Home Seriale Środa bez Addamsów czyli o Wednesday

Środa bez Addamsów czyli o Wednesday

autor Zwierz
Środa bez Addamsów czyli o Wednesday

Charles Addams — autor rodziny Addamsów wychował się w bard­zo kocha­jącej rodzinie. Mieszkał z rodzi­ca­mi i bab­cią i miał bard­zo szczęśli­we dziecińst­wo. Tą miłość, którą wyniósł z rodzin­nego domu przełożył na swo­je komiksy, z których wyrósł potem ser­i­al, filmy aktorskie, ani­mac­je i cały kul­tur­owy fenomen. Mieszka­ją­ca w ponurym domost­wie, rodz­i­na Addamsów skradła ser­ca widzów na całym świecie. Każdy chci­ał być trochę Addamsem, albo przy­na­jm­niej doświad­czyć takiej rodzin­nej miłoś­ci jak ta dzi­wacz­na gru­pa wiel­bi­cieli tor­tur. To wza­jemne przy­wiązanie i dobre relac­je zawsze stanow­iły zarówno źródło komiz­mu jak i zaz­droś­ci. Były też, sercem tej opowieś­ci, nawet bardziej niż namięt­na miłość Mortcii i Gomeza. Przy­wołu­je ten fakt na początku bo odnoszę wraże­nie, że właśnie ten kluc­zowy ele­ment wymknął się twór­com seri­alu „ Wednesday”

 

Wednes­day” powin­na być staw­iana za przykład jak moż­na zarżnąć satyrę społeczną nad­mierną dosłownoś­cią. Oto w komik­sach i fil­mach o Addamsach mieliśmy doty­chczas granie bard­zo prostym sche­matem — świat otacza­ją­cy naszą rodz­inę mógł być „nor­mal­ny” i kolorowy, ale nosi­ciela­mi prawdzi­wych i pożą­danych cech byli odziani w czerń mroczni Addamsowie. His­to­ria w dow­cip­ny i częs­to nieco satyryczny sposób grała z założe­ni­a­mi na tem­at tego kto może być we współczes­nym świecie nośnikiem pożą­danych wartoś­ci. Addamsowie byli jed­nocześnie eks­cen­tryczni i najlepiej wpisani w to co uznal­ibyśmy za dobrą rodz­inę. W seri­alu Net­flixa, to co dow­cip­ne zosta­je zamienione na dosłowne. Addamsowie należą do żyją­cych w Stanach mag­icznych ludzi, Wednes­day jako nieposłusz­na cór­ka, zosta­je wysłana do szkoły, gdzie oprócz niej uczęszcza­ją młodociane syre­ny, wilkoła­ki, magowie. Gru­pa ta musi się trzy­mać razem, gdyż pob­liskie miasteczko, co praw­da czer­pie zys­ki z wiz­yt uczniów tej szkoły, ale jed­nocześnie to miejsce, gdzie wciąż żywa jest his­to­ria nie wspól­nego życia obu społecznoś­ci ale cza­sów kiedy odmieńców zabi­jano. Chłop­cy z nor­mal­nego miastecz­ka prześladu­ją uczniów szkoły, którzy są inni więc dzi­wni. Z metafory, czy nawet z przewrot­nej siły eks­cen­tryków nic nie zostało, zami­ast tego mamy bard­zo uproszc­zoną his­torię o lęku przed innością.

 

Wednes­day. (L to R) Jen­na Orte­ga as Wednes­day Addams, Emma Myers as Enid Sin­clair in episode 102 of Wednes­day. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022

 

