Home Ogólnie Pytając zwierza czyli wszystko co może cię zaprowadzić na tego bloga

Pytając zwierza czyli wszystko co może cię zaprowadzić na tego bloga

autor Zwierz

Hej

 

Pyta­jąc zwierza to niemal reg­u­larny cykl wpisów na stron­ie zwierza na fb, gdzie zwierz odpowia­da na pyta­nia, które zaprowadz­iły ludzi na stronę zwierza. Oczy­wiś­cie nie stara się być szczegól­nie poważny. Ponieważ niedawno wytknię­to zwier­zowi, że źle trak­tu­je czytel­ników blo­gowych w porów­na­niu z face­bookowy­mi, zwierz zebrał sporo  (wszys­t­kich się nie udało odzyskać) takich co tygod­niowych notek i złożył razem. Baw­cie się dobrze.

 

 

 

 

 

 

24.04: “Pisze się o wczo­ra­jszym śnie czy dzisiejszym?” Obo­jęt­nie byle­by nie o jutrze­jszym, to się nazy­wa prekog­nic­ja i cza­sem ludzie mają lekkie uprzedzenia, “Sce­nar­iusz akademii o stanach zjed­noc­zonych” Część uczniów wysyła się do szkoły po drugiej stron­ie mias­ta, tam uczniowie prze­j­mu­ją szkołę w posi­adanie, zaraża­ją wszys­t­kich katarem po czym roz­da­je się młodzież broń pozwala decy­dować o tym kto wybierze prze­wod­niczącego klasy i jak najszy­b­ciej zwiewa się w prze­ci­wnym kierunku, “Seks naprawę czy udawany?” zwierz się nie będzie narzu­cał ale naprawdę brz­mi jakoś tak lep­iej, “spod­nie skórzane męskie fetysz” w takim razie pro­ponu­ję prze­nieść się do Bawarii i brać udzi­ał w rozlicznych świę­tach ludowych, “Marek częs­to słucha muzy­ki w nocy” Janek częs­to celu­je do Mar­ka z dubeltów­ki o poranku, “czy mor­fi­na dzi­ała na wam­piry” tak, łagodzi ból zębów ale nie ból egzys­tenc­jal­ny, “film o kole­siu który ma wielką moc” A czy ma wielką odpowiedzial­ność? (Uncle Ben Mode)

 

19.04: “opowieść roman­ty­cz­na ze sce­na­mi porno” Taka w której pod koniec biorą ślub? Ale prawdę powiedzi­awszy brz­mi jak nisza, “czemu młodzi cier­pią przez chłopa­ka” Bo wyko­rzys­tał i porzu­cił? Bied­ni młodzi. Ale młode też cier­pią. “Dlaczego napisał sonet” No Dlaczego? prze­cież mógł spoko­jnie napisać elegię. Ale nie on sonet. No nie moż­na się po nim niczego spodziewać, “sza­lone kobi­ety w oczach mężczyzn” zdarza się, wtedy trze­ba kobi­etę usunąć z oka mężczyzny oper­a­cyjnie, “bejbi blues dlaczego go nie ma” bo zlik­wid­owali skry­t­ki na cen­tral­nym, nie ma gdzie dziec­ka schować. “kim są wojown­icze żółwie nin­ja?” Żółwia­mi. Prze­ważnie. “a tak jakoś” zwierz wie, zwierz wie, szko­da że nie inaczej. “film opowia­da o rabowa­niu” kasa nie odpowia­da za straty.“istnieją takie opowieś­ci na taśmie” one się nazy­wa­ją filmy. Nie trze­ba się bać, “Kanadyjczy­cy nie mili” podob­no takich nie stwierd­zono.

 

