Home Tak sobie myślę W życiu jest tylko jeden deadline

W życiu jest tylko jeden deadline

autor Zwierz
W życiu jest tylko jeden deadline

To jest ten wpis, który piszę w wielu roz­mowach na raty, który w jakiejś formie pisałam już tutaj wiele lat temu. Ale ponieważ wciąż i wciąż widzę te same stwierdzenia, postawy i prob­le­my, to postanow­iłam napisać go jeszcze raz. To będzie wpis o tym kiedy życie się zaczy­na i kiedy się kończy. I nie będzie miał nic wspól­nego z abor­cją czy eutanazją.

 

 

 

Co pewien czas wpadam na kogoś – zwyk­le dziew­czynę, która w roz­mowie sugeru­je, że właś­ci­wie, sko­ro zbliża się do trzy­dzi­est­ki a nie ma fac­eta, to życie już za nią. Widzę w sieci ludzi, którzy zupełnie poważnie piszą, że przygnębi­a­ją ich trzy­dzi­este urodziny, bo prze­cież kończy się młodość. Sieć peł­na jest ludzi wyrzu­ca­ją­cych sobie, że nie osiągnęli wszys­tkiego zan­im jeszcze w ogóle poważnie wes­zli w dorosłość. Gdzieś tam widzę jakieś przeko­nanie, że życie nasze liczy się w jakimś krótkim naw­iasie pomiędzy 18 a 30 roku życia a potem to już właś­ci­wie powol­na degren­go­la­da, końcówka i nie ma szans. Nic już się nie da zro­bić, pra­cy zmienić, oso­by part­ner­skiej znaleźć, miejsce zamieszka­nia na zawsze ustalone, no i jeśli świat nie dostrzegł naszego geniuszu zan­im dos­zliśmy do 40 to przepadło, his­to­ria o nas zapom­ni. W sum­ie to po trzy­dzi­estce należy poszukać sobie miejs­ca na cmen­tarzu, bo życie się skończyło.

 

Przy­chodzę wam więc powiedzieć abyś­cie wszyscy razem DALI SPOKÓJ.

 

Życie nie kończy się po dwudzi­estce, trzy­dzi­estce, czter­dzi­estce czy pięćdziesiątce. Życie kończy się kiedy zamyka­cie oczy na wieczność i nic więcej już nie zro­bi­cie. Jasne, różne momen­ty życia ofer­u­ją nam różne możli­woś­ci, cza­sem wiek na coś nam nie pozwala, ale cza­sem dopiero do pewnych rzeczy dochodz­imy z wiekiem. Nasze możli­woś­ci i ograniczenia bardziej niż z wieku zależą od naszej sytu­acji życiowej. Jeśli jesteśmy bied­ny­mi jak mysz koś­ciel­na dwudziesto­latka­mi to może­my częs­to w życiu dużo mniej niż pięćdziesię­ci­o­latek z miłą poduszką finan­sową na kon­cie. Etapy życia się od siebie różnią, ale każdy coś ofer­u­je, częs­to coś czego nie mieliśmy wcześniej. Sami też się zmieni­amy, dojrze­wamy, naby­wamy niekiedy cier­pli­woś­ci, wiedzy, zrozu­mienia albo po pros­tu zaczy­na nam być trochę wszys­tko jed­no co o nas myślą.

 

Nie ma też żad­nego uni­w­er­sal­nego planu naszej poby­tu na tym glo­bie (albo poza nim jak zostaniemy astro­nau­ta­mi). Naszych życiowych part­nerów może­my spotkać na każdym etapie. Naprawdę nie jest tak, że jak do trzy­dzi­est­ki nie spotka­cie dziew­czyny czy fac­eta to przepadło, myśli­cie, że ludzie spo­tyka­ją się tylko w młodoś­ci? Że koniecznie trze­ba mieć czterech part­nerów zan­im się spot­ka właś­ci­wego? Że trze­ba się rok spo­tykać, dwa lata razem mieszkać, a ślub brać po pię­ciu? Praw­da jest taka, że nie ma tu żad­nej zasady. Zarówno, jeśli chodzi o związ­ki szczęśli­we jak i te kończące się rozs­taniem. Wiek jest tak naprawdę dru­gorzęd­ny – pier­ws­zorzędne znacze­nie ma przy­padek, trochę szczęś­cia i to czy ist­nieje jakiekol­wiek praw­dopodobieńst­wo, że kogoś poz­namy (także przez sieć). Nie ma żad­nej reguły.

 

Podob­nie z naszy­mi osiąg­nię­ci­a­mi. Nie wiem czemu tyle osób ma w głowie wiz­ję, że wszyscy jesteśmy młody­mi sportow­ca­mi, którzy muszą się z życiowy­mi reko­r­da­mi wyro­bić przed wczes­ną emery­turą. Jeśli nie skaczecie przez płot­ki i nie jest wam pisane bie­ganie krót­kich dys­tan­sów to w sum­ie macie na swo­je życiowe osiąg­nię­cia dokład­nie tyle cza­su ile roz­cią­ga się pomiędzy waszym pier­wszym krzykiem a ostat­nim snem. Cud­owne dzieci są fajne, ale naprawdę nie jest tak, że to jest jakikol­wiek wzór. W human­istyce im człowiek starszy tym ma więcej do powiedzenia, bo tym więcej przeczy­tał innych i zda­je sobie sprawę, że wszys­tko już powiedziano, ale nie jego głosem. Zresztą powiedzmy sobie szcz­erze – jeśli wbi­je­my sobie do głowy, że sukces może nas spotkać w każdym momen­cie życia to poczu­je­my się dużo lep­iej – zami­ast się martwić przyszłoś­cią będziemy na nią czekać – bo któż wie co nam przyniesie. Zaryzykowałabym stwierdze­nie, że taka postawa już będzie sukcesem.