Choć potępi­e­nie uprzedzeń i hipokryzji jest słuszne to ser­i­al robi to z zerowym poszanowaniem dla inteligencji widza. Kiedy rodz­ice rados­nej młodej wilkołacz­ki (wilkołaczyni? Jaka jest żeńs­ka for­ma?) dają jej ulot­ki o „obozie refor­mu­ją­cym” dla wilkołaków które jeszcze nigdy nie zamieniły się w wil­ka o półno­cy, niemal sły­chać, jak sce­narzyś­ci klepią się po ple­cach grat­u­lu­jąc sobie sub­tel­nej metafory ter­apii kon­wer­syjnej. Takich wątków jest w seri­alu więcej, co prowadzi do kole­jnego prob­le­mu — his­to­ria osad­zona jest w ramach opowieś­ci szkol­nej. Ponown­ie mamy najróżniejsze kli­ki, romanse, spory, klu­by i rywal­iza­cję o rolę przy­wód­czyni. Trochę tak jak­by ludzie w Net­flix­ie nie umieli sobie wyobraz­ić opowieś­ci, która nie dzieje się w amerykańskiej szkole. Co prowadzi do smut­nej kon­stat­acji, że właś­ci­wie wszys­tko musi zostać wciśnięte w dość zgrany schemat — nawet opowieść tak inna i eks­cen­trycz­na jak Addamsowie. Jak ktoś złośli­wie zauważył — jesteśmy tu gdzieś między „Sabriną”, „Winx” czy „Mon­ster High” — i nie ma w tym prze­sady. Ja widzę w tym seri­alu jeszcze odrobinę „Riverdale” i „Plotkary” — co ponown­ie — pokazu­je, że udało się wcis­nąć niepoko­rną bohaterkę w bard­zo określone ramy gatunkowe. Przy czym mam wraże­nie, że może gdy­bym była młod­sza niekoniecznie postrze­gałabym to jako wadę. Choć jest we mnie jak­iś sprze­ciw by wszys­tko sprowadzać do kilku pow­tarzal­nych narracji.

 

Jed­nak tym co moim zdaniem jest najwięk­szym prob­le­mem jest nie zrozu­mie­nie więzi jaka jest pomiędzy Addamsa­mi. To jest rodz­i­na, która kocha się bez­granicznie i bezwarunk­owo. Tym­cza­sem relac­je Wednes­day z rodzi­ca­mi, zwłaszcza z Morit­icą ustaw­iono oczy­wiś­ci po linii kon­flik­tu mat­ki i cór­ki. Wednes­day wyda­je się odsunię­ta przez swo­ją rodz­inę, między inny­mi dlat­ego, że zachowała się niewłaś­ci­wie broniąc swo­jego bra­ta. Do tego młodzi Addamsowie wyda­ją się w jakimś stop­niu ignorowani przez zaję­tych sobą rodz­iców. I to jest moim zdaniem kluc­zowy prob­lem. Świat jest pełen fil­mowych his­torii o dzieci­akach nie dogadu­ją­cych się z rodzi­ca­mi. Adamsowie stanow­ili odtrutkę. Wiz­ja, nas­to­let­niej Wednes­day mogącej zau­fać swoim rodz­i­com, zapy­tać mat­ki o radę, czuć się przez nich zrozu­mi­ana, dawała­by pewnie młodym ludziom więcej wspar­cia niż pode­jrzana i ewident­nie knu­ją­ca ter­apeut­ka, do której odesłano bohaterkę. His­to­ria o Addamsach bez pozy­ty­wnych relacji w rodzinie, to nie jest opowieść o Addamsach. To opowieść o jakiejś rodzinie w mrocznych stro­jach. Bard­zo mnie to den­er­wu­je, bo jak­by gubi się tu cała esenc­ja Addamsów — kocha­jącej do sza­leńst­wa rodziny.

 

Wednes­day. Gwen­do­line Christie as Laris­sa Weems in episode 101 of Wednes­day. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022

 

To wszys­tko spraw­ia, że „Wednes­day” jest seri­alem, który oglą­da się trochę pod­wójnie. Jako kilkuod­cinkowa his­to­ria o nas­to­latkach, tajem­ni­cach i pot­worach — oglą­da się to całkiem nieźle. Jen­na Orte­ga jako Wednes­day jest bard­zo dobra. To nie jest proste grać rolę, w której nie moż­na za bard­zo grać mimiką, ale nieźle się sprawdza. Choć pojaw­ia­ją­ca się w seri­alu na drugim planie Christi­na Ric­ci wciąż przy­pom­i­na, że ona była jed­nak najlep­sza w tej roli. Cather­ine Zeta-Jones gra Mor­ti­cię w taki sposób, który mnie nie przekonu­je. Mam wraże­nie, że brak jej takiego spoko­ju, który zawsze towarzyszył tej bohater­ce, Luis Guz­man jako Gomez jest całkiem w porząd­ku, choć nie jest to bard­zo duża rola, fan­tasty­cz­na jest za to Gwen­do­line Christie jako dyrek­tor­ka szkoły dla młodych wyk­luc­zonych odmieńców. Jed­nak, kiedy próbu­je­my oglą­dać ten ser­i­al jako część świa­ta Addamsów — moż­na dojść do wniosku, że twór­cy zupełnie nie zrozu­mieli siły tej opowieś­ci, więcej nawet się nie starali. Dosta­je­my więc opowieść, która nie jest nud­na czy pozbaw­iona sus­pen­su, tylko po pros­tu nie ma wiele wspól­nego, z mate­ri­ałem wyjś­ciowym. Co prowadzi do wniosku, że po raz kole­jny Net­flix bierze znany tytuł po to by przy­ciągnąć widza, ale ostate­cznie stara się stworzyć pro­dukt, który nie będzie niko­go alienował. Wręcz prze­ci­wnie — będzie bard­zo uśred­niony — zwłaszcza narracyjnie.

