Home Ogólnie Seriale w serialach czyli czym wzrusza się twój bohater

Seriale w serialach czyli czym wzrusza się twój bohater

autor Zwierz

 ?

Hej

         Zwierz oglą­da seri­ale, to jasne. Część czytel­ników zwierza oglą­da seri­ale, to równie oczy­wiste. Seri­ale są dziś ele­mentem, życia codzi­en­nego i naszej kul­tu­ry. Dlaczego więc seri­ali nie mieli by oglą­dać sami bohaterowie seri­ali? Ta myśl nie przyszła do głowy tylko zwier­zowi ale i samym autorom sce­nar­iuszy którzy stworzyli całe mnóst­wo fik­cyjnych seri­ali na potrze­by seri­ali. Jako że zwierz uwiel­bia takie opowieś­ci w opowieś­ci postanow­ił wyp­isać te które pamię­ta i podzielić się z wami krótką listą tego co się oglą­da kiedy się nie ist­nieje:)

 

1.) Inspec­tor Space­time — ser­i­al pojaw­ił się w seri­alu Com­mu­ni­ty tylko na chwilę — ale to wystar­czyło jed­na sce­na w której Inspek­tor wysi­a­da z bud­ki tele­fon­icznej i mówi zdanie ” Nie pytaj gdzie jesteśmy tylko kiedy” spraw­iła że fani Dr. Who ( do którego ów fik­cyjny ser­i­al jest świet­nym naw­iązaniem) osza­leli z zach­wytu ( podob­nie jak sami bohaterowie seri­alu) — dziś wszyscy znamy nazwiska poprzed­nich wcieleń Inspek­to­ra, jego towarzyszy oraz ogól­ny zarys przygód. Dla przy­pom­nienia — ist­nieje tylko JEDNA sce­na z tego seri­alu. No ale to nie przeszkadza fanom na dopowiedze­nie sobie jakichś kilkudziesię­ciu lat trady­cji:)

 

2.) Days of our Live — w tej soap operze grał Joey z Przy­jaciół — czegóż tam nie było — zły brat bliź­ni­ak, przeszczepi­anie mózgu i wszys­tkie znane z tego typu pro­gramów wąt­ki. Ser­i­al miał się dobrze czego nie moż­na powiedzieć o bohaterze Joeya który nieste­ty został odesłany na przy­mu­sową śpiączkę. Nie mniej dzię­ki wys­tępom Joeya w tym seri­alu dowiedzieliśmy się kilku cen­nych rzeczy o tym jak należy grać w telenow­elach. Zwierz uważa że był­by to ide­al­ny pro­gram który mógł­by zastąpić modę na sukces:) Trze­ba tu jeszcze dodać że jest to ser­i­al bazu­ją­cy na prawdzi­wej telenow­eli pod tym samym tytułem której aktorzy pokaza­li się nawet na planie.

 

3.) Vidas de Fuego — meksykańs­ka telenow­ela oglą­dana przez bohaterów seri­ali Ugly Bet­ty to naprawdę ciekawy przy­padek. Frag­ment telenow­eli ( krót­ki) pojaw­iał się dość reg­u­larnie w odcinku — dłuższy frag­ment ( czy wręcz pełen odcinek) dwu — czteromin­u­towy pojaw­iał się potem na stron­ie ABC ( w odróżnie­niu od telewiz­ji bez pod­pisów tylko z ang­iel­skim dub­bingiem). Telenow­ela zaczy­na się od uję­cia bied­nej dziew­czyny cału­jącej się z księdzem który jest ojcem jej nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Potem jest już tylko lep­iej

 

4.) Jules and Mimi - Sex and The City — ser­i­al nało­gowo oglą­dany przez Mirandę ( i nagry­wany na Tivo) — bry­tyjs­ki ser­i­al opowiada­ją­cy między inny­mi o roman­sie pomiędzy białą kobi­etą a czarnym mężczyzną — jest to o tyle ważne że życie Mirandy w pewnym momen­cie zaczy­na lekko przy­pom­i­nać życie jej bohaterów. Inter­net twierdzi że Jules and Mimi zostało zain­spirowane ang­iel­skim Bob & Rose ale zwierz nie jest przeko­nany czy to prawdzi­wa odpowiedź. Nie mniej przy­wiązanie Mirandy do seri­alu jest czymś czego nie widz­imy w seri­alach za częs­to a co jest dość bliskie rzeczy­wis­toś­ci

 

5.)When the Whis­tle Blows — ser­i­al w którym gra bohater seri­alu Statyś­ci — ser­i­al wyda­je się być bard­zo złym i bard­zo trady­cyjnym sit­comem który roz­gry­wa się w fab­ryce. Nasz bohater gra tam kosz­marnego nad­zor­cę z charak­terysty­cznym powied­zonkiem —  are you hav­ing a laugh!?. Pra­ca przy seri­alu pokazana jest tu jako w sum­ie smutne i demor­al­izujące doświad­cze­nie, zaś sam sit­com jako mało inteligent­ny pro­gram który ludzie kochają mimo niechęci kry­tyków

 

6.) Heart and Scalpels- ser­i­al pojaw­ił się w seri­alu Nip/Tuck nasi bohaterowie zna­j­du­ją w seri­alu miejsce kon­sul­tan­tów a potem aktorów ( z więk­szym i mniejszym powodze­niem) — ser­i­al jest marną wer­sją ER ale odgry­wa w całej his­torii dość sporą rolę ponieważ gwaran­tu­je nasze­mu znane­mu doty­chczas tylko w środowisku chirur­gowi pop­u­larność. Nie mniej nic nie prze­bi­je fatal­nie zagranego i jed­nocześnie przekomicznego frag­men­tu pier­wszego odcin­ka pro­dukcji gdzie w rolę niesamowitego lekarza wciela się sam Bradley Coop­er —  zwierz zazwyczaj płacze ze śmiechu kiedy to oglą­da