11.04: “o czym myślisz od wczo­raj” zwierz myśli o słońcu “przeanal­izuj to” To jest bard­zo samotne i ma kom­pleks mat­ki i pozosta­je w ciągłym kon­flik­cie z Tam. Jest zaz­drosne. “czer­wona sukien­ka mężczyz­na” niek­tórym mężczyznom ład­nie w czer­wonym, innym nie pasu­je do kar­nacji. Wszys­tko zależy od kro­ju, “fabuła książ­ki Sher­lock Holmes” Dow­cip­ne przy­gody dwóch współloka­torów w Lon­dynie, możli­we zbrod­nie. “bez pudła kot” kot bez pudła jest bez porów­na­nia bardziej nieszczęśli­wy niż kot w z pudłem a nawet w pudle “zro­bię herbatę” to przy okazji zrób mi kawę, “ser­i­al w odcinkach” nowa for­ma, prze­ci­wieńst­wo seri­alu bez odcinków który nazy­wamy potocznie filmem, “Chce włosy jak meri­da walecz­na” nic prost­szego wystar­czy zatrud­nić kilku rysown­ików z Pixara i ci takie nary­su­ją “Coś w sty­lu Abra­hama Lin­col­na” Zwierz zawsze pro­ponu­je cylin­der, ewen­tu­al­nie brodę. “czy umie zwierz zaśpiewać piosenkę?” Umie. Ale nie radzi słuchać, “co się dzieje z tą młodzieżą” to zależy, jeśli młodzież siedzi w poko­jach całe dnie to zwierz pode­jrze­wa wam­piryzm, jeśli zie­le­nieje zom­bizm jeśli zaczy­na wysysać szpik z koś­ci sycząc radośnie to ghulizm, “zwierz emery­tal­ny” no ład­nie człowiek skończy 25 lat i już go na emery­turę dosyła­ją.

 

19.03:  “czy utożsami­amy się z bohat­era­mi seri­alu”, to zależy jak utożsami­amy się z Dex­terem to powin­niśmy spoko­jnie udać się na najbliższy posterunek policji, jeśli utożsami­amy się z Housem może­my przes­tać się zas­tanaw­iać dlaczego nie mamy przy­jaciół, jeśli z Dok­torem Wat­sonem powin­niśmy uważnie stu­diować nas­tro­je naszych współloka­torów, “Czy teatr jest dla wszys­t­kich” nie tylko dla tych, którzy mają bile­ty, “Do kina chodzi się na film” chy­ba, że aku­rat nic nie gra­ją wtedy do kina chodzi się po pros­tu, “jak wyz­nać wstyd” Tak jak miłość. Szy­bko i pros­to. “Kto zabi­je człowieka zosta­je” Miejmy nadzieję że zosta­je wsad­zony do więzienia, “jak nazy­wa się ten ser­i­al o tym tam­tym” Jakoś takoś, “o co chodzi z allons‑y” o to by iść najlepiej z jakimś Alon­so, “Napisz kil­ka zdań o dobrym wychowa­niu” Dobre wychowanie na zwierzu? Poza tym serio, takie proste zadanie a szu­ka się odpowiedzi w google?, “gdzie moż­na wyz­nać miłość” o dzi­wo wszędzie, podob­nie jak wstyd. Czy tu jest jak­iś łącznik. “Jude Law pry­wat­nie” Podob­no lubi chodz­ić do teatrów i stalkować fan­ki z pol­s­ki, “Jakiego rodza­ju jest film życie pi” Długiego.

 

4.03: “Jak zostać dobrym komikiem” Trze­ba być śmiertel­nie poważnym,“Kapitan moty­wu­je morze” Morze zaś moty­wu­je kap­i­tana i to się nazy­wa zarządzanie fir­mą, ” jaka zmi­en­ność pór roku” Między zimą a wios­ną okazu­je się cud­em, między jesienią a zimą przek­leńst­wem, “co to znaczy otp” To znaczy, że za dłu­go ktoś siedzi w necie, zwłaszcza na tum­blr, “Czemu nie ma” Pewnie ukradli, “zwierz pop­kul­tur­al­ny mcGre­gor” To jak­iś szkoc­ki kuzyn zwierza, bie­ga w kil­cie, “zwierza nie ma“Jasne że nie ma. Wszys­tko wszak to tylko sen, “Czy mogę?” tylko w czwartek.

 

27.02: “Frag­ment kojarzą­cy się z cier­pi­e­niem” Dla zwierza to mniej więcej trze­cia min­u­ta więk­szoś­ci pol­s­kich pro­dukcji kiedy zwierz naprawdę cier­pi. “Blo­gi o hip­ster­ach” nazy­wa­ją się pamięt­ni­ki, zwierz pole­ca te Samuela Pepysa pier­wszego hip­stera, “co to są filmy sen­sacyjne i czego nas uczą” To te filmy w których wylatu­jąc przez przed­nią szy­bę samo­chodu bohater wytrzepu­je sobie szkło z włosów i idzie dalej. Filmy uczą nas, że Bruce Willis jest niezniszczal­ny. ” Czy aktorstwo wyma­ga spec­jal­nych umiejęt­noś­ci” Podob­no powin­no się umieć grać, ale to tal­ent opcjon­al­ny, ” jakie zdanie ułożyć z wyrazem his­to­ryczni” His­to­ryczni, to słowo, które rozpoczy­na to zdanie, “Jak napisać notkę ze spotka­nia z Panem” To zależy — na przykład jak do sze­fos­t­wa wywiadu nie powin­no się pod­pisy­wać. Jak w krótkim cza­sie przed­staw­ić tal­ent. Zwierz pro­ponu­je “Oto Tal­ent. Waży 26 kg i jest cały ze sre­bra”

 

12.02 :“czy wszys­tkie mosty łączą?”, Oczy­wiś­cie nawet ten w Awin­ion­ie łączy towarzysko “Jaki prezent dać komuś kto zro­bił dok­to­ra” Jeśli to był Dok­tor Who to ozło­cić od stóp po czubek głowy, ewen­tu­al­nie jeśli mówimy o takim dok­torze zwykłym to w chwili poczę­cia dok­to­ra jeszcze nagrody się nie należą ;) “jak zep­suć dziecko rady” Zrzu­canie ze schodów dzi­ała, “straszne hor­ro­ry wzorowane na fak­tach” film o katas­trofie smoleńskiej leci na Nation­al Geo­graph­ic, “W jak najprost­szy sposób znaleźć kogoś” wyjść przed dom i zawołać na obi­ad. Każdy przyjdzie. “Czego doty­czył pier­wszy plakat film” Uprze­jmie zapraszał na pokaz nowego wynalazku braci Lumiere, “czemu tak się dzieje człowiekowi, że ma wszys­tko” Błąd Matrixa zdarza się nawet najlep­szym “Dlaczego Titan­ic to twój ulu­biony film” Bo Leonar­do DiCaprio ginie przed końcem? “ani­mac­ja życie” zdaniem zwierza życie człowieka najlepiej odd­a­je Król Lew, oczy­wiś­cie bez Lwów i gada­ją­cych zwierząt.

 

05.02: “Co oznacza zwrot — cała jestem w skowronkach” To zwrot uży­wany przez Dis­ney­owskie księżnicz­ki, oznacza, że ktoś się właśnie ubiera “Człowiek nie prze­j­mu­ją­cy się opinią innych” To bard­zo szczęśli­wy nie ist­nieją­cy, zupełnie aspołeczny typ, “Czy wiecie jak się skończyło Bejbi Blues” Nieste­ty wiemy, “Hob­bity Gigan­ty rzu­ca­ją skały” Aczkol­wiek brz­mi intere­su­ją­co to chy­ba jest to trochę za duży skrót, “Czy wilkoła­ki są groźniejsze od wam­pirów” Oczy­wiś­cie, w pełni nie da się ich kon­trolować a poza tym lin­ieją, ” co to znaczy guli­ty plea­sure” to dokład­nie ten moment kiedy uda­jesz że nie przełączyłeś real­i­ty show o słod­kich babeczkach bo pliot był za daleko, “Andy Serkis jak pow­stał” To chy­ba jasne że został wygen­erowany kom­put­erowo, “Ciekawsze hasła” Obier­acz­ki do warzyw tylko dla mag­istrów! (zdaniem zwierza to ciekawe hasło), “Bohaterowie książek lub filmów którzy byli” Jeśli ktoś został bohaterem książ­ki i fil­mu to nie był tylko jest. I to jest już na zawsze.

 

29.01: “pow­iść eri­ty­cz­na, z erotyką w tle” Pinie tu u nas na zwirzu takich beze­ceństw my nie zna­ju, “alan rick­man gejem:” mógł­by być nawet jed­norożcem, byle by nadal mówił takim głosem, “jak zostać ogrod­nikiem” zna­jdź szpadel i wybierz ten zawód, który nie wyma­ga grze­ba­nia zwłok, “gdzie pisze blog zwierz pop­kul­tur­al­ny” w prze­ci­wieńst­wie do czytel­ników, którzy czy­ta­ją zwierza tam, zwierz pisze go tu, “Jak jest na innej planecie kos­mi­ci”. Drodzy kos­mi­ci na innej planecie jest bard­zo miło. Żyją tu ludzie, mamy słonie i delfiny, wpada­j­cie, ale może nie w dzień niepodległoś­ci. Pyta­j­cie o zwierza. “Arnold nie powinien wygrać” Arnold zawsze powinien wgrać i zawsze wygry­wa. “mak­i­jaż kos­mi­ty” zależy od koloru kos­mi­ty iloś­ci oczu i macek, “sni­ace sie chodzące żywe trupy” idź do najbliższego pubu.

