Home Książki Serce w migdałach czyli o “Almond”

Serce w migdałach czyli o “Almond”

autor Zwierz
Serce w migdałach czyli o “Almond”

Niewiele jest rzeczy, które we współczes­nej kul­turze pop­u­larniej cieszy mnie tak jak otwar­cie młodych ludzi na kul­tu­ry innych obszarów niż tylko Amery­ka i Europa. Zwłaszcza Korea sta­je się w ostat­nich lat­ach fas­cynu­ją­ca dla młodych ludzi – głown­ie za sprawą k‑popu i k‑dram. Dzię­ki temu zain­tere­sowa­niu tłu­maczy się na pol­s­ki coraz więcej kore­ańs­kich książek – co spraw­ia, że może­my zajrzeć do świa­ta zupełnie innej lit­er­atu­ry. A to już jest przy­go­da w której mogą brać udzi­ał na równi z wiel­bi­ciela­mi k‑popwych utworów. Tym razem wydawnict­wo kobiece w swoim młodzieżowym imprin­cie Mova zde­cy­dowało się na wydanie powieś­ci Won-Pyung Sohn „Almon”. I mam wraże­nie, że to powieść, która pokazu­je, że autorzy na całym świecie doskonale wiedzą co siedzi w móz­gach i ser­cach nastolatków.

 

Bohaterem powieś­ci jest Yun­jae który z powodu niedostate­cznie rozwiniętego ciała migdałowa­t­ego  cier­pi na Aleksy­tymię co oznacza, że nie rozpoz­na­je i nie rozu­mie emocji, z punk­tu widzenia osób postron­nych – w ogóle ich nie ma. Ten brak przeży­wa­nia i rozu­mienia emocji sta­je się dla niego ciężarem decy­du­ją­cym o całym jego życiu. Zwłaszcza w momen­cie, w którym w sposób trag­iczny zaczy­na się ono kom­p­likować. Yun­jae który przez lata żył otoc­zony miłoś­cią bab­ci i mat­ki, które starały się go nauczyć żyć w społeczeńst­wie, w pewnym momen­cie zosta­je sam. Co znaczy, że nie ma obok siebie niko­go kto by pod­powiadał mu jak ma reagować w najprost­szych społecznych interakcjach.

 

Przyglą­da­jąc się his­torii Yun­jae czekamy na moment kiedy pojawi się ktoś kto go w prosty sposób uratu­je, czy naprowadzi na właś­ci­wą drogę. Pewnym zaskocze­niem dla czytel­ni­ka jest moment gdy ta postać się pojaw­ia. Nie jest to jed­nak ani zaan­gażowany nauczy­ciel, ani przemiła dziew­czy­na. Osobą, która ma na chłopa­ka najwięk­szy wpływ, jest Gon – jego rówieśnik, który trafił do szkoły po lat­ach błąka­nia się po rodz­i­nach zastępczych. Gon jest ma charak­ter młodocianego krymi­nal­isty, nie za bard­zo umie panować nad emoc­ja­mi, zdarza­ją mu się ata­ki gniewu. Gon chci­ał­by nic nie czuć ale czu­je za dużo. Yun­jae nie czu­je praw­ie nic ale jest ciekawy ludz­kich emocji. Ich spotkanie nie jest pozbaw­ione prze­mo­cy, ich przy­jaźń – nigdy nie jest pros­ta – ale obaj zna­j­du­ją nić porozu­mienia – być może zda­jąc sobie sprawę, że choć maja zupełnie różne prob­le­my to świat emocji dla nich obu jest równie trudny.

 

 

Tym co niezwyk­le mi się w powieś­ci podo­ba, to sposób odd­a­nia charak­teru bohat­era poprzez oszczęd­ność nar­racji. W książce wiele się dzieje, ale jest ona dość krót­ka. To dlat­ego, że nasz nar­ra­tor, nie sku­pia się na szczegółach, nie anal­izu­je za bard­zo włas­nych stanów emocjon­al­nych, jest w dużym stop­niu oszczęd­ny w opisie świa­ta i ludzi wokół siebie. Ten sposób nar­racji doskonale odd­a­je to czego sam bohater nie umie niekiedy wyartykułować – jego niez­dol­ność do postrze­ga­nia świa­ta przez zach­wyt, stra­ch czy ból. Właśnie w języku powieś­ci najlepiej odbi­ja się jego charak­ter – człowieka inteligent­nego ale wciąż odd­zielonego od innych osób, właśnie tym brakiem przetwarza­nia emocji.

