Home Tak sobie myślę Ani minuty

Ani minuty

autor Zwierz
Ani minuty

Kończy się pro­ces Dep­pa i Amber Heard.  Pro­ces pub­liczny trans­mi­towany i komen­towany właś­ci­wie wszędzie w Internecie. Pro­ces, który może być gwiaz­dorskim pro­ce­sem tego stule­cia. Prawdzi­wy fenomen, bo dawno już żadne hol­ly­woodzkie gwiazdy nie spier­ały się w sądzie tak pub­licznie. Jest jeszcze jeden fakt doty­czą­cy tego pro­ce­su, którym muszę się z wami podzielić — nie obe­jrza­łam nawet min­u­ty trans­mi­towanych zez­nań, przesłuchań i wypowiedzi. I nie mam zamiaru.

 

W świecie komen­towa­nia pop­kul­tu­ry zawsze bal­an­su­je się na cienkiej linii pomiędzy donosze­niem o sprawach biz­ne­sowych, kul­tur­owych a zwykłym plotkarst­wem. Kul­tura cele­bryc­ka stanowi nieodłączny ele­ment kul­tu­ry pop­u­larnej i nie sposób zupełnie zig­norować jej wpły­wu na to co oglą­damy w fil­mach, seri­alach o czym roz­maw­iamy w pra­cy. Zda­ję sobie z tego sprawę od zawsze, stąd zakładam, że nie każ­da roz­mowa o życiu pry­wat­nym gwiazd jest pozbaw­iona sen­su, czy nie moż­na z niej wyprowadz­ić jakichś szer­szych reflek­sji na tem­at stanu kul­tu­ry czy społeczeńst­wa. Wiem, o tym — ostate­cznie — nie zaczęłam pisać o pop­kul­turze wczoraj.

 

Dlaczego więc emocjonowanie się pro­ce­sem Dep­pa i Heard budzi we mnie opór, a cała sprawa jak­iś nies­mak? Wyda­je mi się, że moja postawa ma kil­ka źródeł. Po pier­wsze — nie ukry­wam, że w ogóle nie mam obec­nie ochoty na wkładanie moich emocji w hol­ly­woodzkie spory, woj­na za granicą spraw­ia, że człowiek jed­nak nieco zmienia swo­je pri­o­ry­te­ty. Co więcej — nie wyda­je mi się, żeby uciekanie od dzi­ałań wojen­nych w pro­ces doty­czą­cy prze­mo­cy domowej był na miejs­cu. Wiem, że ludzie radzą sobie różnie z emoc­ja­mi, ale dla mnie jest to jed­nak mech­a­nizm dale­ki i w jak­iś sposób — trud­ny do zrozumienia.

 

Dru­ga sprawa — to moja reflek­s­ja nad tym jak bard­zo pro­ces zamienia się w real­i­ty show. I nie było­by w tym nic dzi­wnego czy szoku­jącego, gdy­by nie fakt, że patrząc na zmieni­a­jące się sym­pa­tie i anty­patie, długie anal­izy i pewne opinie sama doszłabym do jed­nego wniosku. Nieza­leżnie od tego kto był tu spraw­cą a kto ofi­arą nie należy iść do sądu ze sprawa­mi o prze­moc w rodzinie, bo nikt nie wygra. Patrząc na trudne przesłucha­nia i wywlekanie pry­wat­nych spraw czy  łat­wo fer­owane wyro­ki pub­li­ki, pewnie niejed­na oso­ba dochodzi do wniosku, że spraw­iedli­wość spraw­iedli­woś­cią ale jed­nak sądowy pro­ces nie ma sen­su. Jak mniemam — wiele ofi­ar prze­mo­cy domowej obo­j­ga płci widząc reakc­je ludzi na to wid­owisko utwierdza się w przeko­na­niu, że nie ma co iść ze sprawą do sądu.

 

Sprawa trze­cia — cały czas nie jestem w stanie prze­jść do porząd­ku dzi­en­nego nad tym jak bard­zo te bądź co bądź pry­watne roz­gry­w­ki, prob­le­my i kłót­nie sta­ją się sprawą pub­liczną wobec której każdy powinien się wypowiedzieć. Trochę nie wiem, dlaczego miałabym — jako oso­ba, która nie zna oso­biś­cie żad­nej z poszkodowanych osób wiedzieć kto ma rację, kto gra, kto ma lep­szego prawni­ka itp. Rozu­miem, że sławy wzbudza­ją zain­tere­sowanie, ale też — z fak­tu oglą­da­nia kogoś na ekranie telewiz­o­ra wyciągamy zde­cy­dowanie zbyt daleko idące wnios­ki odnośnie do tego, że ludzi znamy. Zwłaszcza, że jak rozu­miem — należy wybrać sobie stronę i jas­no powiedzieć kto jest win­ny. Coś co sprowadza kwest­ie jed­nos­tron­nej czy wza­jem­nej prze­mo­cy fizy­cznej czy psy­chicznej do kwestii meczu, gdzie trze­ba wskazać wygranego i prze­granego. Ja nie jestem pew­na czy w takich sprawach nawet sąd umie — biorąc pod uwagę obow­iązu­jące pra­wo — wydać rzetel­ny wyrok. A co dopiero ja — oso­ba nie mają­ca zielonego poję­cia o amerykańs­ki pra­wodaw­st­wie, czy o tym kim naprawdę są biorące udzi­ał w pro­ce­sie osoby.