 

23.01 :“Jak wyglą­dał czwarty król” Był nis­ki, bla­dy i przy­wiózł Maryi cichy na zmi­anę, “co to znaczy, że jest brak” to znaczy że jest nad­mi­ar pust­ki, “mega kul­tu­ryś­ci” są o dwadzieś­cia cen­tymetrów więk­si od super kul­tu­rys­tów, “ulu­biona plan­e­ta szek­spirologów” oczy­wiś­cie Uran, wokół którego tańczy Tyta­nia z Oberonem, “zwierz pogrom­ca wam­pirów” tak ale tylko w week­endy, “ang­iel­skie peru­ki dla zamożnych” wszys­tkie są długie i białe, “film w którym bohater nie wiedzi­ał kiedy” był też taki film gdzie bohater nie wiedzi­ał gdzie, “bohater i jego deko­rac­ja” cza­sem między bohaterem a deko­racją tworzy się sil­ny związek. Wtedy bohater do koń­ca fil­mu chodzi np. z taką bramą, “co myślą hip­sterzy sami o sobie” ogól­nie się lubią ale trochę żału­ją, że nie są pro­duk­tem Apple.

 

17.01: “kobi­ety w rajstopach nago” To ciekawy paradoks bo wydawało się zawsze zwier­zowi, że albo w rajstopach albo nago, ‘kula star wars” to nie kula to stac­ja kos­micz­na, “Jak wyglą­da w stro­ju muszki­eter” Zupełnie jak Muszki­eter, nie licząc piór­ka, “twój klon” O dzi­wo jeszcze żad­nego zwierz nie ma choć sam kiedyś został oskarżony o bycie klonem. PO dłuższych bada­ni­ach okaza­ło się, że jest po pros­tu podob­ny do swo­jej rodzi­ciel­ki, “Hob­bit ile prawdy” Tak mniej więcej trzy czwarte minus smok, “Wynalaz­ki o których się nie pamię­ta” odpowiem jak sobie przy­pom­nę. “Piosen­ka z typem w różowym gar­ni­turze” Zwierz pode­jrze­wa że chodzi o Can­dy Rob­biego Williamsa. Choć nie wie co jest bardziej prz­er­aża­jące. Pytanie czy fakt, że zwierz zna odpowiedź, “elf aktor” mimo wrod­zonych predys­pozy­cji niewielu elfów trud­ni się graniem. Ponoć prob­le­mem jest obsadzanie ich cią­gle w tych rolach. “Bil­bo będzie zły że hej” To zależy czy stłuczecie mu szk­lan­ki i mis­ki.

 

12.01 : “kiedy kota nie ma” Wtedy należy przy­puszczać, że tak naprawdę kot jest tylko trochę ciszej. “filmy o smokach” Filmy o smokach są z natu­ry i definicji lep­sze od tych, w których nie ma smo­ka. “Dobrzy aktorzy w Polsce” Są. Część z nich pozosta­je jed­nak w kon­spir­acji. “Inna nazwa Bejbi Blues” Zwierz pro­ponu­je “Strasz­na chała czyli dlaczego nie należy krę­cić filmów jak się nie ma pomysłu, w opar­ciu o jeden artykuł pra­sowy”, “Pro­gram do gotowa­nia dzieci” Niech wiedź­ma ode­jdzie od kom­put­era i zajmie się budowaniem nowego domku z pierni­ka. “niskie kobi­ety + ubiór” ta para jest w ciągłym kon­flik­cie. Nie mniej cza­sem moż­na ich zobaczyć razem na mieś­cie. “Gdzie Bene­dict Cum­ber­batch” Wszędzie a najbardziej w Internecie. Tam to już tylko Bene­dict.

