Home Seriale W słabej formie czyli “Wellmania”

W słabej formie czyli “Wellmania”

autor Zwierz
W słabej formie czyli “Wellmania”

Nie dawno pisząc o Gwyneth Pal­trow zwracałam uwagę na to jak bard­zo poję­cie „wellnes” stało się w ostat­nich lat­ach tak pojemne, że mieś­ci się w tym zarówno dban­ie o zdrowie, ćwiczenia jak i cały zestaw najdzi­wniejszych prak­tyk, które niewiele wspól­nego mają z nauką, ale mają wydłużyć nasze życie i uczynić nas młod­szy­mi, lep­szy­mi i niemal nieśmiertel­ny­mi. Wellnes to przede wszys­tkim olbrzy­mi rynek, który sprzeda­je częs­to szy­bkie i łatwe sposo­by na to by doprowadz­ić swo­je zdrowie i życie do ładu. I właśnie tym aspek­tem tego tren­du teo­re­ty­cznie zaj­mu­je się „Well­ma­nia”, nowy ser­i­al Net­flixa luźno opar­ty o książkę Brigid Delaney, aus­tral­i­jskiej dzi­en­nikar­ki, która poszuki­wała właśnie zdrowia i życiowego bal­an­su. Tem­at świet­ny, ale ser­i­al… niekoniecznie umie się na tym tema­cie skoncentrować.

 

Bohaterką seri­alu jest Liv. Zbliża­ją­ca się czter­dzi­est­ki kry­ty­ka kuli­nar­na, która jest na grani­cy wielkiego przeło­mu w kari­erze. Zapro­ponowano jej prowadze­nie show kuli­narnego, które wyniesie ją na nowe poziomy rozpoz­nawal­noś­ci i sławy. Liv musi tylko na chwilkę skoczyć do rodzin­nej Aus­tralii na urodziny koleżan­ki i już może otworzyć nowy rozdzi­ał swo­jego życia. Kiedy na skutek zbiegu okolicznoś­ci Liv traci swo­ją zieloną kartę, okazu­je się, że powrót do Nowego Jorku nie będzie łatwy. Musi ona bowiem dostać zaświad­cze­nie od lekarza, że jest w dobrym fizy­cznym stanie. A to nie będzie proste biorąc pod uwagę, że przez całe doty­chcza­sowe życie unikała ćwiczeń, doskonale się baw­iła, alko­holu i narko­tyków nie unikała, a swo­je zdrowie staw­iała na ostat­nim miejs­cu. A ponieważ Liv nie za bard­zo ma czas — rzu­ca się w pomysły wellnes, od oczyszcza­jącej lewaty­wy, po długie posty.

 

Well­ma­nia S1. Celeste Bar­ber as Liv Healy in Well­ma­nia S1, Cr. Cour­tesy of Net­flix © 2023

 

Jak widzi­cie — sam punkt wyjś­cia brz­mi nieźle. Ale potem dosta­je­my straszny misz masz. Z jed­nej strony mamy reflek­sje doty­czące tych wszys­t­kich nowych metod, z drugiej — prostą pochwałę klasy­cznych metod mają­cych popraw­ić zdrowie — zmi­ana diety, uczęszczanie na siłown­ię, sen i brak całonoc­nych imprez. Ser­i­al właś­ci­wie dość szy­bko odrzu­ca wyśmiewanie czy obser­wowanie różnych dzi­wnych tech­nik związanych z wellnes i sku­pia się na wątkach oby­cza­jowych. Bo oczy­wiś­cie, prob­le­my fizy­czne bohater­ki, są dru­go­planowe wobec jej prob­lemów psy­cho­log­icznych. Jak się dowiadu­je­my ma za sobą nieprzepra­cow­aną traumę i sporo lęków, którym nigdy nie staw­iła czoła. Do tego jej relac­je z rodz­iną są skom­p­likowane — spiera się zarówno z matką jak i bratem, częs­to ma poczu­cie, że zawodzi swoich blis­kich. Nie mówiąc już o relac­jach ze swo­ją najlep­szą przy­jaciółką, która chy­ba tylko cud­em nadal utrzy­mu­je z nią znajomość.

