Home Ogólnie Komiksy, filmy i jeszcze trochę filmów czyli wszystko co przegapiliście w październiku

Komiksy, filmy i jeszcze trochę filmów czyli wszystko co przegapiliście w październiku

autor Zwierz

Hej

Brat zwierza poin­for­mował go z wyrzutem, że co sobie zwierz wyobraża  trze­ci raz w miesiącu nie pub­liku­jąc wpisu.  No i wjechał zwier­zowi na ambicję (jak to się pięknie mówi).  I choć zwierz napisał dla was dziś wpis o Char­lie Chap­lin­ie (zwierz pole­ca przeczy­tać bo tekst poza tym, że jest ciekawy ma przecin­ki w bonusie) to jed­nak przy­pom­ni­ał sobie, że jest wam winien pod­sumowanie miesią­ca. Jak zwyk­le zestaw ma trzy częś­ci — ulu­bione wpisy zwierza z min­ionego miesią­ca, lin­ki do innych blogów i wielce subiek­ty­wny wybór pop­kul­tur­al­nych wieś­ci z min­ionego miesią­ca. Tak więc dziś nie zostaniecie bez wpisu. Przy czym ciekawa uwa­ga w tym miesiącu będzie brakowało tylko jed­nego tek­stu, bo jak może pamięta­cie był dzień kiedy zwierz pisał dla was dwa razy.

W tym miesiącu ilus­tra­cyjnym moty­wem prze­wod­nim będą słod­kie zwierząt­ka z dynią. Bo tylko raz do roku to ma sens

Na początku kilka wpisów zwierza. Zwierz zdecydował się  tylko na sześć tekstów:

Jutro nie wsta­ję na 7 czyli co świat fil­mu mówi nam o stra­cie pra­cy - czytel­nicz­ka zwierza poprosiła o wpis poświę­cony bezrobo­ciu i odchodze­niu z pra­cy. Zwierz nie był­by sobą gdy­by takiej proś­by o pod­niesie­nie na duchu nie spełnił. Zwierz ma nadzieję że udało mu się wlać nadzieję w ser­ca czytel­ników poszuku­ją­cych pra­cy i przy­pom­nieć, że naprawdę nasza wartość nie zależy od naszego zawodu. (tylko od naszego pode­jś­cia do Star Tre­ka).

Jed­na książ­ka w cenie dwóch czyli zwierz na tropie pla­giatu - zwierz rzad­ko ma wraże­nie, że pisze ważny wpis ale ten wyda­je się naprawdę ważny. Zwierz czy­ta­jąc książ­ki o swoim ukochanym dwudziestole­ciu między­wo­jen­nym znalazł prawdzi­wy, paskud­ny pla­giat. Zwierz wciąż jest w szoku i wciąż ma nadzieję, że sprawa zostanie pub­licznie nagłośniona i rozwiązana. Bo przepisy­wać od innych nie wol­no. Krop­ka.

Plebs do domu czyli Maciej Nowak nie ustrzegł się pog­a­rdy — emocjon­al­na reakc­ja zwierza na feli­eton Macie­ja Nowa­ka w Gaze­cie które­mu nie podo­ba się pomysł by pokazy­wać przed­staw­ienia w kinie. Zwier­zowi nie podo­ba się bycie bucem. Bo to bard­zo niebez­piecz­na choro­ba.

Inteligenc­ja w Pakiecie czyli przechadz­ka po kari­erze Emmy Thomp­son — chy­ba ulu­biony wpis zwierza z październi­ka. Zwierz uwiel­bia pisać o aktorach i aktorkach — zwłaszcza jeśli lubi ich nie tylko jako twór­ców i jako ludzi. Emmę Thomp­son zwierz bard­zo lubi. Wpis pisało się zwier­zowi bard­zo miło. Więc pewnie będzie więcej takich wpisów.

Na tapecie czyli sekret bry­tyjskiego show biz­ne­su — zwierz w swoim śmiertel­nie poważnym wpisie ujaw­nia przed wami kto tak naprawdę rządzi bry­tyjskim show biz­ne­sem. A jed­nocześnie ma doskon­ały pretekst by pokazać wam, mnóst­wo zdjęć przys­to­jnych bry­tyjs­kich aktorów. Oczy­wiś­cie zupełnie bez żad­nych ukry­tych intencji. Wszys­tko z czys­tej potrze­by dzie­le­nia się infor­ma­c­ja­mi.

Zatrzy­mana karuzela czyli o Hol­ly­wood w cza­sach przed Kodek­sem Haysa — gdy­by zwierz był total­nie nor­mal­ny i pisał wpis na trzy tygod­nie to pewnie napisał­by tylko ten. Ukochany przez zwierza, jego pisanie, szukanie infor­ma­cji, i pokazy­wanie czegoś o czym nie wszyscy wiedzą dało zwier­zowi mnóst­wo fra­jdy.

Dobra tyle autopromocji. A teraz czas na coś w stylu karnawału blogowego.

Jeśli macie wraże­nie, że zwierz wciąż pole­ca wpisy z tych samych blogów to macie rację — zwierz czy­ta pewien zamknię­ty krąg blogów ale jeśli macie jakieś propozy­c­je to zwierz bard­zo chęt­nie poz­na nowe blo­gi  wystar­czy że podrzu­ci­cie lin­ki w komen­tarzach.

Odwróć­cie mi moje sterowanie - zwierz nie jest graczem ale zawsze  ma słabość do ludzi, którzy piszą o takich codzi­en­nych prob­lemach (niek­tórych) graczy. Wpis jest napisany z odpowied­nią dawką rozżale­nia plus każe sobie zadać pytanie czy coś zawsze jest fan­aber­ią czy też jest po to by móc się cieszyć gra­mi. Bard­zo sym­pa­ty­czny wpis.