 

03.01: ” Titan­ic pod wodą” Niezmi­en­nie od 1912 roku o dzi­wo Cameron nie krę­cił na ory­gi­nal­nym statku, “Den­er­wu­jące gify” były są i będą bo zwierz je lubi, “Lus­tereczko powiedz prze­cie kto jest najpiękniejszy zwierz” Oczy­wiś­cie że zwierz pop­kul­tur­al­ny, zawsze i wszędzie. “Którego akto­ra na planie nie lubią” Tego który ma najwięk­sza wypłatę, najwięk­szą przy­czepę i właśnie spóź­nia się dwadzieś­cia min­ut na mokry plan zdję­ciowy, ewen­tu­al­nie tego który zjadł ostat­niego pącz­ka, “Hob­bit jak krę­cono sce­ny z Gol­lumem” To bard­zo proste Gol­lum zgodz­ił się współpra­cow­ać za kopię pierś­cienia i dostawę świeżych ryb, “wc sym­bole” skom­p­likowane i mag­iczne. Ale jeśli dro­gi użytkown­iku do dziś ich nie roz­gryzłeś to każ­da wyprawa do toale­ty musi być przy­godą, “Pory roku zmi­en­ność” Tak pory roku są jak kobi­eta zmi­enne. Zaskaku­je to zwierza co roku. Wios­na jeszcze przyjdzie. “Moi krewni” Wszyscy? (Sor­ry inside joke), “Keanu Reeves na ław­ce” No kanap­kę je. Nie ma się z czego śmi­ać, “Stro­je Spi­der­mana” Zwierz ma trzy a ty czytel­niku?

 

27.12: “czy nie wyda­je się wam że mam powód do” zdaniem zwierza zde­cy­dowanie masz powód a nawet dwa. Powody dla wszys­t­kich! “zwież” Zwierz jest pod wraże­niem — tyle lat czekał, aż ktoś w końcu ucz­ci jego dysor­tografię i w końcu jest. Wiwat alter­naty­wne pode­jś­cie do ortografii! “Ajax płyn do naczyń aria oper­owa” Tak to pier­wszy przykład oper­owego prod­uct place­ment. Bizet pod­pisał umowę z Ajax­em w zami­an za co w Car­men pojaw­ia się ich melo­dia z reklamy. W zami­an za to do koń­ca życia nie musi­ał zmy­wać po obiedzie. ” Jak kończy się prawdzi­wa leg­en­da o mer­lin” Leg­en­da to była o królu Arturze, zwierz nie napisał nigdy ani słowa o Melin­ie i prak­ty­cznie wszyscy giną. Ale spoko niek­tórzy powin­ni wró­cić. ” Co masz zro­bić dziś” Zrób dziś inaczej będziesz mieć wyrzu­ty sum­ienia przez cały tydzień. ” Kląt­wa roz­wodów” A tak pradaw­na kląt­wa rzu­cona na wszys­t­kich ludzi w show biz­ne­sie. Mówi że jeśli się z kimś ożenisz a potem zaro­bisz wystar­cza­ją­co dużo pieniędzy by się z nim rozwieść to się rozwiedziesz. ” Co by było gdy­by” Zde­cy­dowanie było­by zupełnie inaczej. Zde­cy­dowanie inaczej. Odrobinę inaczej. Albo było­by dokład­nie tak samo. Choć myślę, że gdy­by wszys­tko poszło odrobinę inaczej moglibyśmy nie mieć litery “ą”. ” Zwierz pop­kulp­tural­ny Anna Karen­i­na” Tak zwier­zowi podob­nie jak Bene­dic­towi pro­ponowano tą rolę ale zwierz odrzu­cił propozy­c­je. Okres zdję­ciowy koli­d­ował z nowy­mi odcinka­mi Sher­loc­ka.

 

19.12.: “co napisać sek­sownego face­towi” hmm… napisz mu, że widzi­cie się w TARDIS za pięć min­ut “otp co to znaczy” To znaczy że za dłu­go siedzisz na Tum­blr, ode­jdź od kom­put­era i zajmij się czymś pożytecznym jak oglą­danie seri­ali, “auto­graf w sen­sie pod­pis” praw­da w sen­sie rac­ja, ” czy daniel day lewis będzie jedynym żyją­cym” Tak oczy­wiś­cie apokalip­sę przeży­je tylko Daniel Day Lewis i kar­aluchy, “gdzie kupić książkę poza ekranem” w takim strasznie dzi­wnym spec­jal­isty­cznym sklepie w którym więk­szość osób nic nie kupu­je. Nazy­wa się księgarnia/ “Koniec świa­ta jak zwierze” Dokład­niej jak tygrys, skra­da się powoli i gryzie. ” O dobrym smoku film” Każdy smok jest dobry tylko ludzie wykazu­ją mało zain­tere­sowa­nia, “kto pisze zwierz pop­kul­tur­al­ny” choć to niesamowite to zwierz.

