Home Tak sobie myślę Suchar godny wielkich Gumisiów czyli rzeczy które mówi do mnie mój mąż

Suchar godny wielkich Gumisiów czyli rzeczy które mówi do mnie mój mąż

autor Zwierz
Suchar godny wielkich Gumisiów czyli rzeczy które mówi do mnie mój mąż

To już pięć lat jestem z Mateuszem po ślu­bie. To oznacza, że już od pię­ciu lat Mateusz mówi rzeczy, które są albo bard­zo absurdalne, albo bard­zo zabawne, albo nie jestem odpowied­nio przy­go­towana do tego by je wysłuchać. Dzielę się zwyk­le nimi ze światem niemal na bieżą­co, ale co roku w dniu naszej roczni­cy ślubu robię zestaw­ie­nie — byśmy przeżyli to jeszcze raz i nie zadawali sobie zbyt wielu pytań, gdzie znalazłam takiego człowieka (choć w sum­ie powin­nam się wszys­tkiego spodziewać, tak się kończy przy­woże­nie sobie mężów z kon­fer­encji naukowych). W każdym razie zapraszam na kole­jny odcinek „Rzeczy, które mówi do mnie mój mąż”

 

***

 

Mateusz: Kasia poz­nal­iśmy się dwa filmy o dinoza­u­rach temu to nada­je nasze­mu związkowi wymi­ar paleontologiczny

 

***

 

Ja: „Zas­nęłam i śniło mi się, że moja mama na mnie krzy­czy, że przy­pal­iłam kartofle”

 

Mateusz: „To ci powin­no dać do myśle­nia, że to tylko sen, w rzeczy­wis­toś­ci ja bym spal­ił kartofle a ty byś na mnie krzyczała”

 

***

 

Ja: “Kochanie kochałbyś mnie gdy­bym była robaczkiem?”

 

Mateusz: “Hmm… to zde­cy­dowanie zmienia sytu­ację, jak wiemy z kon­sty­tucji państ­wo pol­skie nie otacza szczegól­ną opieką małżeńst­wa człowieka i robacz­ka. Takie są fakty”

 

***

 

Mateusz: “Mię­so przeszło test szopa”

 

Ja: “Chy­ba kota?”

 

Mateusz: “Nie tes­tu kota nie przeszło, Shu­bi wzgardz­iła. Przeszło za to test szopa — Panko wyl­izał podłogę w miejs­cu, w którym upadło”.

 

***

 

Ja: „Mateusz zabrałeś z przed­poko­ju ziem­ni­a­ki? Widzi­ałam na zdję­ci­ach, że koty się nimi bawiły”

 

Mateusz „Jeszcze nie. To ele­ment pro­ce­su. Pro­ces trwa”

 

***

 

 

Mateusz: „A co jeśli ta betonoza na rynkach w Polsce to ofi­ara dla wielkiego betonu z której energię czer­pie beton samorządowy?”

 

Tak oto pow­stała teo­ria bóst­wa betonu. Im więcej betonu tym więk­sza moc betonu partyjnego

 

***

 

Ja: Mateusz mamy Dis­ney. Co chcesz obe­jrzeć? Mar­vela? Star Warsy?

 

Mateusz: Kubu­sia Puchat­ka w wer­sji HD

 

***

 

Ja: „Za dużo pracujemy”

 

Mateusz: „Tak, to praw­da musimy znaleźć trze­cią osobę, która będzie dużo zara­bi­ać. Mil­iony. Tylko nie w rublach”

 

***

 

Mateusz „Kasia czy zas­tanaw­iałaś się kiedyś nad tym jak bard­zo tekst „Mate­r­i­al Girl” Madon­ny jest antygnostycki”

 

Przyz­nam nie zas­tanaw­iałam się

 

***

 

Ja: “Kochanie co robisz?”

 

Mateusz: “Przeglą­dam LEGO

 

Ja: “W jakimś konkret­nym celu?”

 

Mateusz: “Jest inflac­ja, pieniądze są już nic nie warte, ważne jest tylko LEGO

 

***

 

 

Mateusz: “Jeśli chcesz, żeby włączył Playsta­tion to musisz znaleźć kabelek”

 

Ja: “Nie mam żad­nych kabelków, ty masz dosłown­ie wszys­tkie kabel­ki w naszym domu”

 

Mateusz: “Nie, jestem całkowicie pozbaw­iony właś­ci­wych kabelków”

 

Ja (pod­nosząc dosłown­ie pier­wszy lep­szy kabelek jaki znalazł się w zasięgu mojego wzroku, leżą­cy od niego na wyciąg­nię­cie ręki): “A ten?”

Mateusz (bez zaskoczenia): “Ten jest dobry, sama widzisz, że wiem do kogo się mam zgłosić, jeśli cokol­wiek w tym domu ma zostać odnalezione”

 

***

 

Rzad­ko w mieszka­niu zamykamy drzwi więc trochę się zdzi­wiłam, że Mateusz siedzi w zamknię­tym pokoju.