 

Jed­nocześnie czy­ta­jąc powieść miałam poczu­cie, że bard­zo trafi do młodych ludzi. Z wielu powodów. Po pier­wsze, poczu­cie zagu­bi­enia młodego bohat­era, jest czymś co łączy wiele młodych osób, nawet tych zale­wanych fala­mi najróżniejszych emocji. Po drugie – pytanie o to czy moż­na być szczęśli­wym i kochanym jeśli jest się innym od wszys­t­kich męczy nas chy­ba wtedy najbardziej. Okres nas­to­let­ni czy nawet wczes­nej młodoś­ci to moment kiedy bard­zo chce­my być tacy jak wszyscy. Jeśli z jakiegoś powodu nie przys­ta­je­my do wzor­ca częs­to boimy się, że świat nigdy nas nie zaak­cep­tu­je. Stąd takie opowieś­ci jak „Almond” dają nadzieję, że nie ma takiej innoś­ci, której ktoś by nie otoczył nawet trud­ną miłoś­cią. Zresztą powieść dość dobrze wskazu­je, że owa inność nie jest sama w sobie zła, zaś nad wszys­tkim co nam w życiu ciąży moż­na pra­cow­ać – odnosząc nawet niewielkie sukcesy.

 

Przede wszys­tkim jed­nak wyda­je mi się, że sama his­to­ria – rodzenia się przy­jaźni pomiędzy dwójką bard­zo różnych chłopaków, uczu­cie złoś­ci jakie towarzyszy spo­tyka­jącej ich niespraw­iedli­woś­ci – to wszys­tko pozwala paradok­sal­nie – przeżyć te wszys­tkie emoc­je jakie się w młodej oso­bie kłębią. Nawet jeśli miejs­ca­mi może się wydawać, że w powieś­ci zdarza się zbyt wiele złego, to sama pamię­tam, że właśnie mając naś­cie lat bard­zo mnie ciągnęło do trag­icznych lit­er­ac­kich bohaterów. Mam wraże­nie, że jest coś niesamowicie pocią­ga­jącego w smut­nych his­to­ri­ach – zwłaszcza w wieku nastoletnim.

 

Ostate­cznie pole­całabym „Almond” przede wszys­tkim dlat­ego, że to nie jest taka sama powieść jak dziesiąt­ki innych – wywodzą­cych się głównie z amerykańskiego czy bry­tyjskiego kręgu kul­tur­owego. Fakt, że dzieje się w zupełnie innych deko­rac­jach, w innej kul­turze, w świecie gdzie bohaterowie mają inne punk­ty odniesienia spraw­ia, że powieść jest po pros­tu intere­su­ją­ca jako inne pode­jś­cie do kon­struowa­nia świa­ta przed­staw­ionego i fabuły. Dla mnie to fas­cynu­jące, bo w takich książkach nie zawsze wiem co będzie dalej , ani która z postaci okaże się kluc­zowa. Co z kolei spraw­ia, że nie jestem w stanie odłożyć książ­ki póki jej nie skończę.

 

Jeśli macie gdzieś pod ręką nas­to­let­nią osobę która wsiąkła w świat Kor­ei to koniecznie sprezen­tu­j­cie jej „Almond” – moim zdaniem będzie zach­wycona. A sami jeśli lub­cie czy­tać niezłe książ­ki Young Adult – zwłaszcza takie, które trochę odb­ie­ga­ją od schematu, też powin­niś­cie sięgnąć po lek­turę.  Ja na pewno podrzucę książkę mojej mamie, co jak wiecie – w moim słown­iku jest najwyższą rekomendacją.

 

Wpis pow­stał we współpra­cy z Wydawnictwem Kobiecym. Czy­tałam powieść dwa razy – pier­wszy jeszcze przed pub­likacją by napisać blurb na okładkę.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online