Home Ogólnie Wszyscy jesteśmy niefotogeniczny czyli zwierz ima się mema

Wszyscy jesteśmy niefotogeniczny czyli zwierz ima się mema

autor Zwierz

 ?

Hej

 

O memach trze­ba pisać szy­bko bo zwiewa­ją jak kró­li­ki. Serio, zan­im się człowiek obe­jrzy nagle okazu­je się, że wszys­tko o czym chci­ał napisać jest strasznie skom­p­likowane do wyjaśnienia, mimo, że jeszcze kil­ka tygod­ni wcześniej wszyscy doskonale łapali o co chodzi. Tak więc zwierz zde­cy­dował się na wpis dodatkowy, bo to coś o czym niesły­chanie chce napisać a jakoś w rozkładzie codzi­en­nym nie ma na to miejs­ca. O co chodzi? O zdję­cie. Więcej. O bard­zo złe zdję­cie. O bard­zo złe zdję­cie Bey­once.

 

 

 Boromir uczy nas dziś czegoś super ważnego o necie. Jeśli coś tam jest to pró­by usunię­cia takiej treś­ci jest jak wyj­mowanie bochen­ka chle­ba z pieca goły­mi ręka­mi. Niezbyt dobry pomysł.

 

Jak wiemy (a może właśnie się dowiadu­je­my) piosenkar­ka wys­tąpiła w prz­er­wie Super Bowl, dając niezwyk­le wid­owiskowy mini kon­cert po którym wysi­adło światło na boisku. Oczy­wiś­cie jak zwyk­le w takich przy­pad­kach stro­je były skąpe, chore­ografia trud­na a piosen­ki z play­backu. Ogól­na opinia o wys­tępie jest zde­cy­dowanie dobra, a pewne efek­ty jak np. zmul­ti­p­likowanie piosenkar­ki na sce­nie uznano za wid­owiskowe i niezwyk­le udane. Jed­nak zaled­wie jeden dzień później w sieci pojaw­iły się zdję­cia Bey­once w zbliże­niu. Trze­ba powiedzieć, że są prz­er­aża­jące. Ład­na na co dzień piosenkar­ka wyglą­da na nich mniej więcej jak sztangista z poważnym zat­wardze­niem. Do tego sek­sowny stój traci całą swo­ją pocią­ga­jącą moc i jest po pros­tu odrzu­ca­ją­cy. Nic dzi­wnego że piosenkar­ka poprosiła o wyco­fanie tych zdjęć z Inter­ne­tu. Oczy­wiś­cie na takie dzi­ała­nia Inter­net reagu­je tylko w jeden sposób. Ilość prz­eróbek zdję­cia jaka zalała wszys­tkie strony jest poraża­ją­ca. Wpisano Bey­once w każdy możli­wy schemat, dodano pod­pisy, zmieni­ano stro­je — każdy kto miał pomysł na zabawny albo mało zabawny dow­cip postanow­ił się popisać przed resztą Inter­ne­tu. Zdję­cie się mul­ti­p­likowało, pow­tarza­ło a Inter­nau­ci, którzy nie lubią jak się im coś daje i chce zabrać, zachowali się dokład­nie tak jak moż­na było się spodziewać. Naśmiewanie się z tego zdję­cia stało się dla wielu niemal punk­tem hon­oru. Nie chodz­iło już o samo zdję­cie ale o to by udowod­nić próżnej gwieździe że nie będzie nam dyk­towała jak wyglą­da.

 

 

 

 Wspom­i­nane nieko­rzystne zdję­cie Bey­once. No ład­nie nie wyszła choć strasznie przy­pom­i­na to zwier­zowi zdję­cie Madon­ny z jed­nego z jej kon­certów

 

 