 

Cały czas oglą­da­jąc ser­i­al miałam poczu­cie, że omi­ja on kil­ka pod­sta­wowych prob­lemów. Po pier­wsze — Liv nie jest szczegól­nie miłą osobą. Rzekłabym, że wszys­tko czego się o niej dowiadu­je­my pokazu­je nam dość ego­isty­czną jed­nos­tkę całkowicie skon­cen­trowaną na sobie. Tym­cza­sem ser­i­al w dużym stop­niu bazu­je na tym, że powin­niśmy jej współczuć i uznawać ją za ofi­arę okolicznoś­ci. Ilekroć, ktoś z bohaterów mówi Liv o tym jak negaty­wne jest jej zachowanie — kil­ka scen później mamy znów współczuć bohater­ce albo ktoś zapew­nia ją, że wcale nie jest złym człowiekiem. Prob­lem w tym, że jeśli całe życie zachowu­jesz się ego­isty­cznie wobec innych osób, to w pewnym momen­cie — nawet przy całym współczu­ciu wobec nie rozwiązanych spraw, trze­ba przyz­nać, że być może nie jest to najlep­sza oso­ba. Przy czym cały ser­i­al umac­nia ten schemat, że jeden dobry gest wystar­czy by wyrów­nać lata ego­isty­cznych i niewłaś­ci­wych zachowań.

 

Well­ma­nia S1. Celeste Bar­ber as Liv Healy in Well­ma­nia S1, Cr. Cour­tesy of Net­flix © 2023

 

Ale to w sum­ie kwes­t­ia oso­bistych inter­pre­tacji. Tym co mnie bardziej niepokoi to ele­ment obec­ny w głównej — zdrowot­nej nar­racji. Bohater­ka ma przez sto­sunkowo krót­ki czas unikać uży­wek, imprez i trzy­mać się zdrowej diety. Fakt, że nie jest w stanie np. zrezyg­nować z alko­holu (co powin­na zro­bić biorąc pod uwagę jej wyni­ki a zwłaszcza ciśnie­nie) zapala od razu czer­woną lamp­kę. Alko­hol pojaw­ia się w tym seri­alu non stop, choć jeden z dru­go­planowych bohaterów wal­czy z uza­leżnie­niem, to nigdy — nie pojaw­ia się ani odrobi­na sug­estii, że prob­lem z alko­holem, wychodzą­cym poza impre­zowanie ma sama Liv. Tym­cza­sem — fakt, że nawet w obliczu możli­woś­ci zała­ma­nia swo­jej kari­ery — nie jest w stanie nie pić to dla mnie niesamowi­ta czer­wona fla­ga. Ser­i­al tratu­je to jed­nak zaskaku­ją­co lekko i nigdzie bohater­ka nie ma takiej bezpośred­niej roz­mowy, gdzie ktoś jej mówi — to jest niebez­pieczny moment, który doty­czy czegoś więcej niż tylko zdrowia. No ale właśnie — jak­by gdzieś tam w tym wszys­tkim — ten jeden oczy­wisty wątek się nie pojaw­ia. Jest czymś nieco innym prowadz­ić niezdrowy styl życia a czym innym bal­an­sowanie na grani­cy uza­leżnienia czy nawet tej grani­cy przekroczenie.

 

Im dłużej oglą­dałam ser­i­al tym bardziej miałam wraże­nie, że gdzieś po drodze zupełnie pomiesza­ły się tropy i pomysły. Bohater­ka tak naprawdę nie bierze udzi­ału w obsesji wellnes tylko po pros­tu musi się wyleczyć z prob­lemów zdrowot­nych. Robi to w klasy­czny sposób. Wąt­ki doty­czące wellnes — jak wątek tren­er­ki sek­su, pojaw­ia­ją się na drugim planie. Sporo mamy tu wątków oby­cza­jowych, ale są one zaskaku­ją­co schematy­czne. Na przykład jest wątek bra­ta bohater­ki, który ma bard­zo apodyk­ty­cznego narzec­zonego. Ich wątek, jest całkiem ciekawy — bo rzeczy­wiś­cie jeden z nich ma prob­lem z pode­j­mowaniem decyzji, a dru­gi — chce decy­dować o wszys­tkim. To niezły wątek, ale ser­i­al znów prowadzi do dość prostego rozwiąza­nia — bohaterowie tak naprawdę w żad­nym momen­cie poważnie nie roz­maw­ia­ją o swoich prob­lemach. Jasne, jest kil­ka melo­dra­maty­cznych schematów, ale jak na ser­i­al, który chce przekon­ać widza, że mówie­nie o swoich prob­lemach i emoc­jach jest kluc­zowe dla zdrowia — ser­i­al niezwyk­le częs­to korzys­ta z niekoniecznie pogłębionych schematów.

