Home Książki Delikatne nie znaczy słabe czyli o Tiny Pretty Things

Delikatne nie znaczy słabe czyli o Tiny Pretty Things

autor Zwierz
Delikatne nie znaczy słabe czyli o Tiny Pretty Things

Dziś na Net­flix ma pre­mię ser­i­al „Tiny Pret­ty Things” – opowiada­ją­cy dość dra­maty­czną his­torię roz­gry­wa­jącą się w szkole bale­towej. Ser­i­al czer­pie swo­ją inspirację z powieś­ci Sonii Charaipotry i Dhonielle Clay­ton. Powieść przeczy­tałam i powiem wam szcz­erze – dała mi dokład­nie te przeży­cia których spodziewałam się po seri­alu. Czyli możli­wość oglą­da­nia intryg rodem z „Plotkary” pomieszane z ambic­ja­mi uczen­nic szkoły baletowej.

 

W prze­ci­wieńst­wie do seri­alu powieść nie zaczy­na się od  usiłow­n­ia morder­st­wa, ale od brzemi­en­nego w skut­ki upad­ku na pró­bie. Oso­biś­cie uważam, że jest to zde­cy­dowanie lep­sze rozpoczę­cie, bo jed­nak młodzi ludzie – nawet powodowani zaz­droś­cią nie mor­du­ją się wza­jem­nie w tak dra­maty­czny sposób. Nato­mi­ast pod­staw­ia­ją sobie nogi. Zwłaszcza w tej nowo­jorskiej szkole bale­towej, która staw­ia przede wszys­tkim na tech­nikę i przy­wiązanie do trady­cji. Młode dziew­czyny pod okiem swoich rosyjs­kich instruk­torów marzą przede wszys­tkim o tym by dostać się do pier­wszej obsady „Dzi­ad­ka do Orzechów” czy „Giselle”.

 

Kiedy poz­na­je­my Gigi, Bette i June właśnie dowiadu­ją się jakie role dostały w „Dzi­ad­ku do Orzechów”. Gigi nowa uczen­ni­ca w szkole, która przy­jechała z Los Ange­les, nie spodziewanie dosta­je rolę Cukrowej Wieszcz­ki, o której marzy Bette, z kolei June zosta­je wybrana na jej dublerkę co z jed­nej strony – potenc­jal­nie daje jej możli­wość zaję­cia wysok­iej pozy­cji w szkol­nej hier­ar­chii, z drugiej – wciąż jest tylko dublerką. W powieś­ci poz­na­je­my his­torię z ich różnych per­spek­tyw dowiadu­jąc się coraz więcej nie tylko o tym jak przy­go­towu­ją się do kole­jnych wys­tępów, ale także o tym jak wyglą­dało ich życie wcześniej, jakie skry­wa­ją tajem­nice i jakie mają ambic­je. Gigi okazu­je się dziew­czyną, sym­pa­ty­czną i pra­cow­itą choć nie mającą żad­nych skrupułów by odbić chłopa­ka Bette. Sama Bette to najbardziej chy­ba skom­p­likowana i strau­maty­zowana postać. Sios­tra wybit­nej tancer­ki, która kil­ka lat wcześniej ukończyła tą samą szkołę. Bette chci­ała­by być jak jej sios­tra, a także sprostać wyma­gan­iom swo­jej mat­ki, ale jed­nocześnie bard­zo wyraźnie – ma własne prob­le­my które stara się zagłuszyć leka­mi. Na koniec June – która wypadła ze swo­jego kręgu kore­ańs­kich koleżanek, i ter­az szu­ka dla siebie nowego miejs­ca. Jest inteligen­ta i uważ­na ale cały czas bal­an­su­je czy nawet przekracza granicę zaburzeń odży­wia­nia. June potrafi budz­ić sporo sym­pa­tii, ale niech to nie zwodzi czytel­ni­ka – jest równie bezwzględ­na jak inne bohaterki.

 

 

Powieść czy­ta się dobrze właśnie dlat­ego, że wbrew dość dobrze znanym schematom niekoniecznie czyni jed­ną bohaterkę ide­al­ną a wszys­tkie pozostałe wredne. Co praw­da Gigi wypa­da nieco lep­iej od Bette (w sum­ie ta jest tu najbardziej takim typowym czarnym charak­terem) ale też trud­no uznać ją za dziew­czę zupełnie ide­alne. Resz­ta postaci też jest pod wielo­ma wzglę­da­mi niedoskon­ała – od Ale­ca, przys­to­jnego chłopa­ka, na widok którego dziew­czę­tom ser­ca biją szy­b­ciej po Hen­riego – przy­bysza z Francji, który zapowia­da się najlepiej z całej szkoły ale spraw­ia wraże­nie, jak­by (jako kole­j­na postać) skry­wał mroczną tajemnicę.

