Home Książki Najważniejsze pytanie czyli “Jak być lepszym człowiekiem”

Najważniejsze pytanie czyli “Jak być lepszym człowiekiem”

autor Zwierz
Najważniejsze pytanie czyli “Jak być lepszym człowiekiem”

Czy powin­niśmy uderzyć naszego zna­jomego w twarz? No raczej nie. Dlaczego? No bo tak się nie robi? Dlaczego? Bo to złe postępowanie. Dlaczego? … w tym momen­cie pewnie część z was strzeliła­by jed­nak tego uciążli­wego zna­jomego po twarzy i każdy sąd by was uniewin­nił. Ale praw­da jest taka, że to proste pytanie może prowadz­ić do bard­zo ciekawych rozważań o filo­zofii moral­noś­ci. Dlat­ego właśnie to od tej pozornie oczy­wis­tej kwestii swo­ją książkę „Jak być lep­szym człowiekiem” zaczy­na Michael Schur. Post spon­sorowany przez wydawnict­wo Albatros.

 

Nazwisko Schur może wam się wydawać zna­jome. Nic dzi­wnego — to bard­zo znany hol­ly­woodz­ki sce­narzys­ta i twór­ca seri­ali. Pra­cow­ał między inny­mi przy „Biurze”, „Parks and Recre­ation”, „Brook­lyn Nine- Nine” ale przede wszys­tkim — „ Dobrego miej­ca” ”. Wspom­i­nam „Dobre miejsce” nie dlat­ego, że jest to najlep­szy ser­i­al pro­du­cen­ta i sce­narzysty, ale dlat­ego, że stało się punk­tem wyjś­cia do napisa­nia książ­ki. Jeśli oglą­dal­iś­cie ser­i­al zapewne wiecie, że pod przykry­wką sit­co­mu o złej kobiecie, która zami­ast zostać potę­pi­ona trafiła do „dobrego miejs­ca” i stara się w nim ukryć, streszczał najważniejsze kon­cepc­je filo­zofii moral­nej. Była to być może najbardziej atrak­cyj­na czy­tan­ka z pod­sta­wowych idei doty­czą­cych moral­noś­ci jaką kiedykol­wiek stwor­zono. W swo­jej książce Schur idzie o krok dalej — stara się nam przed­staw­ić i streś­cić filo­zofię moral­ną jed­nocześnie kusząc — że być może zna­jdziemy w tej książce właś­ci­wą odpowiedź na każde moralne pytanie jakie nas nurtuje.

 

 

Od razu muszę powiedzieć — zna­jdziemy mnóst­wo odpowiedzi ale szy­bko okaże się że żad­na nie jest abso­lut­na. Nato­mi­ast po drodze — może­my sobie w końcu uporząd­kować — co o cno­tach mówi Arys­tote­les, dlaczego imper­atyw kat­e­go­ryczny Kan­ta może nas zaprowadz­ić w ślepe ulicz­ki, czy utyl­i­taryś­ci przelicza­ją­cy wszys­tko na posz­erzanie zła i min­i­mal­i­zowanie dobra rzeczy­wiś­cie mają rację i co do cholery moż­na zro­bić z tym wag­o­nikiem, który przed­staw­ia moral­ny dylemat czy lep­iej roz­jechać jed­ną osobę czy pięć. To wszys­tko jest przed­staw­ione w sposób, który ma nas nie znudzi, nie skołu­je (choć nie pole­cam czy­ta­nia tej książ­ki za jed­nym posiedze­niem — sporo jest tu miejsc, które trze­ba sobie prze­myśleć i ułożyć zan­im pog­namy dalej) i przede wszys­tkim przekona, że reflek­s­ja moral­na jest nie tylko ciekawa, ale też powin­na nam towarzyszyć każdego dnia. Jed­nocześnie może się okazać, że nawet nie zda­je­my sobie sprawy, że idziemy przez życie sto­su­jąc się do ety­ki kan­towskiej czy myślimy o świecie utyl­i­tarnie. Czy­ta­jąc tą książkę zdałam sobie sprawę, że gdy­bym nie stu­diowała nauk społecznych (które z koniecznoś­ci przeprowadza­ją człowieka kil­ka razy przez his­torię filo­zofii) to pewnie w toku mojej edukacji nie spotkałabym się z rozważa­ni­a­mi filo­zofów moral­nych. i. Jeśli np. czu­je­cie, że czegoś takiego wam braku­je to ta książ­ka jest świet­nym punk­tem wyjścia.

