Home Książki Serce pod presją czyli o “Loveless” Alice Oseman

Serce pod presją czyli o “Loveless” Alice Oseman

autor Zwierz
Serce pod presją czyli o “Loveless” Alice Oseman

Rzad­ko się zdarza bym czy­ta­jąc książkę cały czas myślała „och jaka szko­da, że nie było jej na rynku, kiedy byłam młod­sza”. Jed­nak, kiedy czy­tałam „Love­less” Alice Ose­man (autor­ki „Heart­stop­per”) czułam z jed­nej strony radość, że dziś są takie książ­ki, po które mogą sięgnąć młodzi ludzie i złość, że ja takiej książ­ki pod ręką nie miałam, kiedy zadawałam sobie to pytanie, które prześladu­je niejed­ną młodą osobę – „czy wszys­tko ze mną w porząd­ku?”. Złość szy­bko jed­nak przeszła w dumę, gdy wydawnict­wo Jaguar zapro­ponowało mi medi­al­ny patronat nad książką.

 

Love­less” opowia­da o trójce przy­jaciół, którzy właśnie kończą liceum i idą na stu­dia. Głów­na bohater­ka Geor­gia, ma poczu­cie, że różni się od swoich rówieśników. Nigdy się z nikim nie całowała, o sek­sie nie mówiąc. Marzy o wielkim roman­sie, takim jaki zna z filmów i fan fic­tion ale jed­nocześnie zupełnie nie wyobraża sobie jak­by miało to u niej wyglą­dać. Jej najlep­sza przy­jaciół­ka Pip, zada­je sobie z kolei pytanie – sko­ro z rand­kowa­nia w liceum nic nie wyszło, to może nigdy nie zna­jdzie sobie odpowied­niej dziew­czyny. Zaś ich najlep­szy przy­ja­ciel Jan­son ma za sobą toksy­czny związek, i niezbyt miłe wspom­nienia pier­wszego pocałunku i też wyda­je się zupełnie zagu­biony w świecie roman­ty­cznych relacji. Do całej tej trój­ki dołącza Rooney – pozornie najbardziej kom­for­towo czu­ją­ca się ze swo­ją sek­su­al­noś­cią, otwarta dziew­czy­na, która nie ma prob­le­mu by wyr­wać chłopa­ka na jed­ną noc.

 

 

Choć tem­atem prze­wod­nim książ­ki jest kwes­t­ia odkry­wa­nia swo­jej sek­su­al­noś­ci – zwłaszcza w kon­tekś­cie asek­su­al­noś­ci i aro­man­ty­cznoś­ci, to Ose­man udało się doskonale ująć całe spek­trum młodzieżowych przeżyć. Nasi bohaterowie przy­by­wa­ją na uni­w­er­sytet przeko­nani, że powin­ni mieć już za sobą pewne doświad­czenia, że ist­nieje jak­iś zestaw przeżyć, które koniecznie muszą nadro­bić. Przyglą­da­jąc się opisowi ich pier­wszego tygod­nia w uczel­ni­anej rzeczy­wis­toś­ci, sięgnęłam pamię­cią do tych pier­wszych inte­gra­cyjnych tygod­ni na mojej uczel­ni, gdzie też miałam wraże­nie, wszyscy chcieliśmy nadro­bić jak najwięcej się da, żeby nie odstawać. Autor­ka pokazu­je, ile z tych naszych potrzeb niekoniecznie ma coś wspól­nego z tym co naprawdę czu­je­my, czy czego potrze­bu­je­my, ale ze społecznym naciskiem, sche­matem, który wkła­da się nam do głowy pozostaw­ia­jąc w przeko­na­niu, że „wszyscy tak robią”. Co jest świetne, to nien­achalne pokazanie, że niko­go to nie omi­ja i u wielu powodu­je olbrzymią frustrację.

 

Jed­nak co ważne – cen­tral­nym tem­atem jest asek­su­al­ność. Autor­ka doskonale zda­je sobie sprawę, że asek­su­al­ność jest dla wielu ter­minem niezrozu­mi­ałym, a to co czu­ją oso­by asek­su­alne niekoniecznie daje się łat­wo wyjaśnić. Pod­chodząc do tego tem­atu przyj­mu­je więc strate­gię trochę wyprzedza­nia naszych wąt­pli­woś­ci. Bo nie tylko pisze o tym jak sama Geor­gia się czu­je, ale też uprzedza te wszys­tkie tek­sty które pada­ją pod adresem osób asek­su­al­nych – doty­czące przeko­na­nia, że wszys­tkim prze­jdzie, że ist­nieje jeden sposób odczuwa­nia włas­nej asek­su­al­noś­ci czy w końcu – że to nowom­od­ny wymysł. Niek­tóre rozdzi­ały, w których tłu­maczy czym się różni postrze­ganie sek­su przez oso­by asek­su­alne są trochę suche , ale inne – niesły­chanie zabawne (jak ten o mas­tur­bacji). Całość zda­je się skierowana zarówno do osób, które czu­ją tak jak Geor­gia jak i do osób, które coś tam słysza­ły, ale nie są w stanie wyjść ze schematu myśle­nia, że każdy chce ostate­cznie znaleźć się w jakiejś roman­ty­cznej relacji.

