Home Ogólnie Życie chodzi dziwnymi ścieżkami czyli zwierza mp3

Życie chodzi dziwnymi ścieżkami czyli zwierza mp3

autor Zwierz

hej

życie chodzi dzi­wny­mi ścieżka­mi pomyślał zwierz przyglą­da­jąc się swo­je­mu tele­fonowi który służy mu jako odt­warza­cz mp3. Zwier­zowi chodzi oczy­wiś­cie o ścież­ki dźwiękowe. Jak może­cie wywnioskować z kilku ostat­nich wpisów zwierza żyje on w poważnym świecie muzy­ki klasy­cznej — tym­cza­sem to zupeł­na nie praw­da — zwierz żyje w bard­zo przy­tul­nym świecie muzy­ki zasłyszanej. Muzy­ka zasłyszana to zbór dość eklek­ty­czny który musi mieć tylko jeden punkt wspól­ny — zwierz musi utwór gdzieś usłyszeć. Zna­jąc zwierza może­cie bez trudu stwierdz­ić że zwierz ów utwór zasłyszy na ścieżce dźwiękowej fil­mu seri­alu czy reklamy. Ponieważ zwierz z natu­ry nie ma ulu­bionych twór­ców na  jego odt­warza­czu pojaw­ił się zestaw na tyle dzi­wny że zwierz postanow­ił się nim z wami podzielić. Ponieważ wstaw­ian­ie filmików na blo­ga jest cholernie trudne i pra­cochłonne musi­cie zad­owolić się linka­mi ale zwierz wierzy że sobie poradzi­cie
1.) Sin­ner­man - Nina Simone — zwierz jest wyz­naw­cą tylko pełnej 10 min­u­towej wer­sji tego utworu — każdy wiel­bi­ciel fil­mu wie że ten utwór pojaw­ia się zarówno w starej jak i w nowej ekraniza­cji Afery Thomasa Crow­na — zwierz nigdy wcześniej nie słyszał utworu w którym było by jed­nocześnie tyle różnych melodii i każ­da była świet­na. No i jeszcze ma dobre ( i proste!) słowa. Dzięku­je­my ci Thomasie Crown­ie;)
2.) Where do You Go To My Love­ly — Peter Sarst­edt — zwierz nigdy nie słyszał o tym wykon­aw­cy i w sum­ie nigdy by pewnie nie usłysza­ł­by tej piosen­ki gdy­by nie jego ukochany reżyser Wes Ander­son który wyko­rzys­tał właśnie ten utwór w swoim filmie krótkome­trażowym Hotel Cheva­lier — zwierz po wielokrot­nym obe­jrze­niu fil­mu zrozu­mi­ał że uwiel­bia tą piosenkę która świet­nie pasu­je do krótkome­trażów­ki która jak słusznie pode­jrzewa­cie jest świet­na — dzię­ki Wesie Ander­son­ie nie tylko za dostar­czanie zwier­zowi cud­ownych filmów ale i ulu­bionych piosenek.
3.) Be Your­self — Gra­ham Nash — zwierz wychodz­ił już z kina z fil­mu „ W Chmu­rach” gdy uświadomił sobie że najbardziej z całego fil­mu przy­czepiły się do niego pier­wsze słowa utworu lecącego pod sam koniec — potem zwierz znalazł utwór i stwierdz­ił że pozostałe słowa też mogą być. Poza tym zwierz zawsze będzie miał słabość do mężczyzn którzy niewyraźnie śpiewa­ją akom­pa­ni­u­jąc sobie gitarą. Poza tym zwierz zna­j­du­je bard­zo ciekawym że w piosence z 1971 roku pojaw­ia się kom­put­er. Po cza­sie pewnie zwier­zowi się znudzi ale jak na razie jest bard­zo wdz­ięczny autorom napisów do fil­mu „ W Chmu­rach”
4.) Secret  — The Pierces — Zwierz zasłyszał ten utwór oglą­da­jąc frag­ment seri­alu „ Plotkara”. Zwierz nie przy­wiązał się do seri­alu ale piosen­ka przy­wiąza­ła się do zwierza. Nie chodzi tylko o jakąś taką niepoko­jącą melodię jak ze starej karuzeli którą sły­chać w tle ale także o to że wyda­je się że aku­rat w tym przy­pad­ku treść ide­al­nie pasu­je do tem­atu prze­wod­niego seri­alu czyli fak­tu że wszyscy mówią wszys­tkim wszys­tko. Poza tym jest w tej piosence coś staroświeck­iego a zwierz lubi utwory staroświeck­ie. Nie przy­puszcza­łam że to napisze ale dzię­ki „ Gos­sip Girl”
