Home Książki Ulotny urok regału

Ulotny urok regału

autor Zwierz
Ulotny urok regału

Od cza­su, kiedy z koniecznoś­ci pan­demia spraw­iła, że nasi współpra­cown­i­cy, zna­jo­mi czy nawet obcy ludzie zaglą­da­ją do naszych mieszkań okaza­ło się, że współczes­ność nie zna lep­szego ele­men­tu wys­tro­ju niż pół­ka z książka­mi. Co jest o tyle ciekawe, że pół­ka z książka­mi jako dowód na to, że posi­a­da się kom­pe­tenc­je jest ele­mentem co najm­niej nie dzisiejszym

 

Mam w domu półkę, z książka­mi którą trak­tu­ję jako ide­alne tło do zdjęć. Nie spoko­jnie, nie kupiłam sto­jącej na niej książek tylko po to by móc robić zdję­cia, nie mniej – cieszę się, że regał służy za takie tło. Sto­ją na nim wyłącznie książ­ki o filmie, moje mniej mal­own­icze lit­er­acko, poe­t­y­cko czy­tadłowe zbio­ry trzy­mam w poko­ju obok gdzie mogą sobie z dala od ludz­kich spo­jrzeń kryć się za drzwiczka­mi, które zatrzy­mu­ją kurz.

 

Kiedy przyszło mi przed spotkaniem w pra­cy zde­cy­dować po której stron­ie stołu usiądę mogłam wybrać lep­sze z punk­tu komu­nikacji gład­kie tło za moi­mi ple­ca­mi albo moją półkę. Chwilę musi­ałam ze sobą wal­czyć by wybrać to co lep­sze z punk­tu widzenia spotkań online (gdzie więk­szość osób jest trochę niewyraź­na więc wszys­tko co odwraca wzrok stanowi pewien zbęd­ny szum) od tego co zapewne syg­nal­i­zowało­by moim współpra­cown­ikom, że jestem mądra, bo posi­adam książki.

 

Moje dylematy są właś­ci­wie chy­ba powszechne, bo nagle niemal każdy telewiz­yjny ekspert czy prezen­ter bie­ga po domu by zaprezen­tować się na tle książek. I to już nie chodzi o opraw­ione w skórę grube tomiszcza (te trochę są już passe) ale o regał żywy pełen tomów kolorowych, najlepiej miesza­ją­cy powieś­ci, z opra­cow­a­ni­a­mi naukowy­mi, nowoś­ci z obow­iązkowy­mi klasyka­mi. Taki regał mówi wszak, że oso­ba wypowiada­ją­ca się na dowol­ny tem­at ma za sobą całą zak­lętą w księ­gach kul­turę a jed­nocześnie – trak­tu­je czy­tanie jako czyn­ność codzi­en­ną, i książ­ki zan­im trafią na regał są jed­nak czy­tane i przeglądane.

 

Kiedy jed­nak z komen­ta­torek w amerykańskiej telewiz­ji pojaw­iła się na tle regału, na którym książ­ki ułożone były kolorysty­cznie wys­taw­iła się a pośmiewisko (ten pop­u­larny niegdyś trend zdaniem wielu oznacza, że książkę w poko­ju trak­tu­je się wyłącznie jako ele­ment wyposaże­nia wnętrz). Podob­nie bib­liotecz­ka zbyt dobrze skom­ponowana – z wielu podob­nie wyglą­da­ją­cych tomów sugeru­je, że jej właś­ci­ciel chci­ał czymś dopełnić kolorysty­cznie swój gabi­net i niekoniecznie kiedykol­wiek zdjął tom z pół­ki. Nie chodzi więc o samo ist­nie­nie regału, ale też o jego wygląd. W ide­al­nej sytu­acji książ­ki wypeł­ni­a­ją całe tło i sta­ją się jedynym co poza rozmów­cą widz­imy w naszym maleńkim ekraniku.

 

Chwale­nie się regałem jest fas­cynu­jące. Zwłaszcza współcześnie. I to nie tylko dlat­ego, że czytel­nict­wo powoli spa­da i przes­ta­je być kluc­zowe dla ludzi (kto wie, może dlat­ego ci którzy książ­ki posi­ada­ją tak bard­zo chcą się nimi chwal­ić). Przede wszys­tkim zmieniły się domowe księ­gozbio­ry, nie ukry­wam, że więk­szość książek, które posi­adam w fizy­cznych kopi­ach – poza książka­mi o filmie (które kupu­ję kolekcjon­er­sko i kom­pul­sy­wnie) dostałam od wydawnictw. Sama od daw­na czy­tam książ­ki przede wszys­tkim na ebookach, w ramach różnych abona­men­tów. Jeśli kupu­ję książkę fizy­cznie – musi mi na niej bard­zo zależeć. Co ciekawe – nigdy nie przyszło by mi do głowy siadać na tle jakiejś imponu­jące kolekcji płyt fil­mowych (posi­adam taką) i znam tylko jed­ną osobę, która na zebra­ni­ach siedzi na tle swoich płyt muzy­cznych – ale jest to dzi­en­nikarz muzy­czny więc będzie mu wybac­zone. Trud­no jed­nak wyobraz­ić sobie kogoś kto by spec­jal­nie wypeł­ni­ał tło swoi­mi pudełka­mi z gra­mi, czy nawet wirtu­al­nej pół­ki z grami.

