Home Książki Zdejmując foliową czapeczkę czyli o książce “Spisek, czyli kto nam wszczepia czipy i inne popie***one teorie”

Zdejmując foliową czapeczkę czyli o książce “Spisek, czyli kto nam wszczepia czipy i inne popie***one teorie”

autor Zwierz
Zdejmując foliową czapeczkę czyli o książce “Spisek, czyli kto nam wszczepia czipy i inne popie***one teorie”

Żyje­my w świecie teorii spiskowych. Od wyników wyborów prezy­denc­kich, przez epi­demie po kwest­ie wojny — zewsząd otacza­ją nas najróżniejsze teorie spiskowe i ludzie, którzy wierzą w tajny porządek świa­ta. Co więcej, część z nas nawet pozwala sobie na wiarę, może nie we wszys­tkie aspek­ty danej teorii, ale w niek­tóre jej ele­men­ty. I nie powin­no nas to dzi­wić, biorąc pod uwagę jak dzi­ała nasza psy­chi­ka. Jed­nocześnie — teorie spiskowe przekłada­ją się na real­ny świat — częs­to prowadząc do zatr­waża­ją­cych kon­sek­wencji. Jak się przed nimi bronić? Przede wszys­tkim — wiedząc jak dzi­ała­ją. A mech­a­nizmy funkcjonowa­nia i pow­stawa­nia teorii spiskowych, doskonale tłu­maczy książ­ka „SPISEK. CZYLI KTO NAM WSZCZEPIA CZIPY I INNE POPIE***ONE TEORIE” autorstwa Toma Phillip­sa i Jon­na Elledge’a.

 

Post spon­sorowany przez wydawnict­wo Albatros.

 

 

Od razu powiem — zda­je sobie sprawę, że ostat­nio na rynku pojaw­iło się kil­ka pub­likacji poświę­conych teo­ri­om spiskowym. To nie tylko coraz wyraźniejsze zjawisko społeczne, ale też ciągły ele­ment medi­al­nej dyskusji. Tym co moim zdaniem wyróż­nia książkę Philip­sa i Elledge’a jest jej lekkość. Autorzy, w swoim charak­terysty­cznym, nieco iron­icznym i dow­cip­nym sty­lu tłu­maczą mech­a­nizmy dzi­ała­nia teorii spiskowych, to jak pow­sta­ją i jak wpły­wa­ją na naszą rzeczy­wis­tość. Pokazu­ją jak częs­to niekoniecznie zda­je­my sobie sprawę, które zjawiska są rzeczy­wiś­cie teorią spiskową a co jedynie spiskową hipotezą. Prowadzą nas też — przez abso­lut­nie fas­cynu­jące, ale też częs­to prz­er­aża­jące meandry pow­stawa­nia tych najpop­u­larniejszych teorii — jak cho­ci­aż­by tej doty­czącej spisku ilu­mi­natów, czy mor­du rytualnego.

 

Co wyda­je mi się w książce najważniejsze, to pokazanie jakie psy­cho­log­iczne mech­a­nizmy uruchami­a­ją się, kiedy zaczy­namy wierzyć czy snuć opowieść o tym, jak spis­ki rządzą światem. Jestem pod wraże­niem tego jak prze­jrzyś­cie udało się autorom przekazać, coś co może się wydawać paradok­salne. Te wszys­tkie teorie, które wyma­ga­ją wiary w skom­p­likowane i częs­to absurdalne wywody, tak naprawdę porząd­ku­ją nam świat, uspoka­ja­ją nas a przede wszys­tkim — dają poczu­cie, że wszys­tko ma swo­ją przy­czynę. To z kolei prowadzi do przeko­na­nia, że świat może i jest rząd­zony przez tajem­ną grupę, ale przy­na­jm­niej uda­je się go wyjaśnić — nie zaś jest w dużym stop­niu nieprzewidy­wal­ny, chao­ty­czny a przez to jeszcze bardziej straszny. Ta uciecz­ka od rzeczy­wis­toś­ci jest w isto­cie, w dużym stop­niu ele­mentem oswa­ja­nia naszych lęków i poczu­cia braku sprawczości.

