moś­ci w Internecie. Dlat­ego dziś właś­ci­wie dostal­iś­cie takie pod­sumowanie miesią­ca które spoko­jnie moż­na było­by nazwać kar­nawałem Blo­gowym. Dobra stara trady­c­ja która w sum­ie powin­na być podtrzymy­wana przez więk­szą grupę blogerów. A zwierz przy­pom­i­na, że jeszcze jutrze­jszy pod­cast i czeka was kil­ka dni wpisów podróżnych i to z ser­ca Tatr czy z Zakopanego. Co więcej ist­nieje możli­wość, że przez te kil­ka dni zwierz będzie pisał blo­ga na spółkę z tajem­niczym goś­ciem. Gość się zapewne ujawni w cza­sie pisa­nia wpisów.

Ps: Zwierz obe­jrzał zwias­tun Dead­poola i wcale nie jest jakoś tak niesamowicie zach­wycony. Jasne jest miejs­ca­mi zabawny ale miejs­ca­mi jest… żaden. Miło zobaczyć Dead­poola na ekranie ale to jed­nak nie jest dokład­nie to co mogło­by być. No ale nie oce­nia się fil­mu po trail­erze więc poczekamy do premiery.

Ps2: Zwierz jak zawsze czeka na lin­ki do fajnych blogów które czyta­cie. Starznie trud­no znaleźć w Internecie nowe intere­su­jące blogi.

7 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online