Co ciekawe mniej więcej w tym samym cza­sie zwierz trafił na abso­lut­nie fan­tasty­czny mem. Jego nazwa (jak wiado­mo memy mają nazwy) to Pret­ty girls mak­ing Ugly faces i właś­ci­wie mówi wszys­tko. To 22 zdję­cia ślicznych dziew­czyn, które robią kosz­marnie brzy­d­kie miny i potem robią sobie zdję­cia. Oglą­da się to z niedowierzaniem — z jed­nej strony ma się prześliczną dziew­czynę, z drugiej jak­iś total­ny kosz­mar i zaprzecze­nie wszelkiej foto­genicznoś­ci. Przy czym więk­szość dziew­czyn na tych złych zdję­ci­ach wyda­je się całkiem dobrze baw­ić i z całą pewnoś­cią nie jest to po pros­tu złe zdję­cie tylko spec­jal­nie zaplanowana akc­ja, by pokazać, że każdy bez wzglę­du na urodę, ma taką minę która na zdję­cie po pros­tu się nie nada­je Zwierz musi przyz­nać, że już dawno nie zdarzyło mu się tak pokochać jakiegoś memu jak tego. Dlaczego? Widzi­cie wszyscy znamy ten kosz­mar oglą­da­nia włas­nych zdjęć, na których  my wyglą­damy jak­byśmy szukali rozu­mu a wszyscy inni jak zestaw ludzi nad który­mi pra­cow­ali styliś­ci. Wszyscy daje­my się też znieść tej iluzji, że jest gru­pa tych pięknych ludzi, którzy niczym Bar­ney Stin­son zawsze dobrze wychodzą na zdję­ci­ach (kto nie oglą­da HIMYM — jest odcinek gdzie okazu­je się, że jeden z bohaterów na wszys­t­kich zdję­ci­ach wyglą­da ide­al­nie nawet jeśli to zupełnie nie możli­we z punk­tu widzenia logi­ki). Każdy może być brzy­d­ki, każde­mu moż­na zro­bić fatalne zdję­cie — zawsze gdzieś tam jest mina, która każe się nam odsunąć od kom­put­era w lekkim prz­er­aże­niu.

 

 

 

 

 

            Oczy­wiś­cie to, że w każdym jest potenc­jal­na brzy­do­ta nie oznacza zdaniem zwierza że w każdym jest pię­kno. Ale oznacza to, że zawsze mamy do czynienia z iluzją — iluzją którzy jed­ni podtrzy­mu­ją lep­iej a drudzy gorzej, ale moż­na ją dość szy­bko rozwiać. Jeśli spo­jrzymy na zdję­cie Bey­once bez podłej złośli­woś­ci i chę­ci naśmiewa­nia się z gwiazdy zobaczymy coś pociesza­jącego. Bey­once może wyglą­dać kosz­marnie, mimo że to prze­cież ślicz­na kobi­eta. Tak więc fakt, że nam się to zdarza trochę częś­ciej nie powinien nas szczegól­nie martwić, w końcu oznacza to, że kiedyś też wyglą­damy całkiem ład­nie. Oczy­wiś­cie, zwierz wie, że za więk­szoś­cią inter­nautów stoi okrut­na przy­jem­ność naśmiewa­nia się z cele­bry­ty. I zwierz wcale nie dzi­wi się Bey­once, że nie chce tych zdjęć w necie. Zwierz swoich fatal­nych zdjęć też w necie nie chce. Ale sko­ro już coś się stało, moż­na na cały prob­lem spo­jrzeć nieco życ­zli­wej. Zwierz jakoś pol­u­bi odrobinę bardziej Bey­once kiedy zobaczył jej fatalne zdję­cie. Przy­na­jm­niej jed­no dzieli ze zwierzem, który ma gene­ty­cznie zapisaną niefo­to­geniczność. Która jak wskazu­ją te wydarzenia jest cechą stras­zli­wie prz­ereklam­owaną. A jed­nocześnie co zwierza smu­ci stanowi sukces do współczes­nej pop­u­larnoś­ci. Zdaniem zwierza jest to aut­en­ty­cznie ta cecha, która rządzi współczes­ną pop­kul­turą. Kto jest foto­geniczny prze­jdzie dalej, kto nie jest foto­geniczny zginie. Co jest idio­ty­czne. Bo jedyną cechą, która powin­na się liczyć w biz­ne­sie opier­a­ją­cym się o tal­ent, powinien być tal­ent. W końcu po coś mamy tego pho­to­shopa.

 

 

 

Ps: Tak się zwier­zowi napisało. W najbliższym cza­sie więcej pod­wójnych wpisów się nie planu­je.

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy