Home Tak sobie myślę 25 miłych rzeczy na dni nie najlepsze czyli zwierz was trochę pociesza

25 miłych rzeczy na dni nie najlepsze czyli zwierz was trochę pociesza

autor Zwierz

Inter­net częs­to próbu­je nas przekon­ać, że wszyscy mają właśnie najlep­szy moment w swoim życiu. Wszys­tko im wychodzi, są szczęśli­wi a kasa syp­ie się im na głowę wiaderka­mi. Jed­nocześnie wszyscy wiemy, że tak nie jest — choć cza­sem daje­my się zwieść wiz­ji że wszys­tkim zawsze jest dobrze. Dziś zwierz przy­go­tował taki mały wpis w którym zamieszcza same — wybrane przez siebie — fajne rzeczy, które może popraw­ią wam humor albo po pros­tu ucieszą, jeśli macie gorszy moment w życiu. Jest ich dokład­nie dwadzieś­cia pięć.

1. Jeśli macie Show­max (albo Play, który pozwala korzys­tać z Show­max przez rok za dar­mo) to koniecznie zajrzyj­cie do propozy­cji ang­iel­s­kich bo tam zna­jdziecie ser­i­al The Dur­rells. To his­to­ria ang­iel­skiej rodziny (wdowy i czwór­ki jej dzieci) która paku­je man­at­ki i przenosi się w lat­ach trzy­dzi­estych ubiegłego wieku z Wielkiej Bry­tanii na Kor­fu. Ser­i­al opar­ty jest o wspom­nienia najmłod­szego z rodzeńst­wa Ger­ar­da Dur­rel­la, który wyrósł by zostać słyn­nym zoolo­giem i prop­a­ga­torem ochrony przy­rody. Z kolei jeden z jego braci został znanym pis­arzem. Na razie w seri­alu wszyscy są rozwydr­zony­mi nas­to­latka­mi, którzy próbu­ją znaleźć swo­je miejsce na przepięknej, słonecznej wyspie, która jed­nak jest bard­zo róż­na od rodzin­nej Anglii. Uroczy oby­cza­jowy ser­i­al z cud­owny­mi zalany­mi słońcem krajobrazami.

 

 

2. Cross­walk the Musi­cal - James Cor­den znany jest z zabawnych i niety­powych pomysłów kome­diowe seg­men­ty w swoim wiec­zornym show. Więk­szość z was pewnie kojarzy Car­pool Kareoke — seg­ment w którym Cor­den jeździ po mieś­cie ze znany­mi piosenkarza­mi i śpiewa wraz z nimi do piosenek lecą­cych z radia. Zwierz jed­nak nie słyszał by ktoś pole­cał seg­ment “Cross­walk The Musi­cal”. Pomysł jest prosty — zespół aktorów (w tym Cor­den) wykonu­ją najważniejsze piosen­ki ze znanych musi­cali na pasach pod stu­dio w którym nagry­wany jest pro­gram. Haczyk w tym że nikt nie zatrzy­mu­je ruchu więc kole­jne numery muszą się zmieś­cić między jed­ną a drugą zmi­aną świateł. Jest to przez­abawne — zwłaszcza że kierow­cy (za każdym razem nowi) nie mają poję­cia o co chodzi). To dow­cip który nie przeszkadza w codzi­en­nym ruchu samo­chodowym a jest zabawny. Zwierz pole­ca zwłaszcza wyko­nanie Pięknej i Bestii bo udało się zaprosić całkiem sporą grupę aktorów z ory­gi­nal­nej fil­mowej obsady.

 

 

3.Zwierz nie ma jakoś długiego opisu. To są panowie zbier­a­ją­cy śmier­cie którzy wysiedli ze śmiecia­r­ki żeby się pohuś­tać na huśtawkach. I słusznie zrobili.

 

4. Kup­cie sobie His­torię nat­u­ral­ną smoków - książ­ka wyszła co praw­da już w lutym ale zwierz pomyślał że może jeszcze nie wiecie, że moż­na w Polsce kupić poważne opra­cow­anie doty­czące smoków. Ogól­nie powiedzmy sobie szcz­erze, wszys­tko jest lep­sze kiedy dodamy do tego słowo smo­ki (nawet “borowanie ze smoka­mi” brz­mi jakoś bardziej zachę­ca­ją­co). Poza tym książ­ka jest wyjątkowo ład­na i będziecie mogli szpanować okład­ką na mieś­cie. Albo postaw­ić na półce i nieco kon­fun­dować swoich mniej geekows­kich znajomych.

5. Może­cie już zacząć odkładać kasę bo właśnie pojaw­iła się infor­ma­c­ja że pojaw­ią się Funko Popy z bohat­era­mi Parks and Recre­ation — jed­nego z najbardziej pozy­ty­wnych ser­i­al kome­diowych ostat­nich lat. Nie musi­cie kupować wszys­t­kich, wystar­czy że kupicie sobie fig­urkę Rona Swan­sona. Pra­cown­i­ka urzę­du, który co praw­da nie wierzy w zor­ga­ni­zowaną władzę ale za to daje najlep­sze życiowe rady i ma najlep­sze wąsy. Jeśli nie oglą­dal­iś­cie seri­alu to w sum­ie idź­cie go zobaczyć. Na pewno poprawi wam humor i sprawi, że zrozu­miecie jak faj­na jest infor­ma­c­ja o fig­urce ze Swansonem.

 

6. Wszyscy czeka­ją na nowe Kacze Opowieś­ci (jak nie czeka­cie to zaczni­j­cie — będzie fajnie) i od wczo­raj moż­na zobaczyć nową czołówkę. Zwierz jed­nak nadal uważa że nic tak nie pod­nosi na duchu jak oglą­danie nowej obsady głosowej seri­alu śpiewa­jącej klasy­czną wer­sję piosen­ki. Zwierz uśmiecha się ilekroć słucha tego wyko­na­nia. Zwłaszcza że zaw­iera ono Davi­da Ten­nan­ta. Inny­mi słowy Uhuuu

7. Jeśli chce­cie zobaczyć, że aktorzy naprawdę mają coś ciekawego do powiedzenia to wye­limin­u­j­cie z roz­mowy słabo przy­go­towanych dzi­en­nikarzy. W serii Vari­ety “Actors on Actors” posłucha­cie jak aktorzy roz­maw­ia­ją z inny­mi aktora­mi o swo­jej pra­cy, warszta­cie, sław­ie, lękach, obawach, przesłucha­ni­ach itp. Dowiecie się więcej niż z wywiadów których aktorzy zwyk­le udziela­ją dzi­en­nikar­zom. Zwierz częs­to wery­fiku­je po obe­jrze­niu takiego klipu swo­ją opinię o aktorach a na pewno z radoś­cią słucha jak opowiada­ją o swoim pode­jś­ciu do pra­cy i zawodu.

 

8. Joel Schu­mach­er przyz­nał się, że Bat­man i Robin nie był dobry filmem. Niby wszyscy to wiemy ale zawsze miło usłyszeć słowo przepraszam od reży­sera. Jeszcze niech tylko zwrócą nam za bilet a radość będzie nieposkromiona.

 

9. Na Buz­zfeed zwyk­le moż­na się dowiedzieć jak pref­er­enc­je doty­czące sera wpły­wa­ją na naszą rolę w związku. Ale cza­sem między mnóst­wem badziewia pojaw­ia się tekst który pokazu­je, że moż­na pisać o lek­kich sprawach w sposób zupełnie inny niż się przyzwycza­il­iśmy. Przeczy­ta­j­cie sobie tekst Anne Helen Petersen o tym jak Kim Kar­dashi­an zmieniła nasze oczeki­wa­nia odnośnie cele­bry­tek w ciąży. Nie chodzi nawet o sam tem­at ale o to jak cud­own­ie czy­ta się pogłębioną anal­izę która pokazu­je całe spek­trum relacji cee­bry­tów, mediów i fanów. Doskon­ała rzecz. I dobra lek­tu­ra. Nawet jeśli nie odróż­nia­cie jed­nej Kar­dashi­an­ki od drugiej.

 

 

10. Wyszło na jaw, ze piosenkar­ka Lorde prowadzi tajne kon­to na Insta­gramie na którym oce­nia cebu­lowe krąż­ki które je w różnych miejs­cach świa­ta. Zwierz nie znalazł w sieci nic bardziej uroczego od cza­su kiedy dowiedzi­ał się, że Hugh Dan­cy jest jed­nym z współau­torów strony doku­men­tu­jącej brzy­d­kie dywany na świa­towych lotniskach.

 

11. Polic­ja na Tai­wanie ma nowych rekrutów. Zwierz przyz­na szcz­erze, że choć nie lubi być osobą która posyła po pros­tu dalej lin­ki z Bored Pan­da to jed­nak tu się złamał.

12. Może­cie zacząć śledz­ić na Face­booku stronę Liczne Rany Kłute

13. Albo Kusi na Kulturę

14. Albo Catus Geekus

 

15. Może­cie posłuchać najlep­szych wybranych komen­tarzy Gra­hama Nor­tona z tegorocznej trans­misji Eurow­iz­ji. W sum­ie z każdej trans­misji którą prowadz­ił. Zna­jo­mość piosenek nie jest koniecz­na podob­nie jak nawet zna­jo­mość prze­biegu Eurow­iz­ji. To i tak jest bard­zo zabawne. Zwierz zas­tanaw­ia się czy w przyszłym roku nie będzie oglą­dał bry­tyjskiej trans­misji właśnie dla Nor­tona i jego złośliwości.

 

16. Jeśli nie zna­cie to może­cie poz­nać kanał Lind­say Ellis — która doskonale omaw­ia różne fil­mowe tropy i bohaterów. Oraz — omaw­ia główne zagad­nienia teorii fil­mowej na przykładzie serii filmów o Trans­form­er­sach Michaela Baya. Co jest jed­nocześnie zabawne i bard­zo eduka­cyjne. Ogól­nie Ellis jest jed­ną z ulu­bionych Youtu­berek zwierza. Tylko cza­sem ma do niej pre­ten­sje że mówi o rzeczach o których zwierz chci­ał napisać.

 

 

17. Może­cie posłuchać nomi­nowanego do tuz­i­na Tony musi­calu “Natasha Pierre & the great Comet of 1812” opartego o niek­tóre wąt­ki Wojny i Poko­ju. Na Spo­ti­fy zna­jdziecie wyko­nanie z Brod­wayu ale na Youtubie zna­jdziecie piosen­ki ze słowa­mi — co może się przy­dać zwłaszcza przy pier­wszym wysłucha­niu. A potem już będziecie mieli pół Wojny i Poko­ju w głowie (zwłaszcza po pier­wej piosence)

 

18. Może­cie się ucieszyć że już Pier­wszego Lip­ca odbędzie się Luci­Con Poland — “Lucifer” & “Super­nat­ur­al” Fan­Fest. Jeśli lubi­cie którykol­wiek z tych seri­ali to już czas zacier­ać ręce na takie wydarze­nie. Wszys­tko odbędzie się w Warsza­w­ie a ci z was którzy pracu­ją dla mediów mogą się już zgłaszać po akredy­tac­je pra­sowe. Zapowia­da się naprawdę fajne wydarze­nie. Tylko weź­cie ze sobą sól.

