Home Planszówki Rzut na bohatera czyli o “Roll Player”

Rzut na bohatera czyli o “Roll Player”

autor Zwierz
Rzut na bohatera czyli o “Roll Player”

Od dłuższego cza­su obiecy­wałam sobie, że powrócę z kole­jnym postem o plaszów­ce. Prob­lem w tym, że jakoś ostat­nio gral­iśmy z Mateuszem w kółko w gry o których już wam  pisałam. Na szczęś­cie – od czego są zna­jo­mi, którzy mają fan­tasty­czne kolekc­je plan­szówek. I tak naresz­cie mogę napisać o grze do której Mateusz wzdy­cha ilekroć pytam go co by chci­ał na urodziny – czyli o „Roll Player”.

 

 

Być może część z was wychodzi z założe­nia, że gry RPG są po to, żeby w nie grać, wciela­jąc się w różne postaci, które przeży­wa­ją różne przy­gody. To takie stan­dar­d­owe pode­jś­cie. Nie mniej – są ludzie, którzy uważa­ją, że całe to wcielanie się i przeży­wanie przygód to naprawdę tylko dodatek. Naj­ciekawsze jest czy­tanie podręczników i tworze­nie postaci. Do tej grupy należy cho­ci­aż­by Mateusz, wiec nie dzi­wi mnie zupełnie, że tak lubi „Roll Play­er” – grę w której sku­pi­amy się wyłącznie na stworze­niu postaci. I choć dodatek pozwala potem przeży­wać naszej postaci jakieś przy­gody, to na szczęś­cie pod­sta­wowa wer­s­ja gry nie posuwa się aż tak daleko w zaburza­niu szczęś­cia rpe­gowych nerdów.

 

 

 

W grze wybier­amy postać (może to być elf, kras­nolud, człowiek albo Mino­taur – opcji jest bard­zo dużo). Do tego losu­je­my postaci charak­ter, klasę i his­torię. Ostat­nio zdarzyło mi się np. grać Mino­tau­rem, który był Pal­a­dynem, socjopatą i szlach­ci­cem. Ciekawy zestaw.  Tym o co gramy to aby wypełnić atry­bu­ty tak by pasowały do klasy i his­torii postaci. Dodatkowo może­my dokupy­wać naszej postaci umiejęt­noś­ci, broń i pancerz. Pod koniec gry mamy stwor­zoną postać – ten kto najlepiej wypełnił założe­nia swo­jej postaci – ma najwięk­sze szanse na zwycięst­wo (choć liczą się też punk­ty za pancerz, dodatkowe punk­ty gwaran­tu­ją niek­tóre umiejęt­noś­ci czy rodza­je broni).

 

 

Roll Play­er” jak sugeru­je nazwa ma coś wspól­nego z rzutem kostką. I rzeczy­wiś­cie – jest to gra w której kluc­zowe są koś­ci. W każdej turze jeden z graczy rzu­ca cztere­ma różnokolorowy­mi kość­mi. Po rzu­cie rozkła­da je na kar­tach inic­jaty­wy (one decy­du­ją, kto pier­wszy będzie mógł kupować broń, umiejęt­noś­ci i inne rzeczy wyłożone na „rynku”) i wybiera jed­ną kartę z najbardziej pasu­jącą mu koś­cią. Jakie znacze­nie mają koś­ci? Kluc­zowe – ostate­cznie chodzi o to by ich kolor i licz­ba oczek na każdej z nich pokry­wała się z tym jakie wyty­czne dają kar­ty klasy i his­torii postaci.  Gra nie jest jed­nak tylko zwykłym „puz­zlem”. Koś­ci układamy w rzę­dach atry­butów postaci (odpowiada­ją­cych za cechy takie jak np. inteligenc­ja, siła, zręczność czy mądrość) ale każdy z tych atry­butów daje nam dodatkowe możli­woś­ci. Np. kiedy dokładamy kość do atry­bu­tu „siła” może­my sko­rzys­tać z opcji odwróce­nia koś­ci na drugą stronę. Co to znaczy? Że cza­sem bardziej opła­ca się nam sięgnąć po kość na której wypadła jedyn­ka, niż kość na której jest wyższa wartość (bo po obróce­niu będziemy mieli szóstkę).

 

Choć w tłu­macze­niu gra może wyglą­dać na odrobinę skom­p­likowaną to w isto­cie – jest, jak wiele gier koś­cianych  — niesamowicie łat­wa do opanowa­nia i dają­ca dużo satys­fakcji. Choć oczy­wiś­cie jest tu pewien ele­ment losowoś­ci, to do zwycięst­wa może prowadz­ić wiele dróg. Ostat­nio na przykład, kiedy grałam z Mateuszem okaza­ło się, że jed­ną z najskuteczniejszych strate­gii było dobieranie koś­ci w kolorze swo­jej postaci (postaci mają kolory co jest ważne przy wykupy­wa­niu pancerza czy właśnie – układa­nia kole­jnych kostek) – bo dosta­je się za to dodatkowe punk­ty zwycięst­wa, które w ostate­cznym rozra­chunku mogą prze­ważyć sza­lę zwycięst­wa. Innym dobrym sposobem na nadro­bi­e­nie punk­tów które może­my stracić przez nieko­rzyst­ny układ kostek, jest kom­ple­towanie pancerza – za pełne pancerz złożony z pię­ciu częś­ci może­my dostać aż dziesięć punk­tów (co biorąc pod uwagę, że gra się na punk­tów czter­dzieś­ci dobrze pokazu­je, że nie chodzi tylko o rzut kostką).

