Home Ogólnie Ambitnie, zachwycająco itd czyli co powinieneś zrobić żeby dostać nagrodę

Ambitnie, zachwycająco itd czyli co powinieneś zrobić żeby dostać nagrodę

autor Zwierz

Hej

Zwierz nie chce zostać posąd­zony o stron­nic­zość czy o jakiekol­wiek sym­pa­tie czy anty­patie ale ma wraże­nie że tegoroczny zwycięz­ca Nike ( którego tal­en­tu zwierz abso­lut­nie nie pod­waża) otrzy­mał swo­ją nagrodę nie tylko w uzna­niu wielkoś­ci jego dzi­ała ale też za jego tem­at. Czyli his­torię Jed­wab­ne­go. To zmusiło zwierza do myśle­nia — czy ist­nieje taka gru­pa tem­atów za które moż­na dostać nagrodę. Może nie koniecznie Nike ale jakąś inną sym­pa­ty­czną lekko sno­bisty­czną nagrodę.

1.) Biedne dzieci — najlepiej żeby były bez­domne, albo żeby były bez­domne i były siero­ta­mi wyko­rzysty­wane sek­su­al­nie. Oczy­wiś­cie taka siero­ta musi cier­pieć i być przez niko­go nie dostrzeżona. jeśli w przy­pad­kowy sposób zginie na uli­cy jakiegoś mias­ta w trzec­im świecie nagro­da jest wasza.

2.) Narko­ty­ki, sex i.… rodz­i­na — filmy o rodz­i­nach rozbi­janych przez destruk­cyjnych ojców lub mat­ki w których mamy prze­moc i jak­iś niepoko­ją­cy sek­su­al­ny podtekst ( niekoniecznie molestowanie, równie dobry jest kom­pleks Edy­pa), win­ny dzi­ać się w ciem­nych pomieszczeni­ach obrazu­ją­cych mrok życia owej rodziny. Im bogat­si, lep­iej sytuowani i nor­mal­niejsi na zewnątrz są członkowie rodziny tym więk­sze szanse na nagrodę

3.) Wielkie his­to­ryczne fres­ki — wasz bohater może się starzeć na odwrót, albo zupełnie nor­mal­nie, byle by tylko opowiedzi­ał swo­ją his­torię na tle tej prawdzi­wej wielkiej his­torii ( najlepiej USA choć cenione są także te kra­je w których była jakaś woj­na).

4.) Mały człowiek wiel­ki duch — najlepiej żeby to był jak­iś przy­pad­kowy wypadek, skok do wody, pijany kierow­ca — bohater zosta­je spar­al­iżowany, traci nogi albo zapa­da na ciężką chorobę. Im gorzej z jego ciałem tym więk­szy jest jego duch — jeśli wcześniej byli najzu­pełniej nor­mal­ni. Nawet jeśli na końcu umrą jesteśmy wzruszeni i czu­je­my że wiemy coś więcej o życiu. Ist­nieje odmi­ana tego fil­mu — to dziecko które cho­ru­je i rodz­ice wal­czą o to by wyzdrowiało.

5.)Smutna his­to­ria z poczua­ją­cym morałem — to trochę mieszan­ka kilku innych przepisów. Najlepiej żebyśmy wzięli biedne dziecko, trochę fil­mu biograficznego może jak­iś his­to­ryczny fresk i wymiesza­li wszys­tko. Co dosta­je­my na końcu — dziecko z nizin które zosta­je pier­wszym w his­torii prezy­den­tem USA albo coś w tym sty­lu.

6.) Kobi­eta, mężczyz­na i Koran — ogól­nie tem­at bied­nych uciskanych i pozbaw­ionych praw kobi­et to dobry tem­at — zwłaszcza jeśli w finale zostanie ukarana za to, że starała się być sobą albo pod­dała się uczu­ciu. Z kolei bied­na, najlepiej nieszczęśli­wie zakochana kobi­eta z kra­ju Islam­skiego to już jakaś stat­uet­ka murowana.

7.) Słowo? po co mi słowo — sam tem­at nie jest do koń­ca ważny — ważne jest to by nikt nie odzy­wał się ani słowem przez cały film. Było by sym­pa­ty­cznie gdy­by film był czarno-biały ale to nie jest ele­ment obow­iązkowy.

8.) Zbrod­nia to niesły­chana — niech twój bohater kogoś zabi­je — niekoniecznie siekierą choć mio­tać się potem powinien jak Dos­to­jew­s­ki, albo jeszcze lep­iej powinien nie mieć wyrzutów sum­ienia, albo jeszcze jeszcze lep­iej powinien być znieczu­lonym przez gry kom­put­erowe dzieci­akiem. Nie zapom­nij o odrobinie makabry w postaci tru­pa schowanego w wer­salce.

9.) Zagła­da — zwierz pisze to z bólem ser­ca ale to praw­da — filmy o Zagładzie żydów to zawsze pew­ni­ak. Naj­gorsze jest to że nawet złe filmy na ten tem­at ludzie uważa­ją za świetne. Jak np. kosz­marny wyciskacz łez „ Chło­piec w pasi­astej piżamie” — z his­torią ma to tyle wspól­nego co nic ale ludzie i tak się zach­wyca­ją bo łączy pomysł nr 1 ( biedne dzieci) z pomysłem nr.9

10.) Nie ważne o czym — nie ważne o czym jest twój film, ważne że nikt go nie chce oglą­dać a połowa osób nie ma zielonego poję­cia o co ci chodzi. Twój film powinien być do tego jeszcze masakrycznie dłu­gi — jakieś pięć godzin min­i­mum.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy