Home Tak sobie myślę 10 myśli o kulturze w czasach izolacji

10 myśli o kulturze w czasach izolacji

autor Zwierz
10 myśli o kulturze w czasach izolacji

 Taką for­mę pos­tu ściągnęłam od Rien­na­h­ery. To doskon­ały rodzaj wpisu, kiedy człowiek chce się podzielić pewny­mi prze­myśle­ni­a­mi, ale są one zbyt skromne czy ulotne by zro­bić z nich cały wpis. Uważam, że to bard­zo dobry rodzaj wpisów. Mam swo­je prze­myśle­nia odnośnie siedzenia w domu w ogóle, ale zgod­nie z obiet­nicą – będę się trzy­mać kul­tu­ry jak ostat­niej des­ki ratunku więc dziś moje prze­myśle­nia wyłącznie kulturalne.

 

1.Całą kul­turę zaczęłam postrze­gać wyłącznie przez pryz­mat — czy odwraca moje myśle­nie od zmartwień związanych z wirusem czy też nie. Stało się to moją pod­sta­wową kat­e­gorią, jeśli chodzi o ocenę czy chcę coś obe­jrzeć, oglą­dać, kon­tyn­uować itp. To kat­e­go­ria ciekawa, bo potrafi zadzi­ałać zupełnie na śle­po. Cza­sem rzeczy ukochane zupełnie nie dzi­ała­ją, cza­sem rozry­wka, po którą bym inaczej nie sięgnęła — świet­nie się tu sprawdza. Fas­cynu­je mnie ta kategoria.

 

2. Myślałam, że będę dużo więcej czy­tać. W pier­wszym tygod­niu odosob­nienia ściągnęłam sobie bard­zo dużo książek przeko­nana, że rozpocznie się mój czytel­niczy raj. Okaza­ło się, że w domu czy­ta mi się gorzej. Uświadomiłam sobie, że nie wychodząc z domu tracę moje ulu­bione przestrze­nie do czy­ta­nia — komu­nikację miejską i kaw­iarnie. Kiedy wokół mnie jest abso­lut­na cisza i spokój — nagle wszys­tko mnie rozprasza. Ostate­cznie czy­tam tyle ile czy­tałam, jeśli nie mniej.

 

3. Nie spodziewałam się jak ważne staną się dla mnie w tym okre­sie opery. Tak jasne zawsze lubiłam opery, ale jakoś muzy­ka oper­owa okaza­ła się hitem kwaran­tan­ny. W ogóle dzię­ki temu, że tyle teatrów udostęp­nia swo­je nagra­nia od początku odosob­nienia obe­jrza­łam kil­ka oper, i kil­ka przed­staw­ień bale­towych. Nor­mal­nie korzys­tam z takiej możli­woś­ci raz na miesiąc więc wyro­biłam nor­mę za cały 2020.

 

4. Wró­ciłam do zarzu­conego wiele lat temu zwycza­ju, żeby dzień kończyć seansem fil­mu tak koło 20/21 — ter­az oglą­dam wiec­zorem film i to nada­je jakąś struk­turę ostat­nim godzi­nom dnia. Bez nich i bez wiz­ji wstawa­nia wcześnie rano by dojechać do pra­cy strasznie trud­no zapom­nieć o której człowiek powinien się położyć. Plus mam, ku moje­mu zaskocze­niu więk­szą potrze­bę oglą­da­nia filmów niż seriali.

 

5. Dużo wracam do rzeczy, które już znam — Doc Mar­tin, Nia­nia, ter­az powtór­ka Sher­loc­ka, wcześniej powtór­ka całego Zmierzchu — szukam rzeczy, o których wiem, że wywoła­ją we mnie konkretne emoc­je, plus staram się znaleźć odpowiedź na pytanie — co dzi­ała a co nie dzi­ała wedle tych nowych kat­e­gorii cza­sów pan­demii. Bo to jest jed­nak ciekawe, że z cza­sem najważniejszym ele­mentem fil­mu sta­ją się jego kra­jo­brazy i fakt, że moż­na sobie popa­trzeć na przy­rodę i ludzi chodzą­cych tak po pros­tu jak­by nic się nie stało.

