Home Planszówki Jasno sprecyzowane cele życiowe czyli o “Ubongo Lines”

Jasno sprecyzowane cele życiowe czyli o “Ubongo Lines”

autor Zwierz
Jasno sprecyzowane cele życiowe czyli o “Ubongo Lines”

Jeśli śledzi­cie mnie w Internecie wystar­cza­ją­co dłu­go, wiecie, że kocham gry plan­szowe. Pole­cam wam zwyk­le te, w które mogę grać bez koń­ca, w których – nie ukry­wam, jestem całkiem dobra. Ale dziś chcę wam powiedzieć o grze, w którą prze­gry­wam z krete­sem. I za każdym razem chcę jeszcze raz. Dziś opowiem wam o „Ubon­go Lines”

 

Seria gier “Ubon­go” (zapro­jek­towanych przez Grze­gorza Rejcht­mana) jest chy­ba jed­ną z najpop­u­larniejszych w Polsce, jeśli nie na świecie. Nie mam praw­ie zna­jomych, u których na półce nie stała by któraś z wer­sji Ubon­go – czy to pod­sta­wowa, czy 3D czy Junior. Wcale mnie to nie dzi­wi – to gra o prostych zasadach, wcią­ga­ją­ca i ide­al­na zarówno na wiec­zo­ry ze zna­jomy­mi jak i na rodzinne granie. Ubon­go to gra którą się po pros­tu ma, bo zawsze jest dobry moment żeby zagrać.

 

 

Jed­nocześnie – olbrzymim plusem “Ubon­go” jest właśnie to o czym wspom­ni­ałam – to ros­ną­ca rodz­i­na gier, gdzie co chwilę pojaw­ia się coś nowego. Dzię­ki czemu moż­na albo zacząć swo­ją kolekcję albo zdobyć nowy wari­ant znanej gry, jeśli ten który mamy w domu wyda­je się nam już zbyt zna­jomy. „Ubon­go Lines” to najnowsze dziecko w tej rodzinie. Pozornie zasady nie zmieni­a­ją się bard­zo – wciąż musimy ułożyć wzór z ele­men­tów. W isto­cie jed­nak – roz­gry­wka jest moim zdaniem jeszcze bardziej wciągająca.

 

W „Ubon­go Lines” jak zwyk­le liczą się dwie rzeczy – to jak szy­bko uda się nam ułożyć wylosowany wzór oraz to ile kle­jnotów zbierze­my. Zbieranie kle­jnotów to moja ukochana część gry ponieważ po pier­wsze – kle­jnot dosta­je nawet ostat­ni z czterech graczy (czyli najczęś­ciej ja) ale też dlat­ego, że kolorowe krysz­tał­ki to jeden z najład­niejszych ele­men­tów gry. A jak wiecie mam olbrzymią słabość do gier pięknie wydanych. Zbieranie kle­jnotów oczy­wiś­cie idzie nam łatwiej jeśli szy­b­ciej potrafimy ułożyć wylosowany wzór.

 

 

Oczy­wiś­cie twór­cy gry zda­ją sobie sprawę, że nie wszyscy są równie genial­ni i szy­bko myślą­cy (tak musieli wziąć pod uwagę dzieci i oso­by które nad ksz­tał­ta­mi myślą tyle co ja) i wybier­a­jąc kar­ty z zada­ni­a­mi mamy do wyboru cztery poziomy trud­noś­ci. To jest olbrzy­mi plus bo dzię­ki temu – jeśli mamy nowych i bardziej doświad­c­zonych graczy, dzieci i rodz­iców, kogokol­wiek i Kasię – to szanse są bardziej wyrów­nane. Poza tym, dzię­ki temu gra trochę przy­pom­i­na tą kom­put­erową gdzie „odblokowu­je się” kole­jne etapy.