 

 

Co ciekawe mało kto trak­tu­je swo­je księ­gozbio­ry na tyle pry­wat­nie by ich nie udostęp­ni­ać telewiz­yjnej czy pra­cowej pub­lice. Tym­cza­sem jak wiado­mo, regału z książka­mi potrafi być miejscem, które o swoim właś­ci­cielu wyjawi więcej niż­by on chci­ał. Może się okazać, że wyda­nia nie te, autorzy nie tacy, a pomiędzy dzieła­mi wszys­tkim Prous­ta zabłąkało się to jed­no wydanie 50 twarzy Grey’a . Prze­cież najlep­szym sposobem na poz­nanie drugiej oso­by jest prze­jrze­nie jej regału. Jedyny powód, dla którego mam cokol­wiek prze­ci­wko czyt­nikom, to że trud­niej przez nie dowiedzieć się z kim ma się do czynienia po przekrocze­niu progu mieszka­nia. Nawet ter­az podśmiechu­jąc, się trochę ze zwycza­ju pozowa­nia na tle regału odczuwam miłą wspól­notę, gdy na półce rozmów­cy rozpoz­na­ję zarys tej samej „His­torii kina pol­skiego” która stoi u mnie.

 

Nieza­leżnie od tego jak bard­zo bawi mnie pokazy­wanie się na tle książek, jest w tym jed­nak coś niesamowitego. Wciąż najprost­szym znakiem inteligencji, kom­pe­tencji, a także – przy­należnoś­ci do klasy ekspertów którym wol­no się wypowiadać na tem­aty wsze­lakie są książ­ki. Jasne – lek­tu­ra nigdy niko­mu nic złego nie zro­biła (sor­ry cofam, mnóst­wo źle dobranych lek­tur pop­suło wiele mózgów) ale wciąż – jakie to jest zako­rzenione, nie dzisiejsze, cud­own­ie kla­sowe. Trud­no powiedzieć komu na tym bardziej zależy – inteligen­tom, którzy muszą szukać frag­men­tów mieszkań z których nie widać regałów (są takie mieszka­nia, gdzie istot­nie znalezie­nie kadru bez książ­ki stanowi prob­lem) czy tym którzy aspiru­ją do tego miana. Obie grupy zaś zupełnie ignoru­ją fakt, że rozmów­cę najlepiej widać na dobrze oświ­et­lonym, jed­no­li­tym, jas­nym tle, gdzie nic za ple­ca­mi nie ma.

 

Pozosta­je też pytanie – co jest na innych ścianach co spraw­ia, że tylko regał wyda­je się dobrym tłem. Być może bowiem źle to inter­pre­tu­je­my – może nie chodzi tylko o syg­nal­i­zowanie wyk­sz­tałce­nia i kom­pe­tencji, ale ukry­wanie pozostałych przestrzeni. Może porozwieszane w domach obraz­ki, zdję­cia blis­kich czy plakaty (jak pojaw­iam się na zebra­ni­ach w pra­cy na tle plakatu do Order of the Stick) są jed­nak bardziej pry­watne niż książ­ki, które prezen­tu­je się z nie­jaką dumą. Może jest w tym uciecz­ka przed lękiem, że zobaczymy pol­skie mieszka­nia takie jaki­mi zwyk­le są – z dzi­wną mieszan­iną mebli, lekkim nieporząd­kiem (za mało przestrzeni by wszys­tko ład­nie ułożyć) i słaboś­cią do bibelotów. Kto wie, może regał w tle ma nas chronić przed przykrą prawdą, że nie mamy mieszka­nia w sty­lu skandynawskim.

 

Wciąż jed­nak jest fas­cynu­jące, że w chwili w której z obow­iązku zaczęliśmy zaglą­dać sobie do mieszkań naszym pier­wszym odruchem był krzyk „Zobacz ile mam książek” – co prze­cież nie rów­na się wcale „zobacz ile przeczy­tałem książek”. Chy­ba każdy ma na półce książ­ki których nie przeczy­tał – więcej pode­jrze­wam, że nawet te które przeczy­tal­iśmy w wielu przy­pad­kach pamię­tamy trzy po trzy. A jed­nak właśnie tym chce­my się chwal­ić światu, podtrzymy­wać naszą pozy­cję i kom­pe­tencję. Intrygu­jące że tyle lat już żyje­my z elek­tron­iką, wiz­ual­ny­mi i cyfrowy­mi treś­ci­a­mi a wciąż nie znaleźliśmy w nich sym­bolu naszego oby­cia. Ostate­cznie chy­ba wszys­tkim nam pozostanie to co nieuchronne. Albo w krótkim cza­sie kupimy mnóst­wo książek albo zaopa­trzymy się w odpowied­nią tapetę. Jedyne czego nie rozu­miem to dlaczego wśród dostęp­nych na Zoom cyfrowych wypeł­ni­aczy tła zami­ast mostu w San Fran­cis­co nie ma regału z książka­mi. To bard­zo by nam wszys­tkim pomogło.

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online