Home Książki Serce w migdałach czyli o “Almond”

Serce w migdałach czyli o “Almond”

autor Zwierz
Serce w migdałach czyli o “Almond”

Niewiele jest rzeczy, które we współczes­nej kul­turze pop­u­larniej cieszy mnie tak jak otwar­cie młodych ludzi na kul­tu­ry innych obszarów niż tylko Amery­ka i Europa. Zwłaszcza Korea sta­je się w ostat­nich lat­ach fas­cynu­ją­ca dla młodych ludzi – głown­ie za sprawą k‑popu i k‑dram. Dzię­ki temu zain­tere­sowa­niu tłu­maczy się na pol­s­ki coraz więcej kore­ańs­kich książek – co spraw­ia, że może­my zajrzeć do świa­ta zupełnie innej lit­er­atu­ry. A to już jest przy­go­da w której mogą brać udzi­ał na równi z wiel­bi­ciela­mi k‑popwych utworów. Tym razem wydawnict­wo kobiece w swoim młodzieżowym imprin­cie Mova zde­cy­dowało się na wydanie powieś­ci Won-Pyung Sohn „Almon”. I mam wraże­nie, że to powieść, która pokazu­je, że autorzy na całym świecie doskonale wiedzą co siedzi w móz­gach i ser­cach nastolatków.

 

Bohaterem powieś­ci jest Yun­jae który z powodu niedostate­cznie rozwiniętego ciała migdałowa­t­ego  cier­pi na Aleksy­tymię co oznacza, że nie rozpoz­na­je i nie rozu­mie emocji, z punk­tu widzenia osób postron­nych – w ogóle ich nie ma. Ten brak przeży­wa­nia i rozu­mienia emocji sta­je się dla niego ciężarem decy­du­ją­cym o całym jego życiu. Zwłaszcza w momen­cie, w którym w sposób trag­iczny zaczy­na się ono kom­p­likować. Yun­jae który przez lata żył otoc­zony miłoś­cią bab­ci i mat­ki, które starały się go nauczyć żyć w społeczeńst­wie, w pewnym momen­cie zosta­je sam. Co znaczy, że nie ma obok siebie niko­go kto by pod­powiadał mu jak ma reagować w najprost­szych społecznych interakcjach.

 

Przyglą­da­jąc się his­torii Yun­jae czekamy na moment kiedy pojawi się ktoś kto go w prosty sposób uratu­je, czy naprowadzi na właś­ci­wą drogę. Pewnym zaskocze­niem dla czytel­ni­ka jest moment gdy ta postać się pojaw­ia. Nie jest to jed­nak ani zaan­gażowany nauczy­ciel, ani przemiła dziew­czy­na. Osobą, która ma na chłopa­ka najwięk­szy wpływ, jest Gon – jego rówieśnik, który trafił do szkoły po lat­ach błąka­nia się po rodz­i­nach zastępczych. Gon jest ma charak­ter młodocianego krymi­nal­isty, nie za bard­zo umie panować nad emoc­ja­mi, zdarza­ją mu się ata­ki gniewu. Gon chci­ał­by nic nie czuć ale czu­je za dużo. Yun­jae nie czu­je praw­ie nic ale jest ciekawy ludz­kich emocji. Ich spotkanie nie jest pozbaw­ione prze­mo­cy, ich przy­jaźń – nigdy nie jest pros­ta – ale obaj zna­j­du­ją nić porozu­mienia – być może zda­jąc sobie sprawę, że choć maja zupełnie różne prob­le­my to świat emocji dla nich obu jest równie trudny.

 

 

Tym co niezwyk­le mi się w powieś­ci podo­ba, to sposób odd­a­nia charak­teru bohat­era poprzez oszczęd­ność nar­racji. W książce wiele się dzieje, ale jest ona dość krót­ka. To dlat­ego, że nasz nar­ra­tor, nie sku­pia się na szczegółach, nie anal­izu­je za bard­zo włas­nych stanów emocjon­al­nych, jest w dużym stop­niu oszczęd­ny w opisie świa­ta i ludzi wokół siebie. Ten sposób nar­racji doskonale odd­a­je to czego sam bohater nie umie niekiedy wyartykułować – jego niez­dol­ność do postrze­ga­nia świa­ta przez zach­wyt, stra­ch czy ból. Właśnie w języku powieś­ci najlepiej odbi­ja się jego charak­ter – człowieka inteligent­nego ale wciąż odd­zielonego od innych osób, właśnie tym brakiem przetwarza­nia emocji.