 

28.11:” Zdję­cie w płatkach róży” to bard­zo proste bierzesz zdję­cie kładziesz na stole i obsy­pu­jesz płatka­mi róży, podob­nie moż­na zro­bić z przepiórka­mi i ma się przepiór­ki w płatkach róży, “kot o wszys­t­kich barwach” — czarny bo wszys­tkie kolory spo­tyka­ją się w czerni, ewen­tu­al­nie ten z Cheshire, “jako moż­na pod­pisać zdję­cia z kota­mi” np. kot ewen­tu­al­nie dwa koty, “tom hardy w gar­ni­turze” a tom uległy w piżamie, “Bat­man z depresją” no wiesz co się dzi­wisz jego rodz­ice nie żyją, “jak narysować gronos­ta­ja” Ja nie mam poję­cia ale zapy­taj Leonar­do on coś o tym wiedzi­ał, może spróbuj łasiczkę? “jak wyglą­da pan Hilary” jest lekko rozmy­ty jak każdy bez oku­larów, “Żaden kolor włosów mi nie pasu­je” nie możli­we — próbowałaś różowy? “Jak się nazy­wa­ją buty co dok­to­ry chodzą” Con­ver­sy słońce, “kucykiprzy­jaźń­toma­gia” kotynien­aw­iść­tosposób­naży­cie

 

21.11.:“czy Broń Boże wydzielamy przecinka­mi” Broń Boże nie, “Czy u Dis­neya pod­pisu­ją kon­trakt z dia­błem” nie Dis­ney to przed­staw­icielst­wo Dia­bła na zie­mi więc pod­pisu­ją jedynie umowy o pracę, “spo­jrze­nie nieufne” zwierz pro­ponu­je wzorować się na East­woodzie, “jak nie przysyp­i­ać na wykładach” Czy­tać blo­ga zwierza? ” koń i jego chło­piec za dar­mo” konia trze­ba będzie kupić ale chłop­ca może rzeczy­wiś­cie dorzucą gratis, “czy zwierz ma” ma nawet dwa, “pol­s­ki aktor i prezen­ter starego pokole­nia” zwierz strzela Krzysztof Ibisz?, “glee charak­terysty­ka wszys­t­kich bohaterów” młodzi, den­er­wu­ją­cy i potrafią śpiewać. To pasu­je w sum­ie do wszys­t­kich bohaterów.

 

31.11: “peru­ka jok­era bat­man” a po co peru­ka wystar­czy ufar­bować włosy na zielono i w drogę “pro­jekt kostiumów dla wam­pi­ra” — jako że wam­piry na co dzień chodzą zazwyczaj w czerni pro­ponu­ję zapro­ponować mu coś w kolorze, ale pel­ery­na musi być “wilkołak masecz­ka” może jakaś naw­ilża­ją­ca futro, “twarz rob­o­ta” jeśli chce­cie się pojaw­ić jako android to może­cie nawet się nie starać tylko wystar­czy nie wyrażać emocji, “samochód powrót do przyszłoś­ci” O tak na imprezę dobrze zajechać Delo­ri­anem. Kiedy krę­cono Hol­low Crown — w zimie, śniegu mnóst­wo, “Adele przed i po” — przed nie była sław­na, po już jest. “Bane prawdzi­wy” Nie mam adresu zamieszka­nia ale napisz do Bat­mana on na pewno wie.