 

Wiem, że wal­czę tu nie tyle z waszy­mi charak­tera­mi co z jakąś wdrukowaną przez kul­turę i wychowanie wiz­ją świa­ta. Dlat­ego nie jestem na was zła, ale czu­ję konieczność potrząsa­nia ludź­mi. Śred­nia życia kobi­ety w Polsce to uwa­ga, uwa­ga 81 lat, mężczyzny 74. Chce­cie naprawdę koło trzy­dzi­est­ki uznać, że więk­szość waszego życia nie będzie miało więk­szego znaczenia? Nawet jeśli koło sześćdziesiąt­ki dal­ibyś­cie za wygraną zakłada­jąc, że nic was więcej nie spot­ka znaczyło­by to 20 lat (lub 14) czeka­nia na koniec. Prze­cież to jest bez sen­su. Nie mówię, że całe życie trze­ba przeć do przo­du, ale rezyg­nować z marzeń, pod­dawać się, uznawać, że nic więcej nie będzie? Że nic nas nie czeka? Że nic nie może­my? Jasne, jak pisałam – nasze możli­woś­ci się zmieni­a­ją ale życie trwa.

 

Ilekroć ktokol­wiek zaczy­na przy mnie utyski­wać na swój wiek w okoli­cach trzy­dzi­est­ki przy­pom­i­nam sobie his­torię moich prababek i w ogóle innych kobi­et które przeżyły wojnę. Potem wyra­bi­a­jąc nowe doku­men­ty (w miejsce tych zniszc­zonych przez wojen­ną zaw­ieruchę) niejed­na z nich odjęła sobie kil­ka lat – coś w sty­lu kos­micznego zadośćuczynienia za to, że woj­na zabrała im kawałek życia. Szły potem przez życie kil­ka lat młod­sze, odra­bi­a­jąc sobie stratę, poz­na­jąc mężczyzn, rodząc dzieci, pracu­jąc, i wyma­ga­jąc by świat przyz­nał za właś­ci­wy ich nowy wiek. Nic się od tego nie stało, ich życie biegło dalej, i w sum­ie niko­go w ostate­cznym rozra­chunku nie obchodz­iło ile lat mają. Zawsze to pow­tarzam – gdy­byśmy jutro wys­zli i powiedzieli ludziom na uli­cy, że mamy o cztery lata mniej to czy cokol­wiek by to zmieniło? Skończyliśmy już pod­stawówkę i to kto jest starszy a kto młod­szy nie ma znaczenia. Kiedyś powiedzi­ałam moim przy­jaciółkom, że uśred­niłam raz ich wiek i od tego momen­tu mają 25 lat. To było pięć lat temu więc je awan­sowałam do 30. A rozstrzał wiekowy w isto­cie jest wśród nich kilka­naś­cie lat. Ale ponieważ to nie ma znaczenia i ponieważ wciąż się przy­jaźn­imy to łatwiej mi założyć, że wszys­tkie mają tyle samo. Na nic to nie wpływa.

 

Oczy­wiś­cie jest jakaś część naszej akty­wnoś­ci, która zależy od naszego wieku bio­log­icznego. Ale jest to tylko część – nawet jeśli nasz zegar bio­log­iczny tyka, to nie jest tak, że to tykanie jest jedynym ryt­mem jakiego mamy słuchać. A zwłaszcza oso­by z maci­ca­mi którym częs­to wmaw­ia się, że ist­nieje jakaś kobieca „przy­dat­ność do spoży­cia”. Serio płod­ność nie jest jedyną miarą życia. Jest jego aspek­tem i ani się na niej nie zaczy­namy ani nie kończymy. I nawet jeśli ten przys­tanek nam umknie to nie znaczy, że nie ma w tym pociągu życia żad­nych innych ciekawych przys­tanków. Podob­nie zresztą z urodą – jasne, że przemi­ja, ale czy nie ma w nas wszys­t­kich trochę tęs­kno­ty za tym momentem, kiedy niko­go nie będzie obchodz­iło (a zwłaszcza nas) jak atrak­cyjni jesteśmy i będzie moż­na nosić dresy już dosłown­ie wszędzie.

 

Jest takie powiedze­nie „Póki życia póty nadziei” oso­biś­cie mam poczu­cie, że powin­niśmy sobie częś­ciej pow­tarzać „Póki życia póty życia” – póki nie leżymy z oczy­ma zamknię­ty­mi na wieczność wszys­tko się może zdarzyć, a to życie, które wyda­je się nam że tak dobrze znamy zawsze może nas zaskoczyć. I wbrew dzisiejszym cza­som – nie tylko negaty­wnie. Dlat­ego nie pozosta­je nic innego jak wyrzu­cić wszelkie życiowe kalen­darze przez okno. W życiu jest tylko jeden pewny dead­line. I to do tego cza­su musimy się z naszy­mi ambic­ja­mi i marzeni­a­mi wyro­bić. Wszys­tkie inne ter­miny może­my spoko­jnie przekraczać nie oglą­da­jąc się na innych.

 

 

 

0 komentarz
20

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online