5.)Don’t let us get sick — War­ren Zevon/Pat Guadag­no — dro­ga zwierza do tego utworu jest bard­zo pokręt­na. Cór­ka bohat­era Cal­i­for­ni­ca­tion śpiewa rock­ową wer­sję tej piosen­ki zaś zwier­zowi nie podobało się wyko­nanie auto­ra ( Zevona) więc wybrał to które mu się podobało. Zwier­zowi niezwyk­le podoba­ją się słowa bo są bard­zo proste i wyraża­ją ogól­ną prośbę wszys­t­kich ludzi — zwłaszcza proś­ba byśmy wszyscy nie zachorowali. Nieste­ty autor utworu zachorował i umarł przed­w­cześnie. Zan­im umarł w ostat­nim wywiadzie stwierdz­ił że należy się cieszyć w życiu każdą kanap­ką. Słusz­na spuś­ciz­na. Dzię­ki panie Zevon
6.) I love you- Free Desing — nie muszę wam chy­ba mówić skąd to wzięłam — oczy­wiś­cie z reklamy jakiegoś samo­chodu. Fakt że nie wiem czego to rekla­ma nie świad­czy zbyt dobrze o jej autorach ale piosen­ka jest super. Nawet jeśli nie rozu­mie się słów to sam sposób słod­kiego śpiewa­nia jest uza­leż­ni­a­ją­cy. Bard­zo dobrze  się słucha w dni pochmurne. Dzię­ki pro­du­cen­cie nie zapamię­tanej przez zwierza mar­ki samo­chodów.
7.) The Way You Look Tonight — a kto tego nie śpiewał — zwierz musi się przyz­nać że to jeden z tych utworów które zwierz lubi w tym jed­nym konkret­nym wyko­na­niu wzię­tym z fil­mu Przy­ja­ciele Petera. Zwierz uważa że jest urocze. Poza tym ta piosen­ka jest urocza — w każdym wyko­na­niu. Tak więc dzię­ki reży­serowi Przy­jaciół Petera.
8.) Hal­lelu­jah — Leonard Cohen/ Alli­son Crowe — ok wszyscy zakochal­iśmy się w tej piosence razem kiedy usłyszeliśmy ją w Shreku ( to niesamowite że aku­rat ten utwór wybrali do fil­mu dla dzieci!) — wyko­naną zde­cy­dowanie lep­iej niż przez auto­ra ( przyz­na­jmy Cohen mógł ja napisać ale nigdy jej nie śpiewał tylko mam­ro­tał). Zwierz wie że to utwór dla mężczyzny ale aku­rat w tym przy­pad­ku zwierz uzna­je wyżs­zość wyko­na­nia nad poprawnoś­cią. Zwierz wysłuchał praw­ie wszys­t­kich  wer­sji na youtubie i serio ten jest najlep­szy. Przy­na­jm­niej zdaniem zwierza. Tak więc dzię­ki wam twór­cy Shre­ka — może zep­suliś­cie na zawsze filmy dla dzieci ale za to dal­iś­cie mi moją naprawdę ulu­bioną piosenkę.
9.) A Lit­tle Help from my Friends — Beatles/ Joe Cock­er — aż wstyd przyz­nać się że zwierz nie kojarzył tej piosen­ki ( a właś­ci­wie takiego wyko­na­nia tej piosen­ki) póki nie postanow­ił się nią zareklam­ować jak­iś bank. Zwierz znał wcześniej zupełnie nie pasu­jącą do słów wer­sję Beat­lesów. Po prze­jrze­niu bard­zo wielu nagrań tej piosen­ki jakich przez lata dokon­ał Cock­er zwierz doszedł do wniosku że nie ma lep­szej wer­sji niż ta z 1969 — serio chy­ba nigdy już potem nie zaśpiewał tego tak dobrze. A ja nadal nie wiem o jaki bank chodz­iło — nie mniej dzię­ki wam ludzie którzy chcą mi wcis­nąć kredyt posługu­jąc się hitem z Wood­stkocku.
10.) A la claire fontaine — błagam nie każ­cie mi sprawdzać kto to napisał — Zwierz znał oczy­wiś­cie ten utwór dużo dużo wcześniej — ale dopiero w Paint­ed Veil usłyszał go po kan­tońsku — zwierz zakochał się od pier­wszego wejrzenia ale da głowę że słowa zwrotek są trochę zmienione ( zwierz rozpoz­na­je słowo Szang­haj którego na 100% nie ma w ory­gi­nale) — nie zmienia to jed­nak fak­tu że chińs­ki brz­mi zaskaku­ją­co dobrze w zestaw­ie­niu z tą melodią. Dzię­ki wam Chińczy­cy za nagry­wanie znanych piosenek w swoim języku i robi­e­nie teledysków ze słowa­mi ( zapisany­mi oczy­wiś­cie po chińsku)
Jak widzi­cie wyglą­da na to że zwierz pod­chodzi do telewiz­o­ra obe­jrzeć film a odchodzi z playlistą. Taki już zwierz ma. 
Ps: Jak wy macie też takie utwory zwierz bard­zo chęt­nie by się dowiedzi­ał jakie. Bo z utwora­mi zasłyszany­mi zazwyczaj jest tak że słuchamy ich tylko my…


0 komentarz
0

Powiązane wpisy