 

25.10: “kub­ki canal plus” — te które zwierz miał już wyszły ale może jeszcze jakieś będą. “kon­strukc­ja dekon­strukc­ja zadanie dla stu­den­tów” Przykładowo:s kon­stru­uj wieżę z klock­ów, potem dokon­aj szy­bkiej dekon­strukcji zan­im ktoś zauważy, “wiz­ja rodziny Bore­jków ma charak­ter dydak­ty­czny” nieste­ty tak obrzy­dli­wie dydak­ty­czny, “lale bit­wa pod Wied­niem” Lalek pod Wied­niem nie stwierd­zono ale sporo było drew­ni­anego aktorstwa, lalkowego wręcz, “nie lubią obcych” Zwierz tam obcych lubi, o ile są z kos­mo­su, ” czy czy­ta­jąc fifty shades of grey się pod­nieca­cie” Nie pod­niecamy się, co najwyżej pod­nieca nas myśl pożą­danej korek­ty i napisa­nia jeszcze raz, “bro­da bez wąsów” jest bard­zo samot­na, “Czy Abra­ham lin­coln naprawdę wal­czył z wam­pi­ra­mi” Oczy­wiś­cie! A taki Koś­ciuszko to z zom­bie “król julian serio” Serio serio król Julian. “aktorzy których lubią kobi­ety”, o dzi­wo w ostate­cznym rozra­chunku, praw­ie wszys­t­kich.

 

26.09: ” Dlaczego ludz­ki lego mają czarny kwadrat na szyi” — zwierz musi powiedzieć, że nie wie (wujek Google mówi, że to znak dla maszyny gdzie jest przód i gdzie włożyć ręce fig­urce) ale brat zwierza wiel­ki znaw­ca Lego powiedzi­ał mu, że tylko ory­gi­nalne ludz­ki mają taki znak a te wypro­dukowane w Chi­nach na bre­locz­ki takiego czarnego kwadraci­ka nie mają “Głębo­ki para­sol” — zwierz dłu­go się zas­tanaw­iał o co chodzi i w końcu doszedł do wniosku, że to bard­zo tajny kryp­ton­im szp­ie­ga z krainy deszc­zow­ców ” Anis­ton nie lubi With­er­spoon” Ciekawe bo zwierz nie lubi ani jed­nej ani drugiej ” Co oznacza gwiaz­da w drzewie genealog­icznym” To znaczy, że ktoś z rodziny był sławny, “paznok­cie bat­mana” Miejmy nadzieje że czyste

 

 

19.09: “przesłanie dla ziemi­an 2012” zwierz nie zna ofic­jal­nego ale pro­ponu­je abyśmy w tym roku oglą­dali więcej filmów i jedli mniej fry­tek, bo są niezdrowe. Może być? “Kobi­eta w czer­wonych butach” — trze­ba było­by sprawdz­ić czy to nie ta sama w czer­wonej sukience sprzed tygod­nia, która założyła pasu­jące obuwie. “fan­taz­je medy­czne” — wchodzisz do przy­chod­ni a tam nie ma kole­j­ki, roz­maw­iasz z lekarzem a ten jest uprze­jmy, idziesz do szpi­ta­la a żar­cie jest jadalne. Tego jest aku­rat sporo. “Frag­men­ty książ­ki szaroś­ci pana Grey’a” Szaroś­ci Pana Grey’a brzmią jak świet­ny tytuł książ­ki o człowieku, który szył gar­ni­tu­ry dla biz­nes­menów. “Czy w telewiz­ji będzie gala MTV 2012” Będzie i to pewnie na MTV jak nazwa wskazu­je. “33 winyle” — zwierz nie ma ani jed­nego ale ma 700 DVD. Jaki jest przelicznik?

 

5.09: “Dlaczego cza­sa­mi czu­je­my potrze­bę zwierzenia się” Zwierz nie wie wszys­tko powin­niśmy tłu­mić w sobie i budować w sobie pokłady wściekłoś­ci. “Strój na epi­demię” Zwierz pro­ponu­je białe prześcier­adło a potem na ziemię i turlamy się w wiadomym kierunku. ” Co myśleć o mężczyźnie z plakatu z nag­i­mi kobi­eta­mi” Szczęś­cia­rz? “Hob­bit nekro­man­ta” Zwierz zna wielu hob­bitów ale nie wie który ma zdol­noś­ci nekro­manck­ie. “Jak się nazy­wa siód­my set?” Zwierz nie wie. Ostat­ni?

