Home Planszówki Ołówek zamiast lupy czyli o “Sherlock Holmes: Cień Kuby Rozpruwacza” oraz “Dziennik29”

Ołówek zamiast lupy czyli o “Sherlock Holmes: Cień Kuby Rozpruwacza” oraz “Dziennik29”

autor Zwierz
Ołówek zamiast lupy czyli o “Sherlock Holmes: Cień Kuby Rozpruwacza” oraz “Dziennik29”

Wyz­nam wam coś szcz­erze. Bard­zo lubię gry w które mogę grać sama. To jest jakaś ulga – nie czekanie na ruch drugiej oso­by, tyle cza­su na czy­tanie zasad ile potrze­bu­jesz i możesz zasiąść do roz­gry­w­ki dokład­nie wtedy kiedy TY masz czas i ochotę. Dlat­ego w ostat­nim cza­sie pol­u­biłam komiksy i gry książkowe, które dają całą przy­jem­ność gra­nia bez cier­pi­enia w oczeki­wa­niu na ruch part­nera przy planszy.

 

Dziś mam dla was dwa pode­jś­cia do takich papierowych gier. Pier­wsza to „Sher­lock Holmes. Cień Kuby Rozpruwacza”. To gra para­grafowa w formie komik­su. Na czym taka gra pole­ga? Dosta­je­my do ręki komiks, a do samej gry potrze­bu­je­my ołówka i zakład­ki. Tyle wystar­czy. Na pier­wszych stronach poz­na­je­my punkt wyjś­cia his­torii i pod­sta­wowe zasady naszej roz­gry­w­ki. Okazu­je się, że znów ktoś mor­du­je w Whitechapel i tylko od nas zależy czy rozwikłamy zagad­kę. A oczy­wiś­cie, że ja rozwikłamy bo jesteśmy (choć to nie jest obow­iązkowy wybór postaci!) Sher­lock­iem Holmesem.

 

Co dzieje się później? Chodz­imy po całym komik­sie (jest tak napisany że nie przekładamy po pros­tu kartek – musimy się poruszać za pod­powiedzi­a­mi, wskazówka­mi czy tak jak uważamy ze będzie najlepiej) i próbu­je­my rozwiązać zagad­kę. Może­my przepy­ty­wać świad­ków, badać miejsce zbrod­ni, rozwiązy­wać zagad­ki log­iczne, czy pode­j­mować decyz­je w samym środ­ku akcji. Przyglą­damy się wszys­tkiemu uważnie – każde­mu ele­men­towi i każdej napotkanej oso­bie – wszys­tko to by udało się nam ułożyć spójną his­torię o tym co się wydarzyło. Przy czym taka gra niesamowicie wcią­ga – cza­sem zdarza się zagad­ka trud­niejsza nad którą spędz­imy więcej cza­su ale jed­nocześnie – kiedy damy nura w śledzt­wo to naprawdę trud­no przerwać.

 

Jed­nocześnie jeśli wyda­je się wam, że sam pomysł może być zbyt skom­p­likowany a granie zag­mat­wane – to abso­lut­nie nie ma się czym prze­j­mować. Ten typ gier przy­go­towano z myślą o tym, że mogą w nią grać zarówno oso­by dorosłe jak i dzieci­a­ki (tak od dziesię­ciu lat). A to znaczy, że gra bard­zo dobrze tłu­maczy zasady i o nich przy­pom­i­na. Zresztą z więk­szoś­ci miejsc może­my się cofnąć, jeśli przy­pad­kiem zas­zliśmy niekoniecznie ta gdzie prag­nęliśmy się znaleźć. A sko­ro przy młod­szych odbior­cach jesteśmy – moż­na spoko­jnie zapro­ponować im wspól­ną grę gdzie razem staramy się rozwiązać zagad­ki. Ewen­tu­al­nie zacząć z nimi grę by upewnić się, że nie pogu­bią się w zasadach a potem zostaw­ić samych z komik­sem i tylko patrzeć jak zaczy­na­ją mówić „ależ to elementarne…”.

 

 

Przyz­nam szcz­erze, że moje zamiłowanie do takich gier bierze się też odrobinę z fak­tu, że męczą mnie coraz bardziej ekrany. Pracu­je przed ekranem, mam rozry­wkę przed ekranem, cią­gle patrzę na jak­iś ekran. Tym­cza­sem taka gra para­grafowa daje przy­jem­ność gra­nia w taką typową przy­godówkę ale nie wyma­ga prą­du, ekranu i dzi­ała nawet jeśli jesteśmy w PKP gdzie ogól­nie nic nie dzi­ała poza jed­ną świ­etlówką. Zresztą tak po prawdzie, to jest ten typ gry który poza dostar­czaniem przy­jem­noś­ci w długie jesi­enne i zimowe wiec­zo­ry doskonale nada­je się na rozry­wkę w cza­sie podróży. Tylko potem człowiekowi robi się trochę smut­no jak pociąg dojedzie a samolot wylą­du­je w środ­ku śledztwa.

 

Jeśli nie marzyliś­cie o tym by zostać Sher­lock­iem Holme­sem ale nieco pocią­gały was zagad­ki obcych cywiliza­cji i bardziej czuliś­cie się jak Lara Croft to mam dla was dru­gi rodzaj takich inter­ak­ty­wnych gier. To „Dziennik29”. Tu oprócz ołówka (to kluc­zowe – mam wraże­nie, że coraz mniej osób ma w domu ołówek!) potrze­bu­je­cie urządzenia podłąc­zonego do Inter­ne­tu. Najlepiej by był to tele­fon komórkowy skanu­ją­cy kody QR – bo na każdej stron­ie jest kod który prowadzi nas do miejs­ca gdzie może­my wpisać rozwiązanie zagad­ki, ale jeśli nie macie takiego tele­fonu czy skan­era to spoko­jnie – może­cie sko­rzys­tać po pros­tu z kom­put­era podłąc­zonego do sieci.

 

 

Inaczej niż w przy­pad­ku opowieś­ci o śledztwie Sher­loc­ka Holme­sa tu przeglą­damy po kolei strony tajem­niczego Dzi­en­ni­ka który pozostaw­ił zagin­iony zespół badaw­czy bada­ją­cy dawne cywiliza­c­je. Na każdej stron­ie zna­jdziemy zagad­kę (robią się z cza­sem coraz trud­niejsze) którą musimy rozwiązać – a rozwiązanie wpisać w odpowied­nim miejs­cu w sieci. W zami­an za rozwiązanie dosta­je­my w nagrodę klucz – musimy go zapisać i trzy­mać w pamię­ci, bo przy­da­je się potem. Tu już naprawdę łat­wo się wciągnąć, bo każ­da rozwiązana zagad­ka daje mnóst­wo satys­fakcji – a im dalej idziemy tym rośnie poczu­cie, że odkry­wamy coś niesamowitego. Przy czym późniejsze zagad­ki to już prawdzi­we wyzwanie.

 

Jeśli jed­nak boicie się że Dziennik29 was prze­rośnie i nie wyda wam swoich tajem­nic to spieszę z pociesze­niem – twór­cy mają na względzie, że cza­sem potrze­bu­je­my nieco więcej infor­ma­cji. Dlat­ego w sieci na każdej pod­stron­ie może­my znaleźć dodatkową pod­powiedź. Te pod­powiedzi są tak sfor­mułowane, że wciąż – wcale nie jest tak łat­wo odpowiedzieć na pytanie ale przy­na­jm­niej jest punkt zaczepi­enia, który bard­zo ułatwia sprawę. Jeśli jakaś zagad­ka zupełnie nas prze­rośnie to też nie ma prob­le­mu – na stron­ie zna­jdziemy rozwiąza­nia co spraw­ia że nie ma szans by jed­na strona nas zatrzy­mała. Choć tu warto zaz­naczyć, że z racji trud­noś­ci – raczej są to pozy­c­je dla dorosłych i starszych nas­to­latków niż dla dzieciaków.

 

 

Gry i komiksy para­grafowe to rzecz faj­na nie tylko dla tych którzy lubu­ją się w log­icznych rozry­wkach ale też dla wszys­t­kich, którzy np. zawsze lubili ideę Escape Roomu ale sama myśl o byciu zamknię­tym w jakimś poko­ju z inny­mi osoba­mi wywołu­je w nich dreszcze prz­er­aże­nia (To ja!), ewen­tu­al­nie – całkiem lubili tą rozry­wkę zan­im pan­demia spraw­iła, że dla wielu może być nieco  zbyt ryzykow­na.  Ostate­cznie jed­nak – to jest po pros­tu dobra zabawa dla wszys­t­kich którzy lubią główkować, odpowiadać na pyta­nia, łamać kody, szukać wskazówek i budz­ić w sobie swo­jego wewnętrznego Sher­loc­ka Holme­sa czy Larę Croft.

 

Mam wraże­nie, że to jest też całkiem dobry pomysł na prezent – bo obdarowu­je­my nie tylko samą grą ale też całą satys­fakcją towarzyszącą rozwiązy­wa­niu zagadek i wciela­niu się w detek­ty­wa. Ja sama spędz­iłam nad gra­mi kil­ka naprawdę fan­tasty­cznych godzin i myślę, że taki prezent – zwłaszcza w okre­sie świątecznym gdy ma się nieco więcej cza­su, to dużo więcej niż może się wydawać.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online