 

 

Książ­ka z jed­nej strony jest bard­zo współczes­na (zaczy­na się od uwag odnoszą­cych się do wydarzeń w Waszyn­g­tonie 6 sty­cz­nia 2021 roku), bo też dokład­nie omaw­ia pow­stawanie teorii spiskowych doty­czą­cych pan­demii, ale to co moim zdaniem w niej naj­ciekawsze — to tło his­to­ryczne. Twór­cy pokazu­ją, nam, że myśle­nie spiskowe nie jest niczym nowym (choć niewąt­pli­wie w obec­nych cza­sach funkcjonu­je w zupełnie nowych — inter­ne­towych warunk­ach), i ma długą his­torię. Czy­tanie tych wstawek his­to­rycznych — czy to doty­czą­cych pow­sta­nia leg­endy o mordzie rytu­al­nym, czy tego — skąd właś­ci­wie wzięli się ilu­mi­naci, jest moim zdaniem naj­ciekawsze. Nie tylko dlat­ego, że prowadzi nas do źródeł pewnych teorii, ale też udowad­nia jeszcze jed­no. Że teorie spiskowe tworzą nie tylko ludzie, ale przede wszys­tkim okolicznoś­ci. Teorie pojaw­ia­ją się wtedy, kiedy są społeczeńst­wom potrzeb­ne by radz­ić sobie z trud­ny­mi czy niezrozu­mi­ały­mi momentami.

 

A to z kolei prowadzi do reflek­sji, że niezwyk­le trud­no się na ten mech­a­nizm uod­pornić — zwłaszcza w cza­sach dynam­icznych zmi­an, niepoko­jów, wojen i chorób. To zrozu­mie­nie jak bard­zo próbu­je­my uporząd­kować sobie rzeczy­wis­tość, jed­nocześnie odwraca­jąc się od fak­tów, może być nieco prz­er­aża­jące. Z drugiej strony — jest doskon­ałym przy­pom­nie­niem, że trochę za łat­wo kwal­i­fiku­je­my ludzi wierzą­cych w teorie spiskowe jako prostych oszołomów. Albo inaczej — dużo proś­ciej uwierzyć w jakąś teorię i dużo więcej osób niż się nam wyda­je — podziela takie przeko­na­nia. Autorzy przy­wołu­ją głównie dane amerykańskie — i tam wychodzi, że niemal połowa społeczeńst­wa jest przeko­nana, że zabójst­wo Kennedy’ego było wynikiem bardziej skom­p­likowanego spisku. Myślę, że nawet w Polsce odsetek ludzi wierzą­cych, że w Smoleńsku mieliśmy do czynienia z czymś więcej niż wypad­kiem był­by wyso­ki. Nie mówię, że wszyscy od razu wierzyli­by w zamach, ale wiele osób mogło­by mieć wąt­pli­woś­ci czy na pewno znamy wszys­tkie fakty.

 

Tu wychodzi moim zdaniem jeszcze jed­na rzecz, którą książ­ka robi bard­zo dobrze. Otóż, nar­rac­je o ludzi­ach wierzą­cych w teorie spiskowe, częs­to pozbaw­ione są pewnego ele­men­tu empatii. Poczu­cie wyżs­zoś­ci jest jed­ną z domin­u­ją­cych nar­racji. Niekiedy ma to sens zwłaszcza gdy mówimy o ludzi­ach, którzy nie tyle w coś wierzą ale prze­chodzą do dzi­ałań, które niekiedy kończą się trag­icznie. Jed­nak w więk­szoś­ci przy­pad­ków wejś­cie w świat teorii spiskowych jest odpowiedz­ią na jak­iś emocjon­al­ny czy życiowy prob­lem. Racjon­al­ny świat nie daje odpowiedzi i rozwiązań, które pod­suwa­ją teorie o tajnych sto­warzyszeni­ach i wiel­kich spiskach. Teorie żywią się roz­go­rycze­niem, rozczarowaniem, stra­chem i niepewnoś­cią. Bez zrozu­mienia tych pier­wot­nych przy­czyn — niekoniecznie jesteśmy w stanie cokol­wiek zro­bić dalej. Książ­ka moim zdaniem zna­j­du­je odpowied­nią równowagę pomiędzy zrozu­mie­niem i wyczu­ciem — dlaczego pewne mech­a­nizmy się uruchami­a­ją a wyjaśnie­niem, wyśmi­an­iem czy obnaże­niem — absur­dów tych teorii.