 

 

Gra nie jest bard­zo „kon­tak­towa” – gracze mogą sobie przeszkadzać (np. odrzu­ca­jąc z rynku, za co mogą dostać pieniądze, przed­mio­ty które są ide­alne skro­jone pod potrze­by innego gracza) ale nie jest to aż tak dobra strate­gia.  Podob­nie z wyborem kostek – teo­re­ty­cznie moż­na dobier­ać je z myślą nie o swoim sukce­sie co o klęsce prze­ci­wni­ka, ale nie wyda­je mi się by dało się w ten sposób wygrać. Tu więcej zależy od oso­biś­cie przyjętej strate­gii i umiejęt­noś­ci myśle­nia kil­ka kroków do przo­du. Bo jeśli za bard­zo sfik­su­je­my się na jed­nym dzi­ała­niu, czy wypełnie­niu jed­nej umiejęt­noś­ci może się okazać, że zami­ast zyski­wać punk­ty je tracimy. Nie jest to najlep­sza gra dla osób które łat­wo się rozprasza­ją w cza­sie roz­gry­w­ki, bo jed­nak trze­ba kon­trolować kil­ka rzeczy na raz. Plus jeśli umiemy liczyć do 17 to też się przy­da­je. Choć powiem od razu – że moim zdaniem nas­to­let­ni gracz raczej szy­bko załapie zasady – mniejsze dziecko – niekoniecznie zna­jdzie w tym przy­jem­ność. Ale na zebranie przy plan­szów­ce ze zna­jomy­mi – to z pewnoś­cią fajny wybór.

 

Pewnym minusem gry jest fakt, że w swo­jej pod­sta­wowej wer­sji jest na cztery oso­by.  Wiem, że pop­u­larne jest granie np. w dwie pary, ale jed­nak – ja zawsze wolę jak gra dopuszcza więk­szą ilość graczy (tak na wszel­ki wypadek). Z tego co wiem dodatek do gry rozsz­erza możli­wość gra­nia na pięć osób, ale w dodatek nie grałam i nie słysza­łam o nim bard­zo pochleb­nych opinii. Kole­jny potenc­jal­ny minus to cena. Ta waha się od 140 do 190 zł. Oczy­wiś­cie jak na grę plan­szową to nie jest niesamowicie dużo, ale wystar­cza­ją­co sporo by nad zaku­pem pochylić się trochę dłużej, zwłaszcza że dodatek – jeśli chce się go dokupić, kosz­tu­je praw­ie drugie tyle.  Jed­nocześnie – za dość wysoką cenę dosta­je­my naprawdę dobrze wyko­naną grę. Kar­ty postaci są z twardego kar­tonu więc nie ma szans by się szy­bko zep­suły, pozostałe kar­ty – są wyko­nane z papieru, ale trzy­mane w odpowied­nich koszulkach, dłu­go pożyją. Koś­ci są też bard­zo w porząd­ku a cała gra prezen­tu­je się bard­zo este­ty­cznie choć pró­ba pod­niesienia pudeł­ka z całoś­cią może zastąpić poran­ną rozgrzewkę.

 

 

Oso­biś­cie muszę powiedzieć, że tym co podo­ba mi się  najbardziej to dynami­ka gry – nie przepadam za plan­szówka­mi gdzie dłu­go się czeka żeby coś zro­bić. Tu w każdej turze dokła­da się kostkę, moż­na coś kupić na bazarku, sko­rzys­tać z posi­adanych umiejęt­noś­ci. To spraw­ia, że gra jest dynam­icz­na, a gracze nie odpły­wa­ją gdzieś na bok czeka­jąc aż ktoś inny wykona wszys­tkie swo­je ruchy. Moim zdaniem jest to szczegól­nie ważne kiedy gra się towarzysko, bo częs­to ener­gia spotka­nia sia­da kiedy ktoś musi bard­zo dłu­go czekać na swo­ją kolej.  No i jest to zgodne z moim charak­terem gracza. Ja nien­aw­idzę kiedy muszę dłu­go czekać, aż gra poz­woli mi na jakąś akcję. Ale to oczy­wiś­cie zależy od każdego gracza oso­biś­cie. Podo­ba mi się też że pod koniec gry ma się poczu­cie, że oto zbu­dowało się jakąś postać i nawet w dodatku pojaw­ia  się bloczek kartek na którym moż­na taką postać „zapisać” i kto wie – wyko­rzys­tać jako pod­stawkę do prawdzi­wej roz­gry­w­ki w jakiejś rpgowej kampanii.

 

Ps: Gry nie posi­adam na włas­ność – ma ją moja zna­jo­ma, więc nieste­ty nie mogę wam udzielić bard­zo wielu infor­ma­cji np. na tem­at tego jak trwałe jest pudełko, choć na oko wyglą­dało na niesamowicie trwałe i zwarte

Ps2: Gra ma edy­cję pol­ską więc nie trze­ba się martwić niean­glo­języ­czny­mi graczami

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online