 

Well­ma­nia S1. Celeste Bar­ber as Liv Healy in Well­ma­nia S1, Cr. Cour­tesy of Net­flix © 2023

 

Well­ma­nia” potenc­jal­nie mogła­by w dow­cip­ny sposób sko­men­tować modę na wellnes, wskazać, ile w tym wszys­tkim jest szans i prob­lemów. Tylko, że w ogóle tego nie robi. Tak naprawdę wąt­ki związane z wellnes nigdy nie zosta­ją pogłębione. Nie ma też spo­jrzenia na to jak bard­zo wellnes to dziś mło­da osób zamożnych, jak częs­to stoi w sprzecznoś­ci z medy­cyną, ofer­u­jąc proste rozwiąza­nia prob­lemów, które wyma­ga­ją dłuższego, częs­to far­mako­log­icznego leczenia. Dosta­je­my więc po pros­tu zwykły ser­i­al oby­cza­jowy, który wpa­sowu­je się w modne w ostat­nich lat­ach pro­dukc­je, gdzie kluc­zowe są niezbyt sym­pa­ty­czne postaci, które mają przeżyć wielką przemi­anę (co zwyk­le wychodzi dużo łatwiej niż w życiu). A szko­da bo naprawdę w kul­turze wellnes odbi­ja się całkiem sporo wątków społecznych, gospo­dar­czych a nawet poli­ty­cznych. To jest ide­al­ny przykład zjawiska, na którym moż­na pokazać, jak pode­jś­cie do zdrowia, samopoczu­cia, jakoś­ci życia, różnicu­je nas społecznie. Ser­i­al jed­nak tymi wątka­mi się nie zaj­mu­je, zupełnie nie pogłębi­a­jąc swo­jego wyjś­ciowego tem­atu nawet w kome­diowy sposób.

 

Jed­nym z ele­men­tów, którym ser­i­al przy­cią­ga wid­own­ię jest aktor­ka w głównej roli. Celeste Bar­ber, to komicz­ka znana przede wszys­tkim z social mediów, gdzie par­o­di­u­je mod­el­ki i influ­encer­ki odt­warza­jąc ich pozowane zdję­cia i video. Od razu powiem Bar­ber jest całkiem niezłą aktorką. Co ciekawe — moim zdaniem lep­iej wypa­da w tych wątkach dra­maty­cznych niż w kome­diowych. Aktorsko zde­cy­dowanie nie zawodzi — nawet jeśli nie przepadam za jej bohaterką. Na pewno nie jest to jeden z tych wys­tępów, w którym każe się komiczce pow­tarzać jej najlep­sze numery z Inter­ne­tu. Co powiedzi­awszy — zde­cy­dowanie zabawniejsza jest Baber w swoich social medi­ach bez porów­na­nia sym­pa­ty­czniejsza i zabawniejsza niż w seri­alu. Ale rola jest niezła, więc jeśli chce­cie się przekon­ać, jak wypad­nie w fab­ule, to moim zdaniem się nie zawiedziecie.

 

Well­ma­nia S1. (L to R) JJ Fong as Amy Kwan, Celeste Bar­ber as Liv Healy in Well­ma­nia S1, Cr. Cour­tesy of Net­flix © 2023

 

Nie wiem, może „Well­ma­nia” nie jest taka zła, ale jakoś oglą­da­jąc ser­i­al czułam się jak­by… znies­mac­zona. Mam wraże­nie, że ser­i­al próbował kome­diowo przed­staw­ić coś co wcale zabawne nie jest, a kiedy zde­cy­dował się sięgnąć po poważniejsze wąt­ki to wyszło schematy­cznie. A szko­da, bo naprawdę była szansa opowiedzieć his­torię ważną i ciekawą. Taką, która miała­by w sobie jakąś szczerość, pozwala­jącą także wid­zowi surowiej spo­jrzeć na swo­je życie i zdrowie. A tak — wyszło coś co jest przede wszys­tkim nijakie. A szko­da bo zawsze żal his­torii, która ma potencjał.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online