 

 

Tu zresztą muszę powiedzieć – że co Ose­man doskonale wyszło to pokazanie, że nie każde uświadomie­nie sobie czegoś o naszej sek­su­al­noś­ci musi się wiązać z euforią. Com­ing out czy nawet – odnalezie­nie określe­nia, które nas opisu­je częs­to jest w kul­turze pokazy­wany jako doświad­cze­nie wyłącznie pozy­ty­wne czy euforyczne. Pod hasłem – naresz­cie wiem kim jestem. W powieś­ci Ose­man pojaw­ia się jed­nak ele­ment złoś­ci, poczu­cie bezrad­noś­ci i brak prostej odpowiedzi co dalej. Spodobało mi się to, bo mam wraże­nie, że rzad­ko media kon­cen­tru­ją się na pewnie obec­nej wśród wielu młodych ludzi frus­tracji. Podob­nie autor­ka pod­nosi niezwyk­le rzad­ko poruszany tem­at – nie każdy przed­staw­iciel mniejs­zoś­ci sek­su­al­nych będzie od razu najbardziej otwartą osobą na świecie. W świecie tęczy są tacy, którzy wcale nie są tak bard­zo otwar­ci. Bard­zo mi się spodobało, że taki wciąż jed­nak omi­jany tem­at się tu pojawił.

 

Inna sprawa – asek­su­al­ność to wciąż tem­at, który budzi mnóst­wo emocji. Ja sama nie byłam w stanie zrozu­mieć o co w tym chodzi i nawet przekon­ać się, że to jest coś co da się zmieś­cić pod jed­nym poję­ciem. Pomogły mi dopiero roz­mowy ze zna­jomy­mi osoba­mi asek­su­al­ny­mi, które wyjaśniły mi co czu­ją a czego nie czu­ją i jak czu­ją. Były przy tym zaskaku­ją­co cier­pli­wie. Jed­nocześnie w cza­sie tych rozmów zwyk­le wyszło – co też bywało zabawne – ile założeń na tem­at tego jak patrzymy na świat mamy w głowie i potem z zaskocze­niem odkry­wamy, że nie wszyscy mają tak samo. Jestem wdz­ięcz­na, że udało mi się znaleźć w tak różnorod­nej grupie osób, że mogliśmy się dzielić doświad­czeni­a­mi, ale jed­nocześnie wiem, że nie każdy ma taką szan­sę. Dlat­ego ten sposób w jaki tłu­maczy całą sprawę „Love­less” wyda­je się jeszcze cen­niejszy. Choć muszę zaz­naczyć, że w jed­nym czy drugim miejs­cu miałam wraże­nie, że chęć poruszenia wielu aspek­tów asek­su­al­noś­ci trochę domi­nowała nad fabułą. Zwłaszcza, gdy Geor­gia roz­maw­ia, ze swo­ją kuzynką na ten tem­at – tu miałam wraże­nie, że autor­ka trochę porzu­ca fabułę na rzecz edukacji. Ale nie jest to wiel­ka wada powieści.

 

 

To za co lubiłam autorkę już w „Heart­stop­per” i nadal lubię w „Love­less” to umiejęt­ność pisa­nia postaci, które przy­pom­i­na­ją mi prawdzi­wych ludzi, których spotkałam w życiu. Takich którzy chcą ogól­nie być mili i w porząd­ku choć nie zawsze im to wychodzi to autor­ka nie pisze postaci spec­jal­nie okrut­nych, spec­jal­nie nieprzy­jem­nych i takich, które służą jedynie temu by był ktoś niemiły w powieś­ci. Plus cały czas pamię­ta, że bohaterowie mają osiem­naś­cie, dziewięt­naś­cie lat i choć potenc­jal­nie mogą się wydawać dorośli, to wciąż są w tej fazie życia, gdzie wszys­tko jest niezwyk­le ważne i niezwyk­le skom­p­likowane i łat­wo uznać, że nic dobrego się nie zdarzy. Bard­zo lubię tych bohaterów, bo są pisani z sym­pa­tią dla młodzieży i tacy dość dale­cy od tych pop­kul­tur­owych stereo­typów jakie zwyk­le pod­suwa nam lit­er­atu­ra czy pop­kul­tura amerykańs­ka. Dlat­ego też łat­wo się wśród tych nas­to­latków odnaleźć no przy­pom­i­na­ją nam trochę nas samych.

 

Jak pisałam – żałowałam, że nie miałam tej książ­ki, gdy byłam w wieku bohaterów. Pewnie mniej bym się martwiła i pytała siebie – czy wszys­tko ze mną jest ok. Czułabym to czego zawsze trochę szukamy w lit­er­aturze – potwierdzenia, że nasze uczu­cia i przeży­cia nie są tylko nasze, że dzie­limy je z inny­mi osoba­mi. Tu jeszcze dochodzi ta ciągła wal­ka z kul­tur­owy­mi wymoga­mi, które narzu­ca­ją nam częs­to jeden wzorzec, za którym nie jesteśmy w stanie nadążyć. Mi zajęło trochę cza­su by zori­en­tować się jak wiele osób się z tym zma­ga. Gdy­bym miała książkę pewnie przyszło­by mi to do głowy nieco wcześniej. A tak to mogę jedynie z dumą patronować książce i mieć nadzieje, że wielu młodym osobom poz­woli znaleźć jedyną słuszną odpowiedź na pytanie „Czy wszys­tko ze mną w porząd­ku?” – „Tak”

 

Post we współpra­cy z Wydawnictwem Jaguar

0 komentarz
3

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online