 

 

No i tu wychodzi kwes­t­ia czwarta. Mam wraże­nie, że sprowadze­nie kwestii prze­mo­cy do swois­tego spek­tak­lu jeszcze bardziej rozmy­wa sprawę. Gdzieś po drodze wyk­sz­tał­camy taki język i sposób mówienia, który czyni z tego wszys­tkiego kole­jny cele­bry­t­ki spór. I dla nas może to nie mieć wielkiego znaczenia, ale utwierdza­ją się w języku i kul­turze bard­zo toksy­czne schematy postrze­ga­nia prze­mo­cy w związku. A to już ma wpływ na ludzi tu w Polsce, który muszą się z nią mierzyć. Jeśli naszym główny punk­tem odniesienia sta­je się amerykańs­ki, cele­bry­t­ki spór sądowy — to trud­niej nam potem rozu­mieć i roz­maw­iać z osoba­mi, które przeży­wa­ją to tu na miejs­cu — w zupełnie innym kon­tekś­cie, w zupełnie innym porząd­ku prawnym i zma­ga­jąc się z wielo­ma prob­le­ma­mi, których ani Depp ani Heard nie mają.

 

Ostate­cznie mam wraże­nie, że odrzu­ca mnie od tego sporu to co czyni go najbardziej atrak­cyjnym — to jest kole­jny pop­kul­tur­owy spek­takl — intrygu­ją­cy nieco bardziej niż real­i­ty show, bo prze­cież to prawdzi­wi ludzie i prawdzi­we wyro­ki. Nieza­leżnie od tego jak bard­zo chce­my pozować na oso­by obiek­ty­wne, anal­i­ty­czne czy poważne — mech­a­nizm jego trans­misji i odbioru — fakt, że oglą­damy to na ekranie kom­put­era czy telewiz­o­ra — odreal­nia sytu­ację. I tak z prawdzi­wej, skom­p­likowanej sprawy robi się spek­takl, który odbier­amy jak spek­takl. I wiecie nie mam wraże­nia by było to dla nas zdrowe.  Zwłaszcza gdy pro­ces sta­je się czymś więcej niż próbą rozsądzenia dwóch osób a sta­je się kole­jnym ele­mentem kul­tur­owej wojny. Bo prze­cież jest całe mnóst­wo środowisk, które będą oce­ni­ać tą sprawę przez pryz­mat napięć między kobi­eta­mi a mężczyz­na­mi, w kwestii prze­mo­cy. Już olbrzymia część dyskusji nie ma nic wspól­nego z konkret­ną sprawą tylko ma udowod­nić, kto jest bardziej win­ny złe fem­i­nist­ki czy dobrze ustaw­ieni face­ci. Sek­sizm, mizoginia, mizan­dria — moż­na wymieni­ać — wszys­tko ma się doskonale w roz­mowach o tej sprawie.

 

Nie obe­jrza­łam ani min­u­ty. Kiedy wyświ­et­la mi się jak­iś klip — przeskaku­ję dalej. Nie biorę udzi­ału w roz­mowach, niechęt­nie widzę takie wąt­ki na tabli­cach wokół mnie. Prz­er­aża mnie poziom w jaki dal­iśmy się zaan­gażować w tą sprawę. Prz­er­aża mnie trochę jak sami sobie cią­gle pow­tarza­my, że to ważne. Choć praw­da jest taka, że ta sprawa mogła­by być zupełnie nie waż­na, gdy­byśmy o tym zade­cy­dowali. I to nie jest tak, że mam złe zdanie o każdej poje­dynczej oso­bie, która sprawę oglą­da — jak w przy­pad­ku wielu zjawisk społecznych — jed­nos­t­ka nie musi być zła czy prob­lematy­cz­na by zachowanie społeczne wydało się nam prob­lematy­czne. Więc jeśli czy­tasz ten tekst z myślą, że źle myślę o kimkol­wiek jako jed­nos­tce — to nie jest to praw­da. Choć wyz­nam, że mam zas­trzeże­nia wobec osób które spędza­ją dużo cza­su anal­izu­jąc treś­ci i udowad­ni­a­jąc że jed­na czy dru­ga oso­ba, jest zła, kłam­li­wa, manip­u­la­tors­ka itp. Ale to raczej dlaczego, że uważam, że w każdym przy­pad­ku pewne siebie tezy o osobach których nie znamy niekoniecznie są na miejscu.

 

Cieszę się na myśl, że niedłu­go zapad­nie wyrok i trans­mis­je się skończą. Choć wiem, że w obec­nej sytu­acji wyrok sądu nie ma znaczenia — ludzie już wiedzą co mają myśleć.

 

Ale nie, nie będę oglą­dać, nie będę się intere­sować, nie będę analizować.

 

Jak rzad­ko mam wraże­nie, że cza­sem trze­ba wal­czyć o ochronę swo­jej nieśmiertel­nej duszy i to jest jed­na z tych rzeczy jaką mogę dla niej zrobić.

 

0 komentarz
30

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online judi bola judi bola online resmi judi bola resmi terpercaya Pkv Games
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online