Home Komiksy Bezczelność bycia sobą czyli “Tupeciary 2. O kobieta, które robią, to co chcą”

Bezczelność bycia sobą czyli “Tupeciary 2. O kobieta, które robią, to co chcą”

autor Zwierz
Bezczelność bycia sobą czyli “Tupeciary 2. O kobieta, które robią, to co chcą”

His­torię piszą zwycięz­cy. To doskonale znane zdanie zwyk­le odnosimy do kwestii kon­flik­tów, pod­bo­jów, wojen. Ale częs­to zapom­i­namy, że his­torię piszą też konkretne klasy społeczne, i konkretne grupy — ksz­tał­tu­jąc tym samym wiz­ję rzeczy­wis­toś­ci dla nas wszys­t­kich. To zdanie przekła­da się też na pisanie o roli kobi­et i mężczyzn w his­torii. Od wieków his­torią zaj­mowali się głównie mężczyźni, pisząc częs­to głównie o sobie, o swo­jej per­spek­ty­wie i o swoich bohat­er­ach, wynalaz­cach, wład­cach i akty­wis­tach. Tym samym, moż­na odnieść niekiedy wraże­nie, że wszys­tko co ważne w his­torii jest męską zasługą. Tym­cza­sem kobi­ety wpisy­wały się w his­torię na każdym jej etapie — zarówno w tą poli­ty­czną, jak i codzi­en­ną, kul­tur­ową i naukową. Wydany w Polsce dru­gi tom „Tupe­ciar” Péné­lope Bagieu przy­pom­i­na o kilku kobi­etach, o których zapom­nieć nie wypada.

 

Tupe­cia­ry ze wzglę­du na komik­sową for­mę, część osób może potrak­tować jako pozy­cję dla dzieci i młodzieży (spoko­jnie książkę tym grupom moż­na pod­suwać) ale w isto­cie to pozy­c­ja dla każdej oso­by, która wymienionych tu kobi­et nie rozpoz­na­je, i z zaskocze­niem odkry­wa ich losy i rolę w his­torii — zarówno tej czys­to eman­cy­pa­cyjnej jak i wykracza­jącej poza te tem­aty. Mamy tu niesamowicie sze­ro­ki rozstrzał życio­rysów. Od całkiem nieźle znanej (dzię­ki książkom i pro­dukcji HBO) Tem­ple Grandin, która zaj­mowała się emoc­ja­mi zwierząt (jeden z koron­nych przykładów na to, że oso­ba ze spek­trum autyz­mu widząc inaczej świat może zro­bić coś dobrego dla nas wszys­t­kich), przez Cheryl Bridges, bie­gaczkę wal­czącą o dopuszcze­nie kobi­et do biegów dłu­godys­tan­sowych, po Hedy Lamarr, która jest znana z tego, że kari­erę w Hol­ly­wood łączyła z byciem wynalazczynią, czy Mae Jemi­son — czarnoskórą astro­nautkę. Zna­jdziemy też dzi­ałacz­ki młod­sze — jak np. Soni­ta Alizadeh — odważ­na rap­er­ka, czy Jes­se­lyn Radack adwokat­ka zaj­mu­ją­ca się prawa­mi człowieka, i prawa­mi sygnalistów.

 

 

Przeglą­da­jąc tą książkę dosta­je­my nie tylko skrót życia i dzi­ałal­noś­ci tych kobi­et — który stanowi doskon­ały punkt wyjś­cia do posz­erzenia wiedzy, ale też pewien schemat przełamy­wa­nia trud­noś­ci. Niemal każ­da z nich musi albo przeła­mać opór ze strony rodziny, albo ze strony społeczeńst­wa. Z jed­nej strony dowodzą, że nie ma granic dla kobiecych osiąg­nięć, z drugiej — pokazu­ją niezwykłą siłę jaką mają jed­nos­t­ki, które napędza zaszczepi­ona w nich pas­ja. Tym co jest w tych życio­rysach niesamowite, to że tak naprawdę pokazu­ją one, że cza­sem dla kobi­ety samo bycie sobą stanowi niemal epokowe osiąg­nię­cie. Podo­ba mi się też, że książ­ka wskazu­je, że cza­sem osiąg­nię­cie nie musi doty­czyć tylko nas samych — Cheryl Bridges choć naprawdę miała niesamowite wyni­ki, mogła się cieszyć medalem olimpi­jskim w bie­gach dłu­godys­tan­sowych dopiero kiedy zdobyła go jej cór­ka. Z kolei Kasia Krafft jed­na z najbardziej zaan­gażowanych wulka­nolożek zginęła w cza­sie fotografowa­nia jed­no z wulkan­icznych wybuchów, ale nie zmienia to fak­tu, że jej osiąg­nię­cia spraw­iły, że ta nau­ka nigdy już nie będzie domeną mężczyzn. To przy­pom­i­na, że te rzeczy o które kobi­ety wal­czą i które prag­ną osiągąć wychodzą daleko poza jed­no życie i mają wpływ na to co dzieje się później i jak kole­jne pokole­nia dziew­czyn myślą o tym co mogą osiągnąć.