 

 

29.08: “Czym się różnią muffiny amerykańskie od pol­s­kich”. Miejscem upieczenia. Przede wszys­tkim. “Faj­na dziew­czy­na która napisała co lubi a czego nie lubi”. Zwierz nie przy­pom­i­na sobie takiego wpisu ale może uznać że jest fajną dziew­czyną.” Dow­cipy o Kanadyjczykach”. Zwierz zna licznie głównie zaw­ier­a­jące postać Kanadyjczy­ka mówiącego przepraszam. “Ile goi się nos po oper­acji plas­ty­cznej”. Tylko trochę dłużej niż po zła­ma­niu.” Adele po schud­nię­ciu”. Zwierz próbował się pod­szy­wać pod Adele ale nieste­ty głos nie ten.

 

25.07:“Porody w fil­mach oby­cza­jowych” — zawsze zabawne i wzrusza­jące — dobry tem­at na wpis! “Jak sprzedać książ­ki do Empiku” Zwierz nie chce niko­go zaw­ieść ale w Empiku się kupu­je książ­ki, “Dlaczego T.R.Knight zrezyg­nował z Chirurgów” Bo uznał, że jego postać nie jest odpowied­nio rozwi­jana ” Brad Pitt ma piękny uśmiech” no tu się zwierz nie kłó­ci rzeczy­wiś­cie, ” Har­ry Pot­ter kreskówka” tak zwierz też uważa, że to super pomysł, ” Ludzie w Kanadzie” Tak są, “Mul­ti­ki­no 25 min­ut reklam” Gdzie tam 30 co najm­niej.

 

4.07:“co oznacza allons‑y” ? Cóż dla nor­mal­nych ludźi to znaczy chodźmy po fran­cusku dla wiel­bi­cieli Dok­to­ra Who oznacza to, że trze­ba poszukać jakiegoś Alon­so. “Jak krę­cili dziew­czynę z tat­u­ażem”. Zwierz pode­jrze­wa, że kamerą, to taki pop­u­larny sposób, “Jak się nazy­wa ten film z Super bohat­era­mi”. Na to bard­zo pre­cyzyjne pytanie jest wiele bard­zo pre­cyzyjnych odpowiedzi. “Jak wyglą­da Orlan­do Bloom”. Dokład­nie tak samo jak Lego­las tylko z ciem­ny­mi włosa­mi. “Jak wymyślić swój auto­graf” Najlepiej wziąć imię i nazwisko i zapisać je na kartce. Ponoć to bard­zo ory­gi­nal­na metoda.“Gulity plea­sure znacze­nie” 5 sezon True Blood wystar­czy za definicję.

 

20.06: “kobi­eta uderza mężczyznę” a potem twierdzi, że zacięła się w dłoń o jego koś­ci policzkowe, “szkot w stro­ju ludowym” co wtorek na stron­ie zwierza na face­booku, “Jude Law gra Geja” w Oscarze Wilde — i jest tam piękny jak z obraz­ka, “komiksy w kórych się przed­staw­ia robi­e­nie zakupów” — zwierz nie ma poję­cia ale chy­ba są nudne

 

14.06: ” Co sobie jeszcze kupić?” Zwierz pro­ponu­je wszys­tko i to dwa razy na wszel­ki wypadek, ” dlaczego należy czy­tać lek­tu­ry szkolne a nie oglą­dać ich fil­mowe ani­mac­je” być może po to by odróż­ni­ać słowo ani­mac­ja od adap­tacji. Choć ani­mac­ja na pod­staw­ie “Zbrod­ni i Kary” jest świet­na, nieste­ty nie ma jeszcze ani­mowanego “Pana Tadeusza”, “Jaką whisky pije Hank Moody” biorąc pod uwagę ilość — tanią. No i ulu­bione zwierza ” Co to znaczy audy­c­ja zaw­iera lokowanie pro­duk­tu” — znaczy to, że twór­ca tego sfor­mułowa­nia nie zna za dobrze języ­ka pol­skiego

 

 30.05: “Gosling przyszłość fil­mu” ( zwierz pode­jrze­wa, że Gosling i przyszłość fil­mu mają się dobrze, niekiedy się łączą), “Mar­vel amerykańs­ka poko­jówka” ( Pewnie komuś chodz­iło o Wolve­ri­na), “Zdję­cia lata­jącej desko­rol­ki” ( ewident­nie ktoś nas oszukał na zdję­cia trze­ba będzie jeszcze poczekać, ” Dow­cip­ne przemówienia” ( zwierz może wys­tąpić jak bard­zo chce­cie), “Auto­grafy znanych ludzi” ( gdzie zwierz ma się pod­pisać?)??

0 komentarz
0

Powiązane wpisy