Home Seriale Szczyty i sufity czyli “Droga do awansu”

Szczyty i sufity czyli “Droga do awansu”

autor Zwierz
Szczyty i sufity czyli “Droga do awansu”

Dziś kil­ka słów o seri­alu, który moim zdaniem — jest bard­zo rzad­kim przy­pad­kiem — połączenia klasy­cznych tropów przy­jem­nej komedii roman­ty­cznej z całkiem niezłą pro­dukcją porusza­jącą prob­lem rasiz­mu w Stanach Zjed­noc­zonych. Takiego, które­mu ofic­jal­nie się zaprzecza, a który objaw­ia swo­je brzy­d­kie oblicze gdy tylko pojaw­ia się taka możli­wość. Chodzi mi o ser­i­al „Dro­ga do awan­su” (Part­ner Track) na Netflix.

Ser­i­al opowia­da his­torię Ingrid Yun — ambit­nej prawnicz­ki, która doskonale sobie radzi w prestiżowym wydziale dużej nowo­jorskiej firmy prawniczej. Ingrid ma jed­ną życiową ambicję — chce zostać jed­ną z part­nerek w fir­mie. Ma na to duże szanse — pracu­je przy jed­nej z więk­szych spraw — połączenia się dwóch wiel­kich firm zaj­mu­ją­cych się ener­getyką. Co praw­da w fir­mie jest wielu ambit­nych prawników — min. Jeff Mur­phy — prawnik, który pra­cow­ał wcześniej w placów­ce w Lon­dynie, i z którym łączy Ingrid jed­na gorą­ca noc sprzed sześ­ciu lat.

 

Part­ner Track. (L to R) Dominic Sher­wood as Jeff Mur­phy, Arden Cho as Ingrid Yun, Zane Phillips as Hunter, Matthew Rauch as Mar­ty Adler in episode 101 of Part­ner Track. Cr. Vanes­sa Clifton/Netflix © 2022

Pozornie ser­i­al przy­pom­i­na trochę te wszys­tkie pro­dukc­je, gdzie młodzi i ambit­ni ludzie w Nowym Jorku stara­ją się przetr­wać i połączyć życie zawodowe i pry­watne. Ingrid przy­jaźni się z dwójką kolegów z pra­cy — Rachel i Tylerem — wszyscy są młodzi, piękni, zdol­ni i szuka­ją nie tylko awan­su ale i szczęś­cia w miłoś­ci. A to jest dość ulotne choć każde­mu z ich staw­ia na drodze potenc­jal­nie bard­zo dobrego kandy­da­ta — Ingrid spot­ka intrygu­jącego mil­ion­era ze słaboś­cią do filo­zofii, jej przy­jaciół­ka Rachel wymienia nieco za długie spo­jrzenia z młodym pra­cown­ikiem kance­larii, a  Tyler ma chłopa­ka poli­ty­ka. Czyli wszys­tko jest na dobrej drodze.

Ponieważ bez kom­p­likacji nie ma seri­alu szy­bko okazu­je się, że połącze­nie dwóch firm, w których jed­na zaj­mu­je się wydoby­ciem ropy a dru­ga ma rozwinię­ty dzi­ał prac nad eko­log­iczny­mi i alter­naty­wni źródła­mi energii nie jest takie proste. Ale wbrew pozorom — prawnicze prob­le­my, czy nawet — trudne do pow­strzy­ma­nia pory­wy ser­ca, to tylko drob­ny prob­lem. Z tym z czym naprawdę musi się mierzyć Ingrid i jej przy­ja­ciele to obec­ny w świecie prawniczym rasizm. Taki, który spraw­ia, że białym chłopakom ze zna­jo­moś­ci­a­mi z prestiżowych szkół zawsze jest trochę łatwiej, nie tylko dostać awans ale też wymi­gać się od kon­sek­wencji swoich działań.

 

Part­ner Track. Bradley Gib­son as Tyler Robin­son in episode 101 of Part­ner Track. Cr. Vanes­sa Clifton/Netflix © 2022

Tym co w seri­alu jest najbardziej intrygu­jące to jak roz­gry­wa kwest­ie tego jak ma zachować się w takiej sytu­acji oso­ba, która nie jest biała. Ingrid — wywodzą­ca się z rodziny kore­ańskiej patrzy na rzeczy­wis­tość inaczej niż Tyler jej czarny kole­ga. Obo­je mają poczu­cie, że fir­ma nie trak­tu­je ich ucz­ci­wie — obo­je widzą jak na dłoni, że jest mnóst­wo niepraw­idłowoś­ci, ale nie znaczy to, że ich zachowanie i reakc­je będą dokład­nie takie same. Przyję­cie per­spek­ty­wy kobi­ety azjaty­ck­iego pochodzenia doda­je tu jeszcze jed­ną ciekawy wątek. Przez lata sytu­ac­ja osób azjaty­ck­iego pochodzenia była w Stanach bard­zo zmi­en­na. Przez pewien czas byli syn­on­imem zagroże­nia, potem — wskazy­wani jako wyróż­ni­a­ją­ca się mniejs­zość, w cza­sie pan­demii — stali się przed­miotem ataków. Dziś widz­imy coraz więcej głosów stara­ją­cych się nam pokazać specy­fikę tego doświad­czenia — chy­ba wciąż sła­biej opisanego niż doświad­czenia mniejs­zoś­ci czarnej.