 

Czym „Ubon­go Lines” różni się od swoich poprzed­ników? Przede wszys­tkim musimy ułożyć nasz wzór w dwóch warst­wach – mamy do tego spec­jalne plas­tikowe kloc­ki (co jest moim zdaniem aku­rat dobre bo dzię­ki temu gra ma dłuższą żywot­ność) i oczy­wiś­cie jak zwyk­le – pod­powiedzi na kar­tach z których ele­men­tów powin­niśmy sko­rzys­tać. Ta zmi­ana może się wydawać bard­zo niewiel­ka, ale w isto­cie – jest dokład­nie tak jak mówi napis na pudełku – nie takie proste są te lin­ie proste. Choć może to  mój prob­lem z trójwymi­arowym myśle­niem się odzywa.

 

 

Wielokrot­nie pisałam, że bard­zo cenię sobie gry, które mają określony czas roz­gry­w­ki – w przy­pad­ku „Ubon­go Lines” to dziewięć rund. Więcej po pros­tu nie będzie, co przy­nam­niej w kon­tekś­cie moich nawyków związanych z gra­mi, zachę­ca mnie by wyj­mować ją częś­ciej – właśnie wtedy kiedy mam ogranic­zony czas na grę (jasne gracze mogą się dłużej zas­tanaw­iać nad jakimś wzorem ale z mojego doświad­czenia – roz­gry­wka zamy­ka się tak w pół godziny). Do tego jak w przy­pad­ku wszys­t­kich gier z cyk­lu – może­my grać ze zna­jomy­mi (do czterech osób) ale też – może­my zagrać sami – po pros­tu nastaw­ia­jąc zegarek na określony czas i stara­jąc się w tym cza­sie ułożyć jak najwięcej wzorów. Niewiele gier daje szan­sę by baw­ić się solo, więc tu też Ubon­go ma u mnie olbrzymiego plusa.

 

Jak mówiłam – nie jestem dobra w Ubon­go. Chy­ba nigdy w życiu nie skończyłam układać swo­jego wzoru jako pier­wsza, zwyk­le jestem trze­cia, bard­zo czeto czwarta.  Nie zmienia to jed­nak mojego pode­jś­cia do gry – zawsze daje mi mnóst­wo radoś­ci, zawsze jak ktoś pro­ponu­je żeby w nią zagrać to czu­je rados­ną emocję – że może ter­az się uda. To jest olbrzy­mi plus gry – nie trze­ba być w nią najlep­szym by ją pol­u­bić – zwłaszcza że ma ten świet­ny mech­a­nizm gdzie nagrodę dosta­ją wszyscy gracze a nie tylko ten pierwszy.

 

 

Ubon­go Lines” to zde­cy­dowanie gra rodzin­na – moż­na do zabawy wciągnąć dzieci od ośmiu lat. Jeśli jed­nak macie młod­sze pociechy albo jeśli chce­cie wychować przyszłych mis­trzów gry to pole­cam rzu­cić okiem na te gry z serii które są przez­nac­zone dla dzieci­aków już w wieku przed­szkol­nym czyli „Ubon­go 3D Junior” – to gry które mają podob­ne zasady do zwykłego Ubon­go ale są po pros­tu łatwiejsze. Ja sobie z nimi radzę więc wasz pię­ci­o­latek nie powinien mieć problemu.

Kiedy pier­wszy gracz skończy układać swój wzór musi krzyknąć “Ubon­go!” i przestaw­ić klep­sy­drę dając pozostałym grac­zom zaled­wie min­utę na ukończe­nie swo­jego wzoru. Wyz­nam wam szcz­erze – jeszcze nigdy nie byłam tym graczem. Ale wierzę, że przyjdzie mój dzień. Och jak słod­ko będzie brzmi­ało wtedy to „Ubon­go”. I właśnie dlat­ego uwiel­bi­am tą grę, mam dzię­ki niej jeszcze jakieś spre­cy­zowane życiowe cele.  Jak wiele osób zna­cie które mogą to o sobie powiedzieć.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online