 

Przeglą­da­jąc książkę odkryłam, że sama częś­ci nazwisk nie znałam (nigdy wcześniej nie słysza­łam ani Phoolan Devi ani o zes­pole The Shag­gs) i byłam nawet na siebie nieco zła, że sobie na to poz­woliłam. Potem jed­nak doszłam do wniosku, że to jest właśnie ten prob­lem. Musimy wykopy­wać i odkry­wać nazwiska kobi­et, choć nazwiska częs­to dużo mniej znaczą­cych mężczyzn zna­jdziemy wytłuszc­zone w podręczniku do his­torii. I wiecie to też tak jest, że cza­sem ci wybit­ni mężczyźni wcale aż tacy wiel­cy nie są — ale tak moc­no się ksz­tał­tu­je pamięć o nich że nikt już tego nie pod­waża. Nie znaczy to, że wszys­tkie kobi­ety są wyka­sowywanie z his­torii ale wiecie — pode­jdź do kogoś i poproś żeby wymienił sławną kobi­etę — spoza świa­ta rozry­w­ki i poli­ty­ki i patrz­cie jak w jego czy jej głowie pojaw­ia się wiel­ka  pust­ka. I żeby było jasne to nie jest tak, że jestem taka cyn­icz­na, po pros­tu kiedyś trafiłam właśnie na tak sfor­mułowaną sondę uliczną.

 

 

Częs­to w przy­pad­ku książek takich jak Tupe­cia­ry pojaw­ia się hasło „Kup tą książkę koniecznie swo­jej córce”. I jasne — też pole­cam młodym dziew­czynom na prezent niech od najmłod­szych lat uczą się że nie ma granic dla oso­by która chce się real­i­zować — i może dzię­ki samoza­parciu przeła­mać granice płci, społeczne, czy nawet kla­sowe. Ale jed­nocześnie — nie zapom­i­na­jmy kupować takich pozy­cji także młod­szym i starszym chłopakom. Po to by od zawsze pokazy­wać, że kobi­ety w his­torii były i robiły wiele rzeczy. Mam wraże­nie, że jed­nym z istot­nych współczes­nych prob­lemów jest to, że uczymy dziew­czyny (a właś­ci­wie coraz więcej dziew­czyn) że mogą wszys­tko ale zapom­i­namy powiedzieć chłop­com, że będą żyli w świecie gdzie dziew­czyny mogą wszys­tko. I oni są tym głęboko zaskoczeni.

 

Pole­cam oba tomy „Tupe­ciar” — nieza­leżnie od wieku, bo jed­nak zawsze dobrze wypeł­ni­ać sobie te luki w wiedzy i poz­nać fas­cynu­jące bohater­ki. Zwłaszcza, że kres­ka Péné­lope Bagieu jest po pros­tu świet­na i pozy­c­ja sprawdza się po pros­tu jako dobrze skom­ponowany, ciekaw­ie narysowany komiks, w którym każ­da his­to­ria ma swo­ją poe­t­ykę i dra­maturgię. To jest kawałek dobrego komik­su — nieza­leżnie od tego jak bard­zo por­wą was konkretne  biografie bohaterek. Choć mam wraże­nie, że autor­ka tak je dobrała — patrząc sze­roko, także poza Europę i Amerykę, że każdy zna­jdzie tam his­torię która może zain­spirować czy zainteresować.

 

Na koniec muszę przyz­nać, że jestem zakochana w tytule. „Tupe­cia­ry” (książ­ka ma pod­ty­tuł „O kobi­etach które robią to, co chcą) doskonale odd­a­je takie moje reflek­sje na tem­at bycia i w his­torii i współcześnie kobi­etą nieza­leżną. Otóż jasne mówimy o wytrzy­małoś­ci, o pewnoś­ci siebie, o pasji. Ale do tego wszys­tkiego chodzi ten „tupet bycia sobą”. To jest coś trochę innego niż odwa­ga bycia sobą. To jest jakieś takie rzuce­nie wyzwa­nia kon­we­nan­som, coś z zadziornoś­ci, coś co powodu­je omdle­nia wśród starszych ciotek i wąsatych wujów. Tupet to coś czego się nas oducza, ale jak bard­zo się przy­da­je! Też mam wraże­nie, że cza­sem mam wraże­nie, że najważniejszy w mojej kari­erze był tupet, który spraw­ił, że kiedyś uznałam, że w ogóle mogę pisać o kulturze.

 

 

Fun­dac­ja Bęc Zmi­ana postanow­iła zor­ga­ni­zować we współpra­cy ze mną konkurs w którym do wygra­nia jest sześć egzem­plarzy „Tupe­ciar 2”.  Konkurs trwa od 2.02 do 4,02 a funda­torem nagród jest Fun­dac­ja Bęc Zmi­ana. Tu wrzu­cam link do regulaminu.

Żeby wziąć udzi­ał w konkur­sie trze­ba zostaw­ić komen­tarz pod wpisem na FB z odpowiedz­ią na pytanie „Jaką kobiecą postać his­to­ryczną dopisalibyście/dopisałybyście do podręczników his­torii”. Wybiorę 6 naj­ciekawszych odpowiedzi i 5.02 ogłoszę zwycięzców. Co ważne, liczy się komen­tarz na FB a nie tutaj na blogu !

 

Post pow­stał we współpra­cy z Fun­dacją Bęc Zmiana.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online