 

Oczy­wiś­cie wszys­tko roz­gry­wa się w ramach szkol­nej rywal­iza­cji. Autor­ki bard­zo skutecznie spraw­ia­ją, że czytel­nik po trzech stronach ma wraże­nie, że nie ma na świecie bardziej znaczącej rzeczy od tego, kto będzie grał Cukrową Wieszczkę w cza­sie zimowego wys­tępu. Choć realia szkoły może­my uznać za prze­sad­zone (jak pode­jrze­wam, nawet jeśli przyjmiemy, że w szkołach bale­towych bywa paskud­nie to jed­nak nauczy­ciele nie są aż tak obo­jęt­ni na poczy­na­nia uczniów) to jed­nak sama rama szkol­nej dramy gdzie dosłown­ie wszys­tko wyda­je się najważniejsze na świecie wychodzi autorkom sprawnie. Do tego rzeczy­wiś­cie widać stara­nia by posta­cie były zróżni­cow­ane zarówno pod wzglę­dem pochodzenia jak i doświad­czeń – nie ma tak że na jed­nej bohater­ce sku­pia się cała kry­ty­ka, czy może raczej – zebranie prob­lemów z młody­mi tancerkami.

 

Nie ukry­wam – to nie jest wybitne dzieło lit­er­ack­ie ale – nie da się od tego oder­wać. Dosłown­ie jak­bym oglą­dała ser­i­al w sty­lu „Plotkary” gdzie po pros­tu musisz wiedzieć kto ostate­cznie zatańczy na sce­nie i kto komu pod­staw­ił nogę. Ta atmos­fera budu­jącego się napię­cia pomiędzy bohaterka­mi, ale też pomiędzy balet­ni­ca­mi a czeka­ją­cym (lub nie) na nie światem kari­ery i sławy spraw­ia, że piszę ten tekst dia­bel­nie niewys­pana, bo musi­ałam wiedzieć co będzie dalej. Zresztą nie ukry­wam byłam boleśnie zaw­iedziona, kiedy dotarłam do koń­ca i okaza­ło się że to jest książ­ka która ma to dru­gi. Poważnie się zas­tanaw­iam czy nie będę go czy­tać po ang­iel­sku, bo chcę więcej. Przy czym ponown­ie – należy to trak­tować w kat­e­go­ri­ach rozry­w­ki bard­zo lekkiej, sym­pa­ty­cznej być może leczącej z marzeń o zas­ta­niu balet­nicą (BTW sporo tu jed­nak jest o ciężkiej pra­cy, licznych treningach itp. Więc nie ma tej wiz­ji, że balet­ni­ca ma czas tylko knuć a o treningu czy tech­nice się w ogóle nie wspom­i­na). Warto też zaz­naczyć, że powieść ukaza­ła się w serii YA! – przez­nac­zonej dla młodzieży. Moim zdaniem, jeśli trafi do ręki 13–14 lat­ki fajnie było­by, gdy­by rodz­ice też ją przeczy­tali i pogadali o niek­tórych prob­lemach i postępowa­niu bohaterek bo ma przeczu­cie, że nie powin­no się tego zostaw­iać zupełnie bez komentarza.

 

 

 

Powiem wam szcz­erze, że zaczęłam oglą­dać ser­i­al (dopiero jestem po połowie jed­nego odcin­ka więc to nie recen­z­ja) ale trochę mnie zden­er­wowało, że taką szkol­ną nar­rację – która ma swo­je wady, ale jed­nak wcią­ga właśnie tym, że dzieje się w świecie rywal­iza­cji o jed­ną rolę w przed­staw­ie­niu – zamieniono w coś dużo bardziej jadącego po bandzie. Co w sum­ie nie było aż tak potrzeb­ne, bo te skom­p­likowane relac­je dziew­czyn, i ich zachowanie nie było aż tak nudne, wręcz prze­ci­wnie – chęt­nie bym obe­jrza­ła ser­i­al, który by się dużo bardziej trzy­mał tej rzeczy­wis­toś­ci. No ale wyraźnie nawet szkolne dramy są już zbyt „łagodne” dla streamin­gu. Zwłaszcza, że od pewnego cza­su mam wraże­nie, że ilekroć ktoś się bierze za balet to jego głównym prag­nie­niem jest zszokować widzów tak bard­zo, żeby myśleli, że albo zosta­jesz cyn­glem mafii albo baleriną.

 

Na koniec muszę stwierdz­ić, że choć książ­ka mi się podobała i przeczy­tałam ją migiem to znalazłam kila den­er­wu­ją­cych błędów w tłu­macze­niu (Tłu­maczyła Matyl­da Bier­nac­ka) – głównie tam, gdzie pojaw­ia­ją się tacy „fałszy­wi przy­ja­ciele” — czyli „wdarł się na moją pry­wat­ną prak­tykę” a nie na „mój indy­wid­u­al­ny tren­ing”. Przy czym już miałam o tym więcej napisać, ale zdałam sobie sprawę, że czy­tałam egzem­plarz prób­ny a te częs­to trafi­a­ją do dzi­en­nikarzy przed ostat­nią korek­tą. Może się okazać, że w waszych egzem­plarzach już wszys­tko będzie popraw­ione. Jed­nocześnie – nie jest tak, że tych błędów jest tyle, że książ­ki ne da się czy­tać. Zde­cy­dowanie się da czy­tać do czwartej nad ranem, kiedy odrzu­ca się skońc­zony tom i sprawdza na Goodreads, że zgod­nie z przewidy­wa­ni­a­mi jest kole­j­na część. Którą – gdy­bym ją miała zaczęłabym pewnie czy­tać o czwartej pięć.

 

Wpis pow­stał we współpra­cy z Grupą Wydawniczą Foksal

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online