Home Ogólnie Zwierz wielki komentator czyli po Oscarowych nominacjach

Zwierz wielki komentator czyli po Oscarowych nominacjach

autor Zwierz

Hej

Zwierz zazwyczaj stara się komen­tować nagrody a nie nom­i­nac­je ale ostat­nio tyle się nam­nożyło w sieci zad­owolonych i nie zad­owolonych że zwierz ma kil­ka uwag od siebie. Zwierz nie chce niko­go uraz­ić ale on nie należy do tych których nom­i­nac­je jakkol­wiek oburzyły no ale po kolei ( zwierz nie napisał tego wpisu wczo­raj choć nom­i­nac­je śledz­ił na bieżą­co bo zwierz postanow­ił być wierny sobie i nie pub­likować więcej niż dwóch postów dzi­en­nie ):
1.) Nomi­nowanie 10 filmów do najlep­szego fil­mu nie ma sen­su — Zwierz uważa że to bard­zo obniża prestiż głównej nagrody Oscarów — nomi­nowanie w tej kat­e­gorii Kids are All right czy Toy Sto­ry 3 nie ma sen­su bo wszyscy wiemy że te filmy nie wygra­ją. Gdy­by nom­i­nacji było mniej znaczył­by one bez porów­na­nia więcej.
2.) Ta pią­ta - czy tylko zwierz ma wraże­nie czy już po raz któryś do nagrody za najlep­szą rolę kobiecą nomi­nowano aktorkę o której wys­tępie mało kto słyszał? zwierz nie ma nic prze­ci­wko Jen­nifer Lawrence i jest przeko­nany że jej rola jest znakomi­ta ale odnosi wraże­nie że nomi­nowano ją bardziej po to by się sumowało do 5 nom­i­nacji                                                         
3.) Czy moż­na ode­brać Oscara zza kulis? — James Fran­co nomi­nowany za swo­ją rolę w 127 godz­i­nach jest też jed­nym z prowadzą­cych cer­e­monię ( ogól­nie to coś o czym zwierz nie pisał ale po pros­tu jeszcze się nie otrząs­nął po tym zadzi­wia­ją­cym wyborze Akademii) — zwierz nie wie czy to się wcześniej zdarzyło. Prawdę powiedzi­awszy choć całym sercem kibicu­je Firthowi to myśli że Fran­co dosta­ją­cy nagrodę to był­by fajny widok
4.) O co chodzi z Toy Sto­ry 3? zwierz rozu­mie nom­i­nację dla najlep­szego fil­mu ani­mowanego ale nom­i­nac­ja za sce­nar­iusz i najlep­szy film? Serio? Trze­cia część ani­mowanego fil­mu o zabawkach ze szkodli­wym społecznie przesłaniem? Serio?
5.) Dlaczego tylko 3? — zwierz nie rozu­mie czemu nomi­nowano tylko trzy filmy ani­mowane kiedy zeszły rok był dla ani­macji szczegól­nie łaskawy. Zwierz jakoś nie chce się narzu­cać ale Zaplą­tanym należy się nom­i­nac­ja. Chodź­by za cud­owne wyko­rzys­tanie 3D
6.) Nie potrze­bu­jesz toną­cych statków i niebies­kich ludzików żeby zostać królem - w tym roku Akademia postanow­iła pokazać że Oscara nie da się kupić więc dała 12 nom­i­nacji dla fil­mu który został wypro­dukowany częś­ciowo przez nie ist­nieją­ca już agendę rzą­du Bry­tyjskiego i który nie spoglą­dał na człowieka z każdego rogu każdego plakatu i kubecz­ka w McDon­aldzie. I choć zwierz uważa że 12 to troszkę za dużo to jed­nak i tak wszys­t­kich stat­uetek nie zabierze a przy­wraca wiarę w kino które opiera się na aktorach i his­torii a nie kasie na mar­ket­ing.
7.) Koniec snu o Incepcji — zwier­zowi się film nie podobał ( tak zwierz wie że należy do jakiej zde­gen­erowanej mniejs­zoś­ci) ale uważa że jeśli chciano pokazać że dobra rozry­wka z sus­pensem to za mało na Oscara to trze­ba było nie dać nom­i­nacji za najlep­szy film ale Nolanowi nom­i­nac­ja się należała choć­by dlat­ego że prowadze­nie czterech wątków na raz to jed­nak jest sztu­ka.
8.) A gdy­by tak dali dwa? — zdarza­ło się dawny­mi cza­sy że dawano dwa Oscary w jed­nej kat­e­gorii. Zwierz nie miał­by nic prze­ci­wko temu gdy­by np. Firth i Fran­co wró­cili do domu ze stat­uetką albo Port­man i Ben­ing ( której jedynym prob­le­mem jest to że zagrała w komedii — szko­da że na Oscarach nie ma kat­e­gorii kome­diowej) albo Chris­t­ian Bale i Geof­frey Rush za role dru­go­planową. Czy to było by aż takie smutne?
9.) Rok małych filmów — zwierz patrzy na wszys­tkie nom­i­nac­je i nagle okazu­je się że ist­nieją dwa rodza­je filmów — małe które się­ga­ją po nagrody i wielkie które dosta­ją na pociesze­nie stat­uetkę za najlep­szy mix dźwięku. W tym roku te które się­ga­ją po stat­uet­ki są mniejsze niż kiedykol­wiek — wyda­je się że w autorach nastąpiła jakaś awer­s­ja do dużych obsad. Kto by pomyślał że to takie intelek­tu­alne nagrody te Oscary
10.) Było ciekaw­ie - w zeszłym roku w kinie było jakoś tak nijako. Zwierz nie siedzi­ał na krawędzi krzesła kiedy czy­tano nom­i­nację. W tym roku wyda­je się że zeszły rok w kinach był ciekawy. Tak jak­by niebieskie ludzi­ki uprzy­tom­niły nam że jeśli nie zaczniemy krę­cić dobrych filmów James Cameron sprze­da swo­je jako najwięk­szy przełom w kine­matografii.
  
0 komentarz
0

Powiązane wpisy