 

Ja: „Kochanie czemu zamknąłeś drzwi?”

 

Mateusz: „Drzwi były zamknięte w obaw­ie przed Żyda­mi. Tak mówi pismo”

 

***

 

Ja: “Wyjeżdżasz na majówkę zostaw­iasz mnie samą, jak ja przeżyję”

 

Mateusz: “Przeży­jesz, obok jest pralnia”

 

Ja: “Ale po co mi pralnia?”

 

Mateusz: ” Wrzu­cisz rzeczy do suszar­ki, wyjdą ciepłe. To doskon­ała imi­tac­ja ludzkiego ciepła”

 

***

 

Mateusz wchodzi do pokoju

 

Kasia, czy wiesz po co kandy­daci do Sen­atu przy­chodzili do Cyc­erona? Po orzeczenie”

wyszedł potem z poko­ju śmiejąc się do siebie i mówiąc “To jest suchar god­ny wiel­kich Gumisiów”

 

 

***

 

Mateusz (jedząc kawałek ananasa): „Jeśli jestem sekret­nie galaretką w prze­bra­niu to właśnie nad­szedł mój koniec”

 

***

 

Ja: „Co ci psy­choloż­ka powiedziała?”

 

Mateusz: „Że jestem całkiem uroczy”

 

No z pro­fesjon­al­is­ta­mi to nie będę się kłócić

 

***

 

Mateusz wchodzi do poko­ju i rzecze

 

Czy młodzi rodz­ice mogą mieć w mieszka­niu beczkę z kwasem? Otóż nie, bo nie należy roz­puszczać dzieci”

 

***

 

Ja: „Kochanie, czy mam grube kolana?”

 

Mateusz: „Jeśli tak to jesteś jak Gil­gamesz. «Niższy, ale prze­cie w koś­ci­ach mocniejszy»”

 

***

 

Ja: “Mateusz rzućmy wszys­tko, kup­my loft w Łodzi i hodu­jmy 35 kotów”

 

Mateusz: “Trochę się boję”

 

Ja: “Ale czego?”

 

Mateusz: “Trzy­dzieś­ci pięć kotów to bard­zo dużo. Boję się, że nie zapamię­tam ich imion”

 

Ja: “To nazwiemy je od Pokemonów”

 

Mateusz “A to już się nie boję”

 

***

 

 

Ja do Mateusza: “Kochanie przy­tulisz mnie?”

 

Mateusz: “Nie mogę tulę Shubi”

 

Ja: “Znaczy, że jestem niżej na liś­cie niż kot?”

 

Mateusz: “No nie wiem, ty mnie wołasz z kanapy a ona sama przyszła”

 

(Jestem niżej na liś­cie niż kot. zero wątpliwości)

 

***

 

Sprzą­tamy (bo ma przyjść rodzina)

 

Mateusz (refleksyjnie w cza­sie mycia podło­gi w łazience)

 

Nie żyje­my w najlep­szym ze światów. Gdy­byśmy żyli nie wal­czyłbym ter­az z entropią”

 

***

 

Mateusz “Pomyślałem i doszedłem do wniosku, że to danie które przy­go­tu­ję zakła­da talerze”

 

***

 

Ja do Mateusza: „Kocham cię”

 

(Mateusz ignoru­je wyznanie)

 

Ja: „No mógłbyś odpowiedzieć coś”

 

Mateusz: „Prze­gapiłem okienko nie ma sensu”

 

Jak­iś czas później

 

Mateusz: „Kocham cię”

 

Ja (naty­ch­mi­ast): „Ja ciebie też. Widzisz to taka automaty­cz­na odpowiedź!”

 

Mateusz: „Może u ciebie. U mnie to kwes­t­ia bardziej przemyślana”

 

***

 

Zdjęłam książkę z póki, ale to taka książ­ka, którą się łat­wo zde­j­mu­je, ale trud­no odkła­da. Proszę więc męża mego by mi odłożył książkę we właś­ci­wie miejsce, bo prze­cież jest dla mnie za wysoko. Żeby się chłopina nie pogu­bił mówię — odłóż na półkę za naszym zdję­ciem ślub­nym (mamy na regale nasze opraw­ione zdję­cie z dnia ślubu). Mąż kiwa głową, że oczy­wiś­cie odłoży. Mija jak­iś czas a ja zna­j­du­ję książkę na półce a jakże ale w zupełne innym miejs­cu — dokład­nie wciśniętą na regale obok zdję­cia, na którym jesteśmy i trzy­mamy na rękach Shubi

 

Ja: “Mateusz jakim cud­em zdję­cie, na którym trzy­mamy Shu­bi którą adop­towal­iśmy trzy lata po ślu­bie jest zdję­ciem ślubnym?”