 

 

Nar­rac­ja autorów jest bard­zo moc­no zako­rzeniona w kul­turze anglosask­iej. Z jed­nej strony, może to stanow­ić pewien prob­lem, bo nie wszys­tkie teorie, które omaw­ia­ją tu twór­cy do nas dotarły. Z drugiej — jed­nym z bardziej wartoś­ciowych rozdzi­ałów jest ten, który wyjaś­nia co to jest QAnon i skąd się wziął, oraz jaki ma wpływ na amerykańską poli­tykę. Mam wraże­nie, że w Polsce nie wszyscy zda­ją sobie sprawę, jak bard­zo część amerykańskiej praw­icy flir­tu­je z teo­ri­a­mi spiskowy­mi i jak real­nie ma to wpływ na życie poli­ty­czne USA. A ponieważ mówimy o między­nar­o­dowym mocarst­wie, to warto jed­nak wiedzieć o nim i jego poli­tyce więcej niż mniej. Zwłaszcza, że aku­rat ta teo­ria pięknie pokazu­je, jak Inter­net ułatwia tworze­nie i wspieranie nawet najbardziej oder­wanych od rzeczy­wis­toś­ci teorii.

 

Tym co niesie książ­ka Toma Phillip­sa i Jon­na Elledge’a jest nie tylko wiedza o źródłach i mech­a­niz­mach teorii spiskowych. To także, krót­ki porad­nik jak sobie radz­ić w dyskus­jach, kiedy ktoś przy nas się na nie powołu­je. Pod tym wzglę­dem to naprawdę bard­zo przy­dat­na pozy­c­ja, zwłaszcza, że jak pewnie zauważyliś­cie, coraz częś­ciej w dyskus­jach ktoś jed­nak te teorie przy­wołu­je, i jest ich niezwyk­le pewien. Nato­mi­ast dla mnie tym co jest w książce naj­cen­niejsze to odsunię­cie się trochę na bok i zapewnie­nie nam szer­szej per­spek­ty­wy. Autorzy, wbrew nagłówkom pra­sowym nie skła­ni­a­ją się do tezy, że żyje­my w złotej erze teorii spiskowych. Wręcz prze­ci­wnie — na każdym kroku pod­kreśla­ją, że choć mamy do czynienia z nowy­mi narzędzi­a­mi, to sam mech­a­nizm jest w nas moc­no zako­rzeniony. Dla mnie to pode­jś­cie, wskazu­jące na to, że tacy jako ludzie jesteśmy, że to przy­chodzi i odchodzi, że musimy się w tym odnaleźć — jest bard­zo bliskie temu co sama myślę. Nasze cza­sy nie są aż tak wyjątkowe. Nie jesteśmy bardziej racjon­al­ni od naszych przod­ków. Mamy inne narzędzia, ale nasza psy­chi­ka wciąż potraf nas podob­nie wpuś­cić w maliny.

 

 

 

Na koniec muszę dodać, że kiedy zas­tanaw­iałam się dla kogo jest ta pozy­c­ja, to doszłam do wniosku, że lekkość jej języ­ka, pozwala pod­sunąć ją też nas­to­let­niemu czytel­nikowi. Nawet skom­p­likowane sprawy dzi­ała­nia ludzkiej psy­chi­ki i jej podat­noś­ci na myśle­nie spiskowe jest tu podane łat­wo i zrozu­mi­ale. Dla młodego człowieka, taka pod­stawa psy­chologii i też socjologii na pewno będzie czymś nie tylko ciekawym, ale też — doskon­ałym przy­go­towaniem i częś­ciowo zabez­piecze­niem przed wpad­nię­ciem w taki sposób myśle­nia. To moim zdaniem wyróż­nia książkę na rynku, bo więk­szość pub­likowanych pozy­cji, jest zde­cy­dowanie trud­niejsza i poważniejsza. A ta oczy­wiś­cie, nie jest tylko dla młodych, ale liceal­ista moim zdaniem spoko­jnie się w tym tekś­cie odnajdzie.

 

Naszym światem nie rządzą jaszczur­ki, Elvis nie żyje, w prze­ci­wieńst­wie do Paula McCarthney’a który żyje, a ziemia jest okrągła. Niby to wiemy, niby nie zakładamy cza­peczek foliowych i nie drapiemy się w okol­i­cy szczepi­on­ki, żeby chip gorzej odbier­ał, ale gdzieś w ciem­noś­ci naszej psy­chi­ki niepewność gotu­je się do skoku. Książ­ka Toma Phillip­sa i Jon­na Elledge’a pozwala się uspokoić i zrozu­mieć, że tym co ma najwięcej sen­su w tym świecie, to zrozu­mie­nie, że w świecie jest dużo mniej sen­su niż nam się wydaje.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online