 

Tu od razu zaz­naczam — to książ­ka zde­cy­dowanie nie przez­nac­zona dla filo­zofów czy osób które już spędz­iły trochę cza­su na włas­nych stu­di­ach nad moral­noś­cią. Sama kil­ka razy głęboko westch­nęłam, gdy autor narzekał na to, że jak­iś filo­zof jest trud­ny czy nud­ny. Tak jasne nikt nie czy­ta Hegla do podusz­ki (ok, to nie praw­da — znam jed­ną dok­tor filo­zofii, co do której mam pode­jrze­nie, że może mieć Hegla na sto­liku noc­nym jako lekką lek­turę) ale nie przepadam za takim pogłębian­iem w ludzi­ach poczu­cia, że książ­ki filo­zoficzne są strasznie trudne albo piekiel­nie nudne. Choć… no ok ja nigdy nie zrozu­mi­ałam do koń­ca żad­nego zda­nia z rozważań  Husser­la o fenom­e­nologii, ale powiedzmy — założyłam że to jest mój prob­lem nie Husser­la. Inna sprawa, zna­jąc oso­by, które siedzą w jakimś tema­cie — zwyk­le takie pop­u­laryza­torskie tek­sty mogą wywoły­wać pewną iry­tację bo z koniecznoś­ci autor skra­ca, upraszcza i czyni wszys­tko bardziej przys­tęp­nym. Przy czym wszyscy ci, którzy się boją że Schur obudz­ił się które­goś dnia i uznał, że ma pełnię kom­pe­tencji, by streszczać ludzkoś­ci filo­zofię moral­ną – autor korzys­ta z pomo­cy Tod­da Maya pro­fe­so­ra filo­zofii który spec­jal­izu­je się właśnie w filo­zofii moralnej.

 

Częs­to kiedy roz­maw­iamy w Internecie o tym, jakie postępowanie jest moralne — doty­czące naszych wyborów kon­sump­cyjnych, bojko­towa­nia konkret­nych osób czy firm, decy­dowa­nia się na pójś­cie na wys­tęp ulu­bionego artysty, który właśnie powiedzi­ał coś głupiego — czu­je­my się zagu­bi­eni. Total­nie nie wiemy, jaka odpowiedź jest naprawdę dobra, co czyni nas bardziej moral­ny­mi, co jest nasze, a nie tylko pow­tarzane za inny­mi. Bo prze­cież jest w nas potrze­ba, by te decyz­je moralne nie tyle pow­tarzać za kimś, co przyjąć jako swo­je. A żeby przyjąć jakąś postawę jako swo­ją, trze­ba ją umieć wyjaśnić, uza­sad­nić, osadz­ić w szer­szym spek­trum. Tu ponown­ie — Schur dobrze wpisu­je się ze swo­ją książką — pokazu­jąc nam, jak bard­zo pode­j­mowanie tych decyzji się skom­p­likowało i ile czyn­ników powin­niśmy brać pod uwagę. Jed­nocześnie jed­nak ta lek­tu­ra  może wielu osobom bard­zo pomóc ułożyć sobie różne rzeczy w głowie — dlaczego nie chcą oglą­dać jakiegoś fil­mu, dlaczego prze­j­mu­ją się bardziej jed­ną katas­trofą niż inną, czy mogą kupić tramp­ki pro­dukowane w Chi­nach. Nie ma tu prostych odpowiedzi, ale jest dowód na to, że te pyta­nia (choć niekiedy bard­zo różnie for­mułowane) zadawali sobie filo­zo­fowie dużo dłużej niż może się nam wydawać.

 

 

Gdy­bym miała postaw­ić książce jeden poważny zarzut to była­by to zde­cy­dowanie zbyt duża ilość dow­cipów i naw­iązań do amerykańskiego sportu. Rozu­miem, że autor jest wielkim fanem pop­u­larnych w stanach drużyn sportowych i gier, ale nigdy nie czułam się tak poza jakimś kręgiem kul­tur­owym, jak w przy­pad­ku tych odniesień. Zresztą pode­jrze­wam, że wielu czytel­ników może dostrzec pewną amerykańskość tej książ­ki. Autor bard­zo świadomie wypowia­da się z per­spek­ty­wy poza religi­jnej — nie anal­izu­je filo­zofów, którzy byli związani z koś­ciołem — więc nie uświad­czy­cie tu np. Tomasza z Akwinu, co moim zdaniem może niek­tórym pol­skim czytel­nikom — moc­no wychowanym w poję­ciu grzechu, wydać się trochę obce. Przy czym to aku­rat jest olbrzy­mi plus książ­ki — bo nieste­ty zbyt częs­to sprowadza się reflek­sję moral­ną do reflek­sji religi­jnej, co prze­cież — zde­cy­dowanie nie jest tym samym.

 

Od daw­na jestem głęboko przeko­nana, że poświę­camy reflek­sji moral­nej zde­cy­dowanie za mało miejs­ca w naszym życiu — jestem głęboką zwolen­niczką ciągłej reflek­sji moral­nej — zadawa­nia sobie pyta­nia „Czy jestem dobrym człowiekiem?”. Nie dlat­ego, żeby znaleźć prostą odpowiedź, ale po to, żeby trzy­mać rękę na pulsie tego, czy postępu­je się dobrze. Książ­ka Schu­ra daje dobre ramy do tych rozważań, a jed­nocześnie — pewnie niejed­nego czytel­ni­ka może zachę­cić, by poszukać głę­biej. No i jak nie zas­tanaw­iać się nad tym, jak ciekawy jest świat, kiedy telewiz­yjny sit­com może kogoś doprowadz­ić do czy­ta­nia Kan­ta z włas­nej woli.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online