 

19. Jeśli Pol­s­ka ostat­nio nie napawała was dumą to Zwierz spieszy donieść że doce­niono nas w najnowszym sezonie “Orange is The New Black”. I to od razu powin­no was ucieszyć bo oznacza to, że jest nowy sezon Orange is The New Black.

Uważaj Red, ziarnko do ziarn­ka a uzbiera się miarka ;)

Opub­likowany przez Net­flix Piątek, 16 czer­w­ca 2017

 

20. Jeśli jesteś­cie w Warsza­w­ie może­cie się wybrać na bezpłat­ną wys­tawę Ilus­tracji mod­owych z całego świa­ta która ma miejsce w Zło­tych Tarasach. Zwierz bard­zo namaw­ia bo ilus­trac­je są piękne, wstęp dar­mowy a potem wychodzi się z moc­nym postanowie­niem że już od następ­nego tygod­nia będziemy się ubier­ać niesamowicie szykownie.

 

21. Sko­ro mowa o mod­nym ubiera­niu się. Czy wiecie że na Koszulkowie są nowe koszul­ki od Mai Lulek? W tym sukien­ka z syrenką astro­nautą? To naresz­cie rozwiązu­je prob­lem odpowiedzi na pytanie “Kim chcesz być w przyszłości”

 

22. Zwierz dowiedzi­ał się od zna­jomej bloger­ki (poz­draw­iamy Magdę!) że już niedłu­go do rąk pol­s­kich czytel­ników trafi powieść w której youtu­ber­ka książkowa wpa­da w oko jed­ne­mu z najbardziej rozpoz­nawal­nych vlogerów w swoim kra­ju. Zwierz poczy­ta — zwłaszcza że powin­no być cud­own­ie kiedy pod bohaterkę pod­stawi się Pawła Opydo.

23. Jeśli macie trochę pieniędzy na kon­cie to jeszcze zdąży­cie kupić bile­ty na Musi­cal Wiedźmin. I to powin­no was utrzy­mać przy życiu co najm­niej do wrześ­nia. A tak serio. Zwierz wiele by dał żeby zobaczyć musicalowego wiedźmi­na. Tylko koniecznie muszą tam być sce­ny bale­towe (coś jak balet wiedźminów!)

 

24. Może­cie jak zwierz uśmiechać się na samą myśl że już za kil­ka dni do sklepów trafi dru­gi zeszyt Miss Mar­vel od Egmon­tu. Jeśli nie czy­tal­iś­cie pier­wszego zeszy­tu to zwierz bard­zo pole­ca. Nowa bohater­ka Mar­vela jest piszącą fan fic­tion nas­to­latką która nagle dosta­je super moce. Jest też muzuł­manką co jak na razie — komiks bard­zo fajnie wyko­rzys­tu­je. Serio to bard­zo zabawny i bard­zo życiowy komiks. Zwierz nie może się doczekać kole­jnego zeszytu.

 

25. Na koniec może­cie otrzeć łzę czy­ta­jąc i oglą­da­jąc filmik o 12 let­nim chłopcu który robi misie dla chorych dzieci. Najwyraźniej cza­sem ktoś po pros­tu rodzi się dobry.

Pocieszeni? Zwierz ma nadzieję, że trochę pod­niósł was na duchu. Na pewno sam uśmiechał się cały czas kiedy pisał ten post. Być może jeszcze taki post wró­ci — jako prz­ery­wnik między zwyk­le dość przygnębi­a­ją­cy­mi wiado­moś­ci­a­mi poli­ty­czny­mi i potknię­ci­a­mi życiowy­mi. Zwierz wie, że wiele wam nie pomoże ale może być wam lep­iej w cza­sie czy­ta­nia tego tek­stu i to zwier­zowi wystarczy.

Ps: Zwierz wyjeżdża w niedzielę na kon­cert Gori­lazz — trze­ci kon­cert w życiu zwierza! Co zwierz powinien przesłuchać zan­im ruszy słuchać zespołu na żywo?

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online