 

6. Love is Blind I Tiger King to dwa pro­gramy, których pewnie bym nie obe­jrza­ła w żad­nym innym cza­sie. Oba ide­al­nie zgrały się z cza­sa­mi, kiedy człowiek chci­ał­by nic nie wiedzieć, niko­go nie widzieć i czuć się dobrze z dala od ludzkoś­ci. Love is Blind porzu­ciłabym po trzech odcinkach z nudów, Tiger Kinga pewnie bym nawet nie zaczęła. Ter­az znam oba i na pewno nie spraw­ia­ją, że czu­ję dużo więcej ciepłych uczuć do ludzkości.

 

7. Bard­zo cier­pię, że nie poszłam wtedy do kina dru­gi raz na Emmę. Jed­nocześnie wiz­ja, że już nie dłu­go film będzie dostęp­ny na DVD czy Blu Ray (niedłu­go w moim myśle­niu oznacza w ciągu kilku miesię­cy) czyni tą pro­dukcję ponown­ie jed­ną z najbardziej przeze mnie wyczeki­wanych. Ogól­nie bard­zo potrze­bu­ję ter­az kina kostiu­mowego — ponieważ anglo­języ­czne mam już nieźle oga­r­nięte przestaw­iłam się na filmy po fran­cusku. W ogóle zaczęłam oglą­dać więcej filmów po fran­cusku. Nie wiem, dlaczego, ale jakoś ich lek­ka odmi­en­ność spraw­ia, że mniej myślę o świecie poza filmowym

 

8. Bard­zo cier­pię, że nie mam aplikacji VOD.PL na telewiz­orze. Obec­nie VOD.PL ma taki niesamow­ity wybór filmów do obe­jrzenia, że bled­nie przy nim Net­flix i HBO.GO. Ogól­nie bard­zo żału­ję ze VOD.PL nie jest po pros­tu ser­wisem na sub­skrypcję tylko każdy film trze­ba kupować. Ale serio to jest dokład­nie to miejsce, gdzie spędzam więk­szość mojego odosob­nienia. Co ciekawe, kiedy patrzę na ser­wisy streamin­gowe na których spędzam najwięcej cza­su to wcale nie wygry­wa Netflix.

 

9. Pisanie powieś­ci w odcinkach okaza­ło się dobrym pomysłem — jed­nak tworze­nie kul­tu­ry bard­zo poma­ga. Jedyny prob­lem- nie mogę zas­nąć w nocy, bo fik­su­ję się na rozmyśla­niu o moich bohat­er­ach i co z nimi dalej będzie. Dziś śniło mi się, że wprowadz­iłam zmi­anę w fab­ule pier­wszych rozdzi­ałów i muszę pozmieni­ać całą książkę a trochę mi się nie chce.

 

10. Po lat­ach kupiłam i nadra­bi­am ser­i­al ani­mowany o Bat­manie z lat 90. Jestem nim jed­nocześnie zach­wycona (niesamowi­ta ani­mac­ja) i nieco zaskoc­zona — w mojej pamię­ci zapisał się jako coś zupełnie innego. Ale z punk­tu widzenia mojej miłoś­ci do kul­tur­owego przetwarza­nia postaci Bat­mana to był to doskon­ały pomysł na rozry­wkę na czas odosob­nienia. Jed­nocześnie w ogóle mam poczu­cie, że to co jest ter­az może ciekaw­ie wpłynąć na kino super­bo­hater­skie. Mam wraże­nie, że jed­nocześnie mniej i bardziej wierzymy w dobre zakończenia. Zagroże­nie zaś stało się tak namacalne, że nie wiem, czy uwierzymy jeszcze w Avenegers.

 

PS: Piosen­ka „Wszys­tko będzie dobrze” to dzieło szatana stwor­zone by zro­bić nam dzi­ury w mózgach

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online