 

Mateusz (pewny siebie): “Każde zdję­cie zro­bione po ślu­bie jest zdję­ciem ślub­nym, ważny jest stan fak­ty­czny a nie uroczystość

 

***

 

 

Ja (patrzę na szarość za oknem): “Mateusz wyobraź sobie ter­az nas na Malediwach”

 

Mateusz (znies­mac­zony): “Wyobraz­iłem sobie”

 

Ja: “I co?”

 

Mateusz: “Było­by mi za ciepło”

 

***

 

Mateusz (nagle): “Czy wiesz, że z Warsza­wy jest dalej do Auck­land niż na Biegun Połud­niowy. Za to do Tokio jest bliżej niż do Kapsztadu”.

 

Nie dostałam kon­tek­stu. I też nie wiem na jaki wyjazd mam się pakować.

 

***

 

Ja (widząc nowy szyld Pep­co) ” O Pep­co zmieniło iden­ty­fikację wizualną”

 

Mateusz “Jak fajnie powiedz coś jeszcze po marketingowemu”

 

***

 

Mateusz: „Wiesz, tak myślę, że wiem jaka jest praw­idłowa odpowiedź, kiedy masz dwo­je dzieci i jed­no pyta które kochasz bardziej”.

 

Ja: „Tak???”

 

Mateusz: „Wal­cz­cie!”

 

Nie jestem do koń­ca pew­na czy my powin­niśmy mieć dzieci.

 

***

 

 

Mateusz:  „Jed­na bohater­ka tego fil­mu przy­pom­i­nała mi Raclette”

 

Ja: „Danie z tar­tych ziemniaków?”

 

Mateusz: „Nie tą dziew­czynę z Nędzników”

 

Ja: „Cosette?”

 

Mateusz: „No prze­cież mówię”

 

***

 

 

Mateusz (nagle): „Kasia posłuchaj, jak nazy­wały się rękaw­ice Tho­ra w językach nordyckich.

Po czym przeczy­tał mi hasło z Wikipedii”

 

Ja: „Dlaczego o tym czytasz?”

 

Mateusz: „No jak to, bo  czytam.”

 

***

 

 

Ja: „Mateuszu pomyśl jestem już naprawdę dorosła, pełno­let­nia od osiem­nas­tu lat”

 

Mateusz: „Niepraw­da”

 

Ja: „Serio uważasz, że nie jestem dorosła?”

 

Mateusz: „Uważam, że pomi­mo 17 lat od osiąg­nię­cia pełno­let­noś­ci nadal prz­eras­ta cię proste odejmowanie.”

 

***

 

 

Mateusz: “Czy widzi­ałaś TO wybitne dzieło kinematografii?”

 

Ja: „To, znaczy które?”

 

Mateusz: “Naprawdę po tobie spodziewałem się więcej. Żebym ja ci musi­ał mówić o co mi chodzi…”

 

***

 

 

Mateusz wchodzi do poko­ju: “Wiesz kochanie tak sobie myślę, hodu­je się dzieci do różnych sportów, ale na przykład do bok­su to praw­ie nie”

 

***

 

Ja: “Kochanie Zio­bro utrud­ni rozwody”

 

Mateusz:  “Znów mnie prześladuje”

 

***

 

 

Ja:  “Znalazłam kolędę, która w połowie jest zaśpiewana po fran­cusku a w połowie po niemiecku”

 

Mateusz: „Czyli w całoś­ci po karolińsku”

 

***

 

Mateusz upiera się by o „Stranger Things” mówić wyłącznie per „Strangery Fin­gery”. Przyzwycza­iłam się, ale mam pewien lęk wyjdzie to poza nasz język domowy

 

***

 

Mateusz: “Mam propozy­cję, ilekroć idzie się do lekarza a ten zami­ast postaw­ić diag­nozę mówi tylko o two­jej wadze to masz pra­wo na nim usiąść. Tak w ramach spraw­iedli­woś­ci społecznej”

 

 

No i tak sobie żyje­my. Gdzieś pomiędzy suchara­mi, aneg­do­ta­mi i wyz­na­ni­a­mi miłoś­ci kierowany­mi głównie do kotów. Pon­aw­iam radę, że najlepiej znaleźć sobie kogoś kto będzie dla was miły, co pewien czas powie suchar god­ny starożyt­nych Gumisów a gdy jesteś­cie chorzy zro­bi wam paskudne lekarst­wo, zmierzy tem­per­aturę i włączy Kubu­sia Puchat­ka w HD bo wiado­mo, że przy tym się najlepiej zdrowieje. Nawet jeśli będziecie musieli wal­czyć o jego uczu­cie z kotą, to i tak wyjdziecie na plus.

 

Dla wszys­t­kich ciekawych poprzed­nich edy­cji tego co mówi do mnie Mateusz — Tu lin­ki do poprzed­niego roku, jeszcze poprzed­niego i jeszcze poprzed­niego.

0 komentarz
20

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online