 

7.) Viking Quest - Jeden z bohaterów Ekipy John­ny Dra­ma zagrał w tym seri­alu kil­ka lat wcześniej ( w 1997 roku) ale wciąż jeździ na zjazdy i cieszy się sporą pop­u­larnoś­cią związaną z jego kul­tową rolą Tar­vold?a ( choć nie jest to szczegól­nie wybit­na rola z tego co zwierz zrozu­mi­ał). Viking Quest opowia­da o przy­go­dach niezwyk­le walecznego i dziel­nego wikinga który ukradł zło­to Vailowi Bogu zem­sty i syn­owi Ody­na. Ser­i­al doczekał się nawet spin ‑offu ( Angel Quest) który wedle bohaterów był krę­cony zde­cy­dowanie dłużej niż ory­gi­nał. Dra­ma jest jed­nocześnie dum­ny ze swo­jego seri­alu ale z drugiej strony chy­ba szcz­erze nien­aw­idzi ciągłego utożsami­ana z dziel­nym wikingiem

 

8.) The Creek — Ser­i­al napisany przez bohat­era seri­alu Jezioro Marzeń, który jest po pros­tu odbi­ciem fabuły seri­alu Jezioro Marzeń bo bohater napisał go na pod­staw­ie włas­nych wspom­nień i przeżyć ( które stanow­ią fabułę seri­alu Jezioro marzeń). Ser­i­al pojaw­ia się na bard­zo krótko w ostat­nim odcinku ostat­niego sezonu seri­alu ( choć o jego pro­dukcji i samym pomyśle mówi się dużo przez cały sezon a zbieranie na niego pieniędzy chy­ba jest nawet ele­mentem które­goś z odcinków) — nie mniej jest to dość śmieszne — ser­i­al w seri­alu opowiada­ją­cy o wydarzeni­ach z seri­alu — a sce­narzys­ta Incepcji myślał że wymyślił coś skom­p­likowanego;)

 

9.) Super­com­put­er — ser­i­al kome­diowy z 1975 roku który pojaw­ia się jako punkt odniesienia w seri­alu 30 Rock — ser­i­al wypro­dukowany przez NBC ( to dość szczegól­ny przy­padek gdzie mamy do czynienia z seri­alem który ma prawdzi­wą stację telewiz­yjną za pro­du­cen­ta ale to specy­fi­ka aku­rat bardziej 30 Rock)  sam w sobie nie był szczegól­nym sukce­sem ale za to wedle autorów 30 Rock jego spin-offa­mi były odnoszące najwięk­sze sukcesy w his­torii seri­ale NBC czyli Bill Cos­by Show, Cheers, Polic­jan­ci z Maia­mi i Autostra­da do Nie­ba. Nikt co praw­da tego seri­alu w 30 Rock nie oglą­da ale może­my w kilku sce­nach zobaczyć prze­chowywane w siedz­i­bie NBC deko­rac­je do tego seri­alu.

 

10.)Oshiku­ru: Demon Samu­rai? — to się nazy­wa ser­i­al w seri­alu — bo nie w jed­nym a w dwóch. W Dwóch i pół Char­lie autor wielu melody­jek do reklam ma nagrać piosenkę do seri­alu, jego bratanek fan seri­alu prz­er­ażony zapro­ponowaną wer­sją ukła­da razem z nim włas­ną która jed­nak nie zosta­je wybrana przez stację. Ten sam ser­i­al oglą­da­ją bohaterowie Teorii Wielkiego Podry­wu ( Pen­ny się nie podo­ba) — co ciekawe sce­ny z seri­alu to tak naprawdę sce­ny z innego seri­alu ani­me — napisy twierdzą że z Boo­giepop Phan­tom? — co zwier­zowi nic nie mówi.

 

            Tyle zwierz znalazł w swoim mózgu — więcej nie pamię­ta ale jest abso­lut­nie pewien że to nie wszys­tkie ani nawet nie drob­na część wszys­t­kich seri­ali które pojaw­ia­ją się w seri­alach. Cóż nie powin­no nas to dzi­wić, pis­arze uwiel­bi­a­ją pisać o innych pis­arzach ( zwierz mógł­by też zapewne stworzyć jeszcze dłuższą listę fik­cyjnych książek jakie piszą i czy­ta­ją bohaterowie), to czemu autorzy seri­ali nie chcieli by prze­my­cić do seri­alu kilku innych seri­ali. Choć zwierz musi przyz­nać że z powyższego wpisu zwierz najbardziej chci­ał­by zobaczyć Inspek­to­ra Space­time i dowiedzieć się o czym był Super­com­put­er że mogło z niego wyjść tyle seri­ali.

 

ps: nie są to oczy­wiś­cie wszys­tkie seri­ale w seri­alach ale zwierz zde­cy­dował nie umieszczać tu tych których sam na własne oczy nie widzi­ał — nie mniej czytel­ni­cy drugiego blo­ga poin­for­mowali zwierza że fik­cyjne pro­dukc­je oglą­da­ją też bohaterowie Super­nat­ur­al, Dr. Housa czy OC.

 


0 komentarz
0

Powiązane wpisy