Jesień zachę­ca do siedzenia w domu, czyli nowy sezon na pilota —  Mysza jak co sezon obe­jrza­ła jakąś dziką ilość pilotów seri­ali i przy każdym napisała wam co o nim sądzi. Sądy Myszy i zwierza nie zawsze się pokry­wa­ją ale wystar­cza­ją­co częs­to byś­cie mogli zau­fać Myszy zwłaszcza w kwestii pilotów których zwierz jeszcze nie widzi­ał.

Kró­lik przy­boczny - Usa­gi ton jeden z ukochanych komik­sowych bohaterów zwierza, podob­nie jak cała seria komik­sów Stana Saki. We wpisie Lek­tur Obow­iązkowych zna­jdziecie wszys­tko co musi­cie widzieć o komik­sie i jego twór­cy. Jeśli zna­cie — przeczyta­cie z przy­jem­noś­cią, jeśli nie zna­cie — na pewno wpis zachę­ci was do tego fan­tasty­cznego komik­su.

Top 10 najdzi­wniejszych super­bo­haterów z Mar­vela i DC — jeśli wyda­je się wam że gada­ją­cy Szop Pracz w Strażnikach Galak­ty­ki był dzi­wny to koniecznie przeczy­ta­j­cie ten wpis. Więk­szoś­ci bohaterów zapewne nie spotkamy w kinie ale czy­ta­jąc ten wpis może­cie spoko­jnie zacząć obstaw­iać co też takiego pili, palili czy wstrzyki­wali sobie sce­narzyś­ci Mar­vela.

Świa­towy Dzień Makaronu — zwierz bard­zo lubi makaron. W sum­ie jeśli miał­by wam powiedzieć szcz­erze, to makaron jest jego ukochanym daniem. Pod praw­ie każdą postacią. Pauli­na zbiera przepisy na fil­mowe makarony. Jeśli będziecie gotować któryś z opisanych we wpisie makaronów nie zapom­ni­j­cie zadz­wonić do zwierza.

Coś tu nie gra, czyli ósmy sezon “Doc­to­ra Who” — Rusty w swoim wpisie o tym co jej nie gra w Dwu­nastym Dok­torze i Ósmym sezonie seri­alu umieś­ciła sporo zwier­zowych lęków i prob­lemów. A że sezon ósmy chyli się ku koń­cowi to doskonale rzu­cić okiem na wpis przed końcem sezonu.

Wszys­tkie powody by pokochać Aqua­mana - ponieważ już na 100% wiado­mo, że przys­to­jny król Atlanty­dy zawi­ta na naszych ekranach warto rzu­cić okiem na wpis który poz­woli wam lep­iej poz­nać bohat­era i dowiedzieć się dlaczego wart jest waszej miłoś­ci.

A na koniec kilka wieści które zaprzątały nasze serca i dusze w ostatnim miesiącu:

- DC zapowiedzi­ało mnóst­wo nowych pro­dukcji i jest przeko­nane że nie będzie apokalip­sy aż do 2020

- Mar­vel zapowiedzi­ał mnóst­wo pro­dukcji i jest przeko­nane, że nie będzie apokalip­sy aż do 2018

- Mar­vel wypuś­cił trail­er Avanger­sów 2 i dał jed­ną scenę która zajęła inter­nautów na długie październikowe wiec­zo­ry

- W sieci pojaw­iły się wpad­ki z planu Sher­loc­ka i ska­sowane sce­ny.  Świę­ta jak­by wcześniej

- AMC potwierdz­iło, że na ich ante­nie zobaczymy ser­i­al z Hugh Lau­riem i Tomem Hid­dle­stonem. Zwierz wielce jest z tego powodu szczęśli­wy

- Daniel Rad­cliffe pokazał, że umie rapować. Szy­bko. Bard­zo szy­bko.

- BBC pokaza­ło jak się sprzeda­je nową i starą ramówkę. Bene­dictem Cum­ber­bat­achem i Szek­spirem

-  Pojaw­iła się plot­ka że Bene­dict Cum­ber­batch będzie Dok­torem Strange — część osób otwiera szam­pana część przy­wdziewa strój żałob­ny

- Pojaw­iła się infor­ma­c­ja że nowy Robin w Super­man v Bat­man ma być dziew­czyną. Plot­ka niegroź­na ale wskazu­je, że ludzie już naprawdę chcą zobaczyć ten film.

- W sieci pojaw­iła się wiado­mość że Rip­per Street wraca z trzec­im sezonem 14.11. To dobra wiado­mość jest

- Ponoć John Carter który kiedy ostat­nim razem pojaw­ił się w kinie poniósł sro­mot­ną porażkę ma dostać jeszcze jed­ną szan­sę.  Poczekamy Zobaczymy.

- Będzie Lego Movie 2. Nic więcej zwier­zowi do szczęś­cia nie trze­ba

- Neil Patrick Har­ris poprowadzi Oscary. Najwyższy czas.

No i tyle z pod­sumowań miesią­ca. Zwierz ma nadzieję, że doceni­cie że naprawdę zwierz spędz­ił cały dzień przed kom­put­erem pisząc różne tek­sty by zaspokoić wasze wygórowane i w dużym stop­niu wyimag­i­nowane żąda­nia. Zwier­zowi chy­ba nic nie pomoże. Jak raz sobie wsadz­ił was do mózgu to mówicie mu non stop, że chce­cie wpisu.

Ps: Fajny wpis jutro będzie — a przy­na­jm­niej tak się zapowia­da

Ps2: Być może zwierz straci w ten week­end swój wyjątkowy sta­tus ostat­niej oso­by w kra­ju która nie widzi­ała Bogów.

5 komentarzy
0

Powiązane wpisy