 

Przy czym, gdy­by his­to­ria zupełnie nie doty­czyła Addamsów, pewnie oce­ni­ałabym ją tak w skali dziesię­ciostop­niowej na sześć. Jest trochę sus­pen­su, są całkiem w porząd­ku deko­rac­je, niekiedy uda­je się całkiem dobry dow­cip no i rzeczy­wiś­cie — ser­i­al ma fan­tasty­czną ścieżkę dźwiękową — głównie za sprawą tego, że skła­da się ona w dużym stop­niu z instru­men­tal­nych wer­sji najróżniejszych prze­bo­jów, a to zawsze miło brz­mi. Także, pomi­mo wielu zas­trzeżeń odnośnie do tego, o czym ser­i­al rzeczy­wiś­cie chce opowiadać, mam wraże­nie, że może przynieść wielu wid­zom całkiem miłe parę godzin przed ekranem. Cho­ci­aż­by dlat­ego, że teen dramy wciąż są wśród najpop­u­larniejszych pro­dukcji seri­alowych. Tylko, że to kur­czę nie są Addamsowie. A przy­na­jm­niej — to nie jest prze­wod­nia idea sto­ją­ca za Addamsami.

 

Wednes­day. (L to R) Jen­na Orte­ga as Wednes­day Addams, Luis Guzmán as Gomez Addams in episode 101 of Wednes­day. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022

 

Tu oczy­wiś­cie przy­chodzi do głowy fakt, że za ser­i­al odpowia­da Tim Bur­ton, który właś­ci­wie odgry­wa tą samą his­torię co zwyk­le. Bo prze­cież opowieść o siel­skim miasteczku, które odrzu­ca wszys­tko co jest inne to jego opowieść. O „Edwar­da Noży­corękiego” przez właś­ci­wie każdy kole­jny film. W twór­c­zość Bur­tona bard­zo moc­no wpisana jest hipokryz­ja małych, słod­kich, kolorowych społecznoś­ci, które skry­wa­ją brzy­d­kie rzeczy i odrzu­ca­ją wszys­tko co inne. Tylko, że nie tą opowieś­cią są Addamsowie. Choć może się wydawać, że to jest ta sama his­to­ria, to w isto­cie różnią się one drasty­cznie. W jed­nej inność jest odrzu­cana, hipokryz­ja potępi­ana czy ujaw­ni­ana, w drugiej — inność w ogóle nie prze­j­mu­je się nor­mal­noś­cią, nie potrze­bu­je jej akcep­tacji, zna­j­du­je własne szczęś­cie i ostate­cznie — wygry­wa z nor­mą nigdy się jej nie pod­da­jąc. W opowieś­ci­ach o Addamsach, sami Addamsowie nigdy nie są ofi­ara­mi. To jest nie możli­we, nie moż­na zranić żyją­cych w zgodzie ze sobą, nie prze­j­mu­ją­cych się kon­we­nansa­mi, wspier­a­ją­cych się i kocha­ją­cych ludzi. W opowieś­ci o Addamsach wal­ka z przesą­dem, wyk­lucze­niem czy zabobonem roz­gry­wa się poprzez zane­gowanie idei nor­mal­noś­ci. Dając całą siłę tym, których nic big­o­te­ria otoczenia nie obchodzi.

 

Rodz­i­na Addamsów przemielona przez pomysł i este­tykę Bur­tona bard­zo pasu­je do jego świa­ta, ale nie ma już tej wyjątkowej siły. Nie budzi też lekkiej zaz­droś­ci — jaką wywołu­je zawsze patrze­nie na ludzi, którzy się po pros­tu się bard­zo kocha­ją i doskonale rozu­mieją. I tak ser­i­al, który sta­je po stron­ie odmi­en­noś­ci, tej jed­nej odmi­en­noś­ci — rados­nej, zrozu­mieć nie umie. Szko­da, bo mam wraże­nie, że wszys­tkim wyk­luc­zonym Addamsowie szczęśli­wi są równie potrzeb­ni co planu­ją­ca kole­jną zem­stę Wednesday

0 komentarz
8

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online