 

Jed­nocześnie czy­ta­jąc powieść miałam poczu­cie, że bard­zo trafi do młodych ludzi. Z wielu powodów. Po pier­wsze, poczu­cie zagu­bi­enia młodego bohat­era, jest czymś co łączy wiele młodych osób, nawet tych zale­wanych fala­mi najróżniejszych emocji. Po drugie – pytanie o to czy moż­na być szczęśli­wym i kochanym jeśli jest się innym od wszys­t­kich męczy nas chy­ba wtedy najbardziej. Okres nas­to­let­ni czy nawet wczes­nej młodoś­ci to moment kiedy bard­zo chce­my być tacy jak wszyscy. Jeśli z jakiegoś powodu nie przys­ta­je­my do wzor­ca częs­to boimy się, że świat nigdy nas nie zaak­cep­tu­je. Stąd takie opowieś­ci jak „Almond” dają nadzieję, że nie ma takiej innoś­ci, której ktoś by nie otoczył nawet trud­ną miłoś­cią. Zresztą powieść dość dobrze wskazu­je, że owa inność nie jest sama w sobie zła, zaś nad wszys­tkim co nam w życiu ciąży moż­na pra­cow­ać – odnosząc nawet niewielkie sukcesy.

 

Przede wszys­tkim jed­nak wyda­je mi się, że sama his­to­ria – rodzenia się przy­jaźni pomiędzy dwójką bard­zo różnych chłopaków, uczu­cie złoś­ci jakie towarzyszy spo­tyka­jącej ich niespraw­iedli­woś­ci – to wszys­tko pozwala paradok­sal­nie – przeżyć te wszys­tkie emoc­je jakie się w młodej oso­bie kłębią. Nawet jeśli miejs­ca­mi może się wydawać, że w powieś­ci zdarza się zbyt wiele złego, to sama pamię­tam, że właśnie mając naś­cie lat bard­zo mnie ciągnęło do trag­icznych lit­er­ac­kich bohaterów. Mam wraże­nie, że jest coś niesamowicie pocią­ga­jącego w smut­nych his­to­ri­ach – zwłaszcza w wieku nastoletnim.

 

Ostate­cznie pole­całabym „Almond” przede wszys­tkim dlat­ego, że to nie jest taka sama powieść jak dziesiąt­ki innych – wywodzą­cych się głównie z amerykańskiego czy bry­tyjskiego kręgu kul­tur­owego. Fakt, że dzieje się w zupełnie innych deko­rac­jach, w innej kul­turze, w świecie gdzie bohaterowie mają inne punk­ty odniesienia spraw­ia, że powieść jest po pros­tu intere­su­ją­ca jako inne pode­jś­cie do kon­struowa­nia świa­ta przed­staw­ionego i fabuły. Dla mnie to fas­cynu­jące, bo w takich książkach nie zawsze wiem co będzie dalej , ani która z postaci okaże się kluc­zowa. Co z kolei spraw­ia, że nie jestem w stanie odłożyć książ­ki póki jej nie skończę.

 

Jeśli macie gdzieś pod ręką nas­to­let­nią osobę która wsiąkła w świat Kor­ei to koniecznie sprezen­tu­j­cie jej „Almond” – moim zdaniem będzie zach­wycona. A sami jeśli lub­cie czy­tać niezłe książ­ki Young Adult – zwłaszcza takie, które trochę odb­ie­ga­ją od schematu, też powin­niś­cie sięgnąć po lek­turę.  Ja na pewno podrzucę książkę mojej mamie, co jak wiecie – w moim słown­iku jest najwyższą rekomendacją.

 

Wpis pow­stał we współpra­cy z Wydawnictwem Kobiecym. Czy­tałam powieść dwa razy – pier­wszy jeszcze przed pub­likacją by napisać blurb na okładkę.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online