Ten wątek rasowy — zestaw­iony z bard­zo klasy­czny­mi dla komedii roman­ty­cznej wątka­mi (nie da się ukryć, że his­to­ria kogoś z kim bohater­ka spędz­iła jed­ną noc a kto sta­je się współpra­cown­ikiem do najam­bit­niejszych nie należy) spraw­ia, że dzi­ała to wszys­tko zde­cy­dowanie lep­iej niż człowiek mógł się spodziewać — znaczy sia­da sobie do lekkiego pro­gra­mu i dosta­je taką ide­al­ną mieszankę — wszys­tkiego czego chcesz od ład­nego, wygład­zonego świa­ta komedii roman­ty­cznych, ale wzbo­ga­cone o takie trudne do prze­gapi­enia treś­ci społeczne. Z resztą przyz­nam — dawno nie widzi­ałam seri­alu, który tak dobrze pokazy­wał poczu­cie jakiegoś bez­nadziejnego uwięzienia ludzi, którzy całe życie są uczeni by ignorować rasis­towskie zachowa­nia, albo szukać lojal­noś­ci z tymi, którzy trzy­ma­ją najwięcej władzy.

 

Part­ner Track. (L to R) Arden Cho as Ingrid Yun, Alexan­dra Tur­shen as Rachel Fried­man, Nolan Ger­ard Funk as Dan Fal­lon, Will Stout as Todd Ames in episode 101 of Part­ner Track. Cr. Vanes­sa Clifton/Netflix © 2022

NIe mówię, że to ser­i­al wybit­ny — raczej, że zaskoczył mnie tym jak doskonale wyko­rzys­tał dobrze znane ramy gatunku — oby­cza­jowy ser­i­al prawniczy, by opowiedzieć o bard­zo specy­ficznym doświad­cze­niu. Rzad­ko uda­je się tak dobrze wyko­rzys­tać schematy gatunku (serio jeśli chodzi o potenc­jał komedii roman­ty­cznej zna­jdziemy tu wszys­tkie obow­iązkowe sce­ny) ale nie dać się im zdomi­nować do tego stop­nia, że mamy wraże­nie, że wszys­tko już widzieliśmy. Co z resztą potwierdza moją tezę — każ­da his­to­ria opowiadana z nieco innej per­spek­ty­wy sta­je się ciekawsza. Tą opowieść z per­spek­ty­wy białej prawnicz­ki już nie raz widzieliśmy — fakt, że mamy do czynienia z dziew­czyną która pochodzi z kore­ańskiej rodziny daje nam nieco inne ramy. I to jest abso­lut­nie super.

Jed­nocześnie są w tym seri­alu wąt­ki, które mnie nieco drażnią — chy­ba najbardziej zakończe­nie, które wyda­je się być takie trochę za bard­zo jak z „Dynas­tii” na tle całkiem nieźle napisanego seri­alu. Wiem, że bez dramy nie może być drugiego sezonu seri­alu, ale nie przepadam gdy ta dra­ma jest tak pod­krę­cona. Dru­ga sprawa — nie jestem wielką fanką postaci siostry naszej bohater­ki. Pod­czas kiedy Ingrid jest ide­al­nym dzieck­iem, jej sios­tra to taka typowa pogu­biona dziew­czy­na, która co chwilę ma na siebie nowy pomysł i niekoniecznie jest bard­zo odpowiedzial­na. Ale muszę powiedzieć, że trochę za bard­zo jej postać została prz­erysowana — miałam wraże­nie, że sce­narzyś­ci się­ga­ją po nią ilekroć chcą spraw­ić bohater­ce jak­iś problem.

Part­ner Track. (L to R) Matthew Rauch as Mar­ty Adler, Fredric Lehne as Ted Las­siter, Dominic Sher­wood as Jeff Mur­phy, Arden Cho as Ingrid Yun. in episode 102 of Part­ner Track. Cr. Vanes­sa Clifton/Netflix © 2022

 

Cały ser­i­al pochłonęłam w ciągu jed­nego dnia — co ostat­nio nie zdarza­ło mi się bard­zo częs­to. Ale tu po pros­tu dostałam his­torię, która z jed­nej strony spełniła moje zapotrze­bowanie na ład­ny ser­i­al z obłęd­nie ład­ny­mi ludź­mi, z drugiej — miała jak­iś pomysł na to by opowiedzieć coś więcej niż tylko his­torię ład­nych ludzi przekłada­ją­cych papiery. Tu z resztą muszę zaz­naczyć — nie znam się na praw­ie ale ist­nieje olbrzymie praw­dopodobieńst­wo, że żaden prawnik nie przetr­wa oglą­da­nia tak przed­staw­ionego prawa — bo jest ono bard­zo seri­alowe. No ale prawni­cy i lekarze nie mają chy­ba łatwego życia jako wid­zowie. Ja na szczęś­cie nie znam się ani na jed­nym ani na drugim więc baw­iłam się świet­nie i bard­zo czekam na dru­gi sezon.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online judi bola judi bola online resmi judi bola resmi terpercaya
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online