Home Ogólnie Do usłyszenia, do jutra! czyli Zombie vs Zwierz vs koniec Sezonu (Q&A)

Do usłyszenia, do jutra! czyli Zombie vs Zwierz vs koniec Sezonu (Q&A)

autor Zwierz
Do usłyszenia, do jutra! czyli Zombie vs Zwierz vs koniec Sezonu (Q&A)

Jeśli rzu­ci­cie okiem na kalen­darz to okaże się, że mamy piątek. A to może oznaczać tylko jed­no. Pod­cast. Nieste­ty jest to ostat­ni pod­cast w sezonie. Raz na jak­iś czas trze­ba odpocząć. Pod­cast został zresztą nagrany niemalże pro­fe­ty­cznie — tydzień wcześniej, tym samym udało się przy­go­tować dla was mate­ri­ał bez oglą­da­nia się na fakt, że zwierz słabo słyszy na jed­no ucho. Trze­ba powiedzieć, że mamy te swo­je sposo­by na radze­nie sobie z prze­ci­wnoś­ci­a­mi losu. Proszę państ­wa zaprasza­my na finał sezonu!

 

Jak zawsze w finale odpowiadamy na wasze pyta­nia. Ale przy okazji odkry­wamy przed wami dlaczego nigdy nie będziemy bogaci — a właś­ci­wie dlaczego zwierz nie będzie bogaty. Głównie dlat­ego, że rekla­mu­je Biedronkę za dar­mo. Poza tym staramy się jak co tydzień być dow­cip­ni, inteligent­ni i elok­went­ni i jak co tydzień ponosimy na tym polu porażkę. Sezon kończymy ter­az bo zwierz ma napię­ty grafik najbliższych miesię­cy — kiedy ostat­nim razem sprawdzał wypadało, że w ciągu najbliższych dwóch miesię­cy zmienia stan cywilny i to ponoć czasochłon­na impreza.  Jed­nocześnie z okazji koń­ca sezonu zwierz chce wam przy­pom­nieć że czekanie na kole­jne odcin­ki to dla nas czas zas­tanaw­ia­nia się co jeszcze moż­na zmienić a dla was — pod­suwa­nia nam doskon­ałych pomysłów. My jak zawsze mamy głowę w chmu­rach i być może następ­ny sezon zaczniemy np. z włas­ną stroną Inter­ne­tową. Z włas­nym pomysłem na iden­ty­fikację graficzną i w ogóle — będą cuda wian­ki. Ale pamię­ta­j­cie że wy jesteś­cie dla nas bard­zo ważni — wy słucha­cie nas my słuchamy was, więc czekamy na wasze pomysły i uwa­gi. A tym­cza­sem — do usłyszenia :)


 

Ps: Stęsknionych za słowem pisanym zwierza, zapraszam na Lubimy Czy­tać gdzie zwierz porównu­je powieść Krąg i jej ekraniza­cję. To współpra­ca w miarę stała więc spodziewa­j­cie się więcej takich tek­stów :)